Nieuwe documenten maken | InDesign CC 2015 en eerdere versies

Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Opmerking:

Als u documenten wilt maken op basis van uiteenlopende sjablonen en voorinstellingen die in de 2017-versie van InDesign CC zijn geïintroduceerd, gaat u naar Documenten maken.

Een nieuw document maken

 1. Kies Bestand > Nieuw > Document.

  In het dialoogvenster Nieuw document zijn de dialoogvensters Documentinstelling en Marges en kolommen gecombineerd, zodat u het paginaformaat, de marges en het aantal kolommen op een pagina in één venster kunt instellen. U kunt al deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen.

 2. Geef documentinstellingsopties op. (Zie Opties voor nieuw document.)

  U kunt de afmetingen van het afloopgebied en de witruimte rond de pagina opgeven door te klikken op de pijlknop vóór het label voor het afloopgebied en de witruimte. Deze gebieden lopen door tot voorbij de randen van het gedefinieerde paginaformaat. Als u het afloopgebied of de witruimte rond de pagina aan alle kanten even groot wilt maken, klikt u op het pictogram Maak alle instellingen gelijk .

 3. (Alleen in InDesign) Schakel het selectievakje Voorvertoning in om te kijken hoe uw nieuwe document eruit zal zien. Breng indien nodig wijzigingen aan.

 4. Klik op OK om het nieuwe document met de opgegeven instellingen te openen.

Opmerking:

Als u standaardlayoutinstellingen voor alle nieuwe documenten wilt opgeven, kiest u Bestand > Documentinstelling of Layout  > Marges en kolommen en geeft u de opties op als er geen documenten zijn geopend.

Opties voor nieuw document

Voorinstelling document

Kies een voorinstelling die u eerder hebt opgeslagen.

Intentie

Wanneer u een document maakt dat moet worden uitgevoerd naar PDF of SWF en u de optie Web kiest, worden er diverse opties in het dialoogvenster gewijzigd. Zo wordt de optie Pagina's naast elkaar uitgeschakeld, wordt de afdrukstand Liggend gebruikt en wordt het paginaformaat gebaseerd op de beeldschermresolutie. U kunt al deze instellingen bewerken nadat het document is gemaakt.

CS6 en hoger: De intentie Digitale publicatie is toegevoegd voor publicaties die bestemd zijn voor Digital Publishing Suite. U kunt de intentie van het document ook wijzigen nadat het document is gemaakt.

Aantal pagina's

Geef het aantal pagina's op dat u in het nieuwe document wilt maken.

Eerste paginanummer

Geef op welk nummer de eerste pagina van het document heeft. Wanneer u een even nummer (bijvoorbeeld 2) opgeeft en Pagina's naast elkaar is ingeschakeld, begint de eerste spread in het document met een spread van twee pagina's. Zie Een document met een spread van twee pagina's beginnen.

Pagina's naast elkaar

Schakel deze optie in als u wilt dat de linker- en rechterpagina naast elkaar worden weergegeven in een spread met twee pagina's, zoals bij boeken of tijdschriften. Schakel deze optie uit als u elke pagina afzonderlijk wilt weergeven, zoals wanneer u brochures of posters wilt afdrukken of objecten in de binding wilt laten aflopen.

Nadat u een document hebt gemaakt, kunt u via het deelvenster Pagina's spreads met meer dan twee pagina's maken of de eerste twee pagina's als een spread laten openen. (Zie Paginering van de spread besturen.)

Primair tekstkader

CS5.5 en lager: Selecteer deze optie om een tekstkader ter grootte van het gebied binnen de margelijnen te maken, in overeenstemming met de opgegeven kolominstellingen. Het primaire tekstkader wordt aan het A-stramien toegevoegd. (Zie Tekstkaders op stramienpagina's gebruiken.)

De optie Primair tekstkader is alleen beschikbaar bij de opdracht Bestand > Nieuw > Document.

Primair tekstkader

CS6 en hoger: Selecteer deze optie om een primair tekstkader op de stramienpagina toe te voegen. Wanneer u een nieuwe stramienpagina toepast, loopt het artikel in het primaire tekstkader automatisch door in het primaire tekstkader van de nieuwe stramienpagina.

Paginaformaat

Kies in het menu het gewenste paginaformaat of geef bij Breedte en Hoogte de afmetingen op. Het paginaformaat is de uiteindelijke grootte van het document nadat het afloopgebied of andere markeringen buiten de pagina zijn afgesneden.

Afdrukstand

Klik op Staand  (lang) of Liggend  (breed). Deze pictogrammen veranderen als u andere afmetingen voor Paginaformaat opgeeft. Als u voor Hoogte een hogere waarde invoert, wordt het pictogram Staand geselecteerd. Als u voor Breedte een hogere waarde invoert, wordt het pictogram Liggend geselecteerd. Als u op een niet-geselecteerd pictogram klikt, veranderen de waarden in de vakken Hoogte en Breedte.

Tip: U kunt de afmetingen van het afloopgebied en de witruimte rond de pagina opgeven door te klikken op de pijlknop vóór het label voor het afloopgebied en de witruimte in het dialoogvenster Nieuw document. Als u het afloopgebied of de witruimte rond de pagina aan alle kanten even groot wilt maken, klikt u op het pictogram Maak alle instellingen gelijk  .

Afloopgebied

Dankzij het afloopgebied kunt u objecten afdrukken die zich aan de buitenste rand van het gedefinieerde paginaformaat bevinden. Als een object aan de rand van een pagina van de vereiste afmetingen wordt geplaatst, kan er enige witruimte zichtbaar zijn aan de rand van het afgedrukte gebied ten gevolge van een enigszins onjuiste uitlijning tijdens het afdrukken of bijsnijden. Daarom is het verstandig een object dat zich aan de rand van de pagina met de vereiste afmetingen bevindt, een eindje van de rand te plaatsen en het vervolgens na het afdrukken bij te snijden. Het afloopgebied wordt weergegeven door middel van een rode lijn in het document. Het is ook mogelijk om instellingen voor het afloopgebied in het dialoogvenster Afdrukken op te geven.

Witruimte

De witruimte wordt verwijderd wanneer het document tot het definitieve paginaformaat wordt bijgesneden. Deze witruimte bevat afdrukinformatie, informatie over aangepaste kleurbalken of andere instructies en omschrijvingen voor andere informatie in het document. Objecten (met inbegrip van tekstkaders) die in de witruimte zijn geplaatst, worden afgedrukt maar verdwijnen als het document wordt bijgesneden tot het uiteindelijke paginaformaat.

Objecten buiten het afloopgebied of de witruimte (al naar gelang welke het verst doorloopt) worden niet afgedrukt.

Voorvertoning

(Alleen in InDesign) Schakel dit selectievakje in om te kijken hoe uw nieuwe document eruit zal zien. Breng indien nodig wijzigingen aan in de opties als de voorvertoning niet naar wens is.

Opmerking:

U kunt ook klikken op het pictogram Voorinstelling document opslaan om de documentinstellingen op te slaan voor later gebruik.

Overzicht van het documentvenster

Elke pagina of spread in het document heeft zijn eigen plakbord en hulplijnen, die in de modus Normale weergave zijn te zien (u schakelt over naar de normale weergave door Weergave > Schermmodus > Normaal te kiezen). Wanneer het document wordt weergegeven in een van de voorvertoningsmodi, wordt het plakbord vervangen door een grijze achtergrond (Zie Voorvertoning van documenten bekijken.) U kunt de kleur van de achtergrond van deze voorvertoning en van de hulplijnen wijzigen in de voorkeuren voor Hulplijnen en plakbord.

Document en hulplijnen in de normale weergavemodus

A. Spread (zwarte lijnen) B. Pagina (zwarte lijnen) C. Margehulplijnen (magenta lijnen) D. Kolomhulplijnen (violette lijnen) E. Afloopgebied (rode lijnen) F. Witruimte rond pagina (blauwe lijnen) 

Opmerkingen over het documentvenster:

 • De lijnen met een andere kleur zijn liniaalhulplijnen die worden weergegeven in de laagkleur wanneer de desbetreffende laag is geselecteerd. Zie Lagen.

 • De kolomhulplijnen staan vóór de margehulplijnen. Als een kolomhulplijn precies vóór een margehulplijn staat, wordt de margehulplijn hierdoor verborgen.

Aangepaste paginaformaten maken

U kunt aangepaste paginaformaten maken die worden weergegeven in het menu Paginaformaat in het dialoogvenster Nieuw document.

 1. Kies Bestand > Nieuw > Document.

 2. Kies Aangepast paginaformaat in het menu Paginaformaat.

 3. Voer een naam voor het paginaformaat in en geef de instellingen voor het paginaformaat op. Klik vervolgens op Toevoegen.

Het bestand New Doc Sizes.txt waarmee u aangepaste paginaformaten in oudere versies van InDesign kon maken, is niet beschikbaar in InDesign CS5 of hoger.

Voorinstellingen voor documenten definiëren

U kunt documentinstellingen voor paginaformaat, kolommen, marges, afloopgebied en witruimte rond pagina's in een voorinstelling opslaan en zo sneller soortgelijke documenten maken.

 1. Kies Bestand > Voorinstellingen document > Opgeven.

 2. Klik op Nieuw in het dialoogvenster dat verschijnt.

 3. Geef een naam op voor de voorinstelling en selecteer opties voor de basislayout in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling document. (Zie Opties voor nieuw document voor een beschrijving van elke optie.)

 4. Klik tweemaal op OK.

Opmerking:

U kunt een documentvoorinstelling als een apart bestand opslaan en dat bestand aan andere gebruikers geven. Met de knoppen Opslaan en Laden in het dialoogvenster Voorinstellingen document kunt u bestanden met documentvoorinstellingen opslaan en laden.

Een document maken met behulp van een voorinstelling

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies Bestand > Voorinstelling document > [naam van voorinstelling] (houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u de voorinstelling kiest voor het maken van een nieuw document op basis van de voorinstelling zonder het dialoogvenster Nieuw document te openen).

  • Kies Bestand > Nieuw > Document en kies vervolgens een voorinstelling in het menu Voorinstelling document in het dialoogvenster Nieuw document.

  Het dialoogvenster Nieuw document wordt weergegeven met de reeds ingestelde layoutopties.

 2. Breng indien nodig wijzigingen aan en klik op OK.

Opmerking:

Als u het dialoogvenster Nieuw document niet wilt zien, drukt u op de Shift-toets wanneer u een voorinstelling in het menu Voorinstelling document selecteert.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online