Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov    |    Informácie o Sledovaní formulárov    |

Tento dokument opisuje, ako zhromažďovať a spravovať údaje z formulárov PDF. (Ak hľadáte informácie o tom, ako vytvoriť formulár od začiatku, rozoslať ho, sledovať alebo vyplniť a podpísať, kliknite na príslušné prepojenie vyššie. Ak si chcete prečítať odpovede na bežné otázky, kliknite na prepojenie Najčastejšie otázky týkajúce sa formulárov.)

 

Pri rozosielaní formulára aplikácia Acrobat automaticky vytvorí portfólio PDF na zhromažďovanie dát odoslaných používateľmi. Na základe predvoleného nastavenia je tento súbor uložený v rovnakom priečinku ako pôvodný formulár a má názov názov súboru_responses.

Zhromažďovanie dát používateľov

 1. Keď vám používateľ odošle formulár, otvorte ho.
 2. V dialógovom okne Pridať vyplnený formulár do súboru odpovedí vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

  Pridať do existujúceho súboru odpovedí

  Zostavuje dáta do súboru odpovedí, ktorý bol vytvorený pri použití sprievodcu rozoslaním formulára na odoslanie formulára. (V prípade potreby kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor odpovede.)

  Vytvoriť nový súbor odpovedí

  Vytvorí nový súbor odpovedí s použitím vami zadaného názvu a umiestnenia.

 3. Súbor odpovedí sa otvorí potom, ako kliknete na tlačidlo OK. Každý vrátený formulár pridaný do súboru odpovedí sa zobrazí ako čiastkový súbor portfólia PDF.

Pridanie dát používateľov do existujúceho súboru odpovedí

 1. Otvorte súbor odpovedí v aplikácii Acrobat.

 2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na voľbu Pridať.

 3. V dialógovom okne Pridať vrátené formuláre kliknite na voľbu Pridať súbor, následne vyhľadajte a vyberte vrátené formuláre a kliknite na voľbu Otvoriť.

 4. Opakovaním predchádzajúceho kroku pridajte vrátené formuláre v ďalších priečinkoch. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Keď skončíte, každý pridaný formulár PDF sa zobrazí ako čiastkový súbor v portfóliu PDF.

Export dát používateľov zo súboru odpovedí

Ak chcete uložiť všetky položky súboru odpovedí v portfóliu PDF do tabuľky alebo do súboru XML, použite tento postup.

 1. V aplikácii Acrobat otvorte súbor odpovedí a vyberte dáta na export.

 2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na voľbu Exportovať a potom vyberte Exportovať vybraté.

 3. V dialógovom okne Vyberte priečinok pre uloženie súboru zadajte názov, umiestnenie a formát súboru (CSV alebo XML) pre dáta formulára a kliknite na voľbu Uložiť.

Správa súborov dát formulára

Odpovede vo formulári PDF môžete prevádzať do iných alebo z iných formátov súborov, ktoré na zachovanie všetkých dát potrebujú oveľa menej miesta ako úplný dokument PDF.

Import dát do formulára

V niektorých pracovných postupoch odosielajú niektorí používatelia vyplnené formuláre ako súbory obsahujúce iba dáta a nie ako úplné súbory PDF. Tieto súbory nie sú vo formáte PDF, ale používajú iný formát, napríklad FDF alebo XML. Ak chcete zobraziť dáta odoslané jednotlivými príjemcami v kontexte súboru PDF, otvorte pôvodný súbor a importujte informácie v dátovom súbore.

 1. V aplikácii Acrobat otvorte formulár PDF, do ktorého chcete importovať dáta.

 2. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár. Na pravej table vyberte položky Viac > Vymazať formulár.

  Poznámka:

  Pri importe dát z iného súboru do formulára PDF importované dáta nahradia všetky informácie, ktoré sa predtým zobrazovali v jednotlivých poliach formulára. Ak však importované dátové súbory obsahujú prázdne polia formulára, pôvodné dáta sa importom neodstránia.

 3. Vyberte položky Viac > Importovať dáta.

 4. V dialógovom okne Vyberte súbor obsahujúci dáta formulára vyberte v časti Typ súboru formát zodpovedajúci dátovému súboru, ktorý chcete importovať. Potom vyhľadajte a vyberte tento súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka:

  Niektoré formáty sú k dispozícii len pre určité typy formulárov PDF, čo závisí od aplikácie použitej na vytvorenie formulára, ako je napríklad aplikácia Acrobat alebo Designer ES2. Dáta, ktoré importujete z textového súboru (.txt), musia byť naformátované do riadkov položiek oddelených tabulátormi, ktoré predstavujú stĺpce.

Export dát súboru

Informácie v dokončenom formulári PDF môžete uložiť ako dátový súbor v inom formáte súboru. Tieto dáta môžete neskôr opäť použiť na vyplnenie tohto alebo iného formulára, ktorý má rovnaké polia a názvy polí.

 1. V aplikácii Acrobat otvorte súbor dokončeného formulára.

 2. Na pravej table vyberte položky Viac > Exportovať dáta.

 3. V dialógovom okne Exportovať dáta formulára ako vyberte formát, v ktorom chcete uložiť dáta formulára (FDF, XFDF, XML alebo TXT). Potom vyberte umiestnenie a názov súboru a kliknite na voľbu Uložiť.

  Poznámka:

  V závislosti od spôsobu vytvorenia formulára sú niektoré formáty súborov k dispozícii len pre určité typy formulárov PDF.

Zlučovanie exportovaných dátových súborov do tabuľky

Ak chcete zostaviť dáta z formulárov, ktoré sa v množine dát nenachádzajú, použite nasledujúci postup.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • V ponuke Upraviť vyberte položky Možnosti formulára > Zlúčiť dátové súbory do tabuľky
  • Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár. Na pravej table vyberte položky Viac > Zlúčiť dátové súbory do tabuľky.
 2. V dialógovom okne Exportovať dáta z viacerých formulárov kliknite na voľbu Pridať súbory.

 3. V dialógovom okne Vyberte súbor obsahujúci dáta formulára vyberte v časti Súbory typu príslušný formát súboru (Dátové súbory formulárov aplikácie Acrobat alebo Všetky súbory). Potom vyhľadajte súbory formulárov, ktoré chcete zlúčiť do tabuľky, vyberte ich a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Predchádzajúci krok podľa potreby opakujte, aby ste pridali aj dátové súbory formulára, ktoré sa nachádzajú na iných miestach.
 5. Kliknite na položku Exportovať. Potom vyberte priečinok a názov súboru pre tabuľku a kliknite na voľbu Uložiť.

 6. V dialógovom okne Postup exportu kliknite na voľbu Zobraziť súbor a otvorte súbor tabuľky alebo sa kliknutím na voľbu Zatvoriť dialógové okno vráťte do aplikácie Acrobat.

Poznámka:

Ak sú vrátené formuláre v súbore odpovedí, najefektívnejší spôsob na export informácií do tabuľky je použiť tlačidlo Exportovať dáta, ktoré sa nachádza na ľavom navigačnom paneli pre súbor odpovedí portfólia PDF.

Informácie o sledovaní formulárov

Okno Sledovanie slúži na spravovanie rozoslaných alebo prijatých formulárov. Sledovanie vám umožňuje zobraziť a upraviť umiestnenie súboru odpovedí, sledovať príjemcov, ktorí zareagovali, pridať ďalších príjemcov, odoslať e-mail všetkým príjemcom a zobraziť odpovede na formulár.

 1. V aplikácii Acrobat vyberte položky Upraviť > Možnosti formulára > Sledovať alebo Zobraziť > Sledovanie.

 2. Na ľavom navigačnom paneli rozbaľte položku Formuláre.

 3. Vyberte formulár a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete zobraziť všetky odpovede pre daný formulár, kliknite na príkaz Zobraziť odpovede.

  • Ak chcete upraviť umiestnenie súboru odpovedí, v zozname Umiestnenie súboru odpovedí kliknite na položku Upraviť umiestnenie súboru.

  • Ak chcete zobraziť pôvodný formulár, kliknite na príkaz Otvoriť pôvodný formulár.

  • Ak chcete odoslať formulár ďalším príjemcom, kliknite na príkaz Pridať príjemcov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online