התאמה אישית של הלוח וקווי העזר

ניתן לשלוט בצבעי קווי העזר של שוליים ועמודות של עמודים, וכן בצבעי קווי העזר של אזורי הבליד והסלאג בלוח. כדי להבדיל בקלות בין מצב Normal למצב Preview, ניתן לשנות את צבע הרקע של התצוגה המקדימה.

InDesign מאפשר גם לקבוע את מידת הקירבה הדרושה להצמדת אובייקט לקו עזר, להציג את קווי העזר לפני אובייקטים או מאחוריהם, ולקבוע את גודל הלוח.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Mac OS).
 2. תחת Color, בחר בצבעים הרצויים בכל אחד מהתפריטים הבאים, או בחר Custom כדי לציין צבע מותאם אישית באמצעות דוגם הצבע.

  Margins

  הגדרת הצבע של שולי העמוד.

  Columns

  הגדרת צבע קווי העזר של העמודות בעמוד.

  Bleed

  הגדרת הצבע של אזור הבליד (המוגדר בתיבת הדו-שיח Document Setup).

  Slug

  הגדרת הצבע של אזור הסלאג (המוגדר בתיבת הדו-שיח Document Setup).

  Preview Background

  הגדרת צבע הלוח במצב Preview.

 3. להגדרת מידת הקירבה הדרושה להצמדת אובייקט לקו עזר או לקו רשת, ציין ערך בפיקסלים עבור Snap To Zone.
 4. להצגת קווי עזר מאחורי אובייקטים, בחר Guides in Back.
 5. לציון המרחק של הלוח מהעמוד או מהכפולה (או מאזורי הבליד או הסלאג, אם צוינו), הזן ערכים עבור Horizontal Margins ו- Vertical Margins.
 6. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Preferences.

הערה:

ניתן לשנות את צבע הנייר שמוצג על המסך. כשלא נבחרו טקסט או אובייקטים, לחץ פעמיים על צבע Paper בחלונית Swatches (בחר Window‏ > Swatches). צבע Paper מופיע על המסך בלבד ואינו משפיע על הפלט; הוא מיועד רק ליצור הדמיה של העיצוב על נייר שאינו לבן.

שינוי הגדרות מסמך, שוליים וטורים

לאחר יצירת מסמך, ייתכן שתשנה את דעתך לגבי הגדרות המסמך. לדוגמה, ייתכן שתרצה עמודים בודדים במקום עמודים צמודים, או שתרצה לשנות את גודל העמוד או את הגדרות השוליים.

שינוי הגדרות מסמך

שינוי אפשרויות בתיבת הדו-שיח Document Setup משפיע על כל עמוד במסמך. בשעת שינוי גודל העמוד או כיוון העמוד לאחר הוספת אובייקטים לעמודים, ניתן להשתמש בתכונה Layout Adjustment כדי לקצר ככל הניתן את משך הזמן שנדרש לארגון האובייקטים הקיימים. ראה אודות התאמה אוטומטית של פריסות.

 1. בחר File‏ > Document Setup.

 2. ציין את אפשרויות המסמך ולחץ על OK. ראה אפשרויות של New Document.)

שינוי הגדרות שוליים ועמודות

ניתן לשנות הגדרות עמודות ושוליים של עמודים וכפולות. בעת שינוי הגדרות העמודות והשוליים של עמוד מאסטר, ההגדרות של כל העמודים שעמוד המאסטר הוחל עליהם משתנות. שינוי העמודות והשוליים של עמודים רגילים משפיע רק על העמודים שנבחרו בחלונית Pages.

הערה:

תיבת הדו-שיח Margins And Columns אינה משנה עמודות במסגרות טקסט. עמודות במסגרת טקסט קיימות בתוך מסגרות טקסט מסוימות בלבד, ואינן מופיעות בעמוד עצמו. ניתן גם להגדיר עמודות בתוך מסגרות טקסט מסוימות בעזרת תיבת הדו-שיח Text Frame Options. (ראה הוסף עמודות למסגרת טקסט.) עמודות במסגרת טקסט יכולות להיות מושפעות גם מהתכונה Layout Adjustment.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשינוי הגדרות השוליים והעמודות של כפולה אחת או עמוד אחד, עבור לכפולה שברצונך לשנות, או בחר כפולה אחת או עמוד אחד מהחלונית Pages.

  • לשינוי הגדרות השוליים והעמודות של מספר עמודים, בחר בעמודים אלה בחלונית Pages, או בחר עמוד מאסטר השולט בעמודים שברצונך לשנות.

 2. בחר Layout‏ > Margins And Columns, ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Margins

  הקלד ערכים כדי לציין את המרחק בין קווי העזר של השוליים לבין כל אחד מקצות העמוד. אם האפשרות Facing Pages נבחרת בתיבת הדו-שיח New Document או Document Setup, שמות אפשרויות השוליים Left ו- Right משתנים ל- Inside ו- Outside, כדי לאפשר לך לציין רווח נוסף לשוליים פנימיים כדי להתאים אותם לכריכה.

  Columns

  ציין את מספר העמודות.

  בחר Horizontal או Vertical כדי לציין את הכיוון של העמודה. פעולה זו מגדירה גם את כיוון הכתיבה של רשת קווי הבסיס במסמך.

יצירת עמודות ברוחב שונה

כשיש יותר מעמודה אחת בעמוד, קווי העזר של העמודות האמצעיות מופיעים בזוגות. בעת גרירת קו עזר של עמודה, שני הקווים זזים יחד. הרווח בין קווי העזר של העמודות שווה לערך רווח העמודות שנקבע. שני הקווים זזים יחד כדי לשמור על ערך זה.

הערה:

לא ניתן ליצור רוחב עמודות שונה לעמודות במסגרת טקסט. במקום זאת, ניתן ליצור מסגרות טקסט משורשרות הממוקמות זו לצד זו עם רוחב עמודות שונה.

 1. בחר בעמוד המאסטר או בכפולה שברצונך לשנות.

 2. אם קווי העזר של העמודות נעולים, בחר View‏ > Grids & Guides‏ > Lock Column Guides כדי לבטל את הבחירה באפשרות זו.

 3. בעזרת הכלי Selection , גרור קו עזר של עמודה. לא ניתן לגרור את הקו מעבר לקו עזר של עמודה סמוכה או מעבר לקצות העמוד.

גרירת קו עזר של עמודה ליצירת עמודות ברוחב שונה

הערה:

ליצירת עמודות ברווחים שונים, צור קווי עזר בסרגל עם רווחים שווים ביניהם ולאחר מכן גרור קווי עזר למיקום הרצוי. (ראה צור קו עזר בסרגל.)