Ändra linjaler och måttenheter

Du kan ange måttenheter för linjalerna på skärmen och för användning på paneler och i dialogrutor. Du kan när som helst ändra inställningarna och tillfälligt åsidosätta de nuvarande måttenheterna när du anger ett värde. Som standard börjar linjaler mäta från det övre vänstra hörnet på en sida eller uppslag. Du kan ändra det genom att flytta nollpunkten. (Se Ändra nollpunkten.)

Stödlinjer, stödraster och objekt flyttas inte när du byter måttenheter. När linjalernas skalstreck ändras kan det alltså hända att de inte justeras mot objekt som var placerade efter de tidigare skalstrecken.

Linjaler i dokumentfönster
Linjaler i dokumentfönster

A. Märkta skalsteg B. Huvudskalsteg C. Delskalsteg 

Du kan konfigurera olika måttenheter för de våg- och lodräta linjalerna. Det enhetssystem du väljer för den vågräta linjalen styr tabbar, marginaler, indrag och andra mått. Varje uppslag har en egen lodrät linjal, men de inställningar du specificerat i dialogrutan Måttenheter och skalsteg används för alla lodräta linjaler.

Linjalernas standardmåttenhet är pica (en pica är lika med 12 punkter). Du kan ändra linjalernas måttenheter och styra var huvudskalstegen ska visas på en linjal. Om du t.ex. ändrar de anpassade linjalenheterna för den lodräta linjalen till 12 punkter, placeras ett huvudskalsteg vid var tolfte punkt (om det är möjligt med den aktuella förstoringsgraden). Skalstegens numrering utgår från de anpassade huvudskalstegen, så att 3 på linjalen i det här exemplet markerar det tredje 12-punktsteget, alltså 36 punkter.

Standardmåttenheterna för linjalerna är millimeter. Du kan ändra linjalernas måttenheter och styra var huvudskalstegen ska visas på en linjal. Om du t.ex. ändrar de anpassade linjalenheterna för den lodräta linjalen till 12 punkter, placeras ett huvudskalsteg vid var tolfte punkt (om det är möjligt med den aktuella förstoringsgraden). Skalstegens numrering utgår från de anpassade huvudskalstegen, så att 3 på linjalen i det här exemplet markerar det tredje 12-punktsteget, alltså 36 punkter.

Linjaler i dokumentfönster
Lodrät linjal med tum (vänster) och anpassade 12-punktsteg (höger)

Obs!

Det kan vara praktiskt att ställa in anpassade skalsteg för den lodräta linjalen om du vill att skalstegen ska vara i linje med ett baslinjestödraster.

Visa och gömma linjalerna

 1. I normalt visningsläge (Visa > Skärmläge > Normal) väljer du Visa > Visa linjaler eller Dölj linjaler.

Ändra måttenheter och linjaler

 1. Välj Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) eller InDesign > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).

 2. Om du vill ändra origo för nollpunkten, väljer du något av följande på menyn Ursprung under Linjalenheter:

  • Välj Uppslag om du vill placera linjalens origo i det övre vänstra hörnet på varje uppslag. Den vågräta linjalen sträcker sig över hela uppslaget.

  • Välj Sida om du vill placera linjalens origo i det övre vänstra hörnet på varje sida. Den vågräta linjalen startar vid noll (origo) för varje sida i ett uppslag.

  • Välj Rygg om du vill placera linjalens origo i mitten av ryggen. De vågräta linjalen anger mått i negativa tal till vänster om ryggen och i positiva tal till höger om den.

 3. Om du vill ändra det måttsystem som används för linjaler, dialogrutor och paneler, väljer du ett system för Vågrät och Lodrät. Du kan också välja Anpassad och skriva antal punkter för huvudskalstreck på linjalen.

  Om du anger en annan måttenhet än punkter visas värdena för baslinjestödrastret vid Öka varje i punkter. Skälet är att det blir enklare att få textstorlek och andra värden att stämma överens, och dessa anges i punkter.

 4. Ange följande alternativ i Andra enheter.

  • I Typografisk väljer du Ha, Punkter, Amerikanska punkter, U, Bai eller Mils, vilka är enheter som används för mätning av andra faktorer än teckensnittsstorlek.  

  Obs!

  För PostScript-punkter kan du använda 72 punkter per tum, 72,27 traditionella skrivarpunkter per tum eller ett annat mått beroende på de inställningar du väljer.

  • I Textstorlek väljer du Q, Punkter, Pixlar eller Amerikanska punkter, vilka används för teckensnittsstorlek. Alternativet Pixlar är särskilt användbart om du utformar ett dokument för webben.

  • Vid Rad väljer du enhet för att ange banor, ramkanter, styckeregler och en rad andra linjebredder. Alternativet Pixlar är särskilt användbart om du utformar ett dokument för webben.

 5. Om du vill ändra värdet för textstorlek väljer du Punkter eller Pixlar på menyn Textstorlek. Alternativet är särskilt användbart om du utformar ett dokument för webben.

 6. Om du vill ändra värdet för linjebreddsinställningarna väljer du Punkter, Millimeter eller Pixlar på menyn Linje. Alternativet är särskilt användbart om du utformar ett dokument för webben.

 7. Om du vill ändra värdet för beräkning av punkter, anger du en punktstorlek per tum för Punkter/Tum.

 8. Ange något av följande tangentsteg:

  Markör

  Anger den stegvisa ökningen för piltangenter när du knuffar objekt.

  Storlek/radavstånd

  Anger den stegvisa ökningen för ökning eller minskning av punktstorleken eller radavståndet när du använder kortkommandon.

  Baslinjeförskjutning

  Anger den stegvisa ökningen när du förskjuter baslinjen med hjälp av kortkommandon.

  Kerning/spärrning

  Anger den stegvisa ökningen för kerning och spårning när du använder kortkommandon.

 9. Klicka på OK.

Obs!

Du kan också ändra linjalenheter genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en linjal och välja enhet på snabbmenyn. Genom att högerklicka eller Ctrl-klicka på skärningspunkten mellan den vågräta och lodräta linjalen kan du ändra måttenheterna på båda linjaler samtidigt.

Åsidosätta standardmåttenheter

Du kan ange en annan måttenhet än standardmåttenheten.

 1. Markera det befintliga värdet på en panel eller i en dialogruta och ange det nya värdet med hjälp av värdena i tabellen nedan:

  För att ange:

  Ange de här bokstäverna efter värdet:

  Exempel

  Resultat

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Tum

  i

  in

  inch

  "

  5,25i

  5,25in

  5,25inch

  5,25"

  5 1/4 tum

  Millimeter

  mm

  48 mm

  48 millimeter

  Centimeter

  cm

  12cm

  12 centimeter

  Pica

  p

  3 p

  3 pica

  Punkter

  pt

  p (före värde)

  6pt

  p6

  6 punkter

  Amerikanska punkter

  ap

  6ap

  6 amerikanska punkter

  Pica och punkter

  p (mellan värden)

  3p6

  3 pica, 6 punkter

  Pixlar

  px

  5px

  5 pixlar

  Cicero

  c

  5c

  5 cicero

  Agater

  ag

  5ag

  agater

Japanska måttenheter

Q och Ha är enheter som används i en japansk manuell eller automatisk fotodisposition för att visa teckenstorlek, spärra/knip och radavståndslängd. Varje enhet har värdet 0,25 mm. Q används endast för att visa teckenstorlek, Ha kan användas för att visa riktning och längd för radavstånd, mellanrum mellan objekt och liknande element.

Du kan också använda punkter (kallas även amerikanska punkter) för att ange teckenstorlek på datorer eller Adobe PostScript®-punkter för att ange radavstånd och mellanrum. En amerikansk punkt är 0,35146 millimeter och det går 72,27 amerikanska punkter på 1 tum och 72 PostScript-punkter på 1 tum.

Ändra nollpunkten

Nollpunkten är den punkt där nollvärdena på den vågräta och den lodräta linjalen möts. Som standard är nollpunkten placerad vid det övre vänstra hörnet på den första sidan i ett uppslag. Det betyder att nollpunktens ursprungliga placering alltid är densamma i förhållande till ett uppslag, men kan se ut att flytta sig i förhållande till monteringsbordet.

X- och Y-positionens koordinater på kontrollpanelen, informationspanelen och omformningspanelen visas i förhållande till nollpunkten. Du kan flytta nollpunkten för att mäta avstånd, skapa nya referenspunkter för mätning eller placera stora sidor bredvid varandra. Som standard har varje uppslag en nollpunkt vid det övre vänstra hörnet på den första sidan i ett uppslag, men du kan också placera den vid bindningen eller ange att varje sida ska ha en egen nollpunkt.

Justera nollpunkten

När du flyttar nollpunkten flyttas den till samma relativa placering för alla uppslag. Om du t.ex. flyttar nollpunkten till det övre vänstra hörnet av ett uppslags andrasida, kommer den att vara placerad vid samma plats på andrasidan för alla uppslag i dokumentet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta nollpunkten drar du från skärningspunkten på den vågräta och den lodräta linjalen till den plats där du vill placera nollpunkten.
  Skapa en ny nollpunkt
  Skapa en ny nollpunkt

  • Om du vill återställa nollpunkten dubbelklickar du på skärningspunkten på den vågräta och den lodräta linjalen .

  • Om du vill låsa eller låsa upp nollpunkten högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på linjalernas nollpunkt och väljer Lås nollpunkten på snabbmenyn.

Ändra standardnollpunkten

Med hjälp av inställningen Origo i dialogrutan Inställningar, kan du ange standardnollpunkt för linjaler samt omfång för den vågräta linjalen. Med omfång anger du om linjalen ska sträcka sig över hela sidan, över hela uppslaget eller, för flersidiga uppslag, från mitten av ryggen.

Om du anger linjalens origo vid varje uppslags ryggbindning, så låser du ursprunget vid ryggen. Du kan inte ändra linjalens origo genom att dra den från linjalernas skärningspunkt så länge du inte väljer ett annat alternativ för origo.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) eller InDesign > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).
 2. Under Linjalenheter på menyn Ursprung, väljer du något av följande:
  • Välj Uppslag om du vill placera linjalens origo i det övre vänstra hörnet på varje uppslag. Den vågräta linjalen sträcker sig över hela uppslaget.

  • Välj Sida om du vill placera linjalens origo i det övre vänstra hörnet på varje sida. Den vågräta linjalen startar vid noll (origo) för varje sida i ett uppslag.

  • Välj Rygg om du vill placera linjalens origo i mitten av ryggen. De vågräta linjalen anger mått i negativa tal till vänster om ryggen och i positiva tal till höger om den.

Obs!

Du kan också ändra inställningen för den vågräta linjalens origo med hjälp av snabbmenyn som visas när du högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) på den vågräta linjalen.

Mäta objekt

Med hjälp av mätverktyget kan du beräkna avståndet mellan två punkter i dokumentfönstret. När du mäter från en punkt till en annan visas det uppmätta avståndet på informationspanelen. Alla mått utom vinkeln beräknas i de måttenheter som har angetts för dokumentet.

När du har mätt ett objekt med mätverktyget förblir linjen eller linjerna synliga tills du mäter något annat eller väljer ett annat verktyg.

Mäta avståndet mellan två punkter

 1. Visa informationspanelen (Fönster > Information).
 2. Välj mätverktyget . (Du visar mätverktyget genom att klicka på och hålla ned pipettverktyget.)
 3. Klicka på den första punkten och dra sedan till nästa punkt. Skift-dra om du vill begränsa verktygets riktning till multipler av 45°. Du kan inte dra bortom ett enstaka monteringsbord och dess uppslag.

Bredd och höjd visas på informationspanelen.

Mäta vinklar

 1. Visa informationspanelen (Fönster > Information).
 2. Välj mätverktyget . (Du visar mätverktyget genom att klicka på och hålla ned pipettverktyget.)
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill mäta en vinkel från x-axeln drar du i verktyget.

  • Om du vill mäta en anpassad vinkel, skapar du vinkelns första linje genom att dra. Håll pekaren över en ändpunkt på mätlinjen. Om du vill skapa vinkelns andra linje dubbelklickar du och drar eller trycker på Alt och drar.

   När du mäter en anpassad vinkel, visas den första linjens längd som D1 och den andra linjens längd som D2 på informationspanelen.

Översikt över informationspanelen

På informationspanelen visas information om markerade objekt, det aktuella dokumentet eller området nedanför det aktuella verktyget, bland annat värden för placering, storlek och rotation. När du flyttar ett objekt visas dessutom dess placering i förhållande till dess startpunkt på informationspanelen.

Informationspanelen är användbar om du vill ta reda på antalet ord eller tecken i en artikel.

Till skillnad från andra paneler i InDesign kan du bara visa värden på informationspanelen. Du kan inte ange eller redigera några av de värden som visas. Du kan visa mer information om ett markerat objekt genom att välja Visa alternativ på panelmenyn.

Information (panel)
Information (panel)

A. Vågrät (X) placering av markören B. Lodrät (Y) placering av markören C. Det avstånd ett objekt eller verktyg har flyttats i förhållande till dess startposition D. Bredd i aktuella enheter E. Höjd i aktuella enheter F. Rotationsgrad 

Visa informationspanelen

 1. Välj Fönster > Information.

Om du vill ändra det aktuella måttsystemet klickar du på den lilla trekanten bredvid plusikonen.

Bestämma ordantal

 1. Placera insättningspunkten i en textram eller markera text.
 2. Välj Fönster > Information.

På informationspanelen visas information om antalet ord och tecken i artikeln eller den markerade texten. Om det finns text som är dold visas ett plustecken, följt av ett tal som anger antalet dolda tecken, ord eller rader.

Visa ytterligare alternativ på informationspanelen

 1. Välj Visa alternativ på informationspanelens meny.

  Beroende på vilket objekt eller verktyg som har valts kan följande visas:

  • Värden för det markerade objektets fyllnings- och linjefärger samt information om övertoningar .

  • Namn på färgrutor. Du kan visa färgrymdsvärden i stället genom att klicka på den lilla trekanten bredvid fyllnings- eller linjeikonen.

  • Information om det aktuella dokumentet, t.ex. placering, senaste ändringsdatum, författare och filstorlek när inget i dokumentet är markerat.

  • Antalet tecken, ord, rader och stycken när du skapar en textinsättningspunkt eller markerar text med ett av textverktygen. (Om det finns text som är dold visas ett plustecken, följt av ett tal som anger antalet dolda tecken, ord eller rader.)

  • Filformat, upplösning och färgmodell när en bild är markerad. Upplösningen visas som både faktisk pixel per tum (upplösningen för den ursprungliga bildfilen) och effektiv pixel per tum (upplösningen för bilden när den har skalförändrats i InDesign). Om färghantering har aktiverats, visas dessutom ICC-färgprofilen.

  • Unicode-kodpunkten för det valda tecknet. När du markerar ett enda tecken med hjälp av textverktyget visas det faktiska Unicode-värdet som finns lagrat i dokumentet.

  • Mojikumi-klassen för det markerade tecknet.

  • Skevningsvinkeln eller den vågräta och lodräta ändringen om skevningsverktyget, skalförändringsverktyget eller verktyget Omforma fritt är valt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy