Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven

Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven a přizpůsobte vlastnosti souborů SVG.

Pokud uložíte obrázky z aplikace Illustrator nebo licencované obrázky ze služby Adobe Stock v rámci Creative Cloud knihoven, můžete je extrahovat jako soubory SVG optimalizované pro web a použít na svých webových stránkách vytvořených v aplikaci Dreamweaver. Po přetažení obrázků z aplikace z panelu Knihovny na vaše webové stránky budou tyto obrázky ve výchozím nastavení vloženy jako soubory SVG. Další informace naleznete v části Opakované používání grafiky uložené v knihovnách.

Pokud budete chtít přizpůsobit vlastnosti souborů SVG, můžete upravit jejich předvolby v souboru options.json, který naleznete v následujícím umístění:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<jazyk>\Configuration\SVGOptions\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

Objekt JSon pro převod souborů .ai na soubory SVG může obsahovat následující vlastnosti:

Název vlastnosti Hodnota Popis
trimToArtBounds booleovská hodnota Soubor SVG překrývá okraje grafiky nezávisle na rozměrech dokumentu OMG.
useViewBox booleovská hodnota Pokud u hodnot trimToArtBoundsuseViewBox nastavíte parametr „pravda“, u obsahu dokumentu nedojde k posunu. Namísto toho dojde k úpravě hodnoty viewBox v kořenovém elementu SVG tak, aby došlo k oříznutí a přiblížení obsahu podle daných potřeb.
constrainToDocBounds booleovská hodnota Ořízne viditelný obsah podle okrajů dokumentu.
preserveAspectRatio řetězec

Poměr stran definovaný podle specifikací SVG. Nastavení preserveAspectRatio přepíše vypočtenou hodnotu svgWriter. Z toho důvodu nastavení této hodnoty nedoporučujeme.

Poznámka: U parametrů meet nebo xMidYMid meet použijte příslušný řetězec „xMidYMid“, který umožní snížit velikost souboru.

styling řetězec

Tato vlastnost je volitelná a její výchozí stav je class:

  • class: Použití globálního elementu a reference bloku stylu pomocí atributu „class“.
  • style: Atribut „style“ umožňuje použít vlastnosti stylu u elementů.
  • attribute: Prezentační atribut umožňuje použít vlastnosti stylu u elementů.
prefix řetězec Předpona, která se použije u každého ID a názvu třídy. Umožňuje používat jedinečná schémata názvů pro každý dokument SVG. Podle potřeby můžete k jednomu dokumentu HTML vložit za sebe více dokumentů SVG bez rizika konfliktu ID nebo názvů třídy za předpokladu, že zadané předpony jsou jedinečné.
cropRect objekt Obdélník s vlastností x, y, šířkou a výškou. Hodnoty x a y jsou volitelné. Tento parametr umožňuje definovat obdélník, podle kterého dojde k oříznutí dokumentu SVG. Pokud jsou rozměry menší, než jaký je obdélník pro oříznutí, dojde ke vzniku odsazení.
minify   Umožňuje předcházet vzniku členění, nových řádků a mezer ve výstupném souboru SVG. Používá minimální ID.
idType řetězec
  • regular: Výchozí způsob vytváření ID. Preferovaný způsob vycházející z názvů rozvržení/objektu v aplikaci.
  • minimal: Vytvoření nejkratších možných ID nezávislých na uživatelem definovaných názvech vrstvy/objektu v aplikaci.
  • unique: Vytvoření UUID na základě rfc4122 ve formátu xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
precision číslo Počet číslic za plovoucí čárkou. Číslo musí být v rozsahu od 0 do 10. Pokud toto pravidlo nedodržíte, číslo bude oříznuto. Výchozí hodnota je 3.
isResponsive booleovská hodnota Pokud nastavíte parametr true, dokument SVG vyplní displej/oblast obrázku (bez nastavených atributů pro šířku a výšku v kořenovém elementu SVG).
carriageReturn  booleovská hodnota Podle výchozího nastavení využívá hodnota svgWriter pro zakončení řádku „LF“. Pokud nastavíte u hodnoty carriageReturn parametr true, zakončení řádku bude používat „CRLF“.
indentation řetězec Použití vlastního řetězce pro odsazení. Například odsazení pomocí tabulátoru. Výchozí hodnota v tomto případě jsou 2 mezery.
fillFilter booleovská hodnota Filtry se aplikují pouze na výplně elementu. Tahy zůstávají nedotčeny a budou zobrazeny na filtrovaném obsahu.
documentUnits  řetězec Hodnoty mm | cm | pc | palce umožňující definovat jednotky v dokumentu, podle kterých se bude řídit atribut pro šířku a výšku v kořenovém elementu.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.