Adobe Acrobat Sign Søg – sådan virker det

Oversigt

Adobe Acrobat Sign giver mulighed for kompleks søgning for at finde indhold i brugerens aftaler. Søgefeltet på siden Administrer viser alle transaktioner, der matcher en streng, som er angivet for den valgte indholdskilde.

 • Hvis du kigger på "dine aftaler", søger du efter dit indhold. Hvis du kigger på en delt konti, søger du efter den delte kontos indhold

Indholdet i nedenstående felter indekseres, når en transaktion oprettes/opdateres:

 • Titel – Aftaletitel.
 • Note – En privat aftalenote lavet af deltageren, som ikke er synlig for andre.
 • Meddelelse – En liste over meddelelser, der er synlige for denne deltager (inkluderer både offentlige og private meddelelser).
 • Originalt filnavn – Originalt navn på en uploadet fil, der er knyttet til aftalen.
 • Mail – Modtagesr (inklusive CC'er) eller afsenders mailadresse.
 • Fulde navn – For- og efternavn på modtageren (inklusive CC'er) eller afsenderen.
 • Jobtitel – Jobtitel på modtageren (inklusive CC'er) eller afsenderen i deres virksomhed.
 • Firmanavn – Firma- eller organisationsnavn på modtageren (inklusive CC'er) eller afsenderen.
 • Modtagergruppenavn – Navn på det ad-hoc-aftalegruppenavn, som modtagere kan tilhøre.
 • Tekstfeltindhold – Brugerleveret tekstfeltindhold i formularen.
 • Delers fulde navn – Fulde navn på den, der deler aftalen. I tilfælde af ikke-deling er dette navnet på brugeren.
 • Delerens modtagergruppenavn – Modtagergruppenavnet på den, der deler aftalen. I tilfælde af ikke-deling er dette brugerens modtagergruppenavn.
 • Eksternt ID – Afsenders tildelte ID til aftalen, der kan være af enhver form, men normalt i form af "<groupID>:<ID>". Eksternt ID videregives i opkaldet til aftaleoprettelses-API'en.
 • Eksternt gruppe-id – Afsendertildelt gruppe-id til aftalen, der kan være af enhver form, normalt brugt som præfiks for eksternt ID. Eksternt gruppe-ID videregives i opkaldet til aftaleoprettelses-API'en. Du er forpligtet til at indstille eksternt ID, hvis du indstiller parameter for eksternt gruppe-ID.

Sådan virker tekstsøgning

Hvis du søger efter strengen: "En simpel fisk"

 • Acrobat Sign tokeniserer strengen ved at bruge mellemrum som afgrænsere. Ovenstående eksempelstreng er opdelt i tre tokens: Ensimpel og fisk
  • Tegn i strengforespørgsel tilhører en af tre forskellige typer: bogstav, tal eller skilletegn.
  • Tegn, der betragtes som afgrænsere (ud over mellemrum), er: ~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] | \ . , : ; " ' < > ? /
   • Punktum, understregninger og apostrof forbliver som en del af et symbol, hvis tegn før og efter dette symbol er af samme type.
   • Citater, der omgiver hele forespørgselsstrengen, er ikke skilletegn og angiver en bogstavelig strengværdi (frase)
   • Citater inde i en forespørgselsstreng er skilletegn og angiver ikke en bogstavelig strengværdi
 • Skelnen mellem små og store bogstaver er fjernet. f.eks: en, simpel, og fisk
 • Søgningen prøver derefter at matche den fulde tekst af hvert symbol til en indekseret værdi
  • Der opstår mere kompleks tokenisering for Aftaletitel (se nedenfor)
 • Der anvendes en inklusive søgning, hvilket betyder, at hver aftale, der matcher mindst én token fra mindst ét søgbart felt, er inkluderet i det returnerede datasæt
  • Det returnerede datasæt er sorteret efter relevansscore med det mest relevante søgeresultat øverst.

Feltet Aftaletitel:

Som angivet ovenfor har feltet Aftalenavn mere avanceret tokenisering pga. en ekstra "tilpasset" tokenizer, der primært tokeniserer på kontekstskilletegn (i modsætning til eksplicitte tegn). Den tilpassede tokenizer er anderledes end standarden pga. følgende:

 • Præfikstokens (op til 10 tegn) genereres – en præfikstoken er den tiltagende streng for enhver standardtoken. Hvis f.eks. standardtokenen er fisk, er de gradvise tokens: ffifis og fisk
  • Dette tillader søgning efter delvise strenge, forudsat at du starter ved tokenens første tegn
  • Matches midt i strengen ignoreres. Søgning efter f.eks. lej vil ikke matche ordet lejlighed
 • Opdel tokens ved ikke-alfanumeriske tegn. fx strengen: Super_Duper giver tokenen: Super og Duper
  • Underscores afgrænser ikke standardtokenizer
 • Opdel tokens ved skift mellem små/store bogstaver. Strengen: PowerShot giver f.eks. tokenen: Power og Shot
 • Opdel tokens ved skift mellem bogstaver/tal. Strengen XL500 giver f.eks. tokenen: XL og 500
 • Fjerner foranstillede og efterstillede afgrænsere fra hver token. F.eks.: Strengen: XL---42+'Autocoder' giver tokensene:  XL42 og Autocoder
 • Fjerner det engelske ejefalds-s ('s) fra slutningen af hver token. Strengen: Daves giver f.eks. tokenen: Dave

Bemærk, at kombinationen af standard- og tilpassede tokenizers lader dig søge efter den fulde tokenstreng (takket være standardtokenizeren) og præfikstokensene (takket være den tilpassede tokenizer), men du vil ikke matche en præfikstoken, som indeholder et skilletegn. 

Eksempel 1: Hvis du f.eks. har en aftale med navnet Min_NDA

 • Vil standardtoken give en token, som ser sådan ud: min_nda
 • Den tilpassede tokenizer vil producere en række præfikstokens: mminnnd og nda
 • Et forsøg på at søge efter min_nd giver ikke nogen resultater, fordi 
  • Standardtokenizeren opretter ikke præfikstokens, kun fulde strenge
  • Den tilpassede tokenizer afgrænser underscoren, så enhver præfikstoken vil ikke inkludere den

Eksempel 2: Hvis du har en aftale med navnet XL500

 • Vil standardtokenizeren give en token, som ser sådan ud: xl500
 • Den tilpassede tokenizer vil producere en række præfikstokens: xxl550 og 500
 • Et forsøg på at søge efter xl5 vil ikke give nogen resultater, fordi 
  • Standardtokenizeren opretter ikke præfikstokens, kun fulde strenge
  • Den tilpassede tokenizer afgrænser skiftet mellem bogstav/tal, så der kan ikke oprettes nogen præfikstoken, der skifter fra et bogstav til et tal

Søgning med speciel forespørgselssyntaks

Som beskrevet i afsnittet ovenfor udfører aftalesøgning et omtrentligt match mellem alle søgbare felter i en aftale. Søgbart feltindhold tokeniseres, og derefter matches disse tokens med forespørgselsstrengen på forespørgselstidspunktet. Aftalesøgning udfører også et præfiksmatch på op til 10 tegn for disse tokens. Dog kan matches af en hel feltværdi og matches af en sætning fra en feltværdi kun opnås med en særlig syntaks.

FRASE MATCH FORESPØRGSEL:

En frasematchforespørgsel skal bruges, når der kræves en frasesøgning blandt alle søgbare felter.

 • En regulær, omtrentlig matchforespørgsel vil matche, hvis bare én token vises i et felt (men ikke nødvendigvis alle), og token-rækkefølgen er irrelevant, da tokens ikke behøver at blive vist sammen
 • Et frasematch giver os muligheden for at matche, hvor flere tokens vises i det samme felt, og disse tokens vises i den rækkefølge, der er angivet i tilbuddene

Syntaksformat for forespørgsel om frasematch:

'<phrase_match_query>'

eller

"<phrase_match_query>"

Hvis forespørgselssyntaksen ikke følger reglerne for en forespørgselssyntaks for frasematch, udfører aftalesøgning en regulær, omtrentlig matchforespørgsel blandt alle søgbare felter.

FELTNAVN PRÆFIX FORESPØRGSEL:

Et feltnavnpræfiksforespørgsel skal bruges, når der kun søges efter ét bestemt felt i brugerens aftaler. Forespørgslen om feltnavnspræfiks skal indeholde et feltnavnspræfiks efterfulgt af et regulært omtrentligt match eller en sætningsmatchforespørgsel.

Syntaksformat for forespørgsel om feltnavnspræfiks:

<field_name>:<query>

eller

<field_name>:"<phrase_match_query>"

eller

<field_name>:'<phrase_match_query>'

Hvis <field_name> ikke er angivet, vil alle felter, der understøttes for frasematch, blive forespurgt. Ellers forespørges kun feltet <field_name> 

Hvis forespørgselssyntaksen ikke følger reglerne for forespørgselssyntaktens feltnavnepræfiks, bruger aftalesøgning hele forespørgslen som en søgeforespørgsel (omtrentligt match eller frasematch afhængigt af syntaksen) og udfører en søgning blandt alle søgbare felter. 

For eksempel sætningsmatchforespørgsel:

titel: "Hello World"

skal kun udføre en søgning mod det felt, der indeholder navnet på aftalen.

Nedenfor er en liste over præfikser, der understøttes for forespørgsel om feltnavnpræfiks.

Feltnavnspræfikser skelner ikke mellem store og små bogstaver.

FELTINDHOLD

 SØGESTRENG FORESPØRGSEL FELTNAVN PRÆFIKS

FELT INDHOLD BESKRIVELSE

Titel

title*

Aftalens titel.

Bemærk

note

En privat aftalenote lavet af deltageren, som ikke er synlig for andre.

Meddelelse

message

En liste over meddelelser, der er synlige for denne deltager (inkluderer både offentlige og private meddelelser).

Originalt filnavn

originalFileName

Originalt navn på en uploadet fil, der er knyttet til aftalen.

Mail

email**

Modtagers (inklusive CC'er) eller afsenders mailadresse.

Fuldt navn

fullName***

For- og efternavn på modtageren (inklusive CC'er) eller afsenderen.

Jobtitel

jobTitle

Jobtitel på modtageren (inklusive CC'er) eller afsenderen i deres virksomhed.

Firmanavn

companyName

Firma- eller organisationsnavn på modtageren (inklusive CC'er) eller afsenderen.

Modtagergruppens navn

recipientGroupName

Navn på ad-hoc-aftalegruppens navn, som modtagere kan tilhøre.

Tekstfeltindhold

textFieldContent

Brugerleveret tekstfeltindhold i formularen.

Delers fulde navn sharerFullName Aftaledelerens fulde navn. I tilfælde af ikke-deling er dette navnet på brugeren.
Delerens modtagergruppenavn sharerRecipientGroupName Modtagergruppenavn på den, der deler aftalen. I tilfælde af ikke-deling er dette brugerens modtagergruppenavn.
Eksternt ID

externalId

Afsenders tildelte ID til aftalen, der kan være af enhver form, men normalt i form af "<groupID>:<ID>". Eksternt ID videregives i opkaldet til aftaleoprettelses-API'en.

Eksternt gruppe-ID

externalGroupId

Afsenders tildelte gruppe-ID til aftalen, der kan være af enhver form, normalt brugt som præfiks for eksternt ID. Eksternt gruppe-ID videregives i opkaldet til aftaleoprettelses-API'en.

Du er forpligtet til at indstille eksternt ID, hvis du indstiller parameter for eksternt gruppe-ID.

For bagudkompatibilitet har nogle af feltnavnspræfikserne aliasser, som i funktionalitet svarer til de oprindelige feltnavnspræfikser. Disse aliasser er forældede og vil til sidst blive fjernet:

  *  Feltnavnspræfiks 'navn' kan bruges i stedet for 'titel'.

 ** Feltnavnspræfikset 'deltagermail' kan bruges i stedet for 'mail'.  

*** Feltnavnets præfiks 'deltagernavn' kan bruges i stedet for 'fuldtnavn'.

Filtrering af de returnerede data

Søgning i dit indhold kan returnere et skræmmende antal poster.

Fire filtre, som kan bruges individuelt eller i kombination, er tilgængelige for at hjælpe med at reducere datasættet til en overskuelig liste over poster.

Filtrering efter ændringsdato

Værdien Ændringsdato filtrerer det seneste tids-/datostempel, når en brugerhandling opdaterer aftalen. Ændringsdato bliver en låst værdi, når aftalen når en afsluttet status (fuldført/annulleret/udløbet).

Filterikonet Ændringsdato åbner indstillingerne for yderligere at reducere datasættet ved at vælge et datointerval:

 • Alle datoer
 • Seneste 24 timer
 • Seneste syv dage
 • Seneste 30 dage
 • Seneste 12 måneder
 • Brugerdefineret datointerval

Filtrering efter feltværdier

Ved at bruge feltet Søg (til højre for knappen Filtre) kan du anvende et filter på individuelle felter, der kan indeholde meget specifikke eller unikke data.

De søgbare feltmuligheder er:

 • Alle felter – Standardværdien; denne indstilling søger i alle feltindstillinger for den nøjagtige streng i feltet Søg, hvilket returnerer det største sæt af poster.
 • Titel – Begrænser det returnerede datasæt til poster med den søgte streng fundet i objektets titel (f.eks. Aftalenavn).
 • Note – Begrænser datasættet til poster, der indeholder den søgte streng i den søgende brugers personlige noter.
 • Besked – Begrænser datasættet til poster, der indeholder den søgte streng i feltet Besked eller Privat besked i aftalen.
 • Originale filnavne – Evaluerer filnavnet på det originale uploadede dokument og returnerer kun poster, der matcher.
 • Mail – Matcher mailadressen på en modtager.
  • Bemærk, at dette filter ikke fanger Tekst-felter defineret med en E-mailadresse-validering.  
 • Fulde navn – Matcher Navn-værdien leveret af en modtager, når der påføres en signatur. Hvis der kun er angivet ét navn, returneres alle poster, der matcher den ene værdi.
  • Bemærk, at Navn-værdier afhænger af, hvad modtageren indtaster, og matcher muligvis ikke tidligere signaturværdier eller profilnavne (hvis modtageren har en Acrobat Sign-brugerkonto).
 • Jobtitel – Matcher værdier placeret i feltet Titel.
 • Firmanavn – Matcher værdier placeret i feltet Firma.
 • Modtagergruppenavn – Matcher (afsenderindtastet) Modtagergruppe-navnet.
 • Tekstfeltindhold – Matcher den nøjagtige værdi af alle Tekst-felter. Dette omfatter standardværdier og individuelle ord, der findes i større tekstblokke.

Filtrering efter gruppe

Konti, der har aktiveret Brugere i flere grupper, har adgang til et Gruppe-filter, der begrænser det returnerede datasæt til aftaler, der sendes fra den gruppe.

Søgefiltre

Filtrering for skjult indhold

En ekstra indstilling, Søg efter skjult indhold, er tilgængelig.

Når Søg efter skjult indhold er valgt, inkluderes kun det skjulte indhold i det returnerede datasæt

Bemærk:

Når et filter vælges, vises der et tag ved siden af filterikonet. Du kan klikke på et filter for at fjerne det, efter datasættet er returneret.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online