Zobrazení článků

Zobrazení sloupců, článku a rozvržení – přehled

InCopy nabízí tři zobrazení článku: zobrazení sloupců, článku a rozvržení. Tyto výrazy odpovídají výrazům používaným v tradičním publikování.

Zobrazení sloupců

Zobrazuje text se zalomením řádků nastaveným v odpovídajícím dokumentu Adobe InDesign®. Pokud se text nevejde do přiřazeného prostoru v rozvržení, indikátor přesahu označí bod, ve kterém text InCopy tento prostor přesahuje. Přestože InCopy můžete použít k aplikování formátování, například odsazení odstavců a velikosti písma, tyto formáty se v zobrazení sloupců nezobrazují.

Zobrazení sloupců

Zobrazení článku

Zobrazuje text v průběžném toku, ve kterém se text zalamuje do okna dokumentu. Zobrazení článku neukazuje přesné konce řádků, takže se můžete soustředit jen na obsah. Pokud se ale text nevejde do přiřazeného prostoru v rozvržení, indikátor přesahu označí bod, ve kterém text InCopy tento prostor přesahuje. V informační oblasti v zobrazení článku se zobrazují pouze odstavcové styly. Čísla řádků nejsou v zobrazení článku viditelná.

Zobrazení článku otevře se standardně při vytvoření nového článku InCopy.

Poznámka:

Chcete-li změnit výchozí zobrazení pro nové dokumenty, zavřete všechny dokumenty a z nabídky Zobrazení vyberte zobrazení, které chcete používat jako výchozí.

Zobrazení článku

Zobrazení rozvržení

Zobrazuje text tak, jak se bude tisknout, s veškerým formátováním. Když použijete InCopy pro synchronizaci s rozvržením aplikace InDesign, můžete si prohlédnout text v kontextu se všemi ostatními prvky stránky v dokumentu aplikace InDesign, jako jsou rámečky, sloupce, grafiky atd.

V zobrazení rozvržení můžete zvětšovat a zmenšovat zobrazení a kontrolovat různé aspekty rozvržení.

Zobrazení rozvržení

Přepínání mezi zobrazením sloupců, článku nebo rozvržení

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky Zobrazení vyberte zobrazení.

  • Klikněte na záložku Sloupce, Článek nebo Rozvržení nad oblastí pro úpravy.

O zobrazení sloupců

Zobrazení sloupců poskytuje prostředí pro efektivní zpracování textu; text je snadno čitelný a je snadné k němu přidávat poznámky. Zobrazení sloupců můžete také použít k přizpůsobení rozsahu a dalších úloh týkajících se produkce.

Při otevření dokumentu aplikace InDesign v InCopy je práce v zobrazení sloupců analogická práci se sloupcovým obtahem v tradiční sazbě. V rámci oblasti zobrazení se text zalamuje přesně tak, jak se bude zalamovat v konečném rozvržení aplikace InDesign a veškerý text se zobrazí v jednom sloupci, bez ohledu na počet sloupců, které jsou v odpovídajícím rozvržení. Konce stránek, přechody do dalšího rámečku nebo sloupce jsou znázorněné čárou se slovy „Nová stránka“, „Nový rámeček“ nebo „Nový sloupec“ uprostřed této čáry.

Poznámka:

Když se několik rozdělení znázorňuje jedinou hranicí, například když se přechod na novou stránku kryje s přechodem do dalšího rámečku, znázorní se rozdělení s nejvyšší prioritou. Nejvyšší prioritu mají konce stránky a nejnižší prioritu mají konce sloupců.

Zobrazení sloupců obsahuje funkci pro konec přizpůsobení rozsahu, která indikuje bod, ve kterém text InCopy přesáhne prostor rozvržení, který je pro něj přiřazený v aplikaci InDesign.

V zobrazení sloupců se standardně zobrazuje text velikosti 12 bodů. Můžete změnit písmo, velikost nebo mezery a tím zlepšit čitelnost textu a usnadnit jeho úpravy. Kromě toho můžete změnit také barvy pozadí a písma.

Poznámka:

Velikost zobrazení písma platí pro všechny články, ne pro jednotlivé znaky, slova nebo odstavce.

Panel nástrojů Vzhled sloupců a článku ve spodní části pracovní plochy určuje několik nastavení, která můžete při práci na dokumentu často měnit. Mezi tato nastavení patří:

 • Písmo a velikost písma zobrazení

 • Řádkování zobrazení (jednoduché řádkování, 1,5 řádku, dvojité řádkování nebo trojité řádkování)

 • Zobrazení/skrytí sloupců čísel řádků a stylů

 • Ovládací prvky pro přizpůsobení vzhledu sloupců a článku

Přizpůsobení zobrazení sloupců a článku

Zobrazení sloupců a článku můžete přizpůsobit mnoha způsoby.

Změna nastavení vzhledu zobrazení sloupců

 1. Z panelu nástrojů Vzhled sloupců a článku vyberte požadovanou volbu. (Pokud je tento panel nástrojů skrytý, zvolte Okna > Vzhled sloupců a článku. Tento panel nástrojů se standardně zobrazuje ve spodní části okna aplikace.)
  Poznámka:

  Je důležité porozumět rozdílu mezi změnou velikosti písma zobrazení a aplikováním formátování textu. V zobrazení sloupců lze provést obě tyto změny. Změna velikosti písma zobrazení neovlivní způsob, jak text vypadá v publikaci, zatímco aplikování formátování textu změní vzhled textu v zobrazení rozvržení a v publikovaném dokumentu.

Nastavení předvoleb vzhledu zobrazení sloupců

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Zobrazení sloupce a článek (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Zobrazení sloupce a článek (Mac OS).
 2. V sekci Volby zobrazení textu určete následující nastavení:

  Barva textu

  Určuje barvu textu v oblasti zobrazení. Výchozí barva textu je černá.

  Pozadí

  Určuje barvu pozadí oblasti zobrazení. Výchozí barva pozadí je bílá.

  Téma

  Přiřazuje přednastavené barvy textu a pozadí.

  Nahrazovat písmo náhledu

  Umožňuje zobrazit jedno další písmo s použitím správného řezu písma v zobrazení sloupců a článku. InCopy automaticky přesně zobrazuje písma Symbol, Zapf Dingbats, Webdings a Wingdings®, přitom nahradí písmo zobrazení, které jste zvolili.

  Zapnout vyhlazení

  Vyrovnává zubaté okraje textu a bitmapových obrazů změkčením přechodu barev mezi obrazovými body okraje a pozadí. Protože se změní pouze okrajové obrazové body, neztratí se žádné detaily. Můžete zvolit úroveň vyhlazení, které chcete aplikovat. Volba Výchozí použije k vyhlazení textu odstíny šedi. Volba Optimalizované pro LCD používá barvy místo stupňů šedi a funguje nejlépe na pozadí ve světlé barvě s černým textem. Volba Měkké používá odstíny šedi, ale vytváří světlejší rozmazaný vzhled.

  Volby kurzoru

  Určuje zobrazení kurzoru. Zvolte jeden ze čtyř různých kurzorů. Vyberte nebo nevyberte volbu Blikat.

Poznámka:

Všechna nastavení určená v sekci Zobrazení sloupce a článek platí pro zobrazení sloupců i článku.

Zobrazení nebo skrytí sloupce informací

Sloupec informací se zobrazuje na levé straně okna dokumentu v zobrazení sloupců a článku. Tento sloupec obsahuje informace pouze ke čtení o odstavcových stylech, číslech řádků a svislé hloubce textu; do této oblasti nelze zapisovat.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit zobrazení pouze v aktuálním dokumentu, zvolte Zobrazení > Zobrazit sloupec Informace nebo Zobrazení > Skrýt sloupec Informace.

  • Chcete-li změnit výchozí zobrazení v aplikaci, zavřete všechny dokumenty a zvolte Zobrazení > Zobrazit sloupec Informace nebo Zobrazení > Skrýt sloupec Informace.

Poznámka:

Odstavcové styly značně usnadňují zachování jednotnosti vašich publikací. Prostudujte veškerou dokumentaci pro workflow, který váš tým používá, týkající se vnitropodnikových pravidel pro váš projekt.

Nastavení předvoleb zobrazení článku

K přizpůsobení vzhledu zobrazení článku použijte sekci Zobrazení sloupce a článek v dialogovém okně Předvolby.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Zobrazení sloupce a článek (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Zobrazení sloupce a článek (Mac OS).
 2. Určete požadované volby.
 3. Klikněte na OK.

Zobrazení nebo skrytí značek konců odstavců

V zobrazení sloupců a článku můžete zobrazit nebo skrýt značky konců odstavců. Symbol šipky označuje začátek nového odstavce.

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazit značky konců odstavců nebo Zobrazení > Skrýt značky konců odstavců.

Používání svislého hloubkového pravítka

Při psaní textu je někdy užitečné kromě počtu řádků znát i fyzickou hloubku (svislou délku) článku, jak se objeví v zobrazení rozvržení. Svislé hloubkové pravítko nakreslí pravítko podél levého okraje zobrazení sloupců a článku. Každý dílek pravítka se zarovná na účaří řádku textu. Hodnota, která se zobrazuje u každého pátého dílku pravítka, označuje celkovou svislou hloubku textu k tomuto bodu. Hloubka se aktualizuje dynamicky při dokončení kompozice rozvržení pro danou část dokumentu.

Pro údaj hloubky se používá nastavení svislých jednotek v předvolbách Jednotky a kroky kláves.

Poznámka:

Jako pomůcka pro přizpůsobení rozsahu se také počítá a zobrazuje hloubka přesahujícího textu.

 1. Klikněte na záložku Sloupce nebo Článek nad oblastí pro úpravy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt hloubkové pravítko, zvolte Zobrazení > Zobrazit/skrýt hloubkové pravítko.

  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt informační sloupec, zvolte Zobrazení > Zobrazit/skrýt sloupec Informace.

Zobrazení rozvržení – přehled

V zobrazení rozvržení můžete vidět text a další prvky přesně tak, jak jsou formátované a umístěné v dokumentu aplikace InDesign. Články jsou uspořádané v rámečcích stejným způsobem, jak se zobrazí v aplikaci InDesign.

Pokud pracujete s připojeným článkem – spravovaným článkem uvnitř otevřeného dokumentu aplikace InDesign nebo souboru úlohy – nemůžete změnit rozvržení článku pomocí InCopy. Můžete pracovat pouze s textem a atributy textu.

Pokud pracujete se samostatným dokumentem InCopy – jednotlivým dokumentem InCopy, který není obsažený uvnitř otevřeného dokumentu aplikace InDesign nebo souboru úlohy – můžete pracovat s textem a atributy textu a můžete změnit velikost stránky pomocí příkazu Nastavení dokumentu.

Zobrazení rozvržení nabízí více nástrojů a příkazů z nabídky Zobrazení než ostatní zobrazení. Můžete používat nástroj ručička, nástroj lupa a příkazy Zvětšení k zobrazení dvojstránky v různých zvětšeních. Kromě toho můžete používat různé pomůcky rozvržení, jako jsou pravítka, mřížky dokumentu a mřížky účaří.

Poznámka:

Tyto volby zobrazení neovlivňují formátování. Například lupa zvětšující zobrazení stránky nemění způsob, jak se článek zobrazí v aplikaci InDesign nebo jak se vytiskne.

O rámečcích

V zobrazení rozvržení dokumentu vidíte v průběhu práce na stránce jeden nebo více obdélníků. Tyto netištěné obdélníky mohou obsahovat text, grafiky nebo nic. Tyto obdélníky představují rámečky – místa v rozvržení vyhrazená pro určité prvky. Každý rámeček je definovaný tak, aby mohl obsahovat buď text, nebo grafiku. Nespravované články v dokumentu aplikace InDesign nebo v souboru úlohy jsou ztlumené, aby je bylo možné snadno identifikovat.

Textové rámečky

Určují, kde se které články zobrazí a jakou část plochy stránky pokrývají. Pro připojené články jsou rámečky definované uživatelem aplikace InDesign. Pokud je pro článek vyhrazeno více rámečků, konfigurace rámečků určuje, jak text článku natéká do daného rozvržení.

Grafické rámečky

Mohou fungovat jako hranice a pozadí a mohou oříznout nebo maskovat grafiky. Při práci s připojenými dokumenty v InCopy můžete pracovat s grafikami uvnitř rámečků a zobrazí se grafické rámečky z rozvržení aplikace InDesign. Můžete také pracovat s rámečky včleněných grafik (vložených do textu), ale nemůžete pracovat s jinými grafickými rámečky. (Viz Vytvoření včleněné grafiky.)

Prázdné rámečky

Jsou to vyhrazená místa. Prázdné textové rámečky můžete odlišit od prázdných grafických rámečků podle jejich vzhledu. Prázdný textový rámeček je znázorněný prázdným polem; úhlopříčně proškrtnuté pole (X) označuje prázdný grafický rámeček. Do prázdného textového rámečku můžete přidat text, pouze když je rámeček přiřazený k článku exportovanému do InCopy z aplikace InDesign. Do prázdného grafického rámečku můžete také v InCopy importovat nebo vložit grafiky.

Prázdný textový rámeček (vlevo) a prázdný grafický rámeček (vpravo)

Zobrazení nebo skrytí okrajů rámečku

Skrytí okrajů rámečku skryje také proškrtnutí X v prázdném grafickém rámečku.

Textové a grafické rámečky s okraji rámečku zobrazenými (vlevo) a skrytými (vpravo)

 1. V zobrazení rozvržení zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazit okraje rámečků nebo Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Skrýt okraje rámečků.

Prohlížení dokumentů

Pomocí nástroje lupa nebo voleb Zobrazení můžete zvětšovat nebo zmenšovat zobrazení dokumentů.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

V zobrazení rozvržení můžete zvětšovat nebo zmenšovat zobrazení stránky. Pruh aplikace zobrazuje procentuální zvětšení.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zvětšit určitou oblast, vyberte nástroj lupa  a klikněte na oblast, kterou chcete zvětšit. Každým kliknutím zvětšíte zobrazení na následující přednastavenou hodnotu a zobrazení se vystředí kolem bodu, na který kliknete. Při maximálním zvětšení bude střed nástroje lupa prázdný. Chcete-li zobrazení zmenšit, podržením klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) aktivujte nástroj Zmenšit zobrazení a klikněte na oblast, kterou chcete zmenšit. Každým kliknutím se zobrazení zmenší na předcházející přednastavenou hodnotu.

  • Chcete-li zobrazení zvětšit na následující vyšší přednastavenou hodnotu, aktivujte okno, které chcete zobrazit, a zvolte Zobrazení > Zvětšit zobrazení. Chcete-li zobrazení zmenšit na předcházející nižší přednastavenou hodnotu, zvolte Zobrazení > Zmenšit zobrazení.

  • Chcete-li zadat konkrétní úroveň zvětšení, zadejte nebo vyberte úroveň v poli Lupa na pruhu aplikace.

  • Stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a použijte kolečko nebo senzor myši k zmenšení nebo zvětšení zobrazení.

Práce s lupou

Lupa nabízí rychlý způsob procházení dokumentů. Pomocí nástroje ručička pro uchopení můžete přiblížit, oddálit nebo procházet celý dokument. Tato funkce je zejména užitečná pro velké dokumenty.

Funkci Lupa lze použít pouze v zobrazení rozvržení.

 1. Klikněte na nástroj Ručička .

  Chcete-li aktivovat nástroj ručička pro uchopení, můžete také přidržet mezerník nebo přidržet klávesu Alt/Option v textovém režimu.

 2. S aktivním nástrojem ručička pro uchopení stiskněte a přidržte tlačítko myši.

  Dokument se oddálí, aby se zobrazila větší část dokumentu. Červený rámeček označuje oblast zobrazení.

 3. Zatímco budete držet tlačítko myši, posunem červeného rámečku procházejte stránky dokumentu. Stisknutím kurzorových kláves nebo použitím kolečka myši můžete změnit velikost červeného rámečku.
 4. Po uvolnění tlačítka myši se přiblíží nová oblast dokumentu.

  Okno dokumentu se nastaví na původní velikost zvětšení nebo na velikost červeného rámečku.

Zvětšení zobrazení tažením

 1. Vyberte nástroj lupa  .
 2. Tažením vyberte oblast, kterou chcete zvětšit.
Poznámka:

Chcete-li aktivovat nástroj Zvětšit zobrazení při používání jiného nástroje, stiskněte Ctrl+mezerník (Windows) nebo Command+mezerník (Mac OS). Chcete-li aktivovat nástroj Zmenšit zobrazení při používání jiného nástroje, stiskněte Ctrl+Alt+mezerník (Windows) nebo Command+Option+mezerník (Mac OS).

Zvětšení výběru textu

Zobrazení dokumentu v měřítku 100 %

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Dvojitě klikněte na nástroj lupa .

  • Zvolte Zobrazení > Skutečná velikost.

  • Zadejte nebo vyberte úroveň zvětšení 100 % v poli Lupa na pruhu aplikace.

Zobrazení celé stránky, dvojstránky nebo pracovní plochy v aktivním okně

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte Zobrazení > Stránku do celého okna.

  • Zvolte Zobrazení > Dvojstránku do celého okna.

  • Zvolte Zobrazení > Celá pracovní plocha.

Práce s ConnectNow

Adobe® ConnectNow vám nabízí zabezpečený prostor pro osobní schůzky online, ve kterém se můžete v reálném čase setkávat a spolupracovat s jinými lidmi. V aplikaci ConnectNow lze sdílet a anotovat obrazovku počítače, odesílat chatové zprávy a komunikovat s jinými lidmi pomocí integrovaného zvuku. Kromě toho lze také vysílat živé video, sdílet soubory, zachytávat poznámky ze schůzky a ovládat počítač účastníka.

Ke ConnectNow lze přistupovat přímo z rozhraní aplikace.

 1. Vyberte příkaz Soubor > Sdílet obrazovku.

 2. V dialogovém okně Přihlášení ke službám Adobe CS Live zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko Přihlásit. Pokud nemáte Adobe ID, klepněte na tlačítko Vytvořit Adobe ID.

 3. Sdílení obrazovky začne po klepnutí na tlačítko Sdílet obrazovku ve středu okna aplikace ConnectNow.

Úplné pokyny k používání služby ConnectNow viz Nápověda Adobe ConnectNow.

Video s výukovou lekcí o používání nástroje ConnectNow viz Používání nástroje ConnectNow ke sdílení obrazovky (7:12). (Ukázka byla vytvořena v aplikaci Dreamweaver.)

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?