Přizpůsobení pracovního postupu

Přesunutí obsahu mezi úlohami (InDesign)

Uživatelé aplikace InDesign mohou přesouvat obsah mezi existujícími úlohami, a také ze sekce Nepřiřazený obsah InCopy v panelu Úlohy. Také je možné vytvořit novou úlohu a přesunout do ní obsah.

 1. Uložte dokument aplikace InDesign.
 2. V panelu Úlohy kliknutím na šipku vlevo od názvu úlohy zobrazte obsah úlohy.
 3. Vyberte položku v úloze.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte obsah z jedné úlohy do jiné.

  • Chcete-li přesunout obsah do existující úlohy, z nabídky panelu Úlohy zvolte Přidat k úloze a pak vyberte požadovanou úlohu.

  • Chcete-li při přesunutí obsahu vytvořit novou úlohu, z nabídky panelu Úlohy zvolte Přidat k úloze > Nová a pak nastavte volby v dialogovém okně Nová úloha.

 5. Z nabídky panelu Úlohy zvolte Aktualizovat všechny úlohy.
Poznámka:

Pokud jsou seznamy úloh krátké, můžete použít přetažení položek obsahu mezi úlohami a sekcí Nepřiřazený obsah InCopy.

Odstraňování úloh (InDesign)

 1. V panelu Úlohy vyberte jednu nebo více úloh a z nabídky panelu zvolte Odstranit úlohu.

Odstranění úlohy provede následující akce:

 • Odstraní data úlohy z dokumentu.

 • Odstraní soubor úlohy ze souborového systému.

 • Odstraní název úlohy ze seznamu.

 • Přesune obsah InCopy do sekce Nepřiřazený obsah InCopy v panelu Úlohy.

Poznámka:

Pokud má uživatel InCopy úlohu otevřenou v době jejího odstranění v aplikaci InDesign, zobrazí se uživateli InCopy upozornění, že byla úloha odstraněna. Soubory obsahu se ale neodstraní a lze je aktualizovat bez ztráty změn.

Pokud přesunete nebo odstraníte soubor úlohy z disku a pak otevřete dokument aplikace InDesign, ze kterého byl vytvořen, InDesign nebude vědět, kde se soubor úlohy nachází. Pokud chcete, aby InDesign soubor úlohy našel, musíte ho znovu vytvořit.

Nové vytvoření souboru úlohy v původním umístění

 1. V panelu Úlohy proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte chybějící úlohu (je stále uvedena v panelu) a z nabídky panelu zvolte Aktualizovat vybrané úlohy.

  • Z nabídky panelu zvolte Aktualizovat všechny úlohy.

Změna umístění úlohy

 1. Chcete-li znovu vytvořit soubor úlohy v novém umístění, v panelu Úlohy proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte úlohu a z nabídky panelu zvolte Změnit umístění úlohy. Zadejte název a umístění nového souboru.

  • Dvojitě klikněte na název úlohy. V dialogovém okně Volby úlohy klikněte na tlačítko Změnit a určete umístění a název nového souboru.

Opravy chyb

Pokud uděláte chybu, můžete vypustit změny provedené od posledního příkazu Uložit a tím obnovit obsah ze souborového systému.

Protože InDesign při uložení dokumentu aplikace InDesign automaticky ukládá každý upravitelný soubor obsahu InCopy, příkaz Zrušit vyhrazení obnoví pouze verze od poslední změny dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vzít zpět poslední změnu, zvolte Úpravy > Zpět [akce].

  • Chcete-li vzít zpět všechny změny od posledního uložení dokumentu, zvolte Soubor > Obnovit obsah.

  • Chcete-li odvolat změny od posledního uložení verze a odstranit soubor zámku, vyberte obsah v panelu Úlohy a z nabídky panelu zvolte Zrušit vyhrazení. Poté bude obsah určen jen pro čtení a dostupný ke kontrole ostatním.

Potlačení zámků souborů (InDesign)

Uživatelé si nemusí okamžitě uvědomit, jak jimi provedené akce ovlivní ostatní uživatele v pracovním postupu, a mohou nechtěně vytvořit situace, kdy vzniknou konflikty mezi stavem obsahu a jeho vlastnictvím. Pokud je to nezbytné, uživatel aplikace InDesign může konflikt vyřešit odpojením zamknutého souboru, který je vyhrazený pro jiného uživatele, a převzít nad souborem kontrolu. Odpojení souboru uloží obsah do dokumentu aplikace InDesign, ale obsah již nebude sdílený s InCopy.

Pokud je to nutné (například kvůli termínu výroby), mohou uživatelé aplikace InDesign odstranit soubor obsahu ze spravovaného pracovního postupu a z panelu Vazby jeho odpojením. Pokud chcete obsah znovu zpřístupnit pro úpravy, musíte ho znovu exportovat jako obsah InCopy s jiným názvem souboru. Tím zaručíte, že starý soubor zámku nezabrání uživatelům upravovat nový soubor.

Poznámka:

Odpojením vašeho vlastního vyhrazeného souboru dojde k odstranění souboru z pracovního postupu a k odstranění souboru zámku z disku. Obsah můžete znovu exportovat a přepsat název souboru bez konfliktu.

 1. Chcete-li odpojit soubor obsahu InCopy, vyberte soubor (s příponou .icml nebo .incx) v panelu Vazby a z nabídky panelu zvolte Odpojit. Odpojením vložíte obsah do dokumentu a odstraníte vazbu na soubor InCopy na disku.

Chcete-li soubor znovu připojit, zvolte Úpravy > Zpět Odpojit.

Poznámka:

Odpojení můžete provést také odstraněním rámečku, nebo pomocí panelu Vazby v aplikaci InDesign připojit soubor obsahu k jinému souboru. Rovněž můžete vybrat článek na panelu Úlohy a přetáhnout jej na ikonu Koš.

Umístění souborů InCopy do dokumentů aplikace InDesign

Přestože typický pracovní postup začíná v aplikaci InDesign, kde se definuje základní rozvržení a vyhrazená místa pro text a grafiky, která se exportují do InCopy, jiný pracovní postup může začít samostatným souborem obsahu InCopy (.icml nebo .incx), který pak umístíte do aplikace InDesign pomocí příkazu Soubor > Umístit.

Při umísťování souborů obsahu InCopy do dokumentu aplikace InDesign se uplatní následující závislosti:

Styly

Pokud jsou v textovém souboru InCopy aplikované styly, přidají se do seznamu stylů dokumentu aplikace InDesign. V případě konfliktu názvů stylů InDesign přepíše importované styly svými stávajícími styly.

Rozvržení

Můžete vytvořit základní geometrii rozvržení obsahu v aplikaci InDesign a pak vytvořit nebo importovat text a styly z aplikace pro zpracování textu. (Textové soubory umístěné do InCopy se vloží do dokumentu InCopy a neobsahují žádnou vazbu na externí soubor.)

Umístění/duplikování

Pokud umístíte soubor obsahu InCopy vícekrát, každý výskyt obsahu se zobrazí v panelu Vazby v aplikaci InDesign, ale všechny jsou řízené jako jeden soubor obsahu. To samé platí pro všechny přesné kopie souboru obsahu (vytvořené jakýmkoli duplikováním).

Poznámka:

Pokud zkopírujete a vložíte pouze část textu ze spravovaného souboru obsahu InCopy, bude výsledkem nový soubor obsahu, který není spojený s původním a nemá žádnou vazbu na externí soubor (InCopy nebo jiný). Původní text a vloženou část textu můžete upravovat nezávisle na sobě.

Aktualizace/správa

Když je v dokumentu aplikace InDesign více výskytů spravovaného souboru obsahu, chovají se, jako by byly otevřené ve dvou aplikacích. Například vyhrazení jednoho výskytu souboru obsahu zamkne všechny ostatní výskyty, takže můžete upravovat pouze vyhrazený výskyt. V takovém případě byste k aktualizaci ostatních (otevřených) výskytů obsahu použili příslušný příkaz aktualizace.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.