Vypĺňanie formulárov

Tento dokument vysvetľuje, ako vypnliť formuláre PDF pomocou počítačovej aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Je formulár vyplniteľný?

Nie všetky formuláre sú vyplniteľné. Niekedy tvorcovia formulárov neprevedú svoje súbory PDF na interaktívne vyplniteľné formuláre. Alebo zámerne navrhnú formulár, ktorý možno vyplniť len ručne alebo pomocou nástroja Fill & Sign. Tieto neinteraktívne formuláre sa nazývajú ploché formuláre.

Interaktívne formuláre v aplikácii Acrobat Reader
Interaktívny vyplniteľný formulár v aplikácii Acrobat Reader: zvýraznené miesta, kde je možné vpisovať

Plochý formulár v aplikácii Acrobat Reader
Neinteraktívny plochý formulár v aplikácii Acrobat Reader: pomocou nástrojov Fill & Sign môžete pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára

Vypĺňanie interaktívnych formulárov

Interaktívny formulár obsahuje polia, ktoré možno vybrať alebo vyplniť.

Interaktívny formulár v aplikácii Acrobat
Interaktívny vyplniteľný formulár

A. Fialová lišta správ indikuje prítomnosť vyplniteľných polí. B. Po kliknutí zobrazí, kde sa nachádzajú vyplniteľné polia. 

 1. V prípade potreby vyberte z kontextovej ponuky stránky nástroj Náatroj ruka alebo Nástroj na výber (kontextovú ponuku otvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši na stránku).

  Kurzor sa pri posune ponad pole zmení na inú ikonu. Nástroj Ruka sa napríklad zmení na kurzor zadávania textu , ak môžete zadať text do poľa formulára. Niektoré textové polia sú dynamické, to znamená, že automaticky menia veľkosť, aby sa prispôsobili veľkosti zadávaných dát, a môžu sa rozšíriť cez okraje strany.

 2. Výberom ľubovoľného miesta vo formulári získate prístup k možnostiam, napríklad k prepínačom. Kliknutím do vnútra textového poľa môžete začať písať.

  Stlačením klávesu Tab prejdete dopredu, stlačením kombinácie klávesov Shift+Tab prejdete dozadu.

 3. Keď dokončíte činnosť, kliknutím na tlačidlo odoslania odošlete údaje na server alebo vytvoríte e-mail na odoslanie údajov.

Tipy na riešenie problémov s vyplňovaním formulárov nájdete v článku Riešenie problémov s formulármi.

Vypĺňanie plochých formulárov pomocou nástrojov Fill & Sign

Plochý formulár neobsahuje interaktívne polia. Pomocou nástrojov Fill & Sign však môžete pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára. Pokyny nájdete v časti Vyplnenie formulára PDF.

Vypĺňanie plochých formulárov v prehliadači

Bežný spôsob zobrazenia formulára PDF je pomocou webového prehliadača, napríklad po kliknutí na odkaz na webovej lokalite. Ak formulár neobsahuje interaktívne polia, na vyplnenie formulára môžete použiť nástroje Vyplniť a podpísať. Uložte formulár v počítači a potom ho otvorte priamo v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader. Pokyny nájdete v časti Vyplnenie formulára PDF.

Uloženie formulára v počítači
Uložte formulár, otvorte ho v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader a potom vyberte položky Nástroje > Fill & Sign.

Voľby pre prácu vo formulároch

Kláves

Výsledok

Tab alebo Shift+Tab

Potvrdí zadaný text a prejde na nasledujúce pole.

Šípka hore/doľava

Vyberie predchádzajúce prepínacie tlačidlo v skupine.

Šípka dole/doprava

Vyberie nasledujúce prepínacie tlačidlo.

Esc

Zamietne a zruší výber poľa formulára.

Esc (stlačte dvakrát)

Zruší režim Na celú obrazovku

Enter alebo Return (textové pole s jedným riadkom)

Potvrdí zadaný text a zruší výber poľa.

Enter alebo Return (textové pole s viacerými riadkami)

Vytvorí koniec odseku v danom poli formulára.

Enter alebo Return (začiarkavacie políčko)

Začiarkne políčko alebo zruší jeho začiarknutie.

Enter (numerická klávesnica)

Potvrdí zadaný text a zruší výber aktuálneho poľa formulára.

(Windows) Ctrl+tabulátor Vloží zarážku do textového poľa.
(macOS) command+Tab Vloží zarážku do textového poľa.

Automatické dopĺňanie formulárov (len interaktívne formuláre)

Funkcia automatického dopĺňania ukladá položky, ktoré zadáte do polí interaktívneho formulára. Funkcia automatického dopĺňania potom navrhne alebo dokonca automaticky zadá odpovede, ktoré zodpovedajú vášmu zadaniu v iných poliach formulára. Návrhy sa zobrazia v rozbaľovacom menu, z ktorého môžete vybrať zodpovedajúcu položku. V predvolenom nastavení je funkcia automatického dopĺňania vypnutá, takže ak ju chcete používať, musíte ju zapnúť v predvoľbách formulárov.

Ak chcete odstrániť položku z pamäte automatického dopĺňania, napríklad položku s preklepom, ktorý ste neskôr našli a opravili, upravte zoznam v predvoľbách.

Poznámka:

Predvoľby formulárov sa týkajú spôsobu, akým aplikácia spracúva otvorené formuláre počas práce. Tieto predvoľby sa neukladajú so samotnými formulármi PDF.

Zapnutie voľby automatického dopĺňania

 1. V hamburgerovej ponuke (Windows®) vyberte položku Predvoľby alebo v systéme (macOS) vyberte položku Acrobat / Acrobat Reader > Predvoľby.

 2. V dialógovom okne Predvoľbyvyberte kategóriu predvolieb Formuláre.

 3. V časti Automaticky doplňovať vyberte z menu voľbu Základné alebo Rozšírené.

 4. Ak chcete, aby sa do pamäte automatického doplňovania ukladali aj čísla, ktoré zadáte do formulárov, vyberte voľbu Pamätať si číselné dáta.

Poznámka:

Keď vyberiete voľbu v menu Automaticky doplňovať, v textovej oblasti pod ňou sa zobrazí popis vplyvu tejto voľby na správanie funkcie Automaticky doplňovať.

Odstránenie položky z pamäte automatického doplňovania

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby. V ponuke hamburger vyberte položku Predvoľby  (Windows®) alebo AcrobatAcrobat Reader > Predvoľby (macOS).

 2. Na ľavej strane vyberte možnosť Formuláre.

 3. Kliknite na položku Upraviť zoznam položiek v rámci voľby Automatické doplňovanie.

 4. V dialógovom okne Zoznam položiek automatického doplňovania vykonajte jeden z týchto úkonov a potom v potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Áno:

  • Ak chcete odstrániť všetky položky, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko.
  • Ak chcete odstrániť niektoré položky, vyberte ich a kliknite na tlačidlo Odstrániť. (Klávesovou skratkou Shift-select vyberiete viacero susedných položiek; klávesovou skratkou Ctrl-select vyberiete viacero nesusedných položiek.)

Zmena plochých formulárov na vyplniteľné (Acrobat Pro)

Plochý formulár môžete zmeniť na vyplniteľný buď pomocou nástroja Pripraviť formulár alebo jednoduchým povolením nástrojov Fill & Sign. Používatelia aplikácií Acrobat a Acrobat Reader môžu pomocou nástroja Fill & Sign vypĺňať ploché formuláre.

Interaktívny formulár

Ak chcete vytvoriť interaktívny formulár, použite nástroj Pripraviť formuláre. Pozrite si časť Vytvorenie formulára z existujúceho dokumentu.

Plochý formulár

Ak chcete povoliť nástroje Fill & Sign, v hamburgerovej ponuke (v macOS ponuka Súbor) vyberte položku Uložiť ako iné  > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader > Povoliť ďalšie nástroje (zahŕňa Vyplnenie a uloženie formulára).

Tieto nástroje sú povolené len pre aktuálny formulár. Keď vytvárate iný formulár, znova vykonajte túto činnosť, aby ste používateľom aplikácie Acrobat Reader povolili používať tieto nástroje.

Ukladanie formulárov

 • Ak chcete vyplnený formulár uložiť, vyberte možnosť Uložiť ako z hamburgerovej ponuky (v systéme macOS Súbor > Uložiť ako) a premenujte súbor.

 • Ak chcete odstrániť rozšírené funkcie programu Acrobat Reader, vyberte položku Uložiť kópiu (prípadne Súbor > Uložiť kópiu v macOS).

 • Ak chcete používateľom programu Acrobat Reader umožniť uloženie zadaných údajov, vyberte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od operačného systému:

  Windows®Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Acrobat Reader > Povoliť ďalšie nástroje (zahŕňa vyplnenie a uloženie formulára) 
  macOS: Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Acrobat Reader > Povoliť ďalšie nástroje (zahŕňa vyplnenie a uloženie formulára).

 1. Vyberte prepínač Tlač alebo Tlač z hamburgerovej ponuky (prípadne Súbor > Tlač v systéme macOS).

 2. V dialógovom okne Tlač vyberte vhodnú tlačiareň.

 3. V ponuke Poznámky a formuláre vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom kliknite na tlačidlo OK:

  • (Interaktívny alebo plochý formulár) Ak chcete vytlačiť formulár a zadané položky, vyberte voľbu Dokument. Táto možnosť vytlačí text, ktorý ste zadali pomocou nástroja Pridať text.

  • (Interaktívny alebo plochý formulár) Ak chcete vytlačiť formulár, zadané položky a všetky poznámky vo formulári, vyberte voľbu Dokument a označenia. Ak vyberiete túto voľbu, vytlačí sa text zadaný pomocou nástroja Pridať text.

  • (Len interaktívny formulár) Ak chcete vytlačiť len zadané položky bez samotného formulára, vyberte voľbu Iba polia formulára.

Vymazanie neuložených položiek formulára

 1. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár. Na bočnom paneli Polia vyberte položku Vymazať formulár z ponuky Možnosti  .

Import alebo export údajov formulára (platí len pre program Reader, nedostupné v prehliadači)

V niektorých pracovných postupoch jednotlivci odovzdávajú vyplnené formuláre ako čisto dátové súbory vo formátoch ako napríklad FDF alebo XML. Dáta môžete importovať v aplikácii Acrobat Reader a následne ich prezerať v kontexte celého dokumentu PDF:

 1. V pravej hornej časti okna kliknite na Rozšírené a následne na Import dát.

Podobne môžete ukladať údaje z hotového PDF formuláru ako dátový súbor v inom formáte:

 1. V pravej hornej časti okna kliknite na Rozšírené a následne na Export dát.

Viac informácií nájdete v časti Správa súborov dát formulára v pomocníkovi aplikácie Acrobat Help.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?