פתרון בעיות בהדפסה ובייצוא ל-PDF‏ ב-InDesign

למד כיצד לפתור שגיאות בעת הדפסה או ייצוא ל-PDF מ-InDesign.

פתרון בעיות ראשוני

נסה את הפתרונות לפי הסדר המופיע להלן כדי להבין את אופי הבעיה. יתכן שהבעיה תיפתר בתהליך זה מבלי שתצטרך להמשיך לפתרון בעיות מתקדם.

פתרון

הסבר

הפעל מחדש את המחשב

השגיאה לא חוזרת:בעיית תקשורת זמנית, משאבי מערכת נמוכים או גורמים סביבתיים כגון סערה היו עלולים לגרום לה.

שגיאה חוזרת בהדפסה או בייצוא לאחר הפעלה מחדש: פעל בהתאם לפתרונות בכרטיסיית הבעיות ברמת המערכת.

יש להפעיל מחדש את המדפסת

השגיאה לא חוזרת: בעיה בזיכרון המדפסת עלולה לגרום לבעיה.

צור מסמך דוגמה חדש

אם אתה יכול להדפיס או לייצא מסמך חדש אך לא את המסמך המקורי, פעל בהתאם לפתרונות בכרטיסיית הבעיות ברמת המסמך.

הדפסה או ייצוא באמצעות יישום אחר

אם אתה יכול להדפיס מיישום אחר (למשל, WordPad‏, TextEdit‏) או לייצא/לשמור כ-PDF מיישום אחר (למשל, Illustrator‏, Photoshop‏) ונתקל בשגיאות, פעל בהתאם לפתרונות בכרטיסיית הבעיות ברמת היישום.

הדפסה במדפסת אחרת

אם יש מדפסת אחרת זמינה, נסה להדפיס בה את המסמך. אם זה עובד, ודא שהמדפסת המקורית מופעלת ומקוונת. הסר ונתק את כבלי המדפסת, ולאחר מכן הרץ בדיקה עצמית של המדפסת כדי לוודא שאין כשל מכני או כבלים פגומים. אם הבעיה נמשכת, פעל בהתאם לפתרונות בכרטיסיית הבעיות ברמת המערכת.

שימוש בשיטה שונה ליצירת קובץ PDF

אם הבעיה מופיעה:

 • כאשר אתה משתמש בפונקציה 'הדפס' ליצירת קובץ PDF, בחר במקום זאת קובץ > ייצא ל-PDF.

בחר את הבעיה שלך מהכרטיסיות הבאות והמשך עם הפתרונות.

אם השגיאה מתרחשת כאשר אתה מדפיס או מייצא מסמך חדש, ייתכן שההגדרות המקוריות של הדפסת או ייצוא המסמך אינן חוקיות, אובייקט או גופן שנעשה בהם שימוש במסמך עלולים להיות פגומים, או שמבנה המסמך פגום. נסה את אחד השלבים הבאים.

בהתאם למדפסת שבה אתה משתמש, מיקום ההגדרות עשוי להשתנות ועשוי להיות שונה ממה שרשום בהליכים הבאים. עיין בתיעוד של המדפסת.

פתרון 1: ייצוא ל-IDML (‏InDesign CS4 ואילך) או INX (‏InDesign CS3 ואילך).

המסמך ככל הנראה נפגע כתוצאה מהמרה לא נכונה מהגרסאות הקודמות של מסמכי InDesign או QuarkXpress. 

הצעה: ייצוא לפורמט InDesign Markup Language ‏(IDML) או InDesign Interchange‏ (INX)‏ יכול להעלים נתונים בעייתיים.

פתרון 2: (מדפסות PostScript בלבד) אפשר טיפול בשגיאות PostScript.

Windows

macOS

 1. בחר File (‏קובץ) ‏> Print (‏הדפס)‏.

 2. לחץ על הלחצן Setup (הגדרות).

 3. אם מופיעה תיבת הדו-שיח הבאה, לחץ על OK (אישור): "אם הגדרת ההדפסה הרצויה זמינה בתיבת הדו-שיח הדפסה של InDesign, הגדר אותה שם כדי למנוע התנגשויות הדפסה."

 4. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת ובחר Assets (נכסים).

 5. בלשונית General (כללי), לחץ על Printing Preferences (העדפות הדפסה).

 6. לחץ על Advanced (מתקדם).

 7. הרחב את Document Options (אפשרויות מסמכים) ולאחר מכן הרחב את PostScript Options (אפשרויות PostScript). אם Send PostScript Error Handler (שלח מזהה שגיאות PostScript) לא מוגדר למצב Yes (כן), לחץ עליו ובחר Yes מהתפריט המוקפץ.

 1. בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר את המדפסת.

 3. בחר Error Handling (טיפול בשגיאות) מהתפריט שמתחת לתפריט Presets (הגדרות קבועות מראש).

 4. בחר Print Detailed Report (הדפס דוח מפורט), ולאחר מכן לחץ על Print (הדפסה).

אם שגיאת PostScript היא הגורמת לבעיה, הכלי לטיפול בשגיאות PostScript ידפיס דף ובו פרטי השגיאה. לפרטים: פתרון בעיות של שגיאות PostScript.

פתרון 3: אל תכלול גרפיקה מהמסמך.

כשאתה מדפיס

כאשר אתה מייצא ל-pdf

 1. בחר File (קובץ) > Print (הדפס).

 2. לחץ על Graphics (גרפיקה), ואז בחר את None (ללא) מתוך התפריט Send Data (שלח נתונים).

 3. לחץ על Print (הדפס).

 1. בחר File (קובץ) > Export (ייצוא) ובחר Adobe PDF (Print)‎ (‏Adobe PDF (הדפסה)) כפורמט או Save as type (שמור כסוג).

 2. בחר מיקום ולחץ על Save (שמירה).

 3. לחץ על Advanced (מתקדם), ולאחר מכן בחר את שלושת תיבות הסימון של Omit for OPI (השמט עבור OPI): EPS, PDF, ו Bitmap (מפת סיביות).

 4. שנה את תקן PDF ל None (ללא) כדי לאפשר אי הכללה של תמונות.

 5. לחץ על Export (ייצא).

אם הייצוא או ההדפסה של המסמך הצליחו, אלמנט גרפי אחד או יותר בעמוד עלולים להינזק. בצע את השלבים הבאים כדי להמשיך הלאה:

 1. הסר חלק מהגרפיקה ונסה להדפיס. חזור על התהליך עד שתבודד את הגרפיקה שגורמת לשגיאה.

 2. ברגע, שזיהית פריטים גרפיים הגורמים בצורה עקבית להופעת השגיאה, מחק והחלף אותם. ייתכן שיהיה עליך לייצא מחדש רכיב גרפי מהיישום שבו יצרת אותו.

עבודת הדפסה מוצלחת ללא גרפיקה יכולה גם להצביע על זיכרון מדפסת לקוי. התסמינים כוללים החלפת גופנים, רכיבים גרפיים חסרים, או תדפיסים לא שלמים. בצע את השלבים הבאים כדי להמשיך הלאה:

 1. הדפס באמצעות טווח עמודים.

 2. הדפס עם מספר מופחת של גרפיקות.

 3. הדפס ברזולוציה נמוכה יותר.

 אם המסמך מכיל רק אלמנטים גרפיים, תקבל עמוד ריק בעת הדפסה רק אם האפשרות להדפיס עמודים ריקים מופעלת ב-InDesign. בחר Print Blank Pages (הדפס דפים ריקים) במקטע General (כללי) של תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

פתרון 4: אל תכלול או צמצם גופנים.

כשאתה מדפיס

כאשר אתה מייצא ל-PDF

 1. בחר File (קובץ) > Print (הדפס).

 2. לחץ על Graphics (גרפיקה).

 3. במקטע Fonts (גופנים), בחר None (ללא) בתפריט Download (הורדה).

 4. לחץ על Print (הדפס).

לא ניתן שלא לכלול גופנים בעת הייצוא, אבל ניתן לצמצם את מספר הגופנים שבשימוש.

 1. בחר Type (סוג) > Find Font (מצא גופן).

 2. ברשימה Fonts in Document (גופנים במסמך), לחץ לחיצה ממושכת על מקש Shift ובחר את הגופן הראשון והאחרון כדי לבחור את כל הגופנים שברשימה.

 3. ברשימה Replace With Font Family (החלף במשפחת גופנים), בחר גופן שאתה יודע שעובד במסמכים אחרים, כגון Arial אוֹ Verdana‏.

 4. לחץ על Change All (שנה הכל).

 5. לחץ על Done (סיום).

 6. בחר File (קובץ) > Export (יצא) ובחר Adobe PDF (Print)‎ ‏(‏Adobe PDF (הדפסה)) בתור הפורמט.

 7. בחר מיקום ולחץ Save (שמירה).

 8. לחץ על Export.

צור עותק של המסמך ובדוק את הגופנים בזה אחר זה כדי לראות אם יש גופן פגום. ניתן להחליף גופנים פגומים על ידי הורדה מחדש מאתר היצרן.

פתרון 5: בדוק אם קיימים קישורים לא חוקיים.

כדי להציג את מצב הקישורים, בחר Window > Links. בטל קישור או קישור מחדש של קבצים שלפני שם הקובץ מופיע סימן שאלה או סמל אחר. למידע נוסף על קישורי InDesign, ראה ניהול קישורים גרפיים.

פתרון 6: השבת את ההגדרות.

השבת כמה שיותר הגדרות. אם השבתה של הגדרות פותרת בעיה זו, הפעל אותן מחדש בקבוצות, על-מנת לבודד את ההגדרה הגורמת לבעיה.

 הזמינות של ההגדרות מבוססת על המדפסת שבה אתה משתמש.

בחר File (קובץ) > Print (הדפס) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה). לאחר מכן שנה את ההגדרות בחלוניות המתאימות:

חלונית 'כללי'

 • הגדר עותקים ל-1
 • בחר דפים כדי להשבית פריסות.
 • בטל את הסימון של הדפס דפים ראשיים, הדפס עצמים שאינם להדפסה,ואת הדפס סרגלים נראים ורשתות קווי בסיס.
 • הגדר את שכבות ההדפסה לשכבות גלויות ומודפסות.

Setup חלונית

 • הגדר את גודל הדף שיהיה נקבע על-ידי מנהל ההתקן.
 • הגדר את קנה המידה לרוחב ולגובה ל100%.
 • השבת תמונות ממוזערות ואריחים.

החלונית Marks and Bleed

 • השבת את סימנים, הקזה ותיאור.

חלונית 'פלט'

 • הגדר צבע למרוכב השאר ללא שינוי.
 • השבת לכידה, טקסט כשחור וסימולציה של הדפסת יתר.
 • ב'מנהל הדיו', השבת את החלקת דיו.

חלונית 'גרפיקה'

 • הגדר תמונות לשלח נתונים לאף אחד או לכולם.
 • הגדר גופנים להורד לאף אחד או לכולם.
 • הגדר את PostScript לרמה 2.
 • הגדר פורמט נתונים לASCII.

חלונית 'ניהול צבע'

 • הגדר את ניהול הצבעים לאפשר למדפסת PostScript לקבוע צבעים.
 • הפעל את שמר מספרי CMYK.

חלונית 'דפים' (מחוץ לתיבת הדו-שיח 'הדפסה')

בחר את כל הדפים,לחץ לחיצה ימנית, ולאחר מכן בחר מאפייני דפים > שיטוח פריסה > ללא (התעלם משקיפות).

פתרון 7: פתרון בעיות בתוספים.

הסר תוספי צד שלישי מתוך תיקיית Plug-ins של InDesign , והפעל מחדש את InDesign. אם הבעיה מופיעה שוב, החזר את התוספים לתיקיית Plug-ins. אם הבעיה לא מופיעה שוב, נסה לזהות את התוספים המתנגשים:

 1. בחר את Help ‏(עזרה) >‏ Configure Plug-Ins (הגדרת תוספים) (ב-Windows‏)‎ או InDesign ‏>‏ Configure Plug-Ins (הגדרת תוספים) (ב-macOS‏)‎‏.

 2. בחר את All Plug-Ins (כל התוספים) של הסדרה ומחק את כל האפשרויות שבמקטע Display (תצוגה) פרט ל-Third Party (צד שלישי). צור רשימה של תוספי התוכנה הללו.

 3. צא מ-InDesign והעבר תוספים אלה מחוץ לתיקיית Plug-in:

  • Windows‏: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [גרסה]/Plug-Ins
  • macOS: /Applications/Adobe InDesign [גרסה]/Plug-Ins
 4. הפעל מחדש את InDesign, נסה ליצור מחדש את הבעיה ובצע את השלבים הבאים:

  • אם הבעיה אינה מופיעה, חזור על שלבים 3 ו-4 תוך הוספת מספר תוספי צד שלישי חרה לתיקייה Plug-Ins.
  • אם הבעיה מופיעה שוב, צור קשר עם מפתח התוסף שאותו העברת אחרון, כדי לבדוק אם קיים עדכון של התוסף.

פתרון 8: הדפס או ייצא מחשבון משתמש חדש.

לעיתים חשבון משתמש עלול להיפגם ולמנוע מהיישום קריאה או כתיבה בקבצים ותיקיות מסוימים. צור חשבון משתמש חדש (אל תמחק את המקורי), היגנס לחשבון בחדש ונסה שוב להדפיס או לייצא את המסמך.

Windows

macOS

בחר Start (התחל) > Control Panel (לוח הבקרה) > User Accounts (חשבונות משתמשים).

בחר בתפריט Apple ‏>‏ System Preferences (העדפות מערכת) > Users & Groups (משתמשים וקבוצות).

פתרון 9: קבע אם המסמך פגום.

אם תקבל שגיאה בעת הדפסת מסמך InDesign, נסה את אחת או יותר מהמשימות הבאות כדי לזהות את הגורם לבעיה ברמת היישום.

פתרון 1: צור מחדש העדפות InDesign

כש-InDesign מתנהג בצורה לא צפויה, לעיתים קרובות מחיקת העדפות (פעולה הנקראת גם 'העברת העדפות לפח האשפה' או 'הסרת העדפות') ויצירתם מחדש פותרת את הבעיה.

ישנן שתי דרכים ליצירה מחדש של העדפות:

באופן אוטומטי

שיטה זו מוחקת במהירות את קבצי ההעדפות הנוכחיים שלך ולאחר מכן יוצרת מחדש קבוצה חדשה של קובצי העדפות ברירת מחדל. אולם, כל הגדרה מותאמת אישית תאבד.

Manually

אם אינך רוצה לאבד את ההגדרות המותאמות אישית שלך, שנה את שמם של קובצי ההעדפות הנוכחיים שלך לפני יצירת מחדש קבוצה חדשה של קובצי העדפות ברירת מחדל. באופן זה, אם העדפות חדשות לא פותרות את בעיות ההדפסה או הייצוא, יהיה לך גיבוי של קובצי ההעדפות המקוריים (כולל הגדרות מותאמות אישית), שבהם תוכל להשתמש על-מנת להחליף את קובצי ההעדפות החדשים.

יצירה מחדש של העדפות InDesign באופן אוטומטי

 יצירה מחדש של העדפות InDesign מוחקת נתוני העדפות קודמים, כולל הגדרות מותאמות אישית. אם אינך רוצה לאבד את ההגדרות המותאמות אישית שלך, צור מחדש את קבצי ההעדפות שלך באופן ידני.

 1. סגור את InDesign.

 2. הפעל מחדש את InDesign ולחץ והחזק מיד את המקשים המתאימים למערכת ההפעלה:

  • macOS: Control+Option+Command+Shift
  • Windows: Control+Alt+Shift
 3. בתיבת הדו-שיח ששואלת אם ברצונך למחוק קבצי העדפות InDesign, לחץ כן. InDesign יופעל עם העדפות ברירת מחדל שיוצרו מחדש.

יצירה מחדש של קובצי העדפות של InDesign באופן ידני

החלף את השם של שני קובצי ההעדפות (למשל החלף את 'InDesign SavedData' ל-'InDesign SavedData backup', ואת 'InDesign Defaults' ל-'InDesign Defaults backup'). קובצי ההגדרות נמצאים כאן:

macOS

InDesign Defaults
Users/[user]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/[language]/InDesign Defaults

 

InDesign SavedData:

Users/[user]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [גרסה]/[שפה]/InDesign SavedData

Windows XP

InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[user]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

מוסתר כברירת מחדל. איך להציג קבצים נסתרים.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[user]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[version]/Caches/InDesign SavedData

WIndows 7 ו-8

ברירות מחדל של InDesign:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[שפה]\InDesign Defaults

מוסתר כברירת מחדל. איך להציג קבצים נסתרים.

InDesign SavedData:

‎/Users/[user]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[version]/[language]/Caches/InDesign SavedData

הפעל מחדש את InDesign. InDesign יוצר קבוצה חדשה של קובצי העדפות.

אם בעיית ההדפה או הייצוא ממשיכה, ניתן לשחזר את ההעדפות המקוריות על-ידי שינוי שנות קובצי ההעדפות הישנים לשמותיהם המקוריים: InDesign SavedData ו-InDesign Defaults.

פתרון 2: (Windows בלבד) ודא שמנהל ההתקן של המדפסת שלך מעודכן.

התקן את מנהל ההתקן האחרון עבור המדפסת:

פתרון 3: (Windows, מדפסת PostScript בלבד) בצע אופטימיזציה של PostScript למהירות.

 1. בחר קוֹבֶץ > הדפס.

 2. לחץ על Setup, בחר מדפסת, לחץ Preferences, ואז לחץ על Advanced.

 3. הרחב את אפשרויות מסמכים ולאחר מכן להרחיב אפשרויות PostScript.

 4. בחר את האפשרות PostScript Output Option.

 5. בחר Optimize for Speed מהתפריט המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על OK.

 6. בחר OK ואז לחץ על Print.

פתרון 4: השבת את הגנת הדפים במדפסת שלך.

עיין בתיעוד שהתלווה למדפסת, להוראות להשבתת תכונה זו.

פתרון 6: שמור כ-PDF בכונן קשיח מקומי.

אם הבעיה מתרחשת כאשר אתה מייצא כ-PDF למיקום ברשת, נסה לשמור את ה-PDF בכונן קשיח מקומי.

בעיות יציבות ברשת או בעיות הרשאות, עלולות ליצור בעיות בעת ייצוא לאמצעי אחסון נטענים ברשת. אם ניתן לייצא את הקובץ לכונן מקומי אבל לא למיקום ברשת, בקש ממחלקת ה-IT לחקור את הבעיה.

אם אתה חווה בעיות בהדפסה למדפסת PostScript, נסה את אחד או יותר מהמשימות הבאות. הדפס לאחר כל משימה.

פתרון 1: השתמש במנהל התקן מדפסת מעודכן.

הורד את הגרסה האחרונה של מנהל ההתקן למדפסת מסוג PostScript עבור macOS או Windows.

 אם אתה משתמש במדפסת רשת, ייתכן שאתה משתמש במנהל התקן למדפסת שתואם למערכת ההפעלה של שרת המדפסת אבל לא למערכת ההפעלה של המחשב שלך. כדי להתקין מנהל התקן למדפסת התואם למערכת ההפעלה, הגדר מחדש את תצורת מדפסת הרשת באמצעות האשף 'הוסף מדפסת'.

פתרון 2: השתמש בקובץ PPD מעודכן.

קובץ PostScript Printer Description (PPD) מתאר את היכולות של מדפסת PostScript בכל הקשור להגדרות כגון שוליים, צבע ורזולוציה. קובצי PPD שגויים או לא מעודכנים, עלולים להאריך את זמני ההדפסה. הגדר את תצורת המדפסת באמצעות קובץ ה-PPD שעליו ממליץ יצרן המדפסת.

כדי לקבל קובץ PDD, צור קשר עם יצרן המדפסת או הורד אותו מהאתר של Adobe.

פתרון 3: (Windows בלבד) הגדר את המדפסת לפלט קוד PostScript אופטימלי.

עבור Windows 7:

 1. בחר הַתחָלָה > מכשירים ומדפסות.

 2. לחץ לחיצה ימנית ובחר העדפות הדפסה > מִתקַדֵם.

 3. הרחב את אפשרויות המסמך ולאחר מכן הרחב את אפשרויות PostScript.

 4. הגדר את אפשרות הפלט PostScript ל בצע אופטימיזציה עבור ניידות.

פתרון 4: צור עוד שטח דיסק פנוי.

ודא שבדיסק יש די שטח פנוי. השתדל לשמור לפחות 10 אחוז משטח האחסון הכולל בדיסק פנוי. כדי לפנות שטח בדיסק, חפש קבצים זמניים (‎.tmp) ומחק אותם, ונקה את המטמון שבו משתמש דפדפן האינטרנט. להוראות לגבי ניקוי מטמון הדיסק, עיין בתיעוד של הדפדפן.

פתרון 5: הדפס ממדפסת מקומית.

אם אתה מדפיס את הקובץ במדפסת רשת, נסה להדפיס את הקובץ ממחשב המחובר באופן ישיר למדפסת מקומית. אם הקובץ מודפס כהלכה, ייתכן שתקלה נגרמת כתוצאה מבעיות ברשת. פנה למנהל הרשת לקבלת סיוע.

פתרון 6: (Windows בלבד) התקן מנהל התקן מדפסת התואם למערכת ההפעלה שלך.

אם אתה משתמש במדפסת רשת, התקן מנהל התקן מדפסת התואם למערכת ההפעלה שלך. שרתי הדפסה לא תמיד מספקים מנהלי התקנים למערכות הפעלה במחשבי לקוח. אז אתה יכול להשתמש במנהל התקן מדפסת המתאים למערכת ההפעלה של שרת ההדפסה אך לא למערכת ההפעלה של המחשב שלך.

עבור Windows 7:

 1. בחר הַתחָלָה > מכשירים ומדפסות.

 2. נְקִישָׁה הוסף מדפסת.

 3. בחר הוסף מדפסת מקומית.

 4. בחר צור פורט חדש > נמל מקומי > הַבָּא.

 5. הזן את שם היציאה (למשל, \\[שם שרת ההדפסה]\[שם המדפסת]) ולחץ אשר.

 6. פעל על פי ההנחיות במסך כדי להתקין מנהל הדפסה התואם למותג ולדגם של מדפסת הרשת שלך.

אם יש לך בעיה להדפיס למדפסת שאינה מסוג PostScript, נסה את אחת או יותר מהמשימות הבאות. הדפס לאחר כל משימה.

 חלק מהפתרונות המובאים האלה מחייבים שינוי במאפייני מנהל ההתקן של המדפסת. המיקום של המאפיינים השונים משתנים ממדפסת למדפסת, וממנהל הדפסה אחד למשנהו. צור קשר עם יצרן המדפסת או עיין בתיעוד לקבלת מידע נוסף.

פתרון 1: הדפס כמפת סיביות.

 1. בחר קוֹבֶץ > הדפס.

 2. ודא שבחרת במדפסת שאינה PostScript, ולאחר מכן בחר את החלונית Advanced.

 3. חשבון הדפס כמפת סיביות ובחר את הרזולוציה המתאימה למדפסת שלך.

פתרון 2: ודא שלמדפסת יש מספיק זיכרון.

כדי להדפיס ב-300 dpi, במדפסת צריך להיות זיכרון RAM זמין בגודל של 2 MB לפחות. כדי להדפיס ב-600 dpi, במדפסת צריך להיות זיכרון RAM זמין בגודל של 4-6 MB לפחות. להוראות לקביעת נפח הזיכרון הזמין במדפסת, עיין בתיעוד של המדפסת.

פתרון 3: השתמש במצב PostScript של המדפסת, אם זמין.

לפרטים נוספים, עיין בתיעוד המדפסת.

פתרון 4: (Windows בלבד) עבור למנהל התקן SVGA סטנדרטי.

עבור למנהל ההתקן הסטנדרטי של Windows עבור SVGA, כדי לקבוע אם מנהל התקן וידאו של צד שלישי הוא הגורם לבעיה. אם השגיאה אינה מופיעה כאשר אתה משתמש במנהל ההתקן הסטדנדרטי, צור קשר עם היצרן של כרטיס הווידאו, כדי לקבל ממנו עדכון של מנהל ההתקן. אם כבר יש לך את הגרסה המעודכנת, נסה רזולוציית וידאו אחרת (למשל, 1,024 x‏ 768 במקום רזולוציה גבוהה יותר).

אם אינך יכול להדפיס או לייצא כ-PDF אף יישום, צור קשר עם התמיכה הטכנית של Apple, התמיכה הטכנית של Microsoft, או עם יצרן המדפסת. לפני שתפנה לתמיכה, הקפד תמיד לבדוק את החיבור הפיזי בין המדפסת למחשב. במקרים רבים, הפתרון הוא פשוט לחזק חיבור רופף.

כמו כן, חשוב מה השתנה לאחרונה במערכת שעלול להשפיע על תהליך ההדפסה או הייצוא. לדוגמה, האם ביצעת לאחרונה את אחת הפעולות הבאות?

 • עדכון חומרה, או הוספה או הסרה של רכיבי חומרה
 • הוספה, עדכון או מחיקה של תוכנה
 • התקנת גופנים או הסרתם
 • חיבור לרשת
 • ניקוי או מחיקת קבצים מהכונן הקשיח
 • נתקלת בשגיאות מערכת אקראיות, או בשגיאות ביישומים אחרים

במקרים מסוימים, ייתכן ששינוי שבוצע במערכת הוא הסיבה הישירה להופעת בעיות בהדפסה. תעד את השינויים במערכת. הדבר עשוי לסייע לך לפתור בעיות בהדפסה ובמשימות אחרות.

משאבים קשורים

איך לפנות אלינו

נשמח לשמוע ממך. שתף את מחשבותיך עם Adobe InDesign Community

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון