Svällningsförinställningar

Översikt över svällningsförinställningspanelen

En svällningsförinställning är en sammanställning av svällningsinställningar som du kan tillämpa på en sida eller ett sidintervall i ett dokument. På svällningsförinställningspanelen finns ett gränssnitt där du anger svällningsinställningar och sparar svällningsförinställningar. Du kan tilldela svällningsförinställningar till några eller alla sidor i det aktuella dokumentet eller importera förinställningar från ett annat InDesign-dokument. Om du inte använder en svällningsförinställning på ett svällningsintervall kommer den svällningsförinställningen [Standard] att användas.

Visa inställningar för svällningsförinställningar

 1. Om svällningsförinställningspanelen inte är öppen väljer du Fönster > Utdata > Förinställningar för svällning.
 2. Gör något av följande på svällningsförinställningspanelen:
  • Dubbelklicka på förinställningen.

  • Markera förinställningen och välj Förinställningsalternativ på panelmenyn.

Komprimera listan med svällningsförinställningar

 1. Välj Små panelrader på svällningsförinställningspanelens meny.

Identifiera svällningsförinställningar som inte används

 1. Välj Markera alla oanvända på svällningsförinställningspanelens meny. Svällningsfunktionen framhäver alla förinställningar (utom [Standard] och [Ingen svällningsförinställning]) som inte används i det aktuella dokumentet. Det är enkelt att ta bort de här förinställningarna.

Skapa eller ändra en förinställning för svällning

 1. Om svällningsförinställningspanelen inte är öppen väljer du Fönster > Utdata > Förinställningar för svällning.
 2. Välj Ny förinställning på panelmenyn om du vill skapa en förinställning, eller dubbelklicka på en förinställning om du vill redigera den.
  Obs!

  När du klickar på knappen Ny förinställning, längst ned på svällningsförinställningspanelen, skapas en förinställning som är baserad på svällningsinställningarna i förinställningen [Standard].

 3. Ange följande alternativ och klicka sedan på OK:

  Namn

  Ange ett namn på förinställningen. Det går inte att ändra namnet på svällningsförinställningen [Standard].

  Svällningsbredd

  Ange värden för mängden överlappning för tryckfärger.

  Svällningsutseende

  Ange alternativ för att styra formen på svällningarna.

  Bild

  Ange inställningar som bestämmer hur svällning av importerade bitmappsbilder ska göras.

  Tröskelvärden för svällning

  Ange värden för förhållanden under vilka svällning sker. Många faktorer påverkar de värden du anger här. Kontakta prepress-leverantören om du vill ha mer information.

Hantera svällningsförinställningar

Du kan kopiera, ta bort, importera och anpassa förinställningar för svällning.

Duplicera en svällningsförinställning

 1. Gör något av följande:
  • Markera en förinställning och välj Duplicera förinställning på svällningsförinställningspanelens meny.

  • Dra en förinställning till knappen Ny förinställning, längst ned på panelen.

Ta bort en förinställning för svällning

 1. Markera förinställningarna på svällningsförinställningspanelen och gör sedan något av följande:
  • Klicka på knappen Ta bort.

  • Välj Ta bort förinställning på panelmenyn.

 2. Om du får en uppmaning om att ersätta en svällningsförinställning väljer du en i dialogrutan Ta bort svällningsförinställning som visas. Den här dialogrutan visas om minst en av de markerade förinställningarna har tilldelats till en sida.
 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
Obs!

Du kan inte ta bort någon av de två inbyggda förinställningarna [Standard] och [Ingen svällningsförinställning].

Importera förinställningar från andra InDesign-dokument

 1. Välj Läs in svällningsförinställningar på svällningsförinställningspanelens meny.
 2. Markera InDesign-filen och klicka på Öppna.

Tilldela en förinställning för svällning till sidor

Du kan tilldela svällningsförinställningar till ett dokument eller ett urval av sidor i ett dokument. Sidor utan intilliggande färger skrivs ut snabbare om du inaktiverar svällningen för dem. Svällningen inträffar inte förrän du skriver ut dokumentet.

Svällningstilldelningen visar de förinställningar du tilldelat olika sidor. De tilldelade svällningarna uppdateras varje gång du klickar på Tilldela.

 1. Välj Tilldela svällningsförinställning på svällningsförinställningspanelens meny.
 2. För Svällningsförinställning väljer du den förinställning du vill tilldela.
 3. Markera de sidor som du vill tilldela svällningsförinställningen till.
 4. Klicka först på Tilldela och sedan på Stäng.
Obs!

Om du klickar på Stäng utan att först klicka på Tilldela, stängs dialogrutorna utan att ändringarna för svällningstilldelningen införs. Svällningstilldelningar som tidigare skapats med knappen Tilldela bevaras.

Ange svällningsintervall

 1. Välj Tilldela svällningsförinställning på svällningsförinställningspanelens meny.
 2. För Svällningsförinställning väljer du den förinställning du vill tilldela till sidintervallen.
 3. Markera Intervall och ange ett eller flera intervall i stigande ordning, med ett bindestreck för varje intervall. Du använder kommatecken eller kommatecken och blanksteg till att avgränsa sidor och intervall. Exempelvis är 2-4, 6, 9-10, 12- ett giltigt intervall.
 4. Klicka först på Tilldela och sedan på Stäng.

Om du vill inaktivera en svällningsförinställning väljer du Tilldela svällningsförinställning på panelmenyen, skriver ett sidintervall och väljer [Ingen svällningsförinställning] på menyn Svällningsförinställningar. Klicka först på Tilldela och sedan på Stäng.

Inställningar för svällning (alternativ)

Du kan ändra förinställningsalternativ för svällning när du skapar eller redigerar en förinställning för svällning. Samma förinställningsalternativ för svällning är tillgängliga i Acrobat och i InDesign. I Acrobat kan du visa förinställningar för svällning genom att välja Verktyg > Tryckproduktion > Inställningar för svällning. I InDesign väljer du Fönster > Utdata > Svällningsförinställningar.

Svällningsbredder

Svällningsbredd är mängden överlappning för varje svällning. Olika papperstyper, raster och trycktekniska detaljer ställer olika krav på svällningsbredd. Rådgör med tryckeriet om vilka svällningsbredder som är lämpliga.

Standard

Anger bredden i punkter för svällning av samtliga färger utom de som innehåller rent svart. Standardvärdet är 0p0,25.

Svart

Anger hur långt tryckfärgerna ska överlappa rent svart, eller holdback-värdet, längden mellan de svarta kanterna eller de underliggande tryckfärgerna för svällning av rent svart. Standardvärdet är 0p0,5. Värdet anges ofta till 1,5 till 2 gånger högre än den förvalda svällningsbredden.

I InDesign bestämmer det värde som du anger för Svart färg värdet för solid svart eller djup svärta, en process svart (K) ink blandat med tryckfärger för ökad opacitet och djupare färg.

Obs!

(InDesign) Om du använder programmets inbyggda svällningsfunktion och anger en standardsvällningsbredd eller svart svällningsbredd som är större än 4 punkter, begränsas svällningens bredd till 4 punkter. Inställningen fortsätter emellertid att visa det värde du angett. Om du byter till Adobe In-RIP-svällning tillämpas nämligen svällningar som är större än 4 punkter med det värde du angett.

Svällningsutseende

Ett hörn är den plats där två svällningskanter möts vid en gemensam ändpunkt. Du kan kontrollera formen på det yttersta hörnet av två svällningskanter och skärningspunkten för tre svällningar.

Hörnformat

Kontrollerar formen på den yttre delen av hörnet för två svällningskanter. Välj mellan Spets, Rund och Avfasad. Spets är standard och matchar tidigare svällningsresultat för att bibehålla kompatibilitet med tidigare versioner av Adobe-svällningsfunktionen.

Exempel på svällningshörn, vänster till höger: spetsigt hörn, runt hörn och avfasat hörn

Slutformat

Kontrollerar skärningspunkten för trevägssvällningar. Spets (standard) formar slutet av svällningen så att den hålls borta från det korsande objektet. Överlappning påverkar formen för svällningen som skapats av det ljusaste objektet med neutral densitet som korsar två eller flera mörka objekt. Slutet på den ljusaste svällningen är figursatt runt den punkt där de tre objekten korsas.

Exempel på avslutning av svällning: spets (vänster) och överlappning (höger)

Tröskelvärde för svällning

Steg

Anger tröskelvärdet för färgändring vid vilket svällningsfunktionen skapar en svällning. För en del trycksaker behövs svällning endast vid stora färgändringar medan andra kräver mer subtila färgändringar. Stegvärdet anger hur mycket komponenter (t ex CMYK-värden) för intilliggande färger måste variera innan svällning kan ske.

För att ändra inställningen för hur mycket komponentfärgerna hos intilliggande färger får variera innan de svälls ökar eller minskar du värdet Steg i dialogrutan Ny svällningsförinställning eller Ändra alternativ för svällningsförinställning. Standard är 10 %. Bäst resultat får du om du anger ett värde mellan 8 och 20 %. Låga procentvärden ökar känsligheten för färgskillnader och ger fler svällningar.

Svart färg

Anger den minsta mängden svart färg som krävs innan inställningen av svart svällningsbredd används. Standardvärdet är 100%. Bäst resultat får du om du anger lägst 70 % för värdet.

Svart densitet

Anger det gränsvärde för neutral densitet som används för att hantera en färg som svart i InDesign. Om du t ex vill att en svart dekorfärg ska använda inställningen av svart svällningsbredd, anger du värdet för den neutrala densiteten här. Det här värdet ställs ofta in nära standardvärdet på 1,6.

Glidande svällning

Avgör när svällningsfunktionen börjar följa färggränsens mittlinje. Värdet anger andelen av den ljusare färgens neutrala densitet i förhållande till den neutrala densiteten för en mörkare, intilliggande färg. Om du till exempel anger ett värde på 70 % för Glidande svällning börjar svällningen följa mittlinjen när den ljusare färgens neutrala densitet överskrider 70 % av den mörkare färgens (den ljusare färgens neutrala densitet dividerat med den mörkare färgens neutrala densitet > 0,70). Färger med identiska värden för neutral densitet svälls alltid exakt utmed mittlinjen om inte Glidande svällning har satts till 100 %.

Sväll färgreducering

Anger i vilken grad komponenter från intilliggande färger ska användas för att reducera svällningsfärgen. Det är praktiskt om du vill förhindra att vissa intilliggande färger (t ex pastellfärger) åstadkommer en ful svällning som är mörkare än båda färgerna. Om du anger ett värde för Sväll färgreducering som är lägre än 100 % blir svällningsfärgen ljusare. Är värdet 0 % uppnås en svällning vars neutrala densitet exakt motsvarar den neutrala densiteten hos den mörkare färgen.

Svälla importerade bilder

Du kan skapa en svällningsförinställning för att styra svällningar inom bilder och för att styra svällningar mellan bitmappsbilder (t ex fotografier och sådana som sparats i PDF-filer med raster) och vektorobjekt, (t ex sådana från ett ritprogram och PDF-filer med vektorer). Varje svällningsfunktion hanterar importerar grafik på olika sätt. Det är viktigt att känna till dessa skillnader när du anger svällningsalternativ.

Svällningsplacering

Bestämmer var svällningen placeras när vektorobjekt (även objekt som ritats i InDesign) svälls mot bitmappsbilder. Samtliga alternativ utom Neutral densitet skapar en linje med obrutet utseende. Centrera skapar en svällning som följer kanten mellan objekt och bilder. Strypning gör att objektet överlappar intilliggande bild. Med alternativet Neutral densitet tillämpas samma svällningsregler som i resten av dokumentet. Om ett objekt svälls mot ett fotografi och Neutral densitet är valt kan det uppstå påtagligt ojämna kanter när svällningen flyttas från kantens ena sida till den andra. Överlappning gör att bitmappsbilden överlappar intilliggande vektorobjekt.

Sväll objekt till bilder

Aktiverar svällning av vektorobjekt (t ex ramar som används som konturlinjer) mot bilder enligt inställningarna för Svällningsplacering. Om det inte finns några vektorobjekt som överlappar bilder inom ett visst svällningsområde kan du avmarkera det här alternativet och på så sätt snabba upp svällningen i området.

Sväll bilder till bilder

Aktiverar svällning längs med kanten för överlappande eller intilliggande bitmappsbilder. Den här funktionen är aktiverad som standard.

Sväll bilder internt

Aktiverar svällning inom varje enskild bitmappsbild (inte bara där de gränsar mot vektorobjekt och text). Använd det endast för områden som innehåller enkla kontrastrika bilder, t ex bildskärmskopior eller serieteckningar. Inaktivera det för bilder med kontinuerliga färgtoner eller andra komplicerade bilder då svällningen blir dålig. Svällningen går snabbare med det här alternativet avmarkerat.

Sväll 1-bits bilder

Gör att bilder med 1-bits färgdjup sväller mot intilliggande objekt. Med det här alternativet används inte inställningarna för bildsvällningsplacering eftersom 1-bitsbilder endast använder en färg. Normalt bör du lämna alternativet omarkerat. I vissa fall, till exempel med 1-bitsbilder där det är glest mellan bildpunkterna, kan bilden bli mörk och svällningen gå långsammare med det här alternativet.

Ange glidande svällning

 1. Välj Ny förinställning på panelmenyn om du vill skapa en förinställning, eller dubbelklicka på en förinställning om du vill redigera den.
 2. I avsnittet Svällningströsklar, under Glidande svällning, skriver du ett procentvärde mellan 0 och 100, eller använder standardvärdet 70 %. Vid 0 % styrs alla svällningar till mittlinjen. Vid 100 % sker ingen glidande svällning, utan en färg svälls fullständigt in i en annan, oavsett de intilliggande färgernas förhållande mellan värdena för neutral densitet.

Svälla svart

När du skapar eller redigerar förinställningar bestämmer det värde du anger för Svart färg vad som anses vara solid svart och djup svärta. Färgen djup svärta är en svart färg som utnyttjar ett underliggande raster, som lägger till procentsatser av en eller flera processfärger för förstärkning av den svarta färgen.

Inställningen Svart färg är användbar när du måste kompensera för en hög grad av punktförstoring (som vid användning av papper av låg kvalitet). I sådana lägen trycks svarta procentsatser lägre än 100 % som helt fyllda ytor. Genom att rastrera med rent svart och djup svärta och minska värdet för Svart färg till lägre än det förinställda på 100 %, kan du kompensera för punktförstoringen och säkerställa att svällningsfunktionen använder rätt svällningsbredd och placering för svarta objekt.

När en färg når det gränsvärdet som är angett för Svart färg, tillämpas värdet för svart svällningsbredd på intilliggande färger och keepaway-svällning används på djup svärta med hjälp av värdet för svart svällningsbredd.

Om underliggande raster når ända ut till kanten av en svart yta kommer eventuell misspassning att resultera i att rastrets kanter blir synliga, vilket skapar en oönskad haloeffekt eller förvränger objektets kanter. Svällningsfunktionen använder keepaway-svällning, eller holdback-placering, för djup svärta för att hålla underliggande raster på ett visst avstånd från kanterna på negativa eller ljusa element i förgrunden, så att de ljusa elementen förblir skarpa. Med värdet för svart svällningsbredd anger du avståndet mellan underliggande raster och kanter.

Obs!

Om det element som du sväller är ett tunt element, t.ex. en svart konturlinje runt bilder, överskrids inställningen för svart svällningsbredd och svällningen begränsas till halva bredden av det tunna elementet.

Ange svällningsbredd för färger intill svart

 1. Välj Ny förinställning på panelmenyn om du vill skapa en förinställning, eller dubbelklicka på en förinställning om du vill redigera den.
 2. I avsnittet Svällningsbredd anger du för Svart avståndet (i punkter) för hur långt du vill att andra färger ska svällas in i svart, eller hur långt in du vill att underliggande raster ska hållas tillbaka under svart. Vanligen ställs Svart svällningsbredd in på ett värde mellan 1,5 och 2 gånger högre än den förvalda svällningsbredden.
 3. Ange värden för Svart färg och Svart densitet.
Obs!

Om en färgyta ska kunna använda funktioner för svällning med svart, måste den ha en tryckfärg med en neutral densitet som är högre än eller lika med värdet för Svart densitet. Tryckfärgen måste förekomma i procentsatser som är högre än eller lika med värdet för Svart färg.

Skriva ut böcker med svällningsförinställningar i konflikt

Du kan bara använda en svällningsförinställning för ett utdataark, t.ex. en sida. I regel orsakar det inga problem. Men om du skriver ut flera dokument i en bok och alla dokument eller sidor har olika svällningsförinställningar kan vissa av svällningsförinställningskonflikterna lösas genom att du synkroniserar förinställningarna mellan dokumenten:

 • Om dokumenten i en bok använder olika svällningsförinställningar med samma namn används svällningsförinställningen som används i malldokumentet, om du har markerat alternativet Svällningsförinställning i dialogrutan Synkroniseringsalternativ.

 • Med synkroniseringsfunktionen blir alla förinställningar i malldokumentet tillgängliga för de andra dokumenten i boken, men de blir inte tilldelade. Du måste tilldela svällningsförinställningar för alla dokument eller använda den svällningsförinställning som är [Standard]. Förinställningarna visas på menyn Svällningsförinställningar som finns i dialogrutan Tilldela svällningsförinställningar i dokumentet.

Obs!

Om du har tilldelat olika svällningsförinställningar på olika sidor i ett uppslag bibehålls de i InDesign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto