Rendera och spara 3D-filer

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Obs!

I Photoshop CS6 ingick 3D-funktionerna som en del av Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Ändra renderingsinställningar för 3D

Renderingsinställningarna bestämmer hur 3D-modeller ritas. I Photoshop är ett antal vanliga inställningar förinställda. Anpassa inställningarna om du vill skapa egna förinställningar.

Obs!

Renderingsinställningar är lagerspecifika. Om ett dokument innehåller flera 3D-lager anger du separata renderingsinställningar för dem.

Välja en renderingsförinställning

Med standardförinställningen för rendering visas de synliga ytorna i modellerna. Förinställningarna Trådram och Hörn visar den underliggande strukturen. Om du vill kombinera heldragen rendering och trådramsrendering väljer du förinställningen Heldragen trådram. Om du vill visa en modell som en enkel ruta som återspeglar de yttersta dimensionerna, väljer du förinställningen Markeringsram.

 1. Klicka på knappen Scen  högst upp på 3D-panelen.

 2. Välj ett alternativ på menyn Förinställning i panelens nedre del.

Photoshop, förinställningar för 3D-återgivning
Förinställningar för renderingar

A. Standard (med kvaliteten inställd som Interaktiv) B. Standard (med kvaliteten inställd som Raytrace-genererad och markplanet synligt) C. Markeringsram D. Djupschema E. Dold trådram F. Linjeritning G. Normaler H. Målningsmask I. Skuggad illustration J. Skuggade hörn K. Skuggad trådram L. Heldragen trådram M. Genomskinlig kontursatsyta N. Genomskinlig satsyta O. Dubbelsidig P. Hörn Q. Trådram 

Obs!

Förinställningen Dubbelsidig gäller bara för tvärsnitt, och visar en heldragen modell i ena halva av tvärsnittet och en trådram i den andra.

Anpassa renderingsinställningar

 1. Klicka på knappen Scen  högst upp på 3D-panelen.

 2. Klicka på Redigera till höger om menyn med renderingsinställningar.

 3. (Valfritt) Välj Förhandsgranska om du vill visa effekten av de nya inställningarna allt eftersom du ändrar dem. Om du avmarkerar det här alternativet förbättras prestandan något.

  Obs!

  Om du vill ange unika inställningar för varje halva av tvärsnittet klickar du på tvärsnittsknapparna   högst upp i dialogrutan.

 4. Aktivera renderingen Yta, Kant, Hörn, Volym eller Stereo genom att klicka på kryssrutorna till vänster i dialogrutan. Justera sedan inställningarna nedan.

Obs!

Information om volymalternativen, som i första hand används för DICOM-bilder, finns i Visa 3D-volymen i olika renderingslägen.

Ytalternativ

Ytalternativen bestämmer hur modellens yta visas.

Ytstil

Ritar ytor med någon av följande metoder:

Heldragen

Ritar utan skuggor eller reflexer med hjälp av GPU på ett OpenGL-grafikkort.

Obelyst textur

Ritar utan belysning, och visar i stället bara det valda texturalternativet. (Diffusera är valt som standard.)

Plan

Använder samma ytnormal för alla hörn på ytan, vilket skapar ett fasettutseende.

Konstant

Byter ut texturer mot angiven färg.

Obs!

Om du vill justera yt-, kant- eller hörnfärgen klickar du i rutan Färg.

Markeringsram

Visar rutor som återspeglar varje komponents yttersta dimensioner.

Normaler

Visar X-, Y- och Z-komponenterna för ytnormaler i olika RGB-färger.

Djupschema

Visar en grå modell, och använder luminans för att ta fram djupet.

Målningsmask

Visar målbara områden i vitt, översamplade områden i rött och undersamplade områden i blått. (Se Identifiera målningsbara ytor.)

Textur

När Ytstil anges till Obelyst textur, anger detta texturschemat. (Se Inställningar för 3D-material.)

Rendera för slutliga utdata

För exporterade videoanimeringar skapar detta mjukare skuggor och realistiska färgutfall från reflekterade objekt och miljöer. Det här alternativet kräver emellertid mer bearbetningstid.

Reflexioner, Brytningar, Skuggor

Visa eller dölj dessa raytrace-genererade renderingsfunktioner.

Ta bort bakomliggande ytor

Döljer ytor på baksidan av dubbelsidiga komponenter.

Kantalternativ

Kantalternativen bestämmer hur trådramens linjer visas.

Kantstil

Återspeglar alternativen Konstant, Plan, Heldragen och Markeringsram som beskrivs under Ytstil ovan.

Tröskelvärde för veck

Justerar antalet strukturlinjer som visas i modellen. Ett veck eller en linje bildas när två polygoner i en modell förenas i en viss vinkel. Om kanterna möts i en vinkel som är lägre än inställningen för Tröskelvärde för veck (0‑180) tas den linje som bildas bort. Om inställningen är 0 visas hela trådramen.

Linjebredd

Anger bredd i pixlar.

Ta bort bakomliggande ytor

Döljer kanter på baksidan av dubbelsidiga komponenter.

Ta bort dolda linjer

Tar bort linjer som överlappas av förgrundslinjer.

Hörnalternativ

Hörnalternativen justerar utseendet på hörnen (skärningar i polygoner som bildar trådramsmodellen).

Hörnpunktsstil

Återspeglar alternativen Konstant, Plan, Heldragen och Markeringsram som beskrivs under Ytstil ovan.

Radie

Bestämmer pixelradie för varje hörn.

Ta bort bakomliggande ytor

Döljer hörn på baksidan av dubbelsidiga komponenter.

Ta bort dolda hörn

Tar bort hörn som överlappas av förgrundshörn.

Stereoalternativ

Stereoalternativen justerar inställningar för bilder som ska visas med 3D-glasögon eller skrivas ut på objekt som omfattar en förstoringslins.

Stereo-typ

Anger Röd/blå för bilder som visas med färgade glasögon eller Lodrät sammanflätad för förstoringslinser.

Parallax

Justerar avståndet mellan två stereokameror. Högre inställningar ökar det tredimensionella djupet men minskar skärpedjupet, vilket gör att objekt framför eller bakom zoomningsplanet verkar vara ur fokus.

Linsmellanrum

För lodrätt sammanflätade bilder anger detta hur många linjer per centimeter som förstoringslinsen har.

Zoomningsplan

Bestämmer zoomningsplanets position i förhållande till modellens markeringsrams mittpunkt. Ange negativa värden om du vill flytta planet framåt, och positiva värden om du vill flytta det bakåt.

Spara eller ta bort en renderingsförinställning

 1. Klicka på knappen Scen  högst upp på 3D-panelen.

 2. Klicka på Renderingsinställningar.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill spara en förinställning anpassar du inställningarna och klickar på Spara .

  • Om du vill ta bort en förinställning markerar du den på menyn Förinställning och klickar på Ta bort .

Rendera en 3D-fil för slutliga utdata

När du har arbetat klart med 3D-filen skapar du en slutlig rendering med den högsta kvaliteten för publicering på webb, i tryck eller genom animering. Slutlig rendering använder raytrace-generering och en högre samplingsfrekvens för att fånga in mer realistiska belysnings- och skuggeffekter.

Använd läget för slutlig rendering när du vill förbättra följande effekter på 3D-scenen:

 • Bildbaserad belysning och global omgivningsfärg.

 • Belysning från objektreflexion (färgutfall).

 • Minskat brus i mjuka skuggor.

Obs!

En slutlig rendering kan ta lång tid, beroende på modell, belysning och scheman i 3D-scenen.

 1. Gör alla nödvändiga justeringar av modellen, inklusive belysnings- och skuggeffekter.

  Obs!

  Du behöver inte ändra kantutjämningsinställningarna för scenen före renderingen. Standardinställningen är Bäst.

 2. Klicka på Scen  längst upp på 3D-panelen och sedan på Scen i listan under.

 3. Välj alternativet Slutgiltigt raytrace-resultat i menyn Kvalitet i nedre halvan av panelen.

När renderingen är klar kan du förenkla 3D-scenen för att få slutresultatet i ett annat format, sätta samman 3D-scenen med 2D-innehåll eller skriva ut direkt från 3D-lagret.

Obs!

Om det är en videoanimering kan du även välja Rendera för slutliga utdata i dialogrutan 3D-renderingsinställningar. Se Anpassa renderingsinställningar.

Spara och exportera 3D-filer

Om du vill bevara 3D-innehållet i en fil, sparar du filen Photoshop-format eller ett annat bildformat som stöds. Du kan också exportera ett 3D-lager som en fil i ett 3D-filformat som stöds.

Exportera ett 3D-lager

Du kan exportera 3D-lager i alla 3D-format som stöds: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D och Google Earth 4 KMZ. När du väljer ett exportformat bör du ta hänsyn till följande faktorer:

 • Wavefront/OBJ-formatet sparar inte kamerainställningar, ljus eller animering.

 • Det är bara Collada DAE som sparar renderingsinställningar.

Gör följande för att exportera ett 3D-lager:

 1. Välj 3D > Exportera 3D-lager.

 2. Välj ett format för export av texturer:

  • U3D och KMZ har stöd för JPEG och PNG som texturformat.

  • DAE och OBJ har stöd för alla Photoshop-bildformat som stöds för texturer.

 3. (Valfritt) Om du exporterar till U3D-format kan du välja ett kodningsalternativ. ECMA 1 är kompatibelt med Acrobat 7.0, ECMA 3 är kompatibelt med Acrobat 8.0 och senare och omfattar viss nätkomprimering.

 4. Exportera genom att klicka på OK.

Begränsningar vid export till U3D-format

Se till att de 3D-lager som du exporterar till U3D-format endast har 3D-objektgeometri. När du exporterar 3D-lager till U3D-format bör du också ha följande i åtanke:

 • Funktionen har inte stöd för mer avancerade primitiver som NURBS, skevning och kurvor.
 • Texturavbildning är begränsad till ett diffusionsschema per materialtyp. Avbildningar för omgivande, speglande eller belysta texturer samt opacitetstexturer stöds inte.
 • Materialanimering stöds inte.

Spara en 3D-fil

Om du vill bevara 3D-modellens position, belysning, renderingsläge och tvärsnitt sparar du filerna med 3D-lager i formatet PSD, PSB, TIFF eller PDF.

 1. Välj Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som, markera Photoshop (PSD), Photoshop PDF eller TIFF-format och klicka sedan på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto