Taulukkojen muotoileminen

Taulukkojen muotoileminen

Voit muotoilla taulukon tekstin taulukon ulkopuolisen tekstin tapaan Ohjauspaneelin tai Merkki-paneelin avulla. Voit käyttää varsinaisen taulukon muotoilemiseen myös Taulukon asetukset- ja Soluasetukset-valintaikkunoita. Näissä ikkunoissa voit muuttaa rivien ja sarakkeiden määrää, muuttaa taulukon reunan ja täytön ulkoasua, määrittää välit taulukon ylä- ja alapuolelle, muokata ylä- ja alatunnisterivejä sekä lisätä muita muotoiluja.

Voit muotoilla taulukon rakennetta Taulukko-paneelin, Ohjauspaneelin tai pikavalikon avulla. Valitse vähintään yksi solu ja avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta (Windows) tai Control-osoittamalla (Mac OS).

Sarakkeiden, rivien ja taulukkojen koon muuttaminen

Voit muuttaa sarakkeiden, rivien ja taulukkojen kokoa useilla eri menetelmillä.

Rivien ja palstojen koon muuttaminen

 1. Valitse soluja muotoiltavista sarakkeista tai riveistä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Määritä Taulukko-paneelissa Sarakkeen leveys- ja Rivikorkeus-asetukset.
  • Valitse Taulukko > Soluasetukset > Rivit ja sarakkeet, määritä Rivikorkeus- ja Sarakkeen leveys -asetukset ja napsauta sitten OK-painiketta.  
  Huomautus:

  Jos määrität rivin vähimmäiskorkeuden Vähintään-kohdassa, rivikorkeus kasvaa lisätessäsi tekstiä tai suurentaessasi pistekokoa. Jos määrität rivin vakiokorkeuden valitsemalla Tarkka, rivikorkeus ei muutu lisätessäsi tai poistaessasi tekstiä. Kun rivikorkeus on vakio, solun sisältö ylittää usein solun rajat. (Lisätietoja: Ylijuoksevien solujen käsitteleminen.)

  • Siirrä osoitin sarakkeen tai rivin reunan päälle, jotta se muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi ( tai ). Muuta sarakkeen leveyttä tai rivin korkeutta vetämällä reunaa haluamaasi suuntaan.

Before and after dragging to resize rows

Rivin oletuskorkeus on käytettävän kirjasimen informaatioalueen korkeus. Rivikorkeus siis muuttuu, kun koko rivin kirjasinkokoa tai rivikorkeusasetusta muutetaan. Soluasetukset-valintaikkunan Rivit ja sarakkeet -osan Maksimi-asetus määrittää rivin enimmäiskorkeuden.

Rivien ja sarakkeiden koon muuttaminen taulukon leveyttä muuttamatta

 • Pidä vaihtonäppäintä painettuna ja vedä rivin tai sarakkeen sisäreunaa (ei taulukon reunaa). Yksi riveistä tai sarakkeista suurenee ja muut pienenevät.
 • Voit muuttaa kaikkien rivien tai sarakkeiden kokoa samassa suhteessa pitämällä vaihtonäppäintä painettuna vetäessäsi taulukon oikeaa reunaa tai alareunaa.

Jos painat vaihtonäppäintä ja vedät taulukon oikeaa reunaa, kaikkien sarakkeiden koko muuttuu. Jos painat vaihtonäppäintä ja vedät alareunaa, kaikkien rivien koko muuttuu.

Jos vedät taulukon alareunaa (pystysuuntaisen tekstin tapauksessa vasenta alakulmaa) painamalla samalla vaihtonäppäintä, rivien korkeutta (tai pystysuuntaisten tekstirivien leveyttä) muutetaan suhteellisesti.

Koko taulukon koon muuttaminen

 1. Valitse tekstityökalu  ja siirrä osoitin taulukon oikean alakulman päälle, jotta se muuttuu nuoleksi . Suurenna tai pienennä taulukkoa vetämällä kulmaa. Paina vaihtonäppäintä, jos haluat säilyttää taulukon korkeus- ja leveyssuhteen.

  Valitse pystysuuntaisen taulukon tapauksessa tekstityökalu ja siirrä osoitin taulukon oikean alakulman päälle, jotta se muuttuu nuoleksi . Suurenna tai pienennä taulukkoa vetämällä kulmaa.

  Huomautus:

  jos taulukko ulottuu useaan jutun kehykseen, koko taulukon kokoa ei voi muuttaa hiirellä.

Sarakkeiden ja rivien jakaminen tasan

 1. Valitse soluja sarakkeista tai riveistä, joiden leveyden tai korkeuden haluat yhtenäistää.
 2. Valitse Taulukko > Jaa rivit tasan tai Jaa sarakkeet tasan.

Taulukon ylä- tai alapuolella olevan välin muuttaminen

 1. Siirrä kohdistin taulukkoon ja valitse Taulukko > Taulukkoasetukset > Taulukon asetukset.
 2. Määritä Taulukon välit -kohdassa uudet Väli ennen- ja Väli jälkeen -arvot ja napsauta sitten OK-painiketta.

Kun muutat taulukon yläpuolella olevaa väliä, kehyksen yläreunassa olevan taulukkorivin välistys ei muutu.

Taulukoiden jakaminen kehysten välillä

Määritä Pito-asetuksilla, kuinka monen rivin pitää pysyä yhdessä, tai määritä, missä rivi katkeaa (kuten sarakkeen tai kehyksen alussa).

Kun luot taulukon, joka on kehystä pitempi, kehys ylittyy. Jos ketjutat kehyksen toiseen kehykseen, taulukko jatkuu toisessa kehyksessä. Rivit siirtyvät ketjutettuihin kehyksiin kokonaisina. Riviä ei voi jakaa useisiin kehyksiin. Määrittämällä ylä- tai alatunnisterivit voit toistaa tietoja uudessa kehyksessä.

 1. Siirrä kohdistin riville tai valitse soluja riveiltä, jotka haluat pitää yhdessä.
 2. Valitse Taulukko > Soluasetukset > Rivit ja sarakkeet.
 3. Sido valitut solut yhteen valitsemalla Sido seuraava rivi.
 4. Katkaise rivi määritetystä kohdasta valitsemalla Aloita rivi -valikosta asetus (kuten Seuraava kehys) ja napsauttamalla sitten OK-painiketta
Huomautus:

Jos luot taulukon, joka ulottuu aukeaman kummallekin sivulle, sinun kannattaa ehkä lisätä taulukon keskelle tyhjä sarake sisäreunuksia varten.

Tekstin lisääminen taulukon edelle

Taulukko on ankkuroitu edelliseen ja seuraavaan kappaleeseen. Jos tekstikehyksen alkuun lisätään taulukko, kohdistinta ei voi siirtää sen yläpuolelle napsauttamalla. Siirrä kohdistin taulukon yläpuolelle nuolinäppäimillä.

 1. Siirrä kohdistin ensimmäisen solun kappaleen alkuun, paina vasenta nuolinäppäintä ja aloita tekstin kirjoittaminen.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Siirrä kohdistin ensimmäisen solun kappaleen alkuun, paina vasenta nuolinäppäintä ja aloita tekstin kirjoittaminen.

  • Siirrä pystysuuntaisten taulukoiden tapauksessa kohdistin ensimmäisen solun kappaleen alkuun, paina ylänuolinäppäintä ja aloita tekstin kirjoittaminen.

Taulukon tekstin muotoileminen

Yleensä taulukon teksti muotoillaan samalla tavoin kuin taulukon ulkopuolinen teksti.

Sarkaimien lisääminen taulukon soluun

Kun kohdistin on taulukossa, voit siirtää sen seuraavaan soluun sarkainnäppäintä painamalla. Voit lisätä sarkaimia myös taulukon soluun. Määritä taulukon sarkainasetukset Sarkaimet-paneelissa. Sarkainasetukset vaikuttavat kohdistimen osoittamaan kappaleeseen.

 1. Siirrä kohdistin tekstityökalulla  kohtaan, johon haluat lisätä sarkaimen.
 2. Valitse Teksti > Lisää erikoismerkki > Muu > Sarkain.

Voit muuttaa sarkainasetuksia valitsemalla haluamasi sarakkeet tai solut ja avaamalla Sarkaimet-paneelin komennolla Teksti > Sarkaimet.

Huomautus:

Kun määrität desimaalisarkaimen solulle tai soluryhmälle sarkainviivaimella, soluissa olevan tekstin tasaamiseksi ei tavallisesti tarvitse painaa sarkainta jokaisen kappaleen alussa. Kappaleet tasataan automaattisesti desimaalimerkin mukaan, ellei kappale sisällä muita muotoiluja (kuten tasausta keskelle), jotka kumoavat desimaalisarkaimen.

Tekstin tasauksen muuttaminen taulukon solussa

 1. Valitse tekstityökalulla  solut, joita haluat muotoilla.
 2. Valitse Taulukko > Soluasetukset > Teksti.
 3. Valitse Pystytasaus-kohdassa tasausasetus: Tasaa ylös, Keskitä, Tasaa alas tai Kohdista pystysuunnassa.

  Jos valitset Kohdista-asetuksen, määritä myös kappaleväli (suurin mahdollinen kappaleiden väliin lisättävä väli). (Lisätietoja: Tekstin tasaaminen tai sovittaminen palstaan pystysuunnassa tekstikehyksen sisällä.)

 4. Valitse Ensimmäinen peruslinja -kohdassa asetus, joka määrittää tekstin siirtymän solun yläreunasta.

  Asetukset ovat samat kuin Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa.

 5. Valitse OK.
Huomautus:

Muuta tekstin vaakatasausta solussa Kappale-paneelin tasausasetuksella. Jos haluat tasata solun tekstin desimaalisarkaimen mukaan, lisää desimaalisarkainasetus Sarkaimet-paneelin avulla.

Solussa olevan tekstin kiertäminen

 1. Siirrä kohdistin kierrettävään soluun tai valitse solut.
 2. Valitse Taulukko > Soluasetukset > Teksti tai avaa Taulukko-paneeli.
 3. Määritä Kierto-asetuksen arvo ja napsauta OK-painiketta.

Solujen vieruksen leveyden muuttaminen

 1. Valitse tekstityökalu  ja siirrä kohdistin haluamaasi soluun tai valitse solut, joita haluat muotoilla.
 2. Valitse Taulukko > Soluasetukset > Teksti tai avaa Taulukko-paneeli.
 3. Määritä Solun vierukset -kohdassa Ylä-, Ala-, Oikea- ja Vasen-arvot ja napsauta sitten OK-painiketta.

Kun solun vieruksen leveyttä muutetaan, myös rivin korkeus voi muuttua. Jos rivikorkeus on vakio, varmista, että reunukselle jää riittävästi tilaa, jotta teksti ei ylitä reunoja.

Solujen yhdistäminen ja jakaminen

Voit yhdistää tai jakaa taulukon soluja.

Yhdistä solut

Voit yhdistää vähintään kaksi samalla rivillä tai samassa sarakkeessa olevaa solua. Voit esimerkiksi yhdistää taulukon ylimmän rivin solut otsikkosoluksi.

 1. Valitse yhdistettävät solut tekstityökalulla  .
 2. Valitse Taulukko > Yhdistä solut.

Kumoa solujen yhdistäminen

 1. Voit kumota solujen yhdistämisen siirtämällä kohdistimen yhdistettyyn soluun ja valitsemalla Taulukko > Kumoa solujen yhdistäminen.

Solujen jakaminen

Voit jakaa solut vaaka- tai pystysuunnassa. Näin tehdään usein esimerkiksi lomakkeita luotaessa. Voit valita useita soluja ja jakaa ne pysty- tai vaakasuunnassa.

 1. Siirrä kohdistin jaettavaan soluun tai valitse rivi, sarake tai soluryhmä.
 2. Valitse Taulukko > Jaa solu pystysuunnassa tai Jaa solu vaakasuunnassa.

Ylijuoksevien solujen käsitteleminen

Yleensä taulukon solu kasvaa pystysuunnassa niin, että teksti ja kuvat mahtuvat siihen. Jos kuitenkin määrität riville vakiokorkeuden ja lisäät tekstiä tai kuvan, joka ei mahdu soluun, solun oikeaan alakulmaan tulee pieni punainen piste. Se ilmaisee, että solussa on ylijuoksevaa sisältöä.

Ylijuoksevaa tekstiä ei voi jatkaa toiseen soluun. Voit muokata tai muuttaa solun sisältöä tai laajentaa solua tai tekstikehystä, jossa taulukko on.

Jos mukana on sidottua grafiikkaa tai tekstiä, jossa on kiinteät välit, solun sisältö voi ulottua solun reunojen yli. Voit valita Leikkaa sisältö soluun -asetuksen. Silloin teksti tai sidottu kuva, joka muuten ulottuisi jonkin solun reunan yli, leikataan solun rajojen mukaan. Tämä ei kuitenkaan päde, jos sidotut kuvat ulottuvat solun alareunan yli (vaakasuunta).

Ylijuoksevan solun sisällön näyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Suurenna solua.

  • Muuta tekstin muotoilua. Valitse ylijuoksevan solun sisältö napsauttamalla solua ja painamalla Esc-näppäintä. Muotoile sitten teksti Ohjauspaneelin avulla.

Solussa olevan kuvan leikkaaminen

Jos kuva on liian suuri soluun, se ulottuu solun reunojen yli. Voit leikata kuvan osat, jotka ulottuvat solun reunojen yli.

 1. Siirrä kohdistin leikattavaan soluun tai valitse solut.
 2. Valitse Taulukko > Soluasetukset > Teksti.
 3. Valitse Leikkaa sisältö soluun ja napsauta sitten OK-painiketta.

Solun kirjoitussuunnan muuttaminen

 1. Siirrä tekstikohdistin soluun, jonka suuntaa haluat muuttaa, tai valitse solut.
 2. Valitse Taulukko > Soluasetukset > Teksti.
 3. Valitse solun kirjoitussuunta Kirjoitussuunta-valikosta ja napsauta OK-painiketta.

Voit valita kirjoitussuunnan myös Taulukko-paneelin avattavasta Kirjoitussuunta-valikosta tai valitsemalla solutyyliä luotaessa Teksti-osasta Solun suunta on päinvastainen kuin jutun suunta -asetuksen.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi