Tekutá a alternativní rozvržení | CC, CS6

Pravidla pro alternativní a tekutá rozvržení stránek vám poskytují flexibilitu pro efektivní navrhování stránek více velikostí, orientací a poměrů stran.

Při publikování do více formátů a velikostí si můžete zvolit strategii návrhu, která nejlépe vyhovuje vašemu projektu: ruční, poloautomatickou a plně automatickou. Stupeň kontroly návrhu se snižuje podle toho, jak se spoléháte na automatizované pracovní postupy. Aplikace InDesign nabízí několik rozšíření pro zvolenou strategii tak, aby bylo možné vyvážit míru ovládání a dosažený výsledek.

Poznámka:

Automatické publikování na bázi tekutého rozvržení ještě není k dispozici kvůli nedostupnosti kompatibilních technologií pro prohlížeče. 

Doporučený pracovní postup

Pracovní postupy pro více rozvržení

A. Pracovní postup pro alternativní rozvržení B. Pravidla alternativního rozvržení a tekuté stránky 

KROK 1: Vyberte cílové zařízení a odpovídající rozměr a orientaci. Poté vytvořte své primární rozvržení pro všechny strany.

KROK 2: Můžete přidat pravidla Adobe pro tekuté rozvržení stránek, jež vám umožní přizpůsobit obsah různým poměrům a velikostem stran. Pravidla tekuté stránky jsou užitečná, máte-li více cílových zařízení. Bez pravidel tekuté stránky bude nutné ručně vytvořit jedinečné rozvržení pro každou možnou velikost a orientaci. Viz téma Tekuté rozvržení.

KROK 3: Pomocí funkce Vytvořit alternativní rozvržení vytvořte nové stránky v témže dokumentu. V závislosti na primárním rozvržení a pravidlech tekuté stránky může být nutné rozvržení ručně doladit. Tento krok opakujte pro každou novou velikost a orientaci. Viz téma Alternativní rozvržení.

Tekuté rozvržení

Tekuté rozvržení

Tekuté rozvržení usnadňuje navrhování obsahu pro stránky různých velikostí a orientací a pro různá zařízení. Pravidla tekuté stránky použijte k určení přizpůsobení objektů na stránce při vytváření alternativních rozvržení a změně velikosti, orientace či poměru stran.

U různých stránek lze použít různá podle rozvržení a cílů; u jedné stránky lze však vždy současně použít jen jedno pravidlo tekuté stránky. Tekuté rozvržení je obecný pojem označující sadu specifických pravidel tekuté stránky: měřítko, nové vycentrování a pravidla na základě vodítek a objektů.

Pomocí pravidel tekuté stránky přizpůsobíte obsah výstupním velikostem.

  • Přizpůsobíte rozvržení při vytváření nových stránek v témže dokumentu pomocí alternativních rozvržení.
  • Přizpůsobíte rozvržení při změně velikostí stávajících stránek. Je to efektivnější než dřívější funkce Úprava rozvržení.

Chcete-li použít pravidlo tekuté stránky, vyberte nástroj Stránka a klikněte na stránku. Poté v ovládací liště vyberte pravidlo tekuté stránky. Použít lze také nabídku Rozvržení > Tekuté rozvržení.

Pro náhled efektů použitého pravidla použijte nástroj Stránka a přetažením táhla stránky změňte její velikost. Po uvolnění se stránka vrátí do původní velikosti.

Poznámka:

Chcete-li změnit velikost stránky, stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a poté přetáhněte. Změníte-li však velikost stránky pomocí myši, výsledkem mohou být stránky, které zcela neodpovídají zamýšlené velikosti. Změnu velikosti stránky přesněji provedete pomocí widgetů Výška a Šířka na ovládací liště.

Pravidla tekuté stránky

A. stránka, nástroj B. Pravidla tekuté stránky na ovládací liště C. Táhla stránky D. Přichycení pro objektová pravidla E. Panel Tekuté rozvržení 

Pravidla tekuté stránky

U různých stránek lze použít různá pravidla. U jedné stránky lze však vždy současně použít jen jedno pravidlo tekuté stránky.

Měřítko

Veškerý obsah na stránce je považován za skupinu a při změně velikosti stránky se úměrně změní měřítko všech prvků. Výsledek se podobá funkci dopisní obálka (letterbox) či poštovní schránka (pillarbox) u obrazovek HD.

Pravidla pro tekuté stránky: Měřítko
Pravidla pro tekuté stránky: Měřítko

Znovu na střed

Veškerý obsah se automaticky znovu vycentruje bez ohledu na šířku. Na rozdíl od funkce Měřítko obsah zůstává v původní velikosti. Pomocí pravidla pro nové vycentrování lze můžete díky pečlivému plánování a rozvržení dosáhnout podobného výsledku jako bezpečných zón u produkce videa.

Pravidla tekuté stránky: Nové vycentrování
Pravidla tekuté stránky: Nové vycentrování

Založené na vodítkách

Vodítka definují přímou čáru přes stránku v místě, kde lze obsah přizpůsobit.

  • Lze přidat prázdná místa
  • Velikost textových rámečků se změní a text se přeformátuje (ovšem nezmění se měřítko).
  • Změní se velikost umístěných rámečků obrazů a rozměr hranice pro ořezání obsahujícího rámečku.

Chcete-li přidat tekuté vodítko, vyberte nejprve nástroj Stránka a poté vytáhněte vodítka z pravítka.

Pravidla na základě vodítek jsou podobná změně měřítka se 3 a 9 řezy v aplikacích Illustrator, Fireworks a Flash.

Poznámka:

Chcete-li konvertovat vodítko pravítka na tekuté vodítko, vyberte nástroj Stránka a kliknutím na ikonu Převést na tekutá vodítka na vodítku. Tekuté vodítko se zobrazí jako přerušovaná čára, zatímco vodítko pravítka je čára plná.

Pravidla tekuté stránky: Na základě vodítka
Pravidla tekuté stránky: Na základě vodítka

Založené na objektech

Můžete specifikovat tekuté chování pro velikost a umístění ve vztahu k okraji stránky pro každý objekt, ať už daný nebo relativní.

  • Každá strana omezujícího pole či rámečku objektu má daný nebo relativní vztah k okraji stránky. Například levá strana rámečku může mít vztah jen k levému okraji stránky.
  • Výška a šířka mohou být buď pevně dané, nebo je může být možné měnit relativně k velikosti stránky.
Pravidla tekuté stránky: Na základě objektu
Pravidla tekuté stránky: Na základě objektu

Alternativní rozvržení

Alternativní rozvržení použijte, pokud požadujete odlišné velikosti stránek pro tisk nebo digitální publikování v rámci téhož dokumentu. Můžete jej používat k vytváření různých velikostí tištěné reklamy. Nebo k navrhnutí horizontálních a vertikálních rozvržení pro zařízení, jako jsou Apple iPad nebo tablety Android.

Alternativní rozvržení a panel Stránky
Alternativní rozvržení a panel Stránky

V kombinaci s tekutým rozvržením lze významně omezit ruční práci vyžadovanou při novém rozvržení obsahu pro každou novou stránku a orientaci.

Stručný přehled nabízí video Alternate Layouts (video) (Alternativní rozvržení).

Vytvořit alternativní rozvržení

Chcete-li vytvořit alternativní rozvržení, použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte Rozvržení > Vytvořit alternativní rozvržení
  • Vyberte možnost Vytvořit alternativní rozvržení z nabídky panelu Stránky
Vytvořit alternativní rozvržení

V dialogovém okně Vytvořit alternativní rozvržení určete tyto možnosti:

Název

Zadejte název alternativního rozvržení.

Ze zdrojových stránek

Vyberte zdroj rozvržení, ve kterém se nachází obsah.

Velikost stránky

Vyberte velikost stránky, nebo zadejte vlastní velikost alternativního rozvržení.

Šířka a Výška

Tato pole zobrazují velikost alternativního rozvržení. Můžete zadat vlastní hodnoty, změníte však Velikost stránky na vlastní hodnotu.

Orientace

Vyberte orientaci alternativního rozvržení. Pokud přepínáte mezi zobrazením Na výšku a Na šířku, položky Výška a Šířka se aktualizují.

Pravidlo tekuté stránky

Vyberte pravidlo tekuté stránky, jež se má použít u alternativního rozvržení. Volbou možnosti Zachovat stávající zdědíte pravidla tekuté stránky použitá u zdrojových stránek. Pro použití nových pravidel tekuté stránky vyberte další pravidlo.

Propojit články

Touto volbou umožníte umístění objektů a jejich propojení k původním objektům na zdrojovém rozvržení. Pokud aktualizujete původní objekt, je snazší spravovat aktualizace propojených objektů. Viz téma Připojený obsah.


Kopírovat styly textu do nové skupiny stylů

Touto volbou umožníte kopírování všech textových stylů a jejich umístění do nové skupiny. Tato možnost je užitečná, pokud je nutné měnit textové styly mezi různými rozvrženími.

Inteligentní přeformátování textu

Touto volbou umožníte odebrání pevného konce řádků a další přepisy stylu u daného textu. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.