Artikelen importeren met op paden gebaseerde sidecar.xml-bestanden

Er zijn twee hoofdmethoden om artikelen te importeren:

Artikelen importeren vanuit een map: Wanneer u deze methode gebruikt, geeft u in het dialoogvenster Artikel importeren de optie “Eén artikel importeren” of “Meerdere artikelen importeren” en een verwijzing naar de map met de bronbestanden op. Bij deze methode zijn goed gestructureerde bestandsnamen en mappen van essentieel belang. Als u “Meerdere artikelen importeren” selecteert, is het opgeven van een sidecar.xml-bestand met metagegevens van artikelen optioneel; het klassieke sidecar.xml-bestand moet zich op hetzelfde niveau bevinden als de submappen van de artikelen. Zie Mappen structureren voor het importeren van artikelen voor informatie over het importeren van artikelen met deze methode.

Artikelen importeren die zijn opgegeven in sidecar.xml: Wanneer u “Importeren met sidecar.xml” selecteert in het dialoogvenster Artikel importeren, moet u een bestand opgeven dat specifieke padnamen naar bestanden bevat. Deze optie is vooral handig bij het importeren van InDesign-documenten met alternatieve lay-outs of bij het importeren van bestanden vanaf verschillende locaties. Deze methode werkt alleen voor InDesign CS6 en hoger.

Opmerking:

Wanneer u de optie “Importeren met sidecar.xml” gebruikt, kunt u niet het klassieke sidecar.xml-bestand selecteren om documenten te importeren. U moet de sidecar.xml-indeling met de padnamen naar uw bestanden gebruiken.

Opties voor importeren van artikelen

Voorbeeld van op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand

Het volgende voorbeeld bevat een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand voor een folio met twee richtingen. Dit voorbeeld bevat drie verschillende soorten artikelen: een InDesign-artikel met alternatieve lay-outs, een InDesign-document met horizontale en verticale versie en een HTML-artikel.

U kunt met het gereedschap voor het genereren van sidecar.xml geen bestand met de nieuwe sidecar.xml-indeling op basis van paden maken. U kunt het beste de sidecar.xml-voorbeeldbestanden downloaden en bewerken. Voeg de benodigde elementen toe of verwijder elementen.

Downloaden

Dit sidecar.xml-bestand is gebaseerd op paden en biedt u de mogelijkheid om twee InDesign-artikelen en één HTML-artikel te importeren.

Het op paden gebaseerde sidecar.xml-bestand instellen

De items in het op paden gebaseerde sidecar.xml-bestand bevatten <contentSource>-elementen die de locatie van de bronbestanden definiëren. Voor InDesign-artikelen moet u de locatie en de lay-out van de bronbestanden opgeven. Voor HTML-artikelen moet u de map met HTML-middelen opgeven.

Elke <entry>-sectie geeft de locatie en de metagegevens van een artikel aan.

Informatie over padnaam (InDesign)

In de <contentSource>-sectie geeft u het type en de locatie van de bronbestanden van het artikel op.

Geldige waarden voor <sourceFormat> zijn onder andere “indd” voor InDesign-bronbestanden en “html” voor HTML-bronbestanden.

Geef desgewenst voor <customTocIcon> de naam van het afbeeldingsbestand voor de inhoudsopgave op. Als u de afbeelding van de inhoudsopgave wilt genereren, moet u dit element weglaten of geen waarde opgeven. Gebruik het <customTocIcon>-element alleen voor InDesign-bestanden en niet voor HTML-bestanden. Voor HTML-bestanden kunt u gewoon het .png-bestand voor de inhoudsopgave op het hetzelfde niveau als het .html-bestand opnemen in de doelmap.

Maak <sourceFile_v>-secties voor artikelen met folio's met alleen een verticale richting, <sourceFile_h>-secties voor artikelen in folio's met alleen een horizontale richting of beide secties voor folio's die zijn ingesteld op twee richtingen. Geef bij het <location>-element de padnaam van het InDesign-bestand op. Voor documenten met alternatieve lay-outs geeft u de indeling (bijvoorbeeld “iPad V”) op in het <layoutName>-element dat wordt weergegeven in het deelvenster Pagina's van InDesign.

Het <layoutName>-element is alleen vereist voor InDesign-documenten met alternatieve lay-outs. 

Geldige padnaamindelingen:

(Mac OS) /Users/johndoe/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\johndoe\Documents\black box.indd

Opmerking:

In Mac OS kunt u het pad het beste kopiëren door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken, Info ophalen te kiezen en het pad in het deelvenster Info te plakken. Plak de padnaam en typ of plak vervolgens de bestandsnaam aan het einde van het pad. In Windows houdt u Shift ingedrukt, klikt met de rechtermuisknop op het bestand in de Verkenner en kiest u Als pad kopiëren.

Informatie over padnaam (HTML)

Wanneer u een HTML-artikel wilt importeren, geeft u in het <sourceFolder>-element het pad naar de map op. De map die u opgeeft, moet een .html-bestand, eventueel een .png-bestand voor de inhoudsopgave en andere submappen met HTML-middelen bevatten. Het gebruik van de achtervoegsels _v en _h in de HTML-bestandsnamen is alleen nodig als u verschillende HTML-inhoud wilt weergeven in horizontale en verticale lay-outs. Zo kunt u de bestanden “index_v.html” en “index_h.html” toevoegen aan dezelfde map.

Aanvullende elementen

Geldige <isAd>-, <isFlattenedStack>- en <isTrustedContent>-waarden zijn ''waar'' en ''onwaar''. De <isFlattenedStack>-waarde bepaalt of Alleen horizontale veeggebaren is ingeschakeld en de <isTrustedContent>-waarde bepaalt of de optie “Toegang tot informatie over rechten toestaan” is ingeschakeld voor een HTML-artikel.

Geldige <smoothScrolling>-waarden zijn “altijd”, “staand”, “liggend” en “nooit”. De standaardwaarde is “nooit”. Dit betekent dat de functie voor magnetische pagina's is ingeschakeld.

Geldige <articleAccess>-waarden zijn onder andere “free”, “metered” en “protected”.

U kunt <byline> of <author> voor de metagegevens voor naamregel gebruiken.

Voor <section>-items geeft u een tekenreeks op, bijvoorbeeld “Lifestyle”.

De volgorde van de <entry>-secties bepaalt de volgorde van de artikelen in uw folio wanneer u het folio maakt of bijwerkt. De volgorde van elementen binnen elke <entry>-sectie is onbelangrijk.

Artikelen importeren met een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand

  1. Maak een sidecar.xml-bestand dat padnamen naar bronbestanden bevat. Dit bestand moet de naam “sidecar.xml” hebben.

  2. Kies Artikel importeren in het deelvenster Folio Builder.

  3. Selecteer Importeren met sidecar.xml, geef het op paden gebaseerde sidecar.xml-bestand op en kies OK.

Opmerking:

Wanneer u meerdere folio's maakt op basis van dezelfde set documenten met alternatieve lay-outs, kunt u een sidecar.xml-bestand maken, dit bestand kopiëren naar de verschillende mappen en vervolgens de <layoutName>-waarden van het gekopieerde sidecar.xml-bestand bewerken.

sidecar.xml-bestanden beheren

Fouten met sidecar.xml verhelpen

Ongeldig contentSource-element in sidecar.xml

Deze foutmelding wordt weergegeven in de volgende situaties:

  • De opgegeven bronbestanden zijn niet beschikbaar of kunnen niet goed worden geopend.
  • De padnaam bevat een of meer ongeldige tekens. Als u bijvoorbeeld Terminal gebruikt om de padnaam te kopiëren, worden de spaties in de padnaam voorafgegaan door een backslash (\). Verwijder deze backslashes.
  • U hebt een <customTocIcon>-element opgegeven in een indeling voor HTML-artikelen.

Het element folderName is ongeldig voor importeren met sidecar.xml

U hebt een klassiek sidecar.xml-bestand opgegeven in plaats van een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand bij het gebruik van de optie “Importeren met sidecar.xml”. Geef een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand op of gebruik de optie Meerdere artikelen importeren zoals staat beschreven in Mappen structureren voor het importeren van artikelen.

Het element contentSource in sidecar.xml is ongeldig voor het importeren van meerdere artikelen

Als dit foutbericht wordt weergegeven, hebt u Meerdere artikelen importeren geselecteerd om een foliomap met een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand te importeren. Gebruik een klassiek sidecar.xml-bestand met de optie Meerdere artikelen importeren of selecteer de optie “Importeren met sidecar.xml” en geef het op paden gebaseerde sidecar.xml-bestand op.

Kan de staande/liggende lay-out voor dit artikel niet vinden in het gekoppelde InDesign-document

De waarde die u voor <layoutName> hebt opgegeven, is ongeldig. Open het InDesign-document en controleer de lay-outnaam in het deelvenster Pagina's, en bewerk vervolgens het sidecar.xml-bestand.

Op paden gebaseerde sidecar.xml-bestanden gebruiken om metadata bij te werken

U kunt het <metadataUpdateOnly/>-element als een rechtstreeks onderliggend item van het <sidecar>-element opnemen om aan te geven dat de nieuwe artikelen niet worden gemaakt. Als het <metadataUpdateOnly/>-element aanwezig is, kunt u de metagegevens van bestaande artikelen (die worden aangegeven door <articleName>-waarden) bijwerken door het sidecar.xml-bestand te importeren.

Wanneer <metadataUpdateOnly/> is opgegeven, zijn de elementen <sourceFile_v>, <sourceFile_h> en <sourceFolder> optioneel en worden de elementen indien aanwezig genegeerd.

Als u metagegevens in bestaande artikelen wilt bijwerken, moet u het sidecar.xml-bestand bewerken, het <metadataUpdateOnly/>-element direct na het <sidecar>-element invoegen en het bestand importeren met de optie “Importeren met sidecar.xml” in het dialoogvenster Artikel importeren.

Als u metagegevens in bestaande artikelen wilt bijwerken, voegt u metadataUpdateOnly in na het sidecar-element.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?