Chýba tlačidlo Tlačiť?

Ak sa vám nezobrazujú tlačidlá Tlačiť a Zrušiť, monitor je nastavený na nízke rozlíšenie obrazovky. Aplikácia Reader nebola navrhnutá pre zobrazenie pri nízkom rozlíšení (minimálne odporúčané rozlíšenie je 1024 x 768). Toto obmedzenie je však možné obísť. Ak chcete dokument vytlačiť, postupujte niektorým z týchto spôsobov:

 • Stlačte tlačidlo Enter alebo Return.
 • Ak sa na pravej strane dialógového okna zobrazí posúvač, potiahnutím jazdca nadol zobrazte dané tlačidlá.

Poznámka:

(Windows) Na niektorých monitoroch tlačidlo Tlačiť prekrýva panel úloh systému Windows. Tento panel úloh môžete skryť tak, aby sa zobrazoval iba, keď kurzor myši potiahnete na spodok obrazovky. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a vyberte možnosť Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti vyberte možnosť Automaticky skrývať panel úloh a kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie vlastností panela úloh tak, aby sa automaticky skrýval a bol tak možný prístup k tlačidlu Tlačiť.
Nastavenie vlastností panela úloh tak, aby sa automaticky skrýval a bol tak možný prístup k tlačidlu Tlačiť

Pozrite si tiež článok týkajúci sa opravy registra: podpora zobrazenia HiDPI, Retina

Tlač dokumentu PDF

 1. Vyberte položku Súbor > Tlačiť alebo kliknite na ikonu na paneli s nástrojmi.

 2. Vyberte Tlačiareň a počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 3. (Voliteľné) Kliknutím na možnosť Predvoľby otvorte Vlastnosti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

 4. V časti Strany na tlač vyberte možnosť:

  • Všetky – vytlačia sa všetky strany v dokumente PDF.
  • Aktuálna strana – vytlačí sa aktuálna strana v dokumente PDF.
  • Strany – určuje podmnožinu strán, ktoré sa vytlačia. Môžete zadať buď čísla jednotlivých strán, rozsah alebo ich kombináciu. Napríklad: 1, 6-18, 33, 98.
  • Viac volieb – určuje ďalšie možnosti, ako sú párne či nepárne strany alebo opačné strany.
  Strany na tlač
 5. Zadajte ďalšie možnosti podľa vlastných požiadaviek:

  • Veľkosť papiera a manipulácia
  • Orientácia
  • Poznámky a formuláre

  Poznámka:

  Keď tieto nastavenia upravíte, zobrazí sa náhľad. Kliknutím na tlačidlá šípok na spodnej strane zobrazíte náhľad ostatných strán.

 6. V prípade potreby kliknutím na tlačidlo Nastavenie strany zmeňte veľkosť papiera, zdroj papiera alebo orientáciu.

 7. Kliknite na tlačidlo Tlač.

Bežné tlačové úlohy

Tlač na obidve strany

Print_double-sided

Ak máte tlačiareň s podporou funkcie tlače na obidve strany (duplexná tlač), môžete tlačiť na obidve strany.  

Poznámka: Tlač na obidve strany sa nazýva aj duplex, predná a zadná, dvojstranná či obojstranná tlač.

Tieto možnosti reguluje ovládač tlačiarne, nie aplikácie Adobe Acrobat DC a Adobe Reader DC. Informácie o tom, ktoré funkcie tlačiareň podporuje, nájdete v dokumentácii k tlačiarni.


 • V dialógovom okne Tlačiť povoľte možnosť Tlač na obidve strany papiera a vyberte, cez ktorý okraj sa má papier prevracať.

Poznámka:

Môže sa stať, že tlačiareň v skutočnosti podporuje duplexnú tlač, ale táto možnosť sa v dialógovom okne Tlačiť nezobrazuje. V takých prípadoch otvorte vlastnosti tlačiarne a priamo nastavte túto funkciu v predvoľbách tlačiarne.

Bežné tlačové úlohy

Viac informácií nájdete v článku Obojstranná tlač.

Čiernobiela tlač

Print_color-in-shades-of-grey

Farebné dokumenty PDF je možné tlačiť v odtieňoch sivej.


 • V dialógovom okne Tlačiť  zapnite možnosť Tlač v odtieňoch sivej.
Čiernobiela tlač

Tlač v rôznych veľkostiach

Resize_pages

Mierku strany môžete pri tlači nastaviť tak, aby sa strany zväčšili alebo zmenšili. Mierku môžete meniť automaticky tak, aby sa strana zmestila na papier, alebo ju môžete upraviť manuálne pomocou percentuálnej hodnoty.


 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na možnosť Veľkosť a nastavte možnosti mierky.
print_resize

Tlač veľkoformátových dokumentov

Print_posters-as-banners

Dokument s veľkým formátom, napríklad plagát alebo reklamný pútač, môžete vytlačiť tak, že sa strana rozdelí na viac listov papiera („dlaždenie“). Možnosť Plagát vypočíta, koľko listov papiera je potrebných. Môžete upraviť veľkosť originálu, aby čo najlepšie vyhovovala papieru, a určiť mieru prekrytia „dlaždíc“. Potom môžete dlaždice umiestniť vedľa seba.


 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na možnosť Plagát a nastavte možnosti uloženia dlaždíc.
Tlač veľkoformátových dokumentov

Tlač viacerých strán na jeden hárok

Print_multiple-pages-per-sheet

Na jeden hárok papiera je možné vytlačiť viac ako jednu stranu dokumentu PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa nazýva aj tlač N strán (napríklad 2 či 6 strán). Môžete zadať spôsob radenia strán, a to buď vodorovne naprieč stranou, alebo zvislo v stĺpcoch.


 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na možnosť Viaceré a špecifikujte, ktoré strany sa majú vytlačiť na jednom liste, a ďalšie súvisiace možnosti.
Tlač viacerých strán na jeden hárok

Tlač brožúr

Print_a-booklet

Dokument s viacerými stranami môžete vytlačiť vo forme brožúry. Strany sa rozložia tak, aby sa na jeden hárok zmestili dve. Keď skompletizujete, zložíte a zošijete obojstranné hárky, vznikne kniha so správnym poradím strán.


 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na možnosť Brožúra a nastavte možnosti brožúry.
Tlač brožúr

Tlač poznámok

Print_comments

Poznámky môžete vytlačiť na ich umiestneniach (vo forme lístkov s poznámkami prilepených na strane) alebo vo forme zoznamu či prehľadu.

V časti Poznámky a formuláre vykonajte tieto kroky:


 • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jednu z možností.
 • Kliknite na možnosť Prehľad poznámok.
Tlač poznámok

Tlač časti strany

Print_a-portion-of-a-page

Môžete vytlačiť časť strany v dokumente PDF. Pomocou nástroja Snímka vyberte iba oblasť, ktorú chcete vytlačiť. Táto oblasť môže obsahovať text, grafiku alebo obidve. Vybratú oblasť môžete vytlačiť v plnej veľkosti alebo ju upraviť tak, aby sa zmestila na papier.


 1. Vyberte možnosti Úpravy > Urobiť snímku.
 2. Nakreslením obdĺžnika vyberte oblasť strany.
 3. Vyberte možnosti Súbor > Tlačiť.
 4. V dialógovom okne Tlačiť kliknite na možnosť Vybratá grafika.
Tlač časti strany

Prečo nemôžem vytlačiť dokument?

Začnite s týmito tipmi na riešenie problémov

Problémy s tlačou môžu vznikať z rôznych dôvodov. Ak chcete určiť, kde je problém, začnite touto praktickou technickou poznámkou: Troubleshoot PDF printing | Acrobat, Reader (Riešenie problémov pri tlači dokumentov PDF | Acrobat, Reader)

Ak je dokument PDF chránený heslom a tlač nie je povolená

Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na vytlačenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré chránené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu dokumentu. Ak dokument obsahuje obmedzenia tlače, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

(Iba systém Windows) Zasiahol chránený režim

Predvolený chránený režim značne zvyšuje zabezpečenie aplikácie Acrobat Reader DC. Ak chcete zistiť, či chránený režim bráni v tlači, dočasne ho vypnite. Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Vlastnosti dokumentu. Kliknutím na možnosť Ďalšie možnosti zistite, či je chránený režim zapnutý.

Ak chcete chránený režim vypnúť, vyberte možnosti Úpravy > Predvoľby a na ľavej strane kliknite na možnosť Zabezpečenie (zvýšené). Zrušte výber možnosti Pri spustení zapnúť chránený režim. Aplikáciu Reader zatvorte, znova ju spustite a dokument znova vytlačte.

Poznámka:

V záujme zaručenia maximálneho zabezpečenia po ukončení tlače možnosť Pri spustení zapnúť chránený režim opäť označte.

Simulácia predtlače tlačových farieb

Pri simulácii predtlače sa aproximuje vzhľad zlúčenia a predtlače farebných kresieb pri tlači na ofsetovom tlačovom stroji. Účinok predtlače môžete simulovať na farebnej stolnej tlačiarni výberom možnosti Simulovať predtlač v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače. Pri simulácii predtlače sa pri tlači prevedú priame farby na výťažkové farby. Ak chcete použiť súbor pre konečný výstup, nevyberajte možnosť Simulovať predtlač.

Poznámka:

Farebné tlačiarne sa výrazne líšia v kvalite reprodukcie farieb. Z tohto dôvodu sú najlepším spôsobom na overenie konečného výstupu kontrolné výtlačky od poskytovateľa servisu.

Tri prekrývajúce sa kruhy bez predtlače (naľavo) v porovnaní s troma prekrývajúcimi sa kruhmi s predtlačou (napravo)
Tri prekrývajúce sa kruhy bez predtlače (naľavo) v porovnaní s troma prekrývajúcimi sa kruhmi s predtlačou (napravo).

Čo mám robiť, keď sa aplikácia Acrobat Reader DC spýta, či má po vytlačení dokumentu uložiť súbor?

V prípade, že vás aplikácia Acrobat Reader DC vyzve na uloženie súboru po kliknutí na možnosť Tlačiť, kliknite na dialógové okno Ďalšie nastavenie tlače a zrušte výber možnosti Tlačiť do súboru.

Poznámka:  

 • Skontrolujte, či ste pre tlač vybrali fyzickú tlačiareň, a nie možnosť Adobe PDFXPS/Odoslať poznámku, ani žiadnu inú virtuálnu tlačiareň.
 • Samotná možnosť Tlačiť do súboru bola v dialógovom okne Tlačiť dostupná až do verzií Acrobat 10.X.

Čo mám urobiť, aby sa mi vytlačili poznámky dostupné na dokumente PDF?

Existujú niektoré anotácie (príklad: kontextové poznámky), ktoré sú dostupné v dokumente PDF, ale tieto anotácie sa štandardne nevytlačia, pokiaľ nechcete, aby sa vytlačili.

Toto nastavenie bolo vykonané zámerne, aby takéto anotácie neprekážali v zobrazení obsahu, ktorý sa za nimi nachádza.

V niektorých prípadoch ich však môžete chcieť vytlačiť. Ak chcete vytlačiť kontextové poznámky a anotácie:

 1. Prejdite na možnosti Úpravy > Predvoľby.
 2. V zozname Kategórie vyberte možnosť Vytvorenie poznámky.
 3. Povoľte možnosť Tlačiť poznámky a kontextové poznámky.

Po kliknutí na tlačidlo Tlačiť aplikácia Acrobat Reader DC pri tlači zlyhá/aplikácia Acrobat Reader DC nespustí tlač

Môže k tomu dôjsť, ak je inštalačný súbor aplikácie Adobe Acrobat DC poškodený. Tento problém môžete vyriešiť tak, že budete používať najnovšiu verziu aplikácie Adobe Reader DC/Acrobat DC.

Ak sa tento problém vyskytuje aj pri najnovšej verzii:

 1. Odinštalujte aplikáciu Acrobat Reader DC pomocou pomôcky Acrobat cleaner.
 2. Preinštalujte aplikáciu Acrobat Reader DC.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online