Angi koder for XML-innhold

Opprette og laste inn XML-koder

Før du angir koder for sideobjekter, oppretter du (eller laster inn) koder for å identifisere hver innholdstype eller hvert innholdsobjekt i dokumentet. Du kan opprette helt nye koder eller laste dem inn fra en annen kilde, for eksempel fra et InDesign-dokument, et InCopy-dokument eller en DTD-fil. Opprett eller last inn XML-koder for dokumentet på følgende måter:

 • Opprett en kode ved hjelp av kommandoen Ny kode.

 • Last inn koder fra en XML-fil eller et annet dokument.

 • Importer en DTD-fil.

 • Importer koder (og innhold) ved å bruke kommandoen Importer XML.

Koder-panelet med en oversikt over tilgjengelige koder

Opprette en XML-kode

 1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å åpne Koder-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Ny kode på menyen i Koder-panelet.

  • Velg Ny kode  i Koder-panelet.

 3. Skriv inn et navn på koden. Navnet må være i henhold til XML-standarder. Hvis du bruker et mellomrom eller et ugyldig tegn i kodenavnet, vises en advarsel.
 4. Velg farge på koden hvis du opprettet den på menyen i Koder-panelet. (Hvis du opprettet koden ved hjelp av Ny kode-knappen, kan du velge en farge ved å endre fargen på koden.)
  Merk:

  Du kan tilordne den samme fargen til forskjellige koder. Fargen du velger, vises når du bruker koden på en ramme og velger Vis > Struktur > Vis kodede rammer, eller når du bruker koden på tekst i en ramme og velger Vis > Struktur > Vis kodemerker. (Kodefarger vises ikke i de eksporterte XML-filene.)

 5. Velg OK.

Laste inn XML-koder fra en annen kilde

Du kan laste inn koder fra en XML-fil, et InDesign-dokument eller et InCopy-dokument.

Merk:

InCopy legger automatisk til koder i Koder-panelet når du laster inn en XML-fil.

 1. Velg Last inn koder på menyen i Koder-panelet.
 2. Velg filen med kodene du vil laste inn i Koder-panelet, og velg deretter Åpne.

Endre navnet på eller fargen for koden

 1. Dobbeltklikk på et kodenavn i Koder-panelet, eller velg Kodevalg på menyen i Koder-panelet.
 2. Endre navnet på eller fargen for koden, og velg OK.
Merk:

Du kan ikke endre navn på låste koder. InCopy låser automatisk koder som er angitt i en DTD-fil som er lastet inn. Hvis du vil endre navn på disse kodene, må du redigere DTD-filen og laste den inn i dokumentet på nytt.

Angi kode for objekter

Før du eksporterer innhold til en XML-fil, må du angi koder for teksten og andre objekter (for eksempel rammer og tabeller) du vil eksportere. Du må også angi koder for objekter du har opprettet som plassholdere for importert XML-innhold. Kodede objekter vises som objekter i strukturruten.

XML-objekter og -koder

A. Objekter vises i strukturruten. B. Teksten det er angitt koder for, er omgitt av kodemerker. 

Merk deg følgende når du angir koder for sideobjekter:

 • Tekstrammer må kodes før du kan kode teksten inni dem.

 • Du kan bare angi én kode for hver ramme.

 • Koblede tekstrammer deler én enkelt kode, som gjelder for all teksten i koblingen, inkludert skjult tekst.

 • Når du koder tekst i et kodet objekt (for eksempel når du koder et avsnitt i en kodet artikkel), vises teksten som et underordnet objekt i et eksisterende objekt i strukturruten.

 • Når du angir en kode for et objekt i en ramme med Automatisk kode-knappen, angis det automatisk en kode for rammen i henhold til valgene som er angitt i dialogboksen Forvalg for koding.

Angi koder for tekst inne i en tekstramme

 1. Velg Vis > Layoutvisning.
 2. Forsikre deg om at det er angitt koder for tekstrammen teksten vises i. (Hvis det ikke er angitt noen kode for rammen når du prøver å angi koder for teksten den inneholder, angis det automatisk standardkoder for artikkelen.)
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg tekstverktøyet , marker tekst i en tekstramme, og klikk på deretter en kode i Koder-panelet. Hvis du markerer all teksten i rammen, brukes koden for rammen, ikke for tekstblokken (med mindre du har valgt Legg til i Koder-panelet).

  • Marker tekstrammen, tabellen, tabellcellene eller bildet som du vil kode, og velg Automatisk kode-ikonet på Koder-panelet for å bruke en standardkode. (Se Angi standardinnstillinger for Automatisk kode.)

  • Du kan automatisk angi koder for tekst det er brukt avsnitts- eller tegnmaler for, ved å bruke kommandoen Tilordne maler til koder.

Angi koder for tekst i tabeller

Når du angir koder for en tabell for eksport til XML, oppretter du både et tabellobjekt og ett celleobjekt for hver celle i tabellen. Celleobjektene er underordnede objekter av tabellobjektet og opprettes automatisk.

 1. Velg Vis > Layoutvisning.
 2. Klikk i tabellen, og velg Tabell > Marker > Tabell.
 3. Velg en kode for tabellen i Koder-panelet.

  Det blir opprettet et celleobjekt for hver celle i tabellen (du kan vise dem i strukturruten). Forvalgene for koding angir hvilken kode som brukes for tabellcelleobjektene.

 4. Du kan eventuelt angi en annen kode for tabellcellene.

  Du kan for eksempel angi at cellene på første rad er celleoverskrifter ved å angi en annen kode for disse cellene. Hvis du vil bruke koder på celler, markerer du tabellcellene i dokumentet og velger en kode. (Når du markerer celler i tabellen, markeres også de tilsvarende cellene i strukturruten.)

Merk:

Du kan også angi koder for en tabell ved å markere den og deretter klikke på ikonet Automatisk kode i Koder-panelet. Koden Tabell (eller en annen valgfri kode) tas umiddelbart i bruk på tabellen, i henhold til standardinnstillingene for Automatisk kode.

Angi koder for innhold i henhold til maler

Avsnitts-, tegn-, tabell- og cellemaler som du tilordner til tekst, kan brukes til å kode tekst for XML. For eksempel kan avsnittsmalen Brødtekst tilknyttes en kode som heter Artikkeltekst. Bruk deretter kommandoen Tilordne maler til koder til å angi koden Artikkeltekst på all tekst i dokumentet som er tilordnet avsnittsmalen Brødtekst. Du kan tilordne mer enn én mal til samme kode.

Merk:

Kommandoen Tilordne maler til koder angir automatisk koder for innhold, blant annet avsnitt og tegn som allerede er kodet. Hvis du vil beholde de eksisterende kodene, må du angi kodene manuelt.

 1. Velg Tilordne maler til koder på menyen i Koder-panelet eller strukturruten.
 2. For hver mal i dokumentet angir du en kode som du vil den skal tilordnes.
  Dialogboksen Tilordne maler til koder

 3. Hvis du vil at malnavn skal svare til kodenavn, velger du Tilordne etter navn. Maler med samme navn som kodenavn, markeres i dialogboksen. Valget Tilordne etter navn skiller mellom små og store bokstaver, og Overskr1 og overskr1 er eksempel på koder som betraktes som ulike.
 4. Hvis du vil bruke oppsettet for maltilordninger i en InDesign-fil, velger du Last inn og markerer filen.
 5. Merk av for eller fjern merket for valgene som skal inkluderes:

  Malsideartikler

  Tilordner maler på malsiden til koder.

  Montasjebordartikler

  Tilordner maler på montasjebordet til koder. (Deaktiver dette valget hvis du ikke vil at artikler på montasjebordet skal kodes.)

  Tomme artikler

  Tilordner maler i tomme artikler til koder. (Deaktiver dette valget hvis du ikke vil at tomme artikler skal kodes.)

 6. Velg OK.

  De nye XML-kodene vil bli brukt på alle dokumentets avsnitts-, tegn-, tabell- og cellemaler som du angav i dialogboksen Tilordne maler til koder.

Fjerne en kode for et sideobjekt

Du kan fjerne en kode hvis du vil ha bort koden, men beholde innholdet som er tilknyttet.

 1. Marker objektet i strukturruten, eller marker sideobjektet i dokumentlayouten.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fjern kode fra objekt på menyen i strukturruten.

  • Velg Fjern-knappen i Koder-panelet.

Endre en kode for et sideobjekt

Du kan endre koder for et objekt hvis du vil erstatte den eksisterende koden (du trenger ikke å fjerne den først).

 1. Velg tekstverktøyet  .
 2. Gjør ett av følgende:
  • Marker tekst eller en tekstramme, og velg deretter en annen kode i Koder-panelet.

  • Plasser innsettingspunktet i en kodet tekstramme i et artikkelobjekt (ikke i et underordnet objekt). Velg Endre øverst i Koder-panelet, og klikk på en annen kode i Koder-panelet.

  • Marker hele tekstblokken som en kode er brukt på, velg Endre øverst i Koder-panelet, og velg en annen kode. (Hvis du velger Legg til kode øverst i Koder-panelet og deretter klikker på en annen kode, vises et nytt underordnet objekt i strukturruten.)

Angi standardinnstillinger for Automatisk kode

Når du markerer en tekstramme, en tabell, tabellceller eller et bilde og klikker på ikonet Automatisk kode i Koder-panelet, bruker InDesign en standardkode på det markerte objektet. Du kan angi disse standardkodene i dialogboksen Forvalg for koding.

Når du markerer en tekstramme, en tabell, tabellceller eller et bilde og klikker på ikonet Automatisk kode i Koder-panelet, bruker InCopy en standardkode på det markerte objektet. Du kan angi disse standardkodene i dialogboksen Forvalg for koding.

Merk:

InCopy bruker en standardkode når du oppretter et objekt som krever et overordnet objekt, og ikke har et allerede. Hvis du for eksempel angir koder for tekst inne i en ramme uten at selve rammen kodes, tilordner InCopy rammen en kode i henhold til det som er angitt i Forhåndsinnstillinger for koding. Slike standardkoder bidrar til at InCopy opprettholder riktig XML-struktur.

 1. Velg Forvalg for koding på menyen i Koder-panelet.
 2. Velg en standardkode for tekstrammer, tabeller, tabellceller og bilder.
  Merk:

  Hvis koden du vil bruke, ikke er oppført, oppretter du en ny kode ved å velge Ny kode på menyen.

Tilordne XML-koder til maler

XML-koder er ganske enkelt databeskrivelser og inneholder ingen formateringsinstruksjoner. Du må formatere XML-innhold etter at du har importert det og satt det opp. Dette kan du for eksempel gjøre ved å tilordne XML-koder til avsnitts-, tegn-, tabell- eller cellemaler. Du kan for eksempel tilordne koden Byline til tegnmalen Forfatter slik at alt XML-innhold som er importert, montert og kodet med Byline, automatisk tilordnes tegnmalen Forfatter. Ved å tilordne koder er det enklere og mindre tidkrevende å formatere XML-innhold.

Du trenger ikke å tilordne hver eneste kode til en avsnitts- eller tegnmal. Det er ikke sikkert at alle objektene vises i oppsettet, og av og til er det enklere å formatere ett objekt om gangen. Underordnede objekter får samme avsnitts- og tegnmal som den som er tilordnet det overordnede objektet. Dette kan føre til forvirring med mindre du er påpasselig og tilordner overordnede og underordnede objekter separat.

Merk:

Kommandoen Tilordne koder til maler bruker maler om igjen i dokumentet, av og til med uønsket resultat. Når du tilordner en kode til en mal, kan det hende at tekst som var tildelt en mal tidligere, blir tilordnet på nytt til en annen mal avhengig av XML-koden. Hvis du allerede har formatert noe av teksten, kan det hende at du vil angi maler manuelt for å unngå at valg av avsnitts- og tegnmaler blir overstyrt.

 1. Velg Tilordne koder til maler på menyen i Koder-panelet eller på menyen i strukturruten.
  Det vises en liste over maler for hver kode, i dialogboksen Tilordne koder til maler

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere maler, koder og tilordningsdefinisjoner fra et annet dokument, velger du Last inn, angir dokumentet og velger Åpne.

  • Hvis du vil tilordne koder til maler enkeltvis, klikker du på kolonnen Mal ved siden av en kode, og deretter velger du en avsnitts- eller tegnmal fra listen som vises. (Avsnittsmerket identifiserer avsnittsmaler i listen, og en "A" identifiserer tegnmaler.) Gjenta dette for hver kode du vil tilordne.

  • Velg Tilordne etter navn hvis du vil tilordne koder til maler med samme navn automatisk. Maler med samme navn som kodenavn markeres i kolonnen Mal. Samsvarende koder og maler må ikke bare ha samme navn, men også samme bokstavtype. Derfor blir for eksempel H1 og h1 ikke betraktet som samsvarende. (Hvis samme malnavn finnes i to forskjellige malgrupper, fungerer ikke valget Tilordne etter navn, og du får melding om at du må endre navn på en av malene.)

 3. Velg OK.

Vise eller skjule kodemerker eller kodede rammer

I korrektur- og artikkelvisningene angir kodemerker hvor objekter på en side er kodet. I layoutvisningen angir kodede rammer hvor objekter som tabeller og bilder er kodet. Kodefargen bestemmer fargen på merket eller rammen.

I dette eksemplet er det angitt koder for alle sideobjekter bortsett fra underoverskriften.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise kodede rammer i farger, velger du Vis > Struktur > Vis kodede rammer.

  • Hvis du vil skjule fargekoding av kodede rammer, velger du Vis > Struktur > Skjul kodede rammer.

  • Hvis du vil vise fargede hakeparenteser rundt kodet tekst, velger du Vis > Struktur > Vis kodemerker.

  • Hvis du vil skjule fargede hakeparenteser rundt kodet tekst, velger du Vis > Struktur > Skjul kodemerker.

Slette koder eller objekter

 • Hvis du vil slette en kode fra Koder-panelet, drar du koden til Slett kode-ikonet  nederst i panelet. Hvis koden har blitt brukt på innhold, vises en advarsel. Marker en annen kode hvis du vil erstatte den slettede koden, og velg deretter OK.
 • Hvis du vil slette alle koder som ikke brukes, velger du Marker alle ubrukte koder på menyen i Koder-panelet. Deretter klikker du på Slett kode-ikonet nederst i panelet.
 • Hvis du vil slette et objekt fra strukturruten, markerer du det. Deretter klikker du på sletteikonet i strukturruten eller velger Slett på menyen i strukturruten. En advarsel vises hvis objektet har innhold. Velg Fjern kode hvis du vil beholde innholdet i dokumentet, og velg Slett hvis du vil slette både objektet og innholdet i det.
Merk:

Koder som er lastet inn ved hjelp av en importert DTD-fil, kan ikke slettes før DTD-filen er slettet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din