Felttyper

Oversigt over oprettede felter

Oprettelse af et dokument tillader placering af felter til at indsamle modtagerdata. Disse data kan variere fra de allestedsnærværende signatur- og initialfelter til mere eksotiske indstillinger som beregnede værdier, hyperlinks til eksterne websider og eksterne vedhæftede filer.

Denne artikel giver en kort oversigt over hver feltfamilie og de inkluderede unikke felter i den familie. Der findes et link til en mere detaljeret artikel for  


Almindelige vs. avancerede formularfelter

Hvor alle konti har adgang til de almindelige felttyper, har højere serviceniveauer adgang til et ekstra sæt avancerede formularfelter og funktioner:

Signaturfelter:

 • Signatur
 • Digital signatur
 • Initialer
 • Signaturblok
 • Stempel

Felter med underskriverinfo:

 • Titel
 • Firma
 • Navn
 • Mail
 • Dato

Datafelter:

 • Tekstinput
 • Rul ned
 • Afkrydsningsfelt
 • Alternativknap

Transaktionsfelter:

 • Delmærke
 • Transaktionsnummer

Datafelter:

 • Billede

Flere felter:

 • Vedhæftet fil
 • Hyperlink

Betalingsfelter:

 • Betalinger (betalingsfelter er unikke, fordi de kræver integration af en tredjepartstjeneste.)

 

Foruden de ovennævnte felttyper tillader "avancerede formularfelter" også nedenstående funktionalitet:

 • Betinget feltsynlighed – tilgængelig for alle felttyper undtagen Hyperlink- og Transaktion-felter
 • Beregnede feltværdier – en egenskab tilhørende feltet Tekstinput
 • Feltvalidering: Brugerdefineret – regulært udtryk – en valideringsmulighed for feltet Tekstinput, der tillader brug af et brugerdefineret, kodet regulært udtryk
 • Feltvalidering: brugerdefineret – formel – en valideringsmulighed for feltet Tekstinput, der tillader brug af en beregnet værdi


Valg af felttype på feltniveau

Under egenskaberne for de fleste felttyper er der en rullemenuværdi, der gør det muligt at ændre felttypen til en anden felttype.

Dette vil i høj grad fremskynde formularoprettelse, når det bruges sammen med Automatisk feltregistrering.

Digital signatur


Signaturfelter

Underskriver-felterne

Krævet afkrydsningsfelt på feltegenskaberne

Felter til signatur og initialer er som standard obligatoriske, hvilket den røde asterisk angiver. Du kan fjerne markeringen af det påkrævede afkrydsningsfelt under feltegenskaber, hvis de skal gøres valgfrie. Hver enkelt underskriver skal have tildelt et påkrævet signaturfelt. Hvis en underskriver ikke har fået tildelt et påkrævet signaturfelt eller kun er blevet tildelt et valgfrit signaturfelt, tilføjer Adobe Acrobat Sign en signaturblok nederst på dokumentet.

Initialfelt

Signaturblokfelt

Signaturblokken er en gruppe felter. Signaturblokfeltet kan ikke gøres valgfrit og er altid påkrævet.

Signaturblokken indeholder som standard både et signaturfelt og et mailfelt.

 

Kontoadministratorer kan justere, hvilke felter der medtages i signaturblokken. Felter til titel og firmanavn kan medtages ud over signatur- og mailfelterne.

Signaturblokfelt med alle felter tilføjet

De kan tilføjes ved at gå til siden Konto, Signaturindstillinger og markere indstillingerne:

 • Kræv, at underskrivere angiver deres jobtitel, når de e-underskriver
 • Kræv, at underskrivere angiver deres firmanavn, når de e-underskriver
Bemærk:

Hvis signaturblokken vises til sidst i dokumentet, kan systemet ikke finde et påkrævet signaturfelt for en eller flere underskrivere. Alle underskrivere skal som minimum have tildelt ét påkrævet signaturfelt.

En signaturblok tilføjes også, når Signaturindstillinger er blevet indstillet til "kræv, at underskrivere skal angive deres titel eller firmanavn, når de e-underskriver", og adskilte felter er ikke blevet tilføjet.

webformularer kræver både et signaturfelt og et Acrobat Sign-mailfelt for alle underskrivere.

Tempelfelter kan tjene to formål, enten som separat signatur eller som supplement til andre signaturfelter.  Du kan f.eks. placere en personlig signatur samt et firmasegl eller et Hanko-stempel.

Klik her for at få flere oplysninger om stempelfelter.

Stempel

Felter med oplysninger om underskriver

Felter med oplysninger om underskriver

Felter med oplysninger om underskriver bruges til at indsamle specifikke oplysninger, der er gemt i Acrobat Sign. Registrerede brugere har disse oplysninger under deres profil.

Disse felter udfyldes som regel automatisk med registrerede oplysninger om den tildelte bruger.

Titel- og firmafelter

Titel- og firmafelterne udfyldes automatisk med værdien for titel og firma, hvis underskriveren allerede har en Acrobat Sign-konto. Hvis underskriveren ikke allerede har en Acrobat Sign-konto, kan de klikke i disse felter og angive en værdi. Denne værdi bevares derefter og anvendes automatisk på disse felttyper i dokumenter, som de underskriver fremover.

Titel- og firmafelterne kan ikke være valgfrie og er altid påkrævede felter, hvilket den røde asterisk angiver.

Størrelsen af titel- og firmafeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Felter med fuldt navn, mail og dato

Disse felter er skrivebeskyttede og udfyldes automatisk med de data, der er registreret om underskriveren.

Feltet Underskrivers navn får den navneværdi, der er angivet i signaturfeltet.

Mailfeltet udfyldes automatisk med den mailadresse, du sendte aftalen til.

Datofeltet udfyldes automatisk med den dato, hvor aftalen blev åbnet.

Bemærk:

Hvis du ønsker en brugerdefineret datoværdi eller en manuelt angivet mailadresse, skal du bruge et formularfelt og indstille det til at have en brugerdefineret validering.

Datafelter

Datafelterne

Datafelter bruges til at indsamle yderligere oplysninger om modtageren. Det omfatter også objekter, som modtageren kan bruge til at foretage valg eller vælge indstillinger.

Tekstfeltet er den mest alsidige felttype. Tekstfeltet kan udfyldes, og som standard kan der angives alle typer data ind i det, f.eks. en adresse eller en kort sætning.

Størrelsen på formularfeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Bemærk:

Som standard understøtter tekstfelter kun en enkelt linje tekst. Hvis du vil oprette et felt, der kan indeholde flere tekstlinjer, skal du åbne indstillingsvinduet for formularfeltet. Vælg derefter Dataindtastning på flere linjer. Skalér felt til en passende størrelse ved at tillade, at der kan være flere tekstlinjer med data.

Egenskaber for tekstfelter

Egenskaber for rullelistefelt

Rullelistefeltet er en liste over valgmuligheder, hvor der kun kan vælges én af dem på listen. Det kunne f.eks. være en rullemenu over kommuner, hvor underskriveren kun kan vælge en enkelt kommune på listen.

Rullemenuens størrelse kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Egenskaber for afkrydsningsfelter

Afkrydsningsfelter er objekter, der kan slås til eller fra når som helst. Denne valgmulighed er nyttig i tilfælde som f.eks. "markér alle, der gælder", eller som en til/fra mulighed for en enkelt valgmulighed, f.eks. tilvalg af fremtidig kontakt.

 

 

Egenskaber for alternativknapper

Alternativknapper grupperes sammen. Gruppen kræver som minimum to knapper og tillader kun, at der kan vælges én alternativ knap i gruppen på et givet tidspunkt. Hvis der vælges en anden alternativknap i den gruppe, fravælges de andre. Dette er ideelt for valgmuligheder med "enten det ene eller det andet", f.eks. ja eller nej.

Billedfeltet kan bruges til at få en modtager til at vedhæfte et billede, der senere kan eksporteres til brug. Billeder på studiekort eller scannede billeder af dokumenter som f.eks. sygesikringskort kan bruges.

Se her for at få flere oplysninger om billedfelter

Billede

Flere felter

Fanen Flere felter

Feltegenskaber for vedhæftede filer

Feltet med vedhæftet fil kan bruges til at vedhæfte dokumenter eller billeder til transaktionen.

Felter til vedhæftede filer kan bruges til at indsamle støttedokumenter eller billeder fra underskriverne under underskrivelsesprocessen. De uploadede dokumenter medtages som del af det underskrevne dokument og er vedhæftet til sidst i den underskrevne aftale, når signaturprocessen er fuldført.

Størrelsen på filvedhæftningsfeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.

Bemærk:

Vedhæftninger er begrænset til 25 sider og 5 MB.

Understøttede formater: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM eller HTML

Egenskaber for hyperlinkfelt

 • Hyperlinkfeltet er tilgængeligt for Business- og Enterprise-abonnementer.
 • Størrelsen på hyperlinkfeltet kan tilpasses ved at trække i håndtagene i feltets nederste højre hjørne.
 • Hvis et hyperlinkfelt er defineret som Påkrævet, skal en deltager have feltet tildelt.
  • Hyperlinks kan tildeles ved hjælp af deltagelsesrollen Alle, hvilket betyder, at alle modtagere kan klikke på linket.
 • Hyperlinks kan konfigureres til at føre brugeren til et sted i dokumentet eller til en ekstern URL-adresse.
  • Når et hyperlink konfigureres med en ekstern destination, advares modtageren om, at linket sender dem til et eksternt websted.
Hyperlinkadvarsel til modtagere

Transaktionsfelter

Fanen Stempler

Egenskaber for deltagelsesstempler

Deltagelsesstempler anvendes, når den tildelte modtager underskriver aftalen. Derfor kan de ikke åbnes eller redigeres af modtageren.

Som standard inkluderer stemplet deltagerens:

 • Navn
 • Signeringstidspunkt
 • Mailadresse
 • Titel*
 • Firma*

* Titel- og firmaværdier importeres fra felterne Titel og Firma, der er tildelt deltageren i aftalen.

 • Hvis feltet Titel og/eller Firma ikke er til stede i aftalen, importeres værdierne fra deltagerens Acrobat Sign-profil (hvis sådan en findes).
 • Ellers efterlades værdierne tomme
Udfyldt deltagelsesstempel

Deltagerens Titel og Firma kan udelukkes ved at markere Ekskluder navn og jobtitel i deltagelsesstemplet i administratorens menu under Signaturindstillinger > Yderligere indstillinger:

Deltagelsesfeltkontrol

Egenskaber for transaktionsnummer

Stemplet med transaktionsnummer udfyldes automatisk med det entydige id-nummer, der angiver aftalen i Acrobat Sign-systemet.  Modtagerne kan ikke interagere direkte med feltet.

Adobe-logo

Log ind på din konto