Gruppere eller løse opp grupper av objekter

Du kan kombinere flere objekter i en gruppe, slik at de behandles som én enkelt enhet. Deretter kan du flytte eller transformere objektene uten å påvirke plasseringen og attributtene deres. Du kan for eksempel gruppere objektene i en logo, slik at du kan flytte og skalere logoen som én enhet.

Du kan også kjede grupper (gruppere dem som undergrupper innenfor større grupper). Bruk markeringsverktøyet, segmentmarkøren gruppemarkøren til å markere ulike nivåer i hierarkiet i en kjedet gruppe.

Hvis du arbeider med en stabel av overlappende objekter og grupperer noen objekter som ikke følger etter hverandre i stablerekkefølgen, plasseres de markerte objektene sammen like bak det fremste markerte objektet. (Hvis for eksempel objekter er stablet som A, B, C, D fra fremst til bakerst, og du grupperer B og D sammen, endres stabelrekkefølgen til A, B, D, C.) Hvis du grupperer objekter som er plassert i lag med forskjellige navn, flyttes alle objektene til det fremste laget du markerte et objekt på. I tillegg må alle objektene du markerer, enten være låste eller ulåste.

Gruppert objekt
Gruppert objekt

 1. Marker objektene du vil gruppere eller løse opp.

  Hvis det merkede området inneholder en del av et objekt (for eksempel et ankerpunkt), fører grupperings- eller oppløsingsoperasjonen til at hele objektet grupperes eller løses opp.

 2. Velg Objekt > Grupper for å gruppere de merkede objektene.

  Velg Objekt > Løs opp gruppe for å løse opp gruppen med de merkede objektene.

Merk:

Hvis du ikke er sikker på om et objekt er en del av en gruppe, markerer du det med markeringsverktøyet og ser på Objekt-menyen. Hvis Objekt > Løs opp gruppe er tilgjengelig, har du markert en gruppe.

Gruppere objekter og løse opp objektgrupper på ulike lag

Du kan også bruke Lag-panelet til å gruppere objekter som er montert på ulike lag i et dokument. Hvis du vil ha mer informasjon om lag, kan du klikke her.

Når du grupperer objekter på ulike lag i InDesign, grupperes objektene i det øverste laget som inneholder minst ett objekt i gruppen. InDesign husker imidlertid hvilke lag hvert objekt tilhører. Dette medfører at hvis du løser opp objektgruppen, tilbakestilles alle objektene som standard til de opprinnelige lagene.

Du kan også velge å la de ugrupperte objektene bli værende i det øverste laget. Hvis du vil gjøre dette, fjerner du merket for alternativet Opphev gruppering av Husker lag på utstikkermenyen i Lag-panelet.

Merk:

Dette alternativet er en innstilling på programnivå. Dette innebærer at alternativet brukes for alle dokumenter.

Låse eller låse opp objekter

Du kan bruke kommandoen Lås til å angi at bestemte objekter ikke skal flyttes i et dokument. Låste objekter holdes låst når du arkiverer, lukker og åpner dokumentet på nytt.

Et låst objekt kan ikke flyttes. Du kan imidlertid markere låste objekter hvis du deaktiverer Hindre valg av låste objekter i de generelle innstillingene. Når du markerer et låst objekt, kan du endre objektattributter, for eksempel farge.

 1. Marker objektet eller objektene du vil låse på plass.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil låse objektene, velger du Objekt > Lås.

  • Hvis du vil låse opp et objekt, klikker du på låseikonet.

  • Hvis du vil låse opp objektene på det aktive oppslaget, velger du Objekt > Lås opp alle ved oppslag.

Merk:

Du kan også bruke Lag-panelet til å låse eller låse opp både objekter og lag. Når du låser et lag, låses plasseringen til alle objektene på laget, og objektene kan ikke markeres. Se Lag.

Skjule objekter

Skjulte objekter blir ikke skrevet ut eller eksportert, og de kan heller ikke markeres.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skjule et objekt, markerer du det og velger Objekt > Skjul.

  • Hvis du vil vise skjulte objekter, velger du Objekt > Vis alle ved oppslag.

Duplisere objekter

Du kan duplisere objekter på flere forskjellige måter.

Duplisere et objekt ved hjelp av kommandoen Dupliser

Bruk kommandoen Dupliser hvis du vil duplisere et markert objekt. Den nye kopien vises på layouten litt nedenfor og til høyre for originalen.

 1. Marker ett eller flere objekter, og velg Rediger > Dupliser.

Duplisere et markert objekt mens du transformerer

Du kan duplisere et objekt hver gang du endrer plasseringen, retningen eller proporsjonene til det. Du kan for eksempel lage en blomst ved å tegne ett blomsterblad, angi referansepunktet innerst på bladet og rotere det gjentatte ganger med økende vinkler samtidig som du dupliserer det, slik at du får en ny kopi av bladet for hver vinkel.

 1. Gjør ett av følgende under transformeringen:

  • Når du drar segmentmarkøren , roteringsverktøyet , skaleringsverktøyet  eller skråstillingsverktøyet , holder du samtidig nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS). Hvis du vil begrense transformeringen av duplikatet, drar du mens du holder nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS).

  • Hvis du angir en verdi i Transformering-panelet eller kontrollpanelet, trykker du på Alt+Enter (Windows) eller Tilvalg+Retur (Mac OS) når du har angitt verdien.

  • Hvis du bruker piltastene til å flytte objekter, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du trykker på tastene.

Bruke Dupliser og repeter til å duplisere objekter

Bruk kommandoen Dupliser og repeter hvis du vil lage rader eller kolonner med duplikater. Du kan for eksempel fylle ut en side med jevnt plasserte duplikater av én enkelt visittkortdesign.

 1. Marker objektet eller objektene du vil duplisere.

 2. Velg Rediger > Dupliser og repeter.

 3. Angi hvor mange duplikater du vil lage, under Antall gjentakelser. Originalen teller ikke.

 4. Angi avstanden mellom duplikatene langs henholdsvis x- og y-aksen under Horisontal forskyvning og Vertikal forskyvning, og velg OK.

Merk:

Hvis du vil lage en side full av duplikater, bruker du først Dupliser og repeter der Vertikal forskyvning er 0 (null), for å opprette én rad med duplikater. Marker deretter hele raden, og bruk Dupliser og repeter der Horisontal forskyvning er null. Dette gjør at raden repeteres ned siden.

Duplisere objekter til et rutenett

Du kan dra og bruke endringstaster for å opprette et rutenett med objekter som er identiske med objektet som dupliseres.

 1. Marker et objekt.

 2. Velg markeringsverktøyet, hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og begynn å dra.

 3. Slipp Alt- eller Tilvalg-tasten mens du fortsatt drar. Trykk Pil venstre eller Pil høyre for å endre antallet kolonner. Trykk Pil opp eller Pil ned for å endre antallet rader. Dra et rektangel for å angi størrelsen på rutenettet.

 4. Slipp museknappen.

Opprette ikke-utskrivbare objekter

Du kan opprette objekter som vises på skjermen, men som ikke kan skrives ut eller vises i PDF-versjoner av dokumentet.

Merk:

Du kan også bruke lag som viser eller skjuler bestemte elementer i et dokument, og du kan tildele lag statusen Ikke utskrivbar.

 1. Marker objektet eller tekstrammen som du ikke vil skrive ut.
 2. Åpne Attributter-panelet (Vindu > Utskrift > Attributter).
 3. Merk av for Ikke-utskrivbar i Attributter-panelet.