יצירת קווי עזר בסרגל

קווי עזר בסרגל שונים מרשתות בכך שניתן למקם אותם בצורה חופשית בעמוד או בלוח. ניתן ליצור קווי עזר של סרגל משני סוגים: קווי עזר בעמוד, המוצגים רק בעמוד שבו יצרת אותם, או קווי עזר בכפולה, המוצגים בכל העמודים ובלוח של כפולה מרובת עמודים. ניתן לגרור קווי עזר של סרגל ללוח. קו עזר של סרגל מוצג או מוסתר יחד עם השכבה שבה הוא נוצר.

קווי עזר חדשים של סרגל מופיעים בכפולת היעד. לדוגמה, אם כפולות אחדות מוצגות בחלון המסמך ואתה גורר קו עזר חדש לחלון, קו העזר החדש מופיע רק בכפולת היעד.

קווי עזר בחלון המסמך
קווי עזר בחלון המסמך

A. קו עזר של כפולה B. קו עזר של עמוד 

יצירת קו עזר בסרגל

 1. ודא ששני הסרגלים וקווי העזר גלויים, ודא שהכפולה הנכונה נבחרה, והצג את המסמך במצב Normal View, ולא במצב Preview.
 2. אם המסמך מכיל שכבות מרובות, לחץ על שם שכבה בחלונית Layers כדי להגדיר אותה כיעד.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת קו עזר בעמוד, מקם את המצביע בסרגל רוחב או אורך ולאחר מכן גרור למיקום הרצוי בכפולת היעד. אם תשחרר את קו העזר בלוח, הוא יופיע בלוח ובכפולה. קו העזר ישמש כקו עזר בעמוד אם תגרור אותו לאחר מכן לעמוד.

  • ליצירת קו עזר בכפולה, גרור מסרגל הרוחב או האורך, תוך השארת המצביע בלוח ומיקום קו העזר במקום הרצוי בכפולת היעד.

  • כדי להחליף בין קו עזר לרוחב וקו עזר לאורך, בחר את קו העזר והקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS).

  • ליצירת קו עזר של כפולה כאשר הלוח אינו מוצג (לדוגמה, בעת הגדלת התצוגה), הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) וגרור מהסרגל האופקי או האנכי לכפולת היעד.

  • ליצירת קו עזר של כפולה ללא גרירה, לחץ פעמיים על מיקום מסוים בסרגל האופקי או האנכי. אם ברצונך להצמיד את קו העזר לשנתה הקרובה ביותר בסרגל, הקש Shift ולחץ פעמיים על הסרגל.

  • ליצירת קווי עזר לרוחב ולאורך במקביל, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) וגרור מנקודת המפגש של הסרגלים בכפולת היעד למיקום הרצוי.

קו עזר אנכי ואופקי
קווי עזר אופקיים ואנכיים נוצרים בו-זמנית.

הערה:

כדי למקם מחדש קו עזר בסרגל לפי מספרים, בחר בקו העזר והזן ערכי X ו- Y בחלונית Control.

יצירת סדרת קווי עזר בעמוד עם רווחים שווים

 1. אם המסמך מכיל שכבות מרובות, לחץ על שם שכבה בחלונית Layers כדי להגדיר אותה כיעד.
 2. בחר Layout‏ > Create Guides.
 3. בתיבה Number, הזן ערך שיציין את מספר השורות או העמודות שברצונך ליצור.
 4. בתיבה Gutter, הזן ערך שיציין את הרווח בין השורות או העמודות. התחל בערך נמוך, כמו פיקה 1. רווחים גדולים משאירים מעט מקום לעמודות.

  עמודות שנוצרו באמצעות הפקודה Create Guides אינן זהות לעמודות שנוצרו באמצעות הפקודה Layout‏ > Margins And Columns. לדוגמה, עמודות שנוצרו באמצעות הפקודה Create Guides אינן יכולות לשלוט בהזרמת הטקסט בעת הצבת קובץ טקסט. השתמש בפקודה Margins And Columns ליצירת חלוקה לעמודות שתתאים להזרמה אוטומטית של הטקסט, והשתמש בפקודה Create Guides ליצירת רשתות עמודות ועזרי פריסה אחרים.

 5. באזור Fit Guides To, לחץ על Margins כדי ליצור את קווי העזר בתוך שולי העמוד, או לחץ על Page כדי ליצור את קווי העזר בתוך קצות העמוד.
  קווי עזר בסרגל במרווחים שווים
  קווי עזר בסרגל עם רווחים קבועים ביניהם בתוך שולי העמוד (משמאל) ובתוך קצות העמוד (מימין)

 6. למחיקת קווי עזר קיימים (כולל קווי עזר שנמצאים בשכבות נעולות או מוסתרות), בחר Remove Existing Ruler Guides.
 7. כדי להציג את השפעת ההגדרות על העמוד, בחר Preview ולאחר מכן לחץ על OK.

הערה:

הפקודה Create Guides יכולה ליצור רק קווי עזר בעמוד. היא אינה יכולה ליצור קווי עזר בכפולה.

הערה:

כדי ליצור רווחים שווים בין קווי עזר קיימים, בחר בקווי העזר (באמצעות גרירה או הקשת Shift ולחיצה על העכבר). לאחר מכן, בחר Use Spacing מהחלונית Control, הקלד את ערך הריווח בתיבת הטקסט והקש Enter או Return לאישור. לחץ על Distribute Horizontal Centers  או על Distribute Vertical Centers  משמאל לאפשרות Use Spacing.

הצגה או הסתרה של קווי עזר

 • כדי להציג או להסתיר את כל קווי העזר בשוליים, בעמודות ובסרגל, בחר View‏ > Grids & Guides ‏> Show/Hide Guides.
 • כדי להציג או להסתיר קווי עזר בסרגל בשכבה אחת בלבד מבלי לשנות את תצוגת האובייקטים בשכבה, לחץ פעמיים על שם השכבה בחלונית Layers, סמן או בטל את הסימון באפשרות Show Guides, ולאחר מכן לחץ על OK.
 • כדי להציג או להסתיר קווי עזר ואת כל הרכיבים האחרים שאינם מיועדים להדפסה, לחץ על הסמל Preview Mode בתחתית ה- Toolbox.

עבודה עם קווי עזר בסרגל

ניתן לשנות תכונות של קווי עזר בסרגל, ולהזיז, לגזור, להעתיק, להדביק או למחוק קווי עזר מרובים בסרגל בפעולה אחת. ניתן להדביק קווי עזר בסרגל שנגזרו או הועתקו לעמודים או למסמכים אחרים, אך לא ניתן להדביקם בתוכניות אחרות. לשינוי תכונות של קווי עזר מסוימים, יש לבחור בקווי העזר שברצונך לשנות. אם לא נבחרו שום קווי עזר, הפקודה Ruler Guides מגדירה את ברירות המחדל של קווי עזר חדשים בלבד.

בחירת קווי עזר בסרגל

קווי עזר שלא נבחרו בסרגל מופיעים בצבע תכלת כברירת מחדל. קווי עזר שנבחרו בסרגל מודגשים בצבע השכבה שלהם. כשקו עזר נבחר, הסמל Reference Point בחלונית Control משתנה ל או , באופן המייצג את קו העזר שנבחר.

 • לבחירת קו עזר בודד בסרגל, השתמש בכלי Selection או בכלי Direct Selection  ולחץ על קו העזר כדי להדגיש אותו בצבע השכבה שלו.

הערה:

אם אינך מצליח לבחור קו עזר בסרגל וכבר ביטלת את בחירת הפקודה View > ‏Grids & Guides > ‏Lock Guides, ייתכן שקו העזר נמצא במאסטר של העמוד, או בשכבה שבה קווי העזר נעולים.

 • לבחירת קווי עזר מרובים בסרגל, הקש Shift ולחץ על קווי העזר בעזרת הכלי Selection או הכלי Direct Selection. ניתן גם לגרור מעל קווי עזר מרובים, כל עוד סימון הבחירה אינו נוגע באובייקט אחר או מקיף אותו.
 • לבחירת כל קווי העזר בסרגל בכפולת היעד, לחץ על Ctrl+Alt+G ‏(Windows) או Command+Option+G ‏(Mac OS).

הזזת קווי עזר בסרגל

 1. השתמש בכלי Selection או בכלי Direct Selection , ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת קו עזר בסרגל, גרור אותו.

  • להזזת קווי עזר מרובים בסרגל, הקש Shift ובחר בקווי העזר שברצונך להזיז, ולאחר מכן גרור אותם.

   ניתן להזיז את קווי העזר שנבחרו באותו אופן שמזיזים כל אובייקט אחר שנבחר, כולל הזזה בעזרת מקשי החצים ושימוש בחלוניות Control או Transform.

  • להצמדת קו עזר לשנתה בסרגל, הקש Shift בעת גרירת קו העזר. או בחר בקו העזר, והקש Shift תוך כדי לחיצה בעכבר.

  • להזזת קו עזר של כפולה, גרור את החלק של קו העזר שנמצא בלוח, או הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) וגרור את קו העזר מתוך העמוד.

  • להזזת קווי עזר לעמוד אחר או למסמך אחר, בחר קו עזר אחד או יותר, בחר Edit‏ > Copy או Edit‏ > Cut, עבור אל עמוד אחר ובחר Edit‏ > Paste. בעת הדבקה בעמוד עם גודל וכיוון זהים לאלה של עמוד קווי העזר המקורי, קווי העזר יופיעו באותו מיקום.

הערה:

האפשרות Paste Remembers Layers משפיעה על השכבה שקווי העזר המודבקים מופיעים בה.

מחיקת קווי עזר בסרגל

 • למחיקת קווי עזר בודדים, בחר קו עזר אחד או יותר בסרגל והקש Delete. ‏(ניתן גם לגרור קווי עזר בסרגל ולשחרר אותם על סרגל כדי למחוק אותם).
 • למחיקת כל קווי העזר בסרגל בכפולת היעד, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Ctrl ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על קו עזר או על סרגל שנבחר, ובחר Delete All Guides On Spread.

אם לא ניתן למחוק קו עזר, ייתכן שהוא נעול, נמצא בעמוד מאסטר, או נמצא בשכבה נעולה.

התאמה אישית של קווי עזר בסרגל

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי אפשרויות של קו עזר אחד או יותר בסרגל, בחר בקווי העזר הרצויים.

  • להגדרת אפשרויות ברירת המחדל לקווי עזר חדשים בסרגל, בטל את הבחירה בכל קווי העזר על-ידי לחיצה באזור ריק.

 2. בחר Layout‏ > Ruler Guides.
 3. עבור View Threshold, ציין רמת הגדלה שמתחת לה קווי העזר בסרגל לא יופיעו. הדבר ימנע מקווי העזר של הסרגל להופיע קרוב מדי זה לזה ברמת הגדלה נמוכה.
 4. עבור Color, בחר צבע או בחר באפשרות Custom כדי לבחור צבע מותאם אישית בעזרת דוגם הצבע של המערכת. לאחר מכן, לחץ על OK.

הערה:

ניתן לקבוע את ההגדלה הנוכחית כסף התצוגה לקווי עזר חדשים בסרגל באמצעות הקשת Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) וגרירת קווי העזר שנבחרו.

נעילה או שחרור קווי עזר בסרגל

 • כדי לנעול או לבטל את הנעילה של כל קווי העזר בסרגל, בחר View‏ > Grids & Guides‏ ‏> Lock Guides כדי לבחור או לבטל את הבחירה של פקודת התפריט.
 • כדי לנעול או לבטל את הנעילה של קווי עזר בסרגל בשכבה אחת בלבד בלי לשנות את תצוגת האובייקטים בשכבה, לחץ פעמיים על שם השכבה בחלונית Layers, סמן או בטל את הסימון בתיבה Lock Guides ולאחר מכן לחץ על OK.

שינוי סדר הערימה של קווי העזר בסרגל

כברירת מחדל, קווי עזר בסרגל מופיעים לפני כל שאר קווי העזר והאובייקטים. עם זאת, קווי עזר מסוימים בסרגל עלולים להסתיר אובייקטים כמו קווים דקים. ניתן לשנות את העדפת Guides in Back כדי להציג קווי עזר בסרגל לפני שאר האובייקטים או מאחוריהם. עם זאת, בלי קשר להגדרת Guides in Back, אובייקטים וקווי עזר בסרגל נמצאים תמיד לפני קווי עזר של שוליים ועמודות. כמו כן, למרות שמיקום קווי עזר בשכבות נפרדות מסייע לארגונם, הוא אינו משפיע על סדר הארגון החזותי שלהם – ההעדפה Guides in Back מארגנת את כל קווי העזר בסרגל כערכה בודדת ביחס לכל שאר האובייקטים בעמוד.

סדר הערימה המהווה ברירת מחדל
סדר הערימה המהווה ברירת מחדל

A. קווי עזר בסרגל B. אובייקטים בעמוד C. קווי עזר של שוליים ועמודות D. עמוד 
 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Mac OS).
 2. בחר Guides in Back ולחץ על OK.

הצמדת אובייקטים לקווי עזר ולרשתות

ליישור אובייקטים לקווי עזר בצורה מדויקת, השתמש בפקודות Snap To Guides ו- Snap To Document Grid. קצוות האובייקט יוצמדו (יימשכו לעבר) לנקודת המפגש של קווי הרשת או קווי העזר הקרובה ביותר בשעת ציור, הזזה או שינוי גודל של אובייקטים.

הטווח המדויק שבו יוצמד אובייקט לקווי עזר נקרא שטח הצמדה, והוא ניתן לשינוי. בעת בחירה גם בפקודה Snap To Guides וגם בפקודה Snap To Document Grid, רשת המסמך מקבלת עדיפות.

קח בחשבון את ההנחיות הבאות בעת יישור אובייקטים לקווי עזר או לרשת:

 • להצמדת אובייקט לקו עזר, גרור אובייקט לעבר קו העזר עד שאחד משולי האובייקט או יותר יגיעו לשטח ההצמדה של קו העזר.

 • קווי העזר חייבים להיות מוצגים כדי להצמיד אליהם אובייקטים. עם זאת, אובייקטים יכולים להיצמד לרשת המסמך או קווי הבסיס, בין שהיא גלויה ובין שלא.

 • אובייקטים שנמצאים בשכבה אחת ייצמדו לקווי עזר בסרגל שמוצגים בכל שכבה אחרת. אם אין ברצונך להצמיד אובייקטים לקווי עזר שנמצאים בשכבה מסוימת, הסתר את קווי העזר בשכבה זו.

 • כדי להצמיד את קו הבסיס של הטקסט לרשת קווי הבסיס, בחר Grid Alignment > ‏Roman Baseline מתפריט החלונית Control או מתפריט החלונית Paragraph. לחלופין, העבר את האפשרות Grid Alignment למצב Roman Baseline מאפשרויות סגנון העמודות בהגדרות Grid Settings.

 • כדי להצמיד קווי בסיס של טקסט לרשת קווי בסיס, לחץ על הלחצן Align to Baseline Grid עבור פסקאות מסוימות או סגנונות פסקה מסוימים.

 1. בחר View‏ > Grids & Guides וודא שהאפשרות Snaps To Guides מסומנת.

  הערה:

  הפקודה Snap To Guides שולטת בהצמדה לקווי עזר ובהצמדה לרשת קווי הבסיס.

 2. לציון שטח ההצמדה, בחר Edit‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Guides & Pasteboard‏ (Mac OS), הקלד ערך עבור Snap To Zone ולחץ על OK. ערך Snap to Zone מצוין תמיד בפיקסלים.

שימוש בקווי עזר חכמים

התכונה Smart Guides מאפשרת להצמיד בקלות אובייקטים לפריטים בפריסה. אם תגרור או תיצור אובייקט, קווי עזר זמניים יוצגו, ויציינו שהאובייקט מיושר לקצה או למרכז העמוד או לפריט אחר בעמוד.

התכונה Smart Guides מסומנת כברירת מחדל. ניתן לבטל את קווי העזר החכמים, או לבטל חלק מהקטגוריות של קווי העזר החכמים.

Smart Object Alignment

יישור אובייקט חכם מאפשר הצמדה קלה למרכז או לקצוות של פריט בעמוד. בנוסף להצמדה, קווי עזר חכמים משורטטים באופן דינמי כדי לציין לאיזה אובייקט מתבצעת ההצמדה.

Smart Dimensions

משוב על מידות חכמות מוצג כשאתה משנה גודל, יוצר או מסובב פריט בעמוד. לדוגמה, אם אתה מסובב אובייקט בעמוד ב- 24 מעלות, סמל סיבוב מופיע כשאתה מסובב אובייקט אחר בדרגה הקרובה ל- 24 מעלות. עצה זו מאפשרת לך להצמיד את האובייקט בזווית סיבוב הזהה לזו של האובייקט הסמוך. באופן דומה, בעת שינוי של גודל אובייקט הנמצא ליד אובייקט אחר, מקטע קו עם חצים בכל אחד מהקצוות מאפשר לך להצמיד את האובייקט ברוחב וגובה הזהים לאלה של האובייקט הסמוך.

Smart Spacing

ריווח חכם מאפשר לסדר במהירות פריטים בעמוד בעזרת קווי עזר זמניים המציינים כשהריווח בין אובייקטים שווה.

Smart Cursors

משוב סמן חכם מוצג בתיבה אפורה כערכי X ו- Y כשאתה מזיז או משנה גודל של אובייקט או כמידה כשאתה מסובב ערכים. האפשרות Show Transformation Values בהעדפות הממשק מאפשרת להפעיל ולבטל פעולה של סמנים חכמים.

לצפייה בסרטון בנושא שימוש בקווי עזר חכמים, ראה www.adobe.com/go/lrvid4029_id.

הצגה והסתרה של קווי עזר חכמים

 1. בחר View‏ > Grids & Guides‏ > Smart Guides.

הצגה והסתרה של קטגוריות של קווי עזר חכמים

 1. פתח את העדפות Guides & Pasteboard.
 2. ציין אם ברצונך שהאפשרויות Align To Object Center‏, Align To Object Edge‏, Smart Dimensions ו- Smart Spacing יוצגו או יוסתרו ולחץ על OK.

הערה:

כדי לבטל סמנים חכמים, שמציגים את ערכי ה- X וה- Y של אובייקטים שאתה מרחף עליהם בעזרת העכבר, בטח את הסימון בהעדפות Show Transformation Values in Interface.

שינוי המראה של קווי עזר חכמים

 1. פתח את המקטע Guides & Pasteboard של תיבת הדו-שיח Preferences.
 2. בחר צבע אחר מהתפריט Smart Guides ולחץ על OK.

עצות לשימוש ב- Smart Guides

 1. Smart Guides משפיעים רק על פריטי עמוד ועל נקודות מפגש שנמצאים בתצוגת העמוד הנוכחי. אם יש לך אובייקטים רבים בעמוד ואתה מנסה ליישר אובייקט לאובייקט או אובייקטים אחרים באופן מיוחד, הגדל את התצוגה של אזור זה. אם אינך רוצה להצמיד Smart Guides לקווי עזר של טור, בטל את האפשרות Snap To Guides באופן זמני על-ידי בחירה ב- View‏ > Grids & Guides‏ > Snap To Guides. התכונה Smart Guides מדויקת ללא כל קשר לאחוז הזום, ולכן אין צורך להגדיל את התצוגה כדי לראות אם שני אובייקטים אכן מיושרים בקצוות השמאליים שלהם, לדוגמה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת