Gruppere eller opdele grupper af objekter

Du kan kombinere flere objekter i en gruppe, så de behandles som en enhed. Derefter kan du flytte eller omdanne objekterne uden at påvirke deres individuelle placering eller attributter. Du kan f.eks. gruppere objekter i et logodesign, så du kan flytte og skalere logoet som en enhed.

Grupper kan også indlejres – grupperes ind i undergrupper inden i større grupper. Anvend markeringsværktøjet, værktøjet Direkte markering og gruppemarkeringsværktøjet til at markere forskellige niveauer i en indlejret gruppes hierarki.

Hvis du arbejder med en stak overlappende objekter, og du grupperer nogle objekter, der ikke ligger ved siden af hinanden i stakrækkefølgen, trækkes de markerede objekter sammen i stakrækkefølgen lige bagved det forreste, markerede objekt. (Hvis objekter f.eks. er stakket som A, B, C, D fra bagest til forrest, og du grupperer B og D sammen, bliver stakrækkefølgen A, B, D, C). Hvis du grupperer objekter fra lag med forskellige navne, flyttes alle objekterne til det forreste lag, hvor der er valgt et objekt. Desuden skal de markerede objekter alle være enten låste eller ulåste.

Grupperet objekt
Grupperet objekt

 1. Markér de objekter, der skal grupperes, eller for hvilke grupperingen skal ophæves.

  Hvis dit valg omfatter en del af et objekt (f.eks. et ankerpunkt), vil grupperingen eller opdelingen af grupper gruppere eller opdele hele objektet.

 2. Vælg Objekt > Gruppe for at gruppere de valgte objekter.

  Vælg Objekt >Opdel gruppe for at opdele de grupperede objekter.

Bemærk:

Hvis du ikke er sikker på, om et objekt er en del af en gruppe, skal du markere objektet med markeringsværktøjet og se i menuen Objekt. Hvis kommandoen Objekt > Opdel gruppe er tilgængelig, er det markerede objekt en del af en gruppe.

Gruppere og opdele grupperede objekter i forskellige lag

Du kan også bruge panelet Lag til at gruppere objekter, der er placeret på forskellige lag i et dokument. Se flere oplysninger ved at klikke her.

Når du grupperer objekter på forskellige lag, grupperer InDesign objekterne i det øverste lag, der indeholder mindst ét objekt i gruppen. InDesign husker dog de lag, som hvert objekt tilhører. Dette betyder som standard, at hvis du derefter opdeler de grupperede objekter, bliver alle objekter gendannet på de oprindelige lag.

Du kan også vælge at lade de ikke-grupperede objekter blive i det øverste lag. Dette kan du gøre ved at fjerne markering af Opdel lag ved indsættelse i pop op-menuen Lag.

Bemærk:

Denne indstilling er en programspecifik indstilling. Det betyder, at denne indstilling gælder for alle dokumenter.

Låse objekter eller låse objekter op

Du kan bruge kommandoen Lås til at angive, at visse objekter ikke må flyttes i dokumentet. Låste objekter forbliver låste, når dokumentet gemmes, lukkes og åbnes igen.

Et objekt kan ikke flyttes, når det er låst. Du kan dog markere låste objekter, hvis du slår indstillingen Undgå markering af låste objekter fra i de generelle indstillinger. Når du markerer et låst objekt, kan du ændre attributter som f.eks. farve.

 1. Markér det eller de objekter, du vil låse fast.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Objekt > Lås for at låse objekterne.

  • Klik på låseikonet for at låse et objekt op.

  • Vælg Objekt > Lås alle op på opslag for at låse objekterne op på det aktuelle opslag.

Bemærk:

Du kan også låse objekter og lag op og i via panelet Lag. Når du låser et lag, låses placeringen af alle objekterne på laget, og objekterne kan ikke markeres. Se Lag.

Skjule objekter

Skjulte objekter bliver ikke udskrevet eller eksporteret, og de kan ikke markeres.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil skjule et objekt, skal du markere det og vælge Objekt > Skjul.

  • Hvis du vil have vist skjulte objekter, skal du vælge Objekt > Vis alle på opslag.

Dublere objekter

Du kan dublere objekter ved at benytte flere forskellige metoder.

Dublere et objekt med kommandoen Dubler

Brug kommandoen Dubler til straks at kopiere et markeret objekt. Den nye kopi placeres en anelse under og til højre for originalen i layoutet.

 1. Markér ét eller flere objekter, og vælg Rediger > Dubler.

Dublere et markeret objekt ved omdannelse

Du kan dublere et objekt, hver gang du ændrer dets placering, retning eller proportioner. Eksempel: Du kan oprette en blomst på følgende måde: Tegn et kronblad, og angiv referencepunktet i bunden af det. Roter bladet flere gange i trinvise vinkler, og dubler det samtidig, så du efterlader en ny kopi af bladet for hver vinkel.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder, når du omdanner:

  • Hvis du trækker med markeringsværktøjet , rotationsværktøjet , skaleringsværktøjet  eller vridningsværktøjet , skal du begynde at trække og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker. Du kan begrænse dublettens omdannelse ved at trykke på Alt+Shift (Windows) eller Alternativ+Shift (Mac OS), mens du trækker.

  • Hvis du angiver en værdi i panelet Omdan eller i kontrolpanelet, skal du trykke på Alt+Enter (Windows) eller Alternativ+Retur (Mac OS), når du har indtastet værdien.

  • Hvis du flytter objekter ved hjælp af piletasterne, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trykker på piletasterne.

Bruge gentagen dublering til at dublere objekter

Brug kommandoen Gentagen Dublering til straks at oprette rækker eller kolonner med dubletter. Du kan f.eks. fylde en side med jævnt fordelte dubletter af det samme visitkortdesign.

 1. Markér det eller de objekter, du vil dublere.

 2. Vælg Rediger > Gentagen dublering.

 3. Ved Antal dubletter skal du angive, hvor mange dubletter du vil lave. Originalen skal ikke medregnes.

 4. Ved Vandret forskydning og Lodret forskydning skal du angive, hvor langt hver ny dublet skal placeres fra den forrige langs henholdsvis x- og y-aksen. Klik derefter på OK.

Bemærk:

Hvis du vil oprette en side fyldt med dubletter, skal du først bruge Gentagen dublering med Lodret forskydning indstillet til 0 (nul). Dette resulterer i en række dubletter. Markér derefter hele rækken, og brug Gentagen dublering med Vandret forskydning indstillet til 0. Nu dubleres rækken hele vejen ned ad siden.

Dublere objekter ind i et net

Du kan bruge trækning og redigeringstaster til at oprette et net med et objekt, der er identisk med det objekt, der dubleres.

 1. Markér et objekt.

 2. Vælg markeringsværktøjet, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du begynder at trække med musen.

 3. Slip Alt- eller Alternativ-tasten, mens du trækker. Tryk på venstre og højre piletast for at ændre antallet af kolonner. Tryk på Pil op og Pil ned for at ændre antallet af rækker. Træk et rektangel for at angive størrelsen af nettet.

 4. Slip museknappen.

Oprette objekter, der ikke udskrives

Måske vil du også oprette objekter, der vises på skærmen, men ikke skal skrives ud eller vises i bærbare versioner af dokumentet.

Bemærk:

Du kan også bruge lag til selektivt at vise eller skjule elementer i et dokument, og du kan knytte status "udskrives ikke" til lag.

 1. Vælg det objekt eller den tekstramme, du ikke vil udskrive.
 2. Åbn panelet Attributter (Vindue > Output > Attributter).
 3. Vælg Udskrives ikke i panelet Attributter.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online