Morisawa 2021 年 9 月字体删除

从 2021 年 9 月 10 日开始,Adobe Fonts 合作伙伴 Morisawa 将从库中删除其部分字体

通常应字体设计公司要求,我们有时需从字体库中删除字体。

删除这些字体后,它们将自动从您在用字体的列表中消失。这意味着这些字体将不再显示在 Creative Cloud 桌面应用程序的“字体”选项卡中或您的应用程序和软件的字体菜单中。可继续编辑现有文档直至 2021 年 11 月 15 日。除非您选择从项目中删除这些字体,否则现有 Web 项目将继续提供这些字体。帮助页面中提供关于删除字体的详细信息。

要在删除这些字体后继续使用它们,请访问 Morisawa 网站。上面提供订阅计划(Morisawa PASSPORTTypeBank PASSPORT)和永久许可证(Select PackTypeBank Select Pack)。

2021 年 9 月 10 日将删除的字体的列表:

A-OTF Futo Go B101 Pr6N Bold

A-OTF Futo Min A101 Pr6N Bold 

A-OTF Gothic BBB Pr6N Medium

A-OTF Midashi Go MB31 Pr6N MB31 

A-OTF Midashi Mi MA31 Pr6N MA31

Kan412Typos Std R 

Kan415Typos Std R

Kan48Typos Std R 

Ro Brush Std U

Ro Nikkatsu Sei Kai Std L 

Ro San Std M

Ro Shino Std M 

TBCGothic Std E

TBChibiRGothicPlusK Pro R 

TBCineRGothic Std M

TBNPGothic Std M 

TBNPMincho Std L

TBUDGothic Std B 

TBUDGothic Std H

TBUDMincho Std H 

TBUDRGothic Std B

TBUDRGothic Std H 

Yu Mincho 36p Kana R

Yu Mincho 5go Kana R 

Yu Mincho Pr6 R