פריסת מסגרות ועמודים

לקבלת מידע מפורט והוראות, לחץ על הקישורים להלן.

אודות נתיבים ומסגרות

ניתן לצייר אובייקטים במסמך ולהשתמש בהם כנתיבים או כמסגרות. נתיבים הם גרפיקה וקטורית כמו זו שנוצרת בתוכנות ציור, כגון Adobe Illustrator®‎‏. מסגרות זהות לנתיבים, למעט הבדל אחד בלבד – הן יכולות לשמש כגורמים מכילים לטקסט או לאובייקטים אחרים. מסגרת יכולה להתקיים גם כמציין מיקום – גורם מכיל ללא תוכן. מסגרות שמשמשות כגורמים מכילים וכמצייני מיקום הן אבני הבניין הבסיסיות לפריסת מסמך.

נתיבים ומסגרות

A. נתיב B. מסגרת שמשמשת כגורם מכיל לגרפיקה C. מסגרת עם גרפיקה מוצבת 

ניתן לצייר נתיבים ומסגרות בעזרת הכלים שב-Toolbox. ניתן גם ליצור מסגרות על-ידי הצבה (ייבוא) או הדבקה של תוכן בנתיב.

הערה:

QuarkXPress מתייחס לנתיבים כאל קווים ואל מסגרות כאל תיבות.

משום שמסגרת היא גרסת גורם מכיל לנתיב, ניתן לבצע איתה את אותן פעולות שניתן לבצע עם נתיבים, כמו הוספת צבע או מעבר צבע לקו או למילוי, או עריכת צורת המסגרת עצמה בעזרת הכלי Pen. ניתן גם להשתמש במסגרת כנתיב, או בנתיב כמסגרת, בכל עת. גמישות זו מאפשרת לשנות את העיצוב בקלות, ומספקת מגוון רחב של אפשרויות עיצוב.

מסגרות יכולות לכלול טקסט או גרפיקה. מסגרת טקסט קובעת את האזור שיופיע בו טקסט, ואת אופן זרימת הטקסט בפריסה. ניתן לזהות מסגרות טקסט לפי נקודות הכניסה והיציאה של הטקסט בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה שלהן.

רשת מסגרת היא מסגרת טקסט, עם רשת בסיסית לקביעת גודל התווים והריווח בתוך המסגרת המצורפת.

מסגרת גרפית יכולה לשמש כגבול וכרקע, והיא יכולה לחתוך גרפיקה או לשמש לה כמסיכה. כשמסגרת גרפית משמשת כמציין מיקום ריק, מופיע בתוכה קו חוצה.

מסגרת טקסט (משמאל) ומסגרת גרפית ריקה (מימין)

אם הקו החוצה אינו מופיע במסגרת גרפית ריקה, ייתכן שקצוות המסגרת אינם מוצגים.

הצגה או הסתרה של קצות מסגרת

בניגוד לנתיבים, ניתן לראות את הקווים שאינם מיועדים להדפסה (קווי מתאר) של מסגרות כברירת מחדל כשהמסגרות לא נבחרו. אם חלון המסמך נראה צפוף, השתמש בפקודה Show/Hide Frame Edges כדי לפשט את תצוגת המסך באמצעות הסתרת קצות המסגרות. פקודה זו תסתיר גם את קו החוצה של מסגרת גרפית שמשמשת כמציין מיקום. הגדרת התצוגה של קצות המסגרת אינה משפיעה על תצוגת נקודות הכניסה והיציאה של הטקסט במסגרות טקסט.

הערה:

קצות המסגרת מוגדרים לפי קו המסגרת הפנימי, ולא לפי הקצה החיצוני של עובי הקו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להצגה או הסתרה של קצות מסגרת, בחר View‏ ‏> Extras‏ ‏> Show/Hide Frame Edges.

  • להסתרת קצות מסגרת, לחץ על Preview Mode בתחתית ארגז הכלים.

  • כדי להציג או להסתיר רשת מסגרת, בחר View ‏> Grids & Guides ‏> Show Frame Grid, או בחר View ‏> Grids & Guides ‏> Hide Frame Grid.‏

עיצוב עמודים בעזרת מצייני מיקום

כשהטקסט והגרפיקה הסופיים זמינים, ניתן פשוט להוסיף אותם למסמך. InDesign יוצר מסגרות באופן אוטומטי בעת הייבוא (אלא אם כן אתה מייבא טקסט או גרפיקה ישירות לתוך מסגרות קיימות). עם זאת, אם התוכן עדיין אינו מוכן וברצונך לתכנן את העיצוב לפני הוספת הטקסט והגרפיקה, תוכל להשתמש במסגרות כמציינות מיקום.

סוגים של מצייני מיקום

A. מציין מיקום מסוג מסגרת גרפית B. מציין מיקום מסוג מסגרת טקסט 

לדוגמה, ניתן לפעול באחת מהשיטות הבאות:

 • ציור מסגרות טקסט בעזרת הכלי Type, וציור מסגרות גרפיות בעזרת כלי הציור. שרשור מסגרות טקסט ריקות כך שייבוא הטקסט הסופי יתבצע בפעולה אחת.

 • ציור צורות של מצייני מיקום ריקים בעזרת כלי הציור. כשתהיה מוכן להתחיל בהקצאת אזורים לטקסט ולגרפיקה, הגדר מחדש את מסגרות מצייני המיקום לטקסט או לגרפיקה.

 • הגדר אפשרויות התאמת מסגרת למסגרת מציינת מיקום, כך שכאשר תציב תמונה במסגרת, התמונה תיחתך ותתאים למסגרת.

ייעוד מחדש של נתיבים ומסגרות

 • כדי להשתמש בנתיב או במסגרת טקסט כמסגרת מציינת מיקום לגרפיקה, בחר נתיב או מסגרת טקסט ריקה ולאחר מכן בחר Object‏ ‏> Content‏ ‏> Graphic.
 • כדי להשתמש בנתיב או במסגרת גרפית כמסגרת מציינת מיקום לטקסט, בחר נתיב או מסגרת גרפית ריקה, ולאחר מכן בחר Object‏ ‏> Content‏ ‏> Text.
 • כדי להשתמש במסגרת גרפית או במסגרת טקסט כנתיב בלבד, בחר מסגרת ריקה, ולאחר מכן בחר Object‏ ‏> Content‏ ‏> Unassigned.
הערה:

אם מסגרת מכילה טקסט או גרפיקה, לא ניתן להגדיר אותה מחדש בתפריט Object‏ ‏> Content. עם זאת, אם תחליף גרפיקה בטקסט, סוג התוכן יוגדר מחדש אוטומטית.

אודות התאמת פריסה אוטומטית

בעת שימוש בפקודות Document Setup או Margins and Columns לעריכת שינויים בפריסה קיימת, כגון שינוי רוחב עמודות או כיוון עמוד, ארגון האובייקטים מחדש בפריסה החדשה עלול לדרוש זמן ומאמץ. התכונה Layout Adjustment יכולה לבצע את רוב העבודה באופן אוטומטי. לדוגמה, ניתן לעצב מחדש ובמהירות מסמך רחב עם ארבע עמודות שמיועד לנייר בגודל A4 ולהפוך אותו למסמך ארוך עם שתי עמודות שיודפס על נייר בגודל Legal. בעזרת התכונה Layout Adjustment, ניתן להזיז מסגרות טקסט ולשנות את גודלן בהתאם לצורך, באופן יחסי למיקום החדש של קווי העזר של העמודות, שולי העמוד וקצות העמוד.

הערה:

גרירת קווי עזר של טורים אינה מפעילה את התאמת הפריסה.

תוצאות התכונה Layout Adjustment צפויות יותר כשהפריסה מבוססת על הגדרת שוליים, עמודות עמוד וקווי עזר בסרגל, וכשהאובייקטים מוצמדים לקווי העזר. התוצאות צפויות פחות כשהאובייקטים אינם מוצמדים לשוליים, לעמודות ולקווי עזר, או כשהעמוד מכיל קווי עזר רבים מיותרים בסרגל ובעמודות. התאמת הפריסה אינה מושפעת מרשת המסמך או מרשת קווי העזר.

עמוד מעוצב לאורך לצורך הדפסה (משמאל). כיוון העמוד השתנה לצורך הצגה על המסך, והפריסה הותאמה מחדש אוטומטית באמצעות התכונה Layout Adjustment (מימין)

ניתן לשנות את הכללים בתיבת הדו-שיח Layout Adjustment. התכונה Layout Adjustment מנסה ליצור בפריסה החדשה פרופורציות דומות לאלה של הפריסה הישנה באמצעות הפעולות הבאות:

 • הוספת קווי עזר של טורים או הסרתם, אם הוגדר מספר עמודות שונה בפריסה החדשה.

 • אם גודל העמוד משתנה, הזז קווי עזר בסרגל כדי לשמור על מרחקים פרופורציונליים מקצות העמוד, מהשוליים או מקווי העזר של העמודות.

 • הזזת אובייקטים שיושרו לקווי עזר של שוליים, עמודות, גלישה/סלאג או סרגל, או לשני קווי עזר שנמצאים זה מול זה, כך שהיחס בין האובייקטים לקווי העזר יישמר אם קווי העזר יזוזו בשעת התאמת הפריסה. כמו כן, אובייקטים שכבר מיושרים לאחד מקצות העמוד או לקצות עמוד ניצבים זה לזה יוסרו.

 • שינוי גודל באופן פרופורציונלי של אובייקטים שיושרו לשני קווי עזר מקבילים של שוליים, עמודות, גלישה/סלאג או סרגל או לקווי עזר משלושה צדדים, כך שהיחס בין האובייקטים לקווי העזר יישמר אם קווי העזר יזוזו בשעת התאמת הפריסה. כמו כן, אובייקטים המיושרים לשני קצות עמוד מקבילים או לקצות עמוד בשלושה צדדים יוסרו.

 • שמירה על המיקום היחסי של אובייקטים שמעוגנים לטקסט כפי שציון בתיבת הדו-שיח Anchored Object Options.

 • הזזת אובייקטים לצורך שמירה על מיקומם היחסי לעמוד, אם גודל העמוד השתנה.

הערה:

התאמת הפריסה משפיעה על עמודות שנמצאות בתוך מסגרת טקסט באופן שונה מאשר על עמודות עמוד. אם התכונה Layout Adjustment משנה את גודל המסגרת עצמה והאפשרות Fixed Column Width אינה מסומנת בתיבת הדו-שיח Object‏ ‏> Text Frame Options, גודל העמודות במסגרת הטקסט ישתנה באופן פרופורציונלי. אם האפשרות Fixed Column Width מסומנת, העמודות יתווספו או יוסרו במידת הצורך.

הגדרת אפשרויות התאמת פריסה

שים לב: שינוי אפשרויות בתיבת הדו-שיח Layout Adjustment אינו גורם לשינויים מיידיים כלשהם. התאמת הפריסה מופעלת רק באמצעות שינויים בגודל העמוד, כיוון העמוד, הגדרות השוליים או העמודות, או בעת החלת עמוד מאסטר חדש. להחזרת פריסה למצבה הקודם, יש לבטל את הפעולה שגרמה להתאמת הפריסה.

 1. בחר Layout‏ ‏> Layout Adjustment.

 2. בחר Enable Layout Adjustment.

 3. ציין את אפשרויות התאמת הפריסה, ולחץ על OK.

אפשרויות Layout Adjustment

Enable Layout Adjustment

בחר באפשרות זו כדי להפעיל את התאמת הפריסה בעת שינוי גודל עמוד, כיוון עמוד, שוליים או עמודות.

Snap Zone

הקלד ערך לציון מידת הקרבה של האובייקט לקו העזר הקרוב ביותר של השוליים או העמודות או לקצה העמוד הנדרשים להצמדתו במהלך התאמת פריסה.

Allow Graphics And Groups To Resize

בחר באפשרות זו כדי לאפשר לתכונה Layout Adjustment לשנות את הגודל של גרפיקה, מסגרות וקבוצות. כאשר האפשרות אינה מסומנת, התכונה Layout Adjustment יכולה להזיז גרפיקה וקבוצות, אך לא לשנות את גודלן.

Allow Ruler Guides To Move

בחר באפשרות זו כדי לאפשר לתכונה Layout Adjustment למקם מחדש קווי עזר בסרגל.

Ignore Ruler Guide Alignments

בחר באפשרות זו כאשר קווי העזר בסרגל אינם ממוקמים בצורה מתאימה להתאמת פריסה. התכונה תיישר אובייקטים לקווי עזר של טורים ושוליים ולקצות העמוד.

Ignore Object And Layer Locks

בחר באפשרות זו כדי שהתכונה Layout Adjustment תמקם מחדש אובייקטים שננעלו בנפרד, או אובייקטים שנמצאים בשכבה נעולה.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון