Arbeta med XML

Adobe InDesign CS5 är ett av många program som kan producera och använda XML. När du lägger till märkord i en InDesign-fil sparar och exporterar du filen som XML, så att den kan användas i en annan InDesign-fil eller något annat program. På samma sätt kan du importera en XML-fil i InDesign och ange hur XML-data ska visas och formateras i InDesign.

Om XML

XML (Extensible Markup Language) är ett sätt att återanvända data i en fil eller att automatisera den process som ersätter data i en fil med data från en annan fil. XML använder märkord som beskriver delarna i en fil, till exempel rubrik eller artikel. Märkorden märker upp informationen så att den kan sparas i en XML-fil och sedan hanteras på rätt sätt när den exporteras till andra filer. Föreställ dig XML som en översättningsfunktion för information. Med XML-märkord märker du upp text och annat innehåll i en fil så att program känner igen och kan presentera informationen.

Utbyggbart språk

XML är ett utökningsbart språk, eftersom det går att skapa egna XML-märkord. Du kan skapa ett märkord för varje typ av information som du vill återanvända. XML-märkord innehåller ingen information om hur data ska visas eller formateras. XML-märkord är till för att identifiera innehåll.

I InDesign kan du till exempel skapa märkordet Rubrik1 och koppla det till varje rubrik på första nivån i ett dokument. När du har sparat dokumentet som en XML-fil kan innehållet i Rubrik1 importeras och användas (av ett program som kan läsa XML) som en webbsida, tryckt katalog, register, prislista eller databastabell.

InDesign är ett av många program som kan producera och använda XML. När du lägger till märkord i en InDesign-fil sparar och exporterar du filen som XML, så att den kan användas i en annan InDesign-fil eller något annat program. På samma sätt kan du importera en XML-fil i InDesign och ange hur XML-data ska visas och formateras i InDesign.

Adobe InCopy är ett av många program som kan producera och använda XML. När du lägger till märkord i en InCopy-fil sparar och exporterar du filen som XML, så att den kan användas i en annan InCopy- eller InDesign-fil eller ett annat program.

I InDesign kan du skapa XML-märkord och lägga till märkord i en del av ett dokument, även om du inte har någon erfarenhet av XML. I InDesign hanteras XML-programmering i bakgrunden och XML skapas när du exporterar ett dokument i XML-format.

Obs!

XML-märkord är inte samma sak som formaterad InDesign-text. Mer information om taggad text, som är en annan metod att exportera och importera InDesign-innehåll, finns i Strukturera PDF-filer i InDesign.

XML-datastruktur

Element är byggstenarna för XML-data. Ett element är information som har blivit formaterad med märkord. I XML-filer är element kapslade i andra element och skapar en hierarkisk datastruktur.

Du kan se XML-datastrukturen på strukturpanelen. På panelen visas hierarkin och sekvensen för elementen. I XML-strukturen finns underordnade element i överordnade element som i sin tur kan vara underordnade element. Från en annan synvinkel kan man också säga att överordnade element innehåller underordnade element, och dessa underordnade element kan i sin tur vara överordnade element till andra underordnade element.

I följande bild kan du till exempel se ett kapitel-element som innehåller (är överordnat element till) flera recept-element. Alla recept-element är i sin tur överordnade element för elementen receptnamn, ingredienser, instruktioner, anteckningar och portioner. Alla element finns i Rot-elementet, som visas högst upp på strukturpanelen.

XML i strukturpanelen i InDesign (vänster) och i layouten (höger)

I följande bild kan du till exempel se ett kapitel-element som innehåller (är överordnat element till) ett recept-element. recept-elementet är i sin tur överordnat element för elementen receptnamn och ingredienser. Alla element finns i Story-elementet, som alltid visas högst upp på strukturpanelen.

InCopy-dokument formaterat med XML-märkord

XML-verktyg

I InDesign finns strukturpanelen och märkordspanelen för XML-innehåll. På strukturpanelen visas alla element i dokumentet med deras hierarkistruktur. För att du enklare ska kunna identifiera olika element visas elementmärkord och elementikoner som motsvarar de olika typerna av innehåll i InDesign. Dessutom kan de första orden i ett element visas på strukturpanelen. Detta kallas textbitar och ska inte blandas ihop med utdragsfiler som används för att förvara objekt som ska återanvändas.

Strukturpanelen (vänster) och märkordspanelen (höger)

A. Klicka på triangeln när du vill expandera eller komprimera element B. Element (i layouten) C. Element (inte i layouten) D. Textbit E. Elementmärkord 

Strukturpanelen (vänster) och märkordspanelen (höger)

A. Klicka på triangeln när du vill expandera eller komprimera element B. Element i layouten C. Textbit D. Elementmärkord 

Med hjälp av strukturpanelen kan du visa, redigera och hantera XML-element. Du använder strukturpanelen på olika sätt när du arbetar med XML. Om du t.ex. vill montera importerat XML-innehåll i layouten kan du dra element från strukturpanelen direkt till en sida. Du kan även använda strukturpanelen för att justera hierarkin för element. Du kan lägga till element, attribut och bearbetningsinstruktioner med hjälp av strukturpanelen.

På märkordspanelen visas märkorden för elementen. Du kan importera, exportera, lägga till, ta bort och ändra namn på märkord. Du använder märkordspanelen för att tillämpa elementmärkord på innehåll du vill exportera till XML och för att tillämpa märkord på ramar innan du importerar XML-innehåll i dem.

På märkordspanelen visas märkorden för elementen. Du kan importera, exportera, lägga till, ta bort och ändra namn på märkord. Med märkordspanelen tillämpar du elementmärkord på innehåll som du vill exportera till XML.

Om DTD-filer

Om du vill dela XML-data med andra användare måste ni komma överens om en standarduppsättning med märkordsnamn och elementattribut, så att alla i gruppen använder och tillämpar märkorden på samma sätt. Ett sätt att hantera delade XML-data är att använda en DTD-fil (Document Type Definition).

En DTD-fil innehåller den uppsättning element och attribut som medlemmarna i gruppen ska använda. I filen definieras även regler om var element kan visas i den strukturella hierarkin. I DTD-filen kan det till exempel finnas en regel som kräver att rubrikelementet är underordnat artikelelementet eftersom rubriken förväntas finnas i artikeln. Om du lägger till ett märkord i en rubrik utan att lägga till ett märkord i artikeln som rubriken finns i, märks rubrikelementet upp som ogiltigt av DTD-filen. Du kan söka efter och flagga ogiltiga strukturfel i en InDesign-fil med en DTD-fil. Processen kallas validering.

Om du vill använda en DTD-fil (om dokumentet inte redan innehåller en) läser du in den i dokumentet. Då importeras elementnamnen från DTD-filen till märkordspanelen. Alla andra som har läst in samma DTD-fil kommer att ha samma elementnamn. Det gör att alla i gruppen använder samma element. De importerade elementen är låsta, vilket betyder att de inte kan tas bort eller namnändras, om inte DTD-filen tas bort från dokumentet.

Även om du kan inte importera en DTD-fil i InCopy, är DTD-filer som du har importerat i InDesign tillgängliga när du redigerar artikeln i InCopy. Du kan visa DTD-filen i InCopy och validera artiklar mot den och på så vis kontrollera att märkorden har används på rätt sätt.

DTD-fil öppnad för visning i InCopy

XML-regeluppsättningar

XML-regler är instruktioner som är skrivna på ett skriptspråk (till exempel JavaScript eller AppleScript). Reglerna utvärderar XML-data och utför olika åtgärder om informationen uppfyller vissa villkor. Varje regel består av minst ett villkor och minst en åtgärd. En regel utvärderar objekt mot villkoren. Om ett villkor är uppfyllt utförs åtgärden. En XML-regel kan till exempel ange att ett visst format (en åtgärd) ska användas när ett styckeelement visas efter ett underrubrikselement (ett villkor). Regeln kan också ange att en ny ram skapas och en produktbild importeras (åtgärder) när produktelementet (ett villkor) visas. Med XML-regler kan du skapa och formatera layouter baserade på XML.

Förbereda XML-filer för K4- eller InCopy-arbetsflöden

Om du vill förbereda filer med XML-märkning för att användas i K4- eller InDesign/InCopy-arbetsflöden kanske du måste ändra hur du förbereder strukturen och importerar XML till InDesign-filer.

Det finns två sätt att importera XML till InDesign. Du kan välja att sammanfoga eller att lägga till. Om du sammanfogar kan den befintliga strukturen ersättas, men om du lägger till så läggs bara en befintlig struktur till. I båda fallen är det viktigt att rotelementet inte är kopplat till en textram. Använd antingen standardelementet med namnet ”Rot” eller ändra namnet utifrån det aktuella arbetsflödet eller behovet. Kontrollera än en gång att det inte är kopplat till en textram.

Kontakta din systemadministratör för mer information om hur du använder XML i K4- eller InCopy-arbetsflöden.


Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto