Vypĺňanie formulárov

Tento dokument vysvetľuje, ako sa vypĺňajú formuláre PDF pomocou počítačovej aplikácie Acrobat alebo Reader.

Je formulár vyplniteľný?

Nie všetky formuláre sú vyplniteľné. Niekedy tvorcovia formulárov neprevedú svoje súbory PDF na interaktívne vyplniteľné formuláre. Alebo zámerne navrhnú formulár, ktorý možno vyplniť len ručne alebo pomocou nástroja Fill & Sign. Tieto neinteraktívne formuláre sa nazývajú ploché formuláre.

Interaktívne formuláre v aplikácii Acrobat Reader
Interaktívny vyplniteľný formulár v aplikácii Acrobat Reader: zvýraznené miesta, kde je možné vpisovať

Plochý formulár v aplikácii Acrobat Reader
Neinteraktívny plochý formulár v aplikácii Acrobat Reader: pomocou nástrojov Fill & Sign môžete pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára

Vypĺňanie interaktívnych formulárov

Interaktívny formulár obsahuje polia, ktoré možno vybrať alebo vyplniť.

Interaktívny formulár v aplikácii Acrobat
Interaktívny vyplniteľný formulár

A. Fialová lišta správ indikuje prítomnosť vyplniteľných polí. B. Po kliknutí zobrazí, kde sa nachádzajú vyplniteľné polia. 

 1. V prípade potreby kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a z kontextového menu vyberte nástroj Ruka alebo nástroj Vybrať.

  Kurzor sa pri posune ponad pole zmení na inú ikonu. Nástroj Ruka sa napríklad zmení na kurzor zadávania textu , ak môžete zadať text do poľa formulára. Niektoré textové polia sú dynamické, to znamená, že automaticky menia veľkosť, aby sa prispôsobili veľkosti zadávaných dát, a môžu sa rozšíriť cez okraje strany.

 2. (Voliteľné) Na jednoduchšiu identifikáciu polí formulára kliknite na lište správ dokumentu na tlačidlo Zvýrazniť existujúce polia . Vo všetkých poliach formulára sa zobrazí farebné pozadie (v predvolenom nastavení svetlomodrá farba) a všetky vyžadované polia formulára majú rámček v inej farbe (v predvolenom nastavení červená farba).

 3. Kliknutím vyberte voľby, napríklad prepínacie tlačidlá. Kliknutím do vnútra textového poľa môžete začať písať.
  Stlačením klávesu Tab prejdete dopredu, stlačením kombinácie klávesov Shift+Tab prejdete dozadu.
 4. Keď dokončíte činnosť, kliknutím na tlačidlo odoslania odošlete údaje na server alebo vytvoríte e-mail na odoslanie údajov. Tlačidlo na odoslanie sa môže zobraziť vo fialovej lište správ v hornej časti formulára alebo v obsahu formulára.

Tipy na riešenie problémov s vyplňovaním formulárov nájdete v článku Riešenie problémov s formulármi.

Vypĺňanie plochých formulárov pomocou nástrojov Fill & Sign

Plochý formulár neobsahuje interaktívne polia. Pomocou nástrojov Fill & Sign však môžete pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára. Pokyny nájdete v časti Vyplnenie formulára PDF.

Vypĺňanie plochých formulárov v prehliadači

Bežný spôsob zobrazenia formulára PDF je pomocou webového prehliadača, napríklad prostredníctvom kliknutia na prepojenie na webovej lokalite. Ak formulár neobsahuje interaktívne polia, na vyplnenie formulára môžete použiť nástroje Fill & Sign. Uložte formulár v počítači a potom ho otvorte priamo v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader. Pokyny nájdete v časti Vyplnenie formulára PDF.

Uloženie formulára v počítači
Uložte formulár, otvorte ho v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader a potom vyberte položky Nástroje > Fill & Sign.

Voľby pre prácu vo formulároch

Kláves

Výsledok

Tab alebo Shift+Tab

Potvrdí zadaný text a prejde na nasledujúce pole.

Šípka hore/doľava

Vyberie predchádzajúce prepínacie tlačidlo v skupine.

Šípka dole/doprava

Vyberie nasledujúce prepínacie tlačidlo.

Esc

Zamietne a zruší výber poľa formulára.

Esc (stlačte dvakrát)

Zruší režim Na celú obrazovku.

Enter alebo Return (textové pole s jedným riadkom)

Potvrdí zadaný text a zruší výber poľa.

Enter alebo Return (textové pole s viacerými riadkami)

Vytvorí koniec odseku v danom poli formulára.

Enter alebo Return (začiarkavacie políčko)

Začiarkne políčko alebo zruší jeho začiarknutie.

Enter (numerická klávesnica)

Potvrdí zadaný text a zruší výber aktuálneho poľa formulára.

(Windows) Ctrl+tabulátor Vloží zarážku do textového poľa.
(Mac) Alt+tabulátor Vloží zarážku do textového poľa.

Automatické dopĺňanie formulárov (len interaktívne formuláre)

Funkcia automatického dopĺňania ukladá položky, ktoré zadáte do polí interaktívneho formulára. Funkcia automatického dopĺňania potom navrhne alebo dokonca automaticky zadá odpovede, ktoré zodpovedajú vášmu zadaniu v iných poliach formulára. Návrhy sa zobrazia v rozbaľovacom menu, z ktorého môžete vybrať zodpovedajúcu položku. V predvolenom nastavení je funkcia automatického dopĺňania vypnutá, takže ak ju chcete používať, musíte ju zapnúť v predvoľbách formulárov.

Ak chcete odstrániť položku z pamäte automatického dopĺňania, napríklad položku s preklepom, ktorý ste neskôr našli a opravili, upravte zoznam v predvoľbách.

Poznámka:

Predvoľby formulárov sa týkajú spôsobu, akým aplikácia pri práci manipuluje s otvorenými formulármi. Tieto predvoľby sa neukladajú so samotnými formulármi PDF.

Zapnutie voľby automatického dopĺňania

 1. Vyberte položky Upraviť > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat Acrobat Reader > Predvoľby (Mac OS).

 2. Na ľavej strane vyberte voľbu Formuláre.

 3. V časti Automaticky doplňovať vyberte z menu voľbu Základné alebo Rozšírené.

 4. Ak chcete, aby sa do pamäte automatického doplňovania ukladali aj čísla, ktoré zadáte do formulárov, vyberte voľbu Pamätať si číselné dáta.

Poznámka:

Keď vyberiete voľbu v menu Automaticky doplňovať, v textovej oblasti pod ňou sa zobrazí popis vplyvu tejto voľby na správanie funkcie Automaticky doplňovať.

Odstránenie položky z pamäte automatického doplňovania

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.

 2. Na ľavej strane vyberte voľbu Formuláre.

 3. Kliknite na položku Upraviť zoznam položiek v rámci voľby Automatické doplňovanie.

 4. V dialógovom okne Zoznam položiek automatického doplňovania vykonajte jeden z týchto úkonov a potom v potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Áno:

  • Ak chcete odstrániť všetky položky, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko.
  • Ak chcete odstrániť niektoré položky, vyberte ich a kliknite na tlačidlo Odstrániť. (Ak chcete vybrať viac susediacich položiek, podržte stlačený kláves Shift a postupne kliknite na príslušné položky. Ak chcete vybrať viac nesusediacich položiek, podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na príslušné položky.)

Zmena plochých formulárov na vyplniteľné (Acrobat Pro)

Plochý formulár môžete zmeniť na vyplniteľný pomocou nástroja Pripraviť formulár alebo jednoduchým povolením nástrojov Fill & Sign. Používatelia aplikácií Acrobat a Acrobat Reader môžu pomocou nástroja Fill & Sign vypĺňať ploché formuláre.

Interaktívny formulár

Ak chcete vytvoriť interaktívny formulár, použite nástroj Pripraviť formuláre. Pozrite si časť Vytvorenie formulára z existujúceho dokumentu.

Plochý formulár

Ak chcete povoliť nástroje Fill & Sign, vyberte položky Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť viac nástrojov (vrátane vypĺňania a ukladania formulárov).

Tieto nástroje sú povolené len pre aktuálny formulár. Keď vytvárate iný formulár, znova vykonajte túto činnosť, aby ste používateľom aplikácie Acrobat Reader povolili používať tieto nástroje.

Ukladanie formulárov

 • Ak chcete uložiť vyplnený formulár, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako a premenujte súbor.

 • Ak chcete odstrániť rozšírené funkcie pre aplikáciu Reader, vyberte voľby Súbor > Uložiť kópiu.

 • Ak chcete používateľom aplikácie Reader umožniť ukladanie zadaných údajov, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť viac nástrojov (vrátane vypĺňania a ukladania formulárov).

Tlač formulárov

 1. Kliknite na tlačidlo Tlačiť alebo vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Vyberte tlačiareň z menu v hornej časti dialógového okna Tlačiť.

 3. V menu Poznámky a formuláre v pravej hornej časti dialógového okna Tlačiť vyberte niektorú z nasledujúcich položiek a kliknite na tlačidlo OK:

  • (Interaktívny alebo plochý formulár) Ak chcete vytlačiť formulár a zadané položky, vyberte voľbu Dokument. Ak vyberiete túto voľbu, vytlačí sa text zadaný pomocou nástroja Pridať text.

  • (Interaktívny alebo plochý formulár) Ak chcete vytlačiť formulár, zadané položky a všetky poznámky vo formulári, vyberte voľbu Dokument a označenia. Ak vyberiete túto voľbu, vytlačí sa text zadaný pomocou nástroja Pridať text.

  • (Len interaktívny formulár) Ak chcete vytlačiť len zadané položky bez samotného formulára, vyberte voľbu Iba polia formulára.

Vymazanie neuložených položiek formulára

 1. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formuláre. Na pravej table kliknite na položku Viac a potom vyberte Vymazať formulár.

Import alebo export údajov formulára (platí len pre program Reader, nedostupné v prehliadači)

V niektorých pracovných postupoch jednotlivci odovzdávajú vyplnené formuláre ako čisto dátové súbory vo formátoch ako napríklad FDF alebo XML. Dáta môžete importovať v aplikácii Acrobat Reader a následne ich prezerať v kontexte celého dokumentu PDF:

 1. V pravej hornej časti okna kliknite na Rozšírené a následne na Import dát.

Podobne môžete ukladať údaje z hotového PDF formuláru ako dátový súbor v inom formáte:

 1. V pravej hornej časti okna kliknite na Rozšírené a následne na Export dát.

Viac informácií nájdete v časti Správa súborov dát formulára v pomocníkovi aplikácie Acrobat Help.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu