Visa arbetsytan

Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Zooma in och ut

Med zoomverktyget eller zoomkommandona förstorar du dokumentstorleken.

Zooma in eller ut

 • Om du vill zooma in markerar du zoomverktyget  och klickar på det område du vill förstora. Varje klickning förstorar vyn till nästa förinställda procentgräns och centrerar bildvisningen där du klickar. Mitten av zoomverktyget är tomt när den maximala förstoringen har uppnåtts. Om du vill zooma ut håller du ned Alt och klickar på området du vill förminska. Varje gång du klickar förminskas visningen.
 • Om du vill förstora till nästa förinställda procentvärde aktiverar du det fönster du vill visa och väljer sedan Visa > Zooma in. Om du vill minska visningen till nästa förinställda procentvärde väljer du Visa > Zooma ut.
 • Om du vill ställa in förstoringsnivån skriver eller väljer du en nivå i rutan Zoomnivå i programfältet.
Obs!

I Mac OS kan du visa zoomprocenten i statusraden genom att dölja programfältet (Fönster > Programfält). I Windows går det inte att dölja programfältet.

 • Om du vill zooma in eller ut håller du ned Alt samtidigt som du använder rullhjulet på musen.
 • Om du vill förstora genom att dra markerar du zoomverktyget och drar runt det område du vill förstora.

Använda zoomverktyget

Kraftfull zoom använder du för att snabbt bläddra igenom dokumentsidor. Med handverktyget kan du zooma in i och ut ur hela dokumentet och snabbt förflytta dig i det. Den här funktionen är särskilt användbar i långa dokument.

Du måste vara i layoutläge för att kunna använda den här funktionen.

 1. Klicka på handverktyget  .

  Du kan också aktivera handverktyget genom att hålla ned mellanslags- eller Alt-tangenten medan du arbetar i textläge.

 2. Klicka och håll ned musknappen med handverktyget aktivt.

  Inzoomningen minskar så att du kan se mer av uppslaget. En röd ruta markerar visningsområdet.

 3. Dra rutan med musknappen nedtryckt för att bläddra mellan sidorna. Använd piltangenterna eller musens rullhjul för att ändra storlek på den röda rutan.
 4. Släpp upp musknappen för att zooma in den del av dokumentet som nu visas.

  Dokumentfönstret återgår till den tidigare zoominställningen eller till den röda rutans storlek.

Zooma till verklig storlek

 • Dubbelklicka på zoomverktyget.
 • Välj Visa > Faktisk storlek.
 • Skriv eller välj en förstoringsnivå på 100 % i rutan Zoomnivå i programfältet.

Justera visningen

Fokusera på ett speciellt område i dokumentet genom att anpassa sidor och uppslag i det aktiva fönstret och genom att rulla fönstret.

Anpassa sidan, uppslaget eller monteringsbordet till det aktiva fönstret

 • Välj Visa > Anpassa sida till fönster.
 • Välj Visa > Anpassa uppslag till fönster.
 • Välj Visa > Hela monteringsbordet.

Bläddra genom vyn

Du kan enkelt ändra vilken vinkel som sidor eller objekt centreras i dokumentfönstret. De här teknikerna är även användbara när du navigerar mellan sidor.

 1. Gör något av följande:
  • Markera handverktyget  på verktygspanelen. Klicka och dra sedan i dokumentfönstret. Om du håller ned Alt och trycker på Blanksteg aktiveras handverktyget tillfälligt.

  • Klicka på de vågräta eller lodräta bläddringslisterna eller dra i bläddringsrutan.

  • Tryck på Page Up eller Page Down.

  • Rulla uppåt eller nedåt med musens rullhjul. Om du vill panorera åt vänster eller höger håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) samtidigt som du rullar på mushjulet.

Bläddra i ett dokument

Det är enkelt att flytta mellan sidorna i InDesign. På samma sätt som de Bakåt- och Framåt-knappar som används för att gå mellan de sidor du besökt i webbläsare, lagras sidordningen för de sidor du har öppnat InDesign.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill förflytta dig mellan sidor i den ordning du visat dem under den aktuella sessionen väljer du Layout > Gå bakåt eller Gå framåt.
  • Om du vill gå till nästa eller föregående sida klickar du på Nästa sida  eller Föregående sida  längst ned i dokumentfönstret eller så väljer du Layout > Nästa sida eller Föregående sida.
  Obs!

  Sidnavigeringkontroller anpassas till höger- eller vänsterbindning. Om dokumentet till exempel läses från höger till vänster, blir  knappen Nästa sida och  knappen Föregående sida.

  • Om du vill gå till första eller sista sidan klickar du på knappen Första uppslaget  eller Sista uppslaget  längst ned till vänster i dokumentfönstret. Du kan också välja Layout > Första sidan eller Sista sidan.

  • Om du vill gå till en viss sida väljer du Layout > Gå till sida, anger sidnumret och klickar sedan på OK. Du kan även klicka på nedåtpilen till höger om sidrutan och sedan välja en sida.

  Gå till en viss sida genom att välja sidan i sidrutan

  • Klicka i sidrutan längst ned till vänster i dokumentfönstret om du vill gå till en mallsida. Skriv in början på namnet på mallsidan och tryck på Retur. Eller dubbelklicka på en ikon för mallsidor på panelen Sidor.

Arbeta med flera fönster

Du kan öppna flera fönster för samma dokument eller för andra InDesign-dokument. Med flera fönster kan du jämföra olika uppslag samtidigt, särskilt uppslag som inte är intilliggande. Du kan visa olika förstoringar av samma sida, så att du kan arbeta med detaljer samtidigt som du ser hur ändringarna påverkar utseendet. Du kan dessutom visa en mallsida i ett fönster och på sidor som är baserade på mallen i andra fönster för att se hur en ändring av mallsidan påverkar olika delar av dokumentet.

När du öppnar dokumentet en gång till visas endast det senast använda fönstret.

 • Om du vill skapa ett nytt fönster för samma dokument väljer du Fönster > Ordna > Nytt fönster.
 • Om du vill visa fönstren överlappande väljer du Fönster > Ordna > Överlappande. Då visas alla fönster i en stapel, med varje fönster något förskjutet. Du kan även välja Fönster > Ordna > Sida vid sida, så visas alla fönster utan överlappning.
 • När du vill aktivera ett fönster klickar du på fönstrets flik eller namnlist. eller väljer namnet på vyn på menyn Fönster. Om det finns flera fönster för ett dokument numreras de i den ordning de skapades.
 • Om du vill stänga alla fönster för det aktiva dokumentet trycker du på Skift+Ctrl+W (Windows) respektive Skift+Kommando+W (Mac OS).
 • Om du vill stänga alla fönster för alla öppna dokument trycker du på Skift+Ctrl+Alt+W (Windows) respektive Skift+Kommando+Alt+W (Mac OS).

Använda kantutjämning

Kantutjämning jämnar ut hårda kanter för teckensnitt och bitmappsbilder genom att göra färgövergången mellan kant- och bakgrundspixlar mjukare. Det blir inga detaljförluster eftersom det endast är kantpixlarna som ändras.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visningsprestanda (Windows) eller InDesign > Inställningar > Visningsprestanda (Mac OS).
 2. Välj vilken visningsinställning du vill aktivera kantutjämning för på menyn Justera visningsinställningar.

  Du kan aktivera eller inaktivera kantutjämning för alla visningsinställningar. Du kan till exempel aktivera kantutjämning för vyn Hög kvalitet och inaktivera den för snabbvisning.

 3. Markera Aktivera kantutjämning.

Simulerad text

Om texten inte kan visas för att den är så liten, visas ett skuggat fält i stället. Detta kallas att simulera text. All text som har samma eller mindre storlek än det angivna värdet visas på skärmen som icke-tecken som fungerar som platshållare.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visningsprestanda (Windows) eller InDesign > Inställningar > Visningsprestanda (Mac OS).
 2. Välj vilken visningsinställning du vill ändra inställningen simulerad text för, på menyn Justera visningsinställningar.

  Du kan ange olika värden för simulerad text för alla visningsinställningar.

 3. Skriv ett värde för Simulera text under och klicka sedan på OK.

Om du vill ange om text och bilder ska simuleras när du bläddrar i ett dokument, öppnar du området Gränssnitt i dialogrutan Inställningar, drar handverktyget för den prestanda/kvalitetsnivå du vill använda och klickar sedan på OK.

Beräkna värden i paneler och dialogrutor

Du kan göra enkla matematiska uträkningar i alla numeriska redigeringsrutor. Om du till exempel vill flytta ett markerat objekt 3 enheter åt höger med den aktuella måttenheten behöver du inte beräkna det nya vågräta läget. Du skriver bara +3 på omformningspanelen efter det nuvarande värdet.

Paneler använder det måttsystem som är markerat i dialogrutan Inställningar. Du kan dock ange värden i ett annat måttsystem om det behövs.

 1. Gör något av följande i en textruta som accepterar numeriska värden:
  • Ersätt hela det aktuella värdet med ett matematiskt uttryck genom att markera hela det aktuella värdet.

  • Använd det aktuella värdet som en del av ett matematiskt uttryck genom att klicka före eller efter det aktuella värdet.

 2. Ange ett enkelt matematiskt uttryck med hjälp av en matematisk operator, till exempel + (addition), - (subtraktion), (multiplikation), / (division) och % (procent).

  Du kan till exempel ange 0p0 + 3 eller 5 mm + 4.

 3. Utför beräkningen genom att trycka på Retur.
Obs!

På kontroll- eller omformningspanelen kan du kopiera det markerade objektet och använda beräkningen i kopian ( istället för originalet). Skriv beräkningen och tryck på Alt+Retur.

Ange värden på paneler och i dialogrutor

På paneler och i dialogrutor används de måttenheter och skalsteg som har definierats i dialogrutan Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) eller InDesign > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS). Däremot kan du när som helst ange värden genom att använda någon av de måttenheter som fungerar och tillfälligt åsidosätta de aktuella inställningarna.

 1. Gör något av följande:
  • Ange ett värde rutan och tryck sedan på Retur.

  • Dra i skjutreglaget.

  • Dra i visaren.

  • Om du vill ändra värdet klickar du på pilknapparna på panelen.

  • Klicka i rutan och använd sedan Uppåtpil eller Nedåtpil på tangentbordet för att ändra värdet.

  • Välj ett värde på menyn för rutan.

Obs!

När du ändrar med hjälp av pilknapparna, piltangenterna eller menyer genomförs ändringen direkt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto