Připojený obsah

Replikování obsahu na různých stránkách není snadné; kopírování může být těžkopádné a časově náročné. Pomocí funkcí připojeného obsahu můžete spravovat více verzí obsahu. Do jednoho dokumentu můžete umisťovat obsah a odkazy na tento obsah, a to dokonce i mezi několika různými dokumenty. Propojený obsah usnadňuje podporu nově vznikajících pracovních postupů, kdy například navrhujete svislé a vodorovné rozvržení. Propojený obsah je také vhodný pro pracovní postupy při tradičním tisku a publikování, kdy synchronizujete standardní text na různých stránkách či dokumentech.

Propojený obsah se chová podobně jako tradiční odkazy. Viz Přehled naleznete v sekci Použití panelu Vazby. Můžete určit objekt jako nadřazený a poté jej umístit na jiný místa jako podřízené objekty. Při aktualizaci nadřazeného objektu se označí podřízené objekty a lze je aktualizovat tak, aby se synchronizovaly s nadřazeným objektem.

Umístit a propojovat objekty lze pomocí nástroje pro nasbírání obsahu nebo volbou příkazu v nabídce Úpravy > Umístit a připojit.

V pravém horním rohu propojeného objektu se zobrazí ikona . Položka je zobrazena jako propojený objekt v panelu Odkazy.

Nástroje pro nasbírání obsahu

Nástroje Nasbírání obsahu a Umístění obsahu umožňují duplikovat položky na stránce a umisťovat je do otevřených dokumentů aplikace InDesign. Nasbíraný obsah se zobrazí v dopravníku obsahu. Dopravník obsahu lze použít pro snadné a rychlé umístění a vložení odkazů na více položek stránky v otevřených dokumentech a mezi nimi.


Kliknutím na možnost na panelu nástrojů otevřete nástroj Dopravník obsahu.

 • Pomocí nástroje pro nasbírání obsahu vyberte objekt a přidejte jej do dopravníku
 • Pomocí nástroje proumístění obsahu umístěte objekt na stránku
Poznámka:
Stisknutím klávesy B lze přepínat mezi nástrojem pro nasbírání obsahu a nástrojem pro umístění obsahu.

Nasbírání obsahu

A. Nástroj pro nasbírání obsahu B. Nástroj pro umístění obsahu C. Vytvořit vazbu D. Mapování stylů E. Upravit vlastní mapování stylu F. Volby umístění G. Procházet H. Nasbírat vše ve zřetězených rámečcích I. Načíst do dopravníku 

Nástroj pro nasbírání obsahu

Pomocí nástroje Nasbírání obsahu přidejte položky stránky do nástroje Dopravník obsahu.

Umístění obsahu

Pomocí nástroje Umístění obsahu umístěte položky z dopravníku obsahu do dokumentu. Když vyberete tento nástroj, přidá se aktuální položka do umísťovacího kurzoru.

Vytvořit vazbu

Zapnutím volby Vytvořit odkaz připojte umístěnou položku s původním umístěním nasbírané položky. Odkazy můžete spravovat pomocí panelu Odkazy.

Mapovat styly

Mapujte styl odstavce, znaku, tabulky nebo buněk mezi původními a umístěnými položkami. Ve výchozím nastavení se pro mapování používají názvy stylů. Viz Vlastní mapování stylů.


Upravit vlastní mapování stylu

Definujte vlastní mapování stylů mezi originálními a umístěnými položkami. Namapujte styly tak, aby u umístěných položek automaticky nahradily původní styly.

Volby umístění

Při umísťování položek určete volby dopravníku.

 • Po umístění odstraňte položky z dopravníku
 • Aktuální položku lze umístit vícekrát. Položka zůstane načtená v umísťovacího kurzoru.
 • Umístěte položku a přejděte na další. Položka ale zůstane v dopravníku.

Procházet

Procházejte položkami v dopravníku obsahu.

Nasbírat vše ve zřetězených rámečcích

Touto volbou umožníte nasbírání všech zřetězených rámečků. Bude nasbírán článek a všechny rámečky. Pokud je tato volba vypnutá, bude článek nasbírán v jednom rámečku.

Načíst do dopravníku

Pomocí funkce načtěte do dopravníku položky.

 • Výběr: Pomocí této volby můžete načíst všechny vybrané položky

 • Stránky: Pomocí této volby můžete načíst všechny položky na vybraných stránkách
 • Vše: Pomocí této volby můžete načíst položky ze všech stránek a z pracovní plochy

Chcete-li seskupit všechny položky do jedné sady, zapněte volbu Vytvořit jednu sadu.

Nasbírat lze jednotlivé položky stránky nebo související položky jako „sady“. V některých případech aplikace InDesign automaticky vytvoří sady, aby zachovala integritu vztahů položek stránky.

Následuje několik metod sbírání položek jako sad, některé z nich ruční, jiné automatické:

 • Výběr většího počtu položek
 • Pomocí načtení do dopravníku vyberte rozsah stránek nebo veškerý obsah dokumentu, a položky se odpovídajícím způsobem nasbírají v sadě.
 • Nasbírejte položku, jež má související obsah, například část interaktivního tlačítka, jež má další položky a s ním související stavy; nasbírá všechny související položky v sadě (tato sada se vždy uvolní jedním gestem)
 • Nasbírejte textové pole se zřetězeným textem zasahujícím do dalších objektů a na dopravníku zaškrtněte políčko „nasbírat všechny zřetězené rámečky textu“; všechna zřetězená textová pole se nasbírají v sadě.

Umístit a vložit odkaz

 1. Vyberte položku stránky volbou rámečku, nebo do textu umístěte textový kurzor. Více položek lze vybrat také pomocí volby Shift+Click.

 2. Zvolte možnost Upravit > Umístit a vložit odkaz. Načte se kurzor s položkami a položky se zobrazí v dopravníku obsahu.

 3. Kliknutím na stránku nebo nakreslením rámečku propojenou položku umístíte.

Určení voleb odkazu

 1. Na panelu Odkazy vyberte propojenou položku.

 2. V nabídce panelu Odkazy vyberte Volby odkazu.

  Volby odkazu

  Poznámka:

  Stisknutím klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) změňte tlačítko Storno na Obnovit. Kliknutím na tlačítko Obnovit obnovíte výchozí volby.

 3. Podle potřeby vyberte následující volby:

  Při ukládání dokumentu aktualizovat vazbu

  Zapnutím této volby umožníte aktualizaci odkazu při uložení dokumentu.

  Zobrazit varování, pokud aktualizace vazby přepíše lokální úpravy

  Po zapnutí této volby se zobrazí varovná zpráva, pokud aktualizace odkazu přepíše místní úpravy propojeného objektu.

  Zachovat lokální úpravy při aktualizaci vazeb objektů

  Chcete-li zachovat místní úpravy, při aktualizaci odkazů vyberte z dostupných kategorií.

  Kategorie

  Příklady

  Vzhled

  Atributy stylu objektu, například Tah, Výplň a Efekty. Vyřadíte tak všechny atributy související s textem nebo textovým rámečkem, například přetisk, nastavení netisku apod.

  Velikost a tvar

  Výška, šířka, transformace, atributy textového rámečku a další atributy velikosti sloupce

  Interaktivita

  Animace, stavy objektu, akce tlačítka

  Obsah rámečku

  Obrázek, video, obsah umístěný nebo vložený do rámečků a efekty a nastavení použité přímo u takových objektů.

  Další

  Atributy vyřazené z jiných kategorií, například obtékání textu u rámečků, volby exportu objektu; atributy textového rámečku, například volby účaří, volby automatické velikosti, svislé zarovnání apod.

  Odstranit z článku vynucená zalomení řádků

  Povolte odebrání pevných konců řádku v článku. Odebráním konců řádků se text plynule přeformátuje v propojeném rámečku při úpravě velikosti nebo formátu.

  Definice vlastního stylu mapování

  Tuto volbu povolte, chcete-li mapovat styly a místo toho automaticky použít jiný styl u propojeného obsahu. Viz Vlastní mapování stylů.


Poznámka:

Chcete-li určit výchozí volby odkazu, zavřete všechny dokumenty, otevřete nabídku panelu Odkazy a vyberte Volby odkazu.

Vlastní mapování stylů

Textové styly (odstavec, znak, tabulka, buňka) nebo styly skupin lze při vkládání odkazů mapovat do různých stylů. Mapované styly se automaticky použijí u propojeného obsahu místo původních stylů použitých u nadřazené položky. Vlastní mapování stylů se hodí, když chcete například použít písma Sans Serif pro digitální publikace a písma Serif pro tiskové publikace. Nebo, pokud chcete, můžete styl textu měnit mezi vodorovným a svislým rozvržením.

Chcete-li definovat vlastní mapování stylu, proveďte jeden z následujících kroků:

 • V dialogovém okně Volby odkazu (panel Odkazy > Volby odkazu) umožněte funkci Definovat vlastní mapování stylů a poté klikněte na možnost Nastavení.
 • Klikněte na položku v dopravníku obsahu.
Vlastní mapování stylů

 1. Vyberte zdrojový dokument a typ stylu.
 2. Klikněte na možnost Nové mapování stylu.
 3. Vyberte zdroj a mapované styly nebo skupiny stylů ze seznamu
Poznámka:

Stisknutím klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) změňte tlačítko Storno na Obnovit. Kliknutím na tlačítko Obnovit obnovíte výchozí volby.

Aktualizace propojené položky

Při změně původní položky se nad rámečkem a v panelu Odkazy zobrazí symbol . Aktualizaci provedete jedním z těchto postupů:

 • Kliknutím na položku u levého horního rohu rámečku
 • Poklepnutím na symbol na panelu Odkazy

Pokud jste u podřízené položky provedli místní úpravy, přepíše je obsah z původní položky. Pokud jste nastavili možnost Varovat, pokud aktualizace odkazu přepíše místní úpravy, zobrazí se varovná zpráva.

Poznámka:

V podokně Informace o vazbě zjistíte, jestli jste provedli místní úpravy článku. Pokud jste místní úpravy provedli, zobrazí se stav článku jako „Text změněn“.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.