Hravo premeňte naskenované papierové formuláre alebo jednoduché formuláre vytvorené v aplikácii Microsoft Word, Excel alebo ďalších aplikáciách na inteligentné formuláre PDF. Rozosielajte formuláre príjemcom a sledujte stav odpovedí.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC a Acrobat 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

Videokurz: Používanie sprievodcu formulármi na vytváranie formulárov

Zistite, ako môžete automaticky rozpoznávať polia formulára a prispôsobiť vlastnosti rôznych polí.

Video (06:33) | Claudia McCue (lynda.com)

Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat

Môžete začať s prázdnym súborom PDF, pridať do tohto súboru požadovaný text a štítky a nakoniec dokončiť formulár pridaním polí formulára. Ďalšie informácie nájdete v časti Postup vytvorenia formulára pomocou aplikácie Adobe Acrobat.

Vytvorenie formulára z existujúceho dokumentu

Pri prevode existujúceho dokumentu na formulár PDF aplikácia Acrobat automaticky pridá do formulára interaktívne polia. Formulár môžete následne upraviť a vložiť špeciálne polia formulára, ako sú napríklad rozbaľovací zoznam, pole zoznamu či tlačidlá.

Vytváranie formulára v aplikácii Acrobat
Typy polí formulára, ktoré je do dokumentu PDF možné vložiť

A. Pole certifikovaného podpisu B. Pole s rozbaľovacím zoznamom C. Textové polia D. Lišta automatických správ E. Začiarkavacie políčko F. Prepínacie tlačidlá G. Pole zoznamu H. Tlačidlá 
 1. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Vybrať súbor

  Prevedie existujúce elektronické dokumenty (napríklad súbory aplikácii Word, Excel či dokumenty PDF) na interaktívny formulár PDF. Kliknite na položku Vybrať súbor, spustite prehľadávanie a vyhľadajte súbor.

  Naskenovať dokument

  Naskenuje papierový formulár a prevedie ho na interaktívny formulár PDF.

 3. Ak chcete, aby ostatní podpísali tento formulár, začiarknite políčko Tento dokument vyžaduje podpis.

  Poznámka:

  Automatická detekcia polí formulára je štandardne zapnutá. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, kliknite na odkaz Zmeniť a vyberte príslušné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Predvoľby formulárov.  

 4. Kliknite na voľbu Štart.

  Aplikácia Acrobat vytvorí formulár a otvorí ho v režime úpravy formulára. Na pravej table sa zobrazia možnosti na úpravu formulára. Tento panel s nástrojmi obsahuje nástroje polí formulára umožňujúce pridávanie ďalších polí.

 5. Skontrolujte polia formulára, ktoré vytvorila aplikácia Acrobat. Pomocou nástrojov polí formulára na paneli s nástrojmi pridajte polia. Odstráňte, zmeňte veľkosť alebo usporiadajte polia podľa potreby. Môžete vložiť nasledujúce typy polí formulára:

  Čiarové kódy

  Zakódujú zadané údaje z vybratých polí a zobrazia ich ako vizuálnu vzorku, ktorá môže byť interpretovaná dekódovacím softvérom alebo hardvérom (dostupným samostatne).

  Tlačidlá

  Spustí nejakú zmenu na počítači používateľa, ako je otvorenie súboru, prehranie zvuku alebo odoslanie dát na webový server. Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť použitím obrazov, textu a vizuálnych zmien, ktoré sa spustia akciami myši.

  Začiarkavacie políčko

  Poskytujú pre jednotlivé položky voľbu medzi Áno a Nie. Ak formulár obsahuje viac začiarkavacích polí, používateľ z nich obyčajne môže zvoliť ľubovoľný požadovaný počet.

  Pole digitálneho podpisu

  Umožňujú používateľovi elektronicky podpísať dokument PDF digitálnym podpisom.

  Rozbaľovací zoznam

  Umožňuje používateľom vybrať položku z rozbaľovacieho menu alebo zadať hodnotu. Môžete nastaviť vlastnosť poľa formulára, ktorá umožní, aby používateľ mohol zadať vlastnú hodnotu.

  Pole zoznamu

  Zobrazuje zoznam volieb, ktoré môže používateľ vybrať. Môžete nastaviť vlastnosť poľa formulára, ktorá umožní, aby používateľ mohol súčasne vybrať viacero položiek v zozname, ak podrží stlačený kláves Shift.

  Prepínacie tlačidlá

  Predstavujú skupinu volieb, z ktorej môže používateľ vybrať iba jednu položku. Všetky prepínacie tlačidlá s rovnakým názvom spolu pracujú ako skupina.

  Textové polia

  Umožňujú používateľovi zapísať text, napríklad meno, adresu alebo telefónne číslo.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Základy práce s poľami formulára.

 6. Ak chcete formulár odskúšať, kliknite na tlačidlo Náhľad na paneli s nástrojmi. Náhľad na formulár vám umožňuje zobraziť formulár rovnakým spôsobom, akým sa zobrazí jeho príjemcom, a poskytuje vám tak možnosť skontrolovať formulár. Ak zobrazujete náhľad formulára, kliknutím na tlačidlo Upraviť môžete prejsť späť do režimu úprav.

 7. Po dokončení formulára kliknite na tlačidlo s krížikom na pravom konci panela s nástrojmi a úprava formuláru sa zatvorí.

Informácie o rozosielaní formulárov a zhromažďovaní odpovedí nájdete v časti Rozosielanie dokumentov PDF a webových formulárov.  

Vytváranie formulárov pre aplikáciu Adobe Sign

Môžete previesť existujúci formulár na formulár služby Adobe Sign alebo jednoducho potiahnutím myšou vložiť polia služby Adobe Sign do dokumentu PDF. Tento formulár môžete pomocou služby Adobe Sign rozoslať na vyplnenie a podpísanie. Nie všetky polia sa prevádzajú na polia služby Adobe Sign, napríklad pole zoznamu, rozbaľovacie pole či polia tlačidiel. Pomocou panela s nástrojmi môžete vložiť ďalšie polia služby Adobe Sign.

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete previesť na formulár služby Adobe Sign.

 2. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár.

 3. Kliknite na voľbu Štart.

  Aplikácia Acrobat vytvorí formulár a otvorí ho v režime úpravy formulára. Na pravej table sa zobrazia možnosti na úpravu formulára. Tento panel s nástrojmi obsahuje nástroje polí formulára umožňujúce pridávanie ďalších polí.

 4. Na pravej table kliknite na položku Viac a potom vyberte Previesť na formulár služby Adobe Sign.

 5. Pri upozornení na to, že aplikácia Acrobat odstráni všetky polia formulára, ktoré služba Adobe Sign nepodporuje, kliknite na voľbu Ďalšie a v nasledujúcom upozornení na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete do formulára vložiť pole, na paneli s nástrojmi vyberte jeho príslušnú ikonu. Umiestnite kurzor na miesto, kam ho chcete vložiť, a vložte ho kliknutím.

  Špecifické polia formulára služby Adobe Sign
  Pri vytváraní alebo úprave formulárov služby Adobe Sign sa na paneli s nástrojmi zobrazia špecifické polia formulára služby Adobe Sign.

 7. Pole pomenujte a nastavte, kto ho má vyplniť či podpísať. Ak chcete nastaviť jeho vlastnosti, ako je farba ohraničenia, výplň, písmo či veľkosť rezu písma, na pole dvakrát kliknite.

  Vloženie poľa služby Adobe Sign
  Pri prvom vložení poľa služby Adobe Sign môžete zadať jeho názov a stanoviť, kto ho má podpísať či vyplniť.

 8. Ak chcete zobraziť náhľad zmien, kliknite v pravom hornom rohu na voľbu Náhľad. Kliknutím na voľbu Upraviť v pravom hornom rohu prejdete späť do režimu úprav.

 9. Uložte formulár.

Informácie o rozosielaní formulárov a zhromažďovaní odpovedí nájdete v časti Rozosielanie formulárov služby Adobe Sign.

Povolenie ukladania dát formulárov pre používateľov aplikácie Reader

Používatelia aplikácie Reader X a starších verzií zvyčajne nemôžu ukladať kópie formulárov, ktoré vyplnia. Práva dokumentu PDF je však možné rozšíriť tak, aby týmto používateľom umožnil ukladať dáta formulárov. Ak máte aplikáciu Acrobat Pro, môžete používateľom aplikácie Reader sprístupniť ďalšie možnosti, ako napríklad možnosť vkladať text do neinteraktívnych formulárov.

Poznámka:

Na rozdiel od predchádzajúcich verzií aplikácie Reader ponúka verzia Reader XI a novšie verzie aplikácie Reader navyše nástroj Pridať text a možnosť ukladať dáta formulárov. Používatelia aplikácie Acrobat môžu písať do nevyplniteľných formulárov, pridávať poznámky a digitálne podpisovať dokumenty PDF bez rozšírenia špeciálnych práv.

 1. Otvorte jeden dokument PDF alebo zobrazte náhľad dokumentu PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF.

 2. Ak ste v režime úprav formulára, kliknite na ikonu krížika vedľa tlačidla Náhľad v pravom hornom rohu.

 3. Vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader a vyberte jednu z týchto možností:

  Povoliť poznámky a merania

  (Acrobat Pro) Umožňuje používateľom pridávať poznámky alebo využívať nástroje Dáta objektu, Meranie a Geopriestorové nástroje.

  Povoliť viac nástrojov (vrátane vypĺňania a ukladania formulárov)

  Umožňuje používateľom ukladať údaje, ktoré zadali do interaktívnych alebo vyplniteľných formulárov.

Poznámky k lokálnemu ukladaniu vyplnených formulárov

Aplikácie Acrobat Standard a Acrobat Pro povoľujú používateľom aplikácie Adobe Reader 8 alebo novších verzií lokálne vypĺňať a ukladať formuláre PDF. Upozorňujeme na nasledujúce dva body týkajúce sa použitia možnosti Reader Extensions na lokálne ukladanie formulárov PDF (nazývané rozšírené dokumenty):

Počet nasadených rozšírených dokumentov

Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat Standard alebo Acrobat Pro môže odoslať rozšírený dokument na vyplnenie neobmedzenému počtu príjemcov. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat napríklad môže na webovej stránke zverejniť prázdnu šablónu formulára, ktorá používateľom umožní lokálne vypĺňať a ukladať formuláre PDF. K šablóne môže mať prístup neobmedzený počet ľudí. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat môže okrem toho zhromaždiť neobmedzený počet odpovedí vo forme vyplneného formulára.

Počet príjemcov rozšíreného dokumentu

Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat Standard alebo Acrobat Pro môže odoslať rozšírený dokument neobmedzenému počtu príjemcov.  Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat môže odoslať neobmedzený počet kópií rozšíreného dokumentu neobmedzenému počtu príjemcov a zhromaždiť neobmedzený počet odpovedí vo forme vyplneného formulára.

Pridanie JavaScriptu do formulárov

Jazyk JavaScript umožňuje vytváranie interaktívnych webových stránok. Spoločnosť Adobe JavaScript zdokonalila, aby ste mohli ľahko začleniť interaktívne funkcie aj do svojich formulárov PDF. Najbežnejšie spôsoby využitia aplikácie JavaScript v aplikácii Acrobat je formátovanie dát, výpočty dát, overovanie dát a priraďovanie akcií. V systéme Windows môžete tiež nakonfigurovať formuláre Adobe PDF tak, aby sa pripájali priamo do databáz pomocou ODBC (Open Database Connection).

Poznámka:

Pri vytváraní dynamických formulárov nezabúdajte, že aplikácia Acrobat Reader nepodporuje niektoré vlastné skripty JavaScript. Formulár nebude možno nebude pri prezeraní v aplikácii Acrobat Reader správne fungovať, kým sa do dokumentu PDF nepridajú dodatočné používateľské práva.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o JavaScripte aplikácie Acrobat nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Rozoslanie (odoslanie) formulára príjemcom

Rozosielanie dokumentov PDF a webových formulárov

Po vytvorení formulára vyberiete spôsob jeho odoslania príjemcom.

 1. Kliknite na voľbu Rozoslať v pravom dolnom rohu na pravej table.

 2. Môže sa zobraziť séria hlásení, čo závisí od podmienok, ktoré aplikácia Acrobat zistí vo formulári. Podľa potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a uložte formulár.

 3. Vyberte spôsob rozoslania a zhromažďovania:

  E-mail

  Zhromažďujte odpovede vo svojej doručenej pošte.

  Interný server

  Rozosielajte a zbierajte odpovede pomocou interného servera, ako sú napríklad služba SharePoint alebo sieťový priečinok. Ďalšie informácie nájdete v časti Zadanie servera.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Výber spôsobu rozoslania recenzií a formulárov.

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a postupujte podľa pokynov na rozoslanie formulára na obrazovke.

 5. Ak chcete zhromažďovať odpovede vo svojej doručenej pošte, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Zadajte e-mailové adresy oddelené bodkočiarkou alebo kliknite na tlačidlo Komu a vyberte e-mailové adresy z adresára.
  • Upravte predvolenú správu.
  • Vyberte voľbu Zhromaždiť mená a e-maily od príjemcov na poskytnutie optimálneho sledovania. Pri odosielaní formulára budú príjemcovia vyzvaní, aby zadali svoje meno a e-mailovú adresu. Sledovanie vám zaručí, že presne uvidíte, kedy a ktorí používatelia odpovedali alebo neodpovedali.
  • Ak chcete dostávať formuláre odoslané anonymnými používateľmi alebo vám nezáleží na úrovni sledovania, zrušte výber tejto voľby.

  Poznámka:

  Ak nepoznáte e-mailové adresy príjemcov, zadajte svoju vlastnú e-mailovú adresu. Bude vám odoslaný odkaz na formulár, ktorý podľa potreby môžete odoslať príjemcom prostredníctvom e-mailu.

Ak chcete sledovať stav rozoslaného formulára, kliknite na voľbu Sledovať v pravom dolnom rohu na pravej table. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o sledovaní formulárov.

Rozosielanie formulárov služby Adobe Sign

Po vytvorení formulára služby Adobe Sign ho môžete pomocou služby Adobe Sign odoslať príjemcom na vyplnenie a podpísanie.

 1. Kliknite na voľbu Odoslať na podpis v pravom dolnom rohu na pravej table.

 2. Kliknite na položku Pripravené na odoslanie. Dokument sa odovzdá do aplikácie Adobe Document Cloud.

 3. Napíšte e-mailové adresy ľudí, od ktorých chcete, aby podpísali váš dokument. V prípade potreby pridajte správu.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

  Dostanete e-mail od služby Adobe Sign, v ktorom sa uvádza, že dokumenty sú odoslané prvému používateľovi na podpis. Prvý používateľ tiež dostane e-mail s pokynom na podpísanie dokumentu. Potom, ako sa používateľ podpíše do poľa Podpis a následne klikne na tlačidlo Kliknutím podpísať, dokument sa odošle ďalšiemu používateľovi na podpis a tak ďalej.

  Každý dostane kópiu podpísaného dokumentu a súbor sa bezpečne uloží na Adobe Document Cloud.

Informácie o sledovaní stavu formulára služby Adobe Sign nájdete v časti Sledovanie zmlúv odoslaných na podpis.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online