יצירת מסמכים חדשים | InDesign CC 2015 וגירסאות קודמות

הערה:

שפה שוויונית: אנו מחליפים שפה לא מכילה מתוך InDesign 2022 (גרסה 17.0) ואילך, שתשקף את ערכי ההכלה של Adobe. כל אזכור של המונח Master page מוחלף במונח Parent page במאמרי העזרה שלנו Help עבור אזורים דוברי אנגלית, דנית, הונגרית, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית של ברזיל, פורטוגזית ויפנית.

הערה:

ליצירת מסמכים מתוך מגוון רחב של תבניות וקביעות מוגדרות מראש שהוצגו במהדורת 2017 של InDesign CC: יצירת מסמכים.

יצירת מסמך חדש

 1. בחר File‏ > New‏ > Document.

  תיבת הדו-שיח New Document משלבת את תיבות הדו-שיח Document Setup ו- Margins And Columns כדי לאפשר לך להגדיר את גודל העמוד, השוליים וטורי העמוד ממקום אחד. ניתן לשנות הגדרות אלה בכל עת.

 2. ציון אפשרויות הגדרות מסמך. ‏(ראה אפשרויות מסמך חדש ).

  כדי לציין את הממדים של אזורי הבליד והסלאג, לחץ על הלחצן Arrow לפני התווית Bleed ו-Slug. אזורי הבליד והסלאג חורגים משולי ה-Page Size שהוגדר. כדי שחריגת אזורי הבליד והסלאג משולי העמוד תהיה שווה בכל הכיוונים, לחץ על הסמל Make All Settings The Same.

 3. (ב-InDesign בלבד) סמן את תיבת הסימון Preview כדי לראות כיצד ייראה המסמך החדש שלך. בצע שינויים דרושים, במידת הצורך.

 4. לחץ על OK כדי לפתוח את המסמך החדש עם ההגדרות שציינת.

הערה:

כדי להגדיר הגדרות פריסה המשמשות כברירת מחדל עבור כל המסמכים החדשים, בחר File‏ > Document Setup או Layout‏ > Margins And Columns והגדר אפשרויות כאשר אין מסמכים פתוחים.

New Document options

Document Preset

בחר ערך שהוגדר מראש ששמרת קודם לכן.

Intent

אם אתה יוצר מסמך שמיועד להיות פלט ל-PDF או SWF עבור האינטרנט, בחירה באפשרות Web משנה מספר אפשרויות בתיבת הדו-שיח, כגון ביטול Facing Pages, שינוי כיוון ההדפסה מ-Portrait ל-Landscape ושימוש בגודל עמוד המבוסס על רזולוציית צג. באפשרותך לערוך כל אחת מההגדרות לאחר יצירת המסמך.

CS6 ואילך: נוספה אפשרות Intent של פרסום דיגיטלי עבור פרסומים שנועדו ל-Digital Publishing Suite. כמו כן אפשר לשנות את ה-Intent של המסמך לאחר יצירתו.

Number of pages

ציין את מספר העמודים שיש ליצור במסמך החדש.

‎Start Page #‎

ציין באיזה מספר המסמך מתחיל. אם תציין מספר זוגי (כגון 2) כאשר האפשרות Facing Pages מסומנת, הכפולה הראשונה במסמך תתחיל בכפולה בת שני עמודים. לפרטים: התחלת מסמך עם כפולה בת שני דפים.

Facing Pages

בחר אפשרות זו כדי שהעמוד הימני והשמאלי יופיעו זה מול זה בכפולה של שני עמודים, כגון בספרים ובכתבי-עת. בטל את הסימון באפשרות זו כדי שכל עמוד יהיה עצמאי, כגון בשעת הדפסת עלונים או כרזות, או כאשר ברצונך ליצור בליד לאובייקטים בכריכה.

לאחר יצירת מסמך, ניתן להשתמש בחלונית Pages ליצירת כפולות עם יותר משני עמודים, או לאלץ את שני העמודים הראשונים להיפתח ככפולה. ‏(לפרטים: שליטה בעימוד כפולות).

‎Primary Text Frame

‏‏CS5.5 וגרסאות קודמות: בחר באפשרות זו כדי ליצור מסגרת טקסט בגודל האזור שבתוך קווי העזר של השוליים, בהתאם להגדרות הטורים שציינת. מסגרת הטקסט הראשית נוספת למאסטר A. (לפרטים: שימוש במסגרות טקסט בדפי מאסטר).

האפשרות Primary Text Frame מופיעה רק לאחר בחירת File‏ > New‏ > Document.

Primary Text Frame

CS6 ואילך: בחר באפשרות זו להוספת מסגרת טקסט ראשית בדף המאסטר. בעת החלת דף מאסטר חדש, הכתבה במסגרת הטקסט הראשית אוטומטית זורמת לתוך מסגרת הטקסט הראשית של דף המאסטר החדש.

Page Size

בחר גודל עמוד מהתפריט, או הקלד ערכי Width ו-Height. גודל העמוד מייצג את הגודל הסופי המבוקש, לאחר חיתוך סימוני בליד או סימונים אחרים שנמצאים מחוץ לעמוד.

‏Orientation‏

לחץ על Portrait  (לאורך) או Landscape  (לרוחב). סמלים אלה מקיימים אינטראקציה באופן דינאמי עם הממדים שאתה מזין ב-Page Size. כאשר Height הוא הערך הגדול יותר, סמל Portrait נבחר. כאשר Width הוא הערך הגדול יותר, סמל Landscape נבחר. לחיצה על הסמל שאינו מסומן תחליף את ערכי Height ו-Width.

עצה: כדי לציין את הממדים של אזור הגלישה והאזור שמחוץ להדפסה לחץ על הלחצן Arrow לפני התווית Bleed ועל התווית Slug בתיבת הדו-שיח New Document. כדי שחריגת אוזר הגלישה והאזור שמחוץ להדפסה משולי הדף תהיה שווה בכל הכיוונים, לחץ על הסמל Make All Settings The Same.

‏Bleed

אזור ה-Bleed מאפשר להדפיס אובייקטים שמסודרים בקצה החיצוני של גודל העמוד שהוגדר. בעת שימוש בעמוד בממדים הדרושים והצבת אובייקט בקצה העמוד, ייתכן שתופיע רצועה לבנה בקצה האזור המודפס כתוצאה מסטייה קלה במהלך ההדפסה או החיתוך. לכן יש להרחיק אובייקטים שנמצאים בקצוות של עמוד בממדים הדרושים מהקצה, ולחתוך לאחר ההדפסה. אזור ה-Bleed מסומן בקו אדום שמופיע במסמך. ניתן לקבוע את הגדרות אזור הבליד דרך Bleed בתיבת הדו-שיח Print.

Slug

אזור הסלאג מתבטל בשעת חיתוך המסמך לגודל העמוד הסופי שלו. אזור הסלאג מכיל מידע על ההדפסה ומידע על סרגל צבע מותאם אישית, או מציג הוראות ותיאורים אחרים למידע אחר במסמך. אובייקטים (לרבות מסגרות טקסט) שממוקמים באזור הסלאג מודפסים, אך הם ייעלמו בשעת חיתוך המסמך לגודל העמוד הסופי שלו.

אובייקטים שנמצאים מחוץ לאזור הבליד או אזור הסלאג (האזור הגדול מביניהם) אינם מודפסים.

תצוגה מקדימה

(ב-InDesign בלבד) סמן תיבת סימון זו כדי לראות כיצד ייראה המסמך החדש שלך. ניתן לבצע את השינויים הנדרשים באפשרויות אם התצוגה המקדימה היא לפי הרצוי.

הערה:

באפשרותך גם ללחוץ על הסמל Save Document Preset כדי לשמור את הגדרות המסמך לשימוש עתידי.

סקירת החלון Document

לכל עמוד או לכל כפולה במסמך יש לוח וקווי עזר משלהם, שניתן לראות במצב Normal View. (כדי לעבור ל-Normal View, בחר View‏ ‏> Screen Mode‏ ‏> Normal.) הלוח מוחלף ברקע אפור כאשר המסמך מוצג באמצעות אחד ממצבי Preview. ‏‏(ראה תצוגה מקדימה של מסמכים). ניתן לשנות את צבע הרקע של התצוגה המקדימה ואת קווי העזר דרך העדפות Guides & Pasteboard.

מסמך וקווי עזר במצב Normal View

A. כפולה (קווים שחורים) B. עמוד (קווים שחורים) C. קווי עזר של שוליים (קווים בצבע מגנטה) D. קווי עזר של טורים (קווים סגולים) E. אזור בליד (קווים אדומים) F. אזור סלאג (קווים כחולים) 

הערות על חלון המסמך:

 • קווים בצבעים אחרים הם קווי עזר בסרגל שמופיעים בצבע השכבה כאשר בוחרים בהם, אם הם קיימים. ראה שכבות.

 • קווי עזר של טורים מופיעים מעל קווי עזר של שוליים. כאשר קו עזר של עמודה נמצא בדיוק מעל קו עזר של שוליים, הוא מסתיר את קו העזר של השוליים.

יצירת גודלי עמודים מותאמים אישית

באפשרותך ליצור גודלי עמודים מותאמים אישית שמופיעים בתפריט Page Size בתיבת הדו-שיח New Document.

 1. בחר File‏ > New‏ > Document.

 2. בחר Custom Page Size מהתפריט Page Size.

 3. הקלד שם עבור גודל העמוד, ציין הגדרות גודל עמוד ולחץ על Add.

קובץ New Doc Sizes.txt שמאפשר לך ליצור גודלי עמוד מותאמים אישית בגרסה קודמת של InDesign אינו זמין ב- InDesign CS5 ואילך.

הגדרת קביעות מוגדרות מראש של מסמכים

ניתן לשמור את הגדרות גודל הדף, העמודות, השוליים, את אזור הגלישה והאזור שמחוץ לאזור ההדפסה של המסמך בקביעה מוגדרת מראש, כדי לחסוך זמן ולשמור על אחידות בעת יצירת מסמכים דומים.

 1. בחר File‏ > Document Presets‏ > Define.

 2. לחץ על New בתיבת הדו-שיח שמופיעה.

 3. ציין שם עבור ההגדרה המוגדרת מראש ובחר אפשרויות פריסה בסיסיות בתיבת הדו-שיח New Document Preset. (לתיאור של כל אחת מהאפשרויות: New Document options).

 4. לחץ פעמיים על OK.

הערה:

ניתן לשמור קביעת מסמך מוגדרת מראש בקובץ נפרד ולהפיץ אותה למשתמשים אחרים. כדי לשמור ולטעון קובצי קביעות מסמך מוגדרות מראש, השתמש בלחצנים Save ו-Load בתיבת הדו-שיח Document Presets.

יצירת מסמך באמצעות קביעה מוגדרת מראש

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר File‏ ‏> Document Preset‏ ‏> [שם קביעה מוגדרת מראש]. (לחץ על מקש Shift ובחר קביעה מוגדרת מראש כדי ליצור מסמך חדש על בסיס הקביעה המוגדרת מראש מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח New Document).

  • בחר File‏ > New‏ > Document ובחר קביעה מוגדרת מראש מהתפריט Document Preset בתיבת הדו-שיח New Document.

  תיבת הדו-שיח New Document מציגה את אפשרויות הפריסה המוגדרות מראש.

 2. שנה את האפשרויות (במידת הצורך) ולחץ על OK.

הערה:

כדי לדלג על תיבת הדו-שיח New Document, הקש Shift ובחר קביעה מוגדרת מראש מהתפריט Document Preset.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון