Om lag

Hvert dokument har minst ett navngitt lag. Hvis du bruker flere lag, kan du lage og redigere bestemte områder eller typer innhold i dokumentet uten å påvirke andre områder eller innholdstyper. Hvis dokumentet for eksempel skrives ut sakte fordi det inneholder mye stor grafikk, kan du bruke ett lag bare til teksten i dokumentet, og når teksten skal korrekturleses, kan du skjule alle andre lag og skrive ut tekstlaget raskt. Du kan også bruke lag til å vise forskjellige utformingsideer for den samme layouten eller ulike versjoner av reklame for forskjellige regioner.

Tenk på lag som transparente ark som er stablet oppå hverandre. Hvis et lag ikke har objekter, kan du se gjennom det på alle objekter på lag bakenfor.

Merknader til flere lag:

 • Hvert dokumentlag har en informasjonstrekant som du kan klikke for å vise objektene og deres stablerekkefølge på det aktuelle laget for det aktive oppslaget. Grupper, knapper og objekter med flere tilstander har også informasjonstrekanter som du kan klikke for å vise de tilhørende objektene. Disse objektene kan du omorganisere, låse og låse opp og legge til i eller fjerne fra grupper.

 • Malobjekter vises nederst i hvert lag. Malobjekter kan vises foran dokumentsideobjekter hvis malsideobjektene er på et høyere lag. (Se Om maler, rekkefølge og lag.)

 • Et lag eksisterer på alle sider i et dokument, også i maler. Hvis du for eksempel skjuler lag 1 når du redigerer side 1 i dokumentet, skjules laget på alle sidene helt til du bestemmer deg for å vise det igjen.

 • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konverterer lag fra Adobe PageMaker® eller QuarkXPress, kan du se Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter.

Lag-panelet
I Lag-panelet vises en liste over lag. Det fremste laget vises øverst i panelet.

Opprette lag

Du kan når som helst legge til lag ved å velge Nytt lag på menyen i Lag-panelet eller knappen Nytt lag nederst i Lag-panelet. Antallet lag du kan ha i et dokument, begrenses bare av hvor mye minne som er tilgjengelig for InDesign.

Opprette lag

 1. Velg Vindu > Lag.
 2. Gjør ett av følgende for å opprette et nytt lag:
  • Hvis du vil opprette et nytt lag over det markerte laget, klikker du Nytt lag-knappen.

  • Hvis du vil opprette et nytt lag under det markerte laget, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker Nytt lag-knappen.

  • Hvis du vil opprette et nytt lag øverst i listen, holder du nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) mens du klikker Nytt lag-knappen.

  • Hvis du vil opprette et nytt lag og åpne dialogboksen Nytt lag, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker Nytt lag-knappen.

Angi valg for lag

 1. Velg Nytt lag på menyen i Lag-panelet, eller dobbeltklikk på et eksisterende lag.
 2. Angi lagvalg, og velg OK.

  Farge

  Tildel en farge for å identifisere objektene på det laget.

  Vis lag

  Velg denne innstillingen hvis du vil gjøre et lag synlig. Hvis du angir dette valget, blir øyeikonet synlig i Lag-panelet.

  Vis hjelpelinjer

  Velg dette alternativet hvis du vil gjøre hjelpelinjene på dette laget synlige. Hvis dette valget ikke er angitt for et lag, vises ikke hjelpelinjene selv om du velger Vis > Vis hjelpelinjer for dokumentet.

  Lås lag

  Velg dette alternativet hvis du vil unngå endringer av objektene på dette laget. Å velge dette er det samme som å gjøre blyantikonet med en strek over synlig i Lag-panelet.

  Lås hjelpelinjer

  Velg dette hvis du vil unngå endringer av alle hjelpelinjene på dette laget.

  Skriv ut lag

  Velg dette alternativet hvis du vil at dette laget ikke skal skrives ut. Når du skriver ut eller eksporterer til PDF, kan du angi om du vil skrive ut skjulte og ikke-utskrivbare lag.

  Skjul tekstflyt når laget er skjult

  Velg dette alternativet hvis du vil at tekst på andre lag skal flyte normalt når laget er skjult og inneholder objekter med tekstflyt.

Tildele en farge for et lag

Du kan tildele en farge til et lag for å gjøre det enklere å skille mellom lag med forskjellige markerte objekter. I Lag-panelet vises en prikk i fargen til laget for hvert lag som inneholder et markert objekt. På siden viser hvert objekt lagfargen i markeringshåndtakene, markeringsrammen, start- og sluttboksene, tekstflytgrensen (hvis den brukes), rammekantene (inkludert X-en i tomme grafikkrammer) og de skjulte tegnene. Lagfargen vises ikke på en umarkert ramme hvis rammekantene er skjulte.

 1. Dobbeltklikk på et lag i Lag-panelet, eller marker et lag og velg Lagvalg for [navn på lag].
 2. Velg en farge under Farge, eller velg Egendefinert hvis du vil angi en farge i systemets fargedialogboks.

Legge til objekter i lag

Alle nye objekter plasseres i mållaget, som er laget i Lag-panelet der pennikonet vises. Når du angir et lag, blir det også markert. Hvis flere lag er markert, endres ikke markeringen når du angir ett av dem, men hvis du angir et lag utenfor markeringen, oppheves markeringen av de andre lagene.

Du kan legge til objekter på mållaget på følgende måter:

 • Opprette nye objekter ved å bruke verktøyene for tekst eller tegning.

 • Importere, montere eller lime inn tekst eller grafikk.

 • Markere objekter på andre lag og flytte dem til det nye laget.

  Du kan ikke tegne eller montere et nytt objekt på et skjult eller låst lag. Når du velger et tegneverktøy eller tekstverktøyet, eller når du plasserer en fil mens mållaget er skjult eller låst, endres pekeren til et blyantikon med en strek over når den plasseres over dokumentvinduet. Vis eller lås opp mållaget, eller angi et synlig og ulåst lag. Hvis du velger Rediger > Lim inn når mållaget er skjult eller låst, vises det en advarsel der du får valget mellom å vise eller å låse opp mållaget.

Når du klikker på et lag i Lag-panelet for å angi det, vises pennikonet på laget du klikket på, og laget markeres.

Endre mållaget for det neste nye objektet
Endre mållaget for det neste nye objektet

Markere, flytte og kopiere objekter på lag

Som standard kan du markere alle objekter på alle lag. I Lag-panelet angir prikker lag med markerte objekter. Markeringsfargen til laget hjelper deg med å identifisere laget til et objekt. Hvis du vil unngå å markere objekter på et bestemt lag, låser du laget.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil markere enkeltobjekter på et lag, klikker du trekantikonet ved siden av laget for å vise alle objektene, og deretter markerer du målobjektet. Du kan også dra målobjektet til et annet sted uten å markere det.


   Dra objekter fra ett lag til et annet

  • Hvis du markerer alle objekter på et bestemt lag, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) når du klikker på et lag i Lag-panelet.

  • Hvis du vil flytte eller kopiere objekter til et annet lag, bruker du markeringsverktøyet til å markere ett eller flere objekter på en dokumentside eller i en mal. I Lag-panelet flytter du de markerte objektene til et annet lag ved å dra i den fargede prikken til høyre i laglisten.


   Flytte et objekt til et nytt lag

Merk:

Hvis du vil flytte markerte objekter til et låst lag, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar den fargede prikken. Hvis du vil kopiere markerte objekter til et annet lag, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar den fargede prikken på høyre side av laglisten over til det andre laget. Hvis du vil kopiere markerte objekter til et låst lag, holder du nede Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Tilvalg (Mac OS) mens du drar den fargede prikken.

Lime objekter inn i ulike lag

Kommandoen Lim inn husker lag påvirker hvordan objekter som er limt inn fra andre steder, påvirker eksisterende lag.

Hvis Lim inn husker lag er valgt, blir objekter som klippes ut eller kopieres fra forskjellige lag, værende på laget sitt når de limes inn på den nye siden eller det nye stedet. Hvis du limer inn objekter i et dokument som ikke inneholder de samme lagene som dokumentet de ble kopiert fra, legges objektenes lagnavn til i Lag-panelet i det andre dokumentet, og hvert objekt limes inn i sitt lag.

Hvis Lim inn husker lag ikke er valgt, limes objekter som er klipt ut eller kopiert fra forskjellige lag, inn på samme mållag.

 1. Kontroller at Lim inn husker lag ikke er valgt på menyen i Lag-panelet.

 2. Marker objektene, og velg Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut.

 3. Klikk på det andre laget for å angi det i Lag-panelet.

 4. Velg Rediger > Lim inn.

Duplisere et lag

Når du dupliserer et lag, kopierer du lagets innhold og innstillinger. Det dupliserte laget vises deretter over det opprinnelige laget i Lag-panelet. Alle dupliserte rammer som var koblet til andre rammer på laget, forblir koblet. Dupliserte rammer der originalene var koblet til rammer på andre lag, er ikke lenger koblet til disse rammene.

 1. Gjør ett av følgende i Lag-panelet:
  • Marker lagnavnet, og velg Dupliser laget [navn på lag] på menyen i Lag-panelet.

  • Dra et lagnavn, og slipp det på knappen Nytt lag.

Endre lagrekkefølgen

Du kan endre rekkefølgen på lag i dokumentet ved å ordne dem i Lag-panelet. Når du endrer lagrekkefølgen, endres den på alle sider, ikke bare på måloppslaget.

Du kan også endre stablerekkefølgen for objekter på et lag ved å flytte dem på laget. Se Plassere objekter i en stabel.

 1. Dra et lag opp eller ned i listen i Lag-panelet. Du kan også dra flere markerte lag.
Endre lagrekkefølgen
Endre lagrekkefølgen

Vise eller skjule lag og objekter

Du kan når som helst skjule eller vise et lag, og du kan skjule eller vise objekter på et lag. Skjulte lag og objekter kan ikke redigeres, og de vises heller ikke på skjermen eller på utskrifter. Å skjule lag kan være nyttig når du vil gjøre ett av følgende:

 • Skjule deler av et dokument som ikke skal vises i det endelige dokumentet.

 • Skjule alternative versjoner av et dokument.

 • Forenkle visningen av et dokument, slik at det blir enklere å redigere andre deler av dokumentet.

 • Unngå at et lag skrives ut.

 • Oppdatere skjermen raskere når et lag inneholder grafikk med høy oppløsning.

Merk:

Som standard fortsetter teksten å flyte rundt objekter på skjulte lag. Hvis du vil ignorere tekstflytinnstillingene for skjulte objekter, velger du Lagvalg på menyen i Lag-panelet. Deretter velger du Skjul tekstflyt når laget er skjult.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil skjule eller vise ett lag om gangen, klikker du på kvadratet helt til venstre for lagnavnet i Lag-panelet for å skjule eller vise øyeikonet for dette laget.

  • Hvis du vil vise eller skjule enkeltobjekter på et lag, klikker du informasjonstrekanten for å vise alle objekter på et lag, og deretter klikker du øyeikonet for å vise eller skjule objektet.

  • Hvis du vil skjule alle lag bortsett fra det markerte laget, eller hvis du vil skjule alle objekter på et lag bortsett fra det markerte objektet, velger du Skjul andre på menyen i Lag-panelet. Du kan også Alt+klikke (Windows) eller Tilvalg+klikke (Mac OS) firkanten helt til venstre på laget eller objektet som fortsatt skal være synlig.

  • Hvis du vil vise alle lag, velger du Vis alle lag på menyen i Lag-panelet. Du kan også Alt+klikke (Windows) eller Tilvalg+klikke (Mac OS) firkanten helt til venstre på et synlig lag eller objekt for å vise alle lag eller alle objekter på et lag.

Angi et lag som ikke-utskrivbart

 1. Merk laget i Lag-panelet.
 2. Velg Lagvalg på menyen i Lag-panelet.
 3. Hvis du vil unngå at laget skrives ut, deaktiverer du Skriv ut lag og velger OK.

Merk:

Når du skriver ut eller eksporterer til PDF, har du fortsatt muligheten til å skrive ut skjulte og ikke-utskrivbare lag.

Låse eller låse opp lag

Å låse et lag er nyttig for å unngå at du endrer et lag ved et uhell. Et låst lag vises som et blyantikon med en strek over i Lag-panelet. Objekter på låste lag kan ikke markeres eller redigeres direkte, men hvis de har attributter som kan redigeres indirekte, endres de likevel. Hvis du for eksempel redigerer en nyansefarge, endres objekter på låste lag som bruker denne nyansefargen, tilsvarende. Hvis du plasserer en serie med koblede tekstrammer i både låste og ulåste lag, kan teksten i låste lag likevel endres.

Du kan også bruke Lag-panelet til å låse eller låse opp objekter på et lag. Se Låse eller låse opp objekter.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil låse eller låse opp ett lag om gangen, klikker du en firkant i den andre kolonnen fra venstre i Lag-panelet for å vise (låse) eller skjule (låse opp) laget.

  • Hvis du vil låse alle lag bortsett fra det markerte laget, velger du Lås andre på menyen i Lag-panelet. Du kan også Alt+klikke (Windows) eller Tilvalg+klikke (Mac OS) firkanten til venstre for laget som fortsatt skal være ulåst.

  • Hvis du vil låse opp alle lag, velger du Lås opp alle lag på menyen i Lag-panelet.

Slette lag

Husk at hvert lag dekker hele dokumentet, og at det vises på hver side i dokumentet. Før du sletter et lag, bør du vurdere å skjule alle andre lag og deretter gå til hver side i dokumentet for å bekrefte at de gjenværende objektene trygt kan slettes.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil slette et lag, drar du et lag fra Lag-panelet til sletteikonet eller velger Slett laget [navn på lag] på menyen i Lag-panelet.

  • Hvis du vil slette flere lag, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker lagene for å markere dem. Deretter drar du lagene fra Lag-panelet til Slett-ikonet, eller du velger Slett lag på menyen i Lag-panelet.

  • Hvis du vil slette alle tomme lag, velger du Slett ubrukte lag på menyen i Lag-panelet.

  • Hvis du vil slette et objekt på et lag, markerer du objektet i Lag-panelet og klikker Slett-ikonet.

Slå sammen lag i et dokument

Ved å slå sammen lag kan du redusere antall lag i et dokument uten å slette objekter. Når du slår sammen lag, flyttes objekter fra alle markerte lag til mållaget. Av lagene du slår sammen, er det bare mållaget som beholdes i dokumentet. De andre markerte lagene slettes. Du kan også slå sammen alle lagene i et dokument.

Merk:

Hvis du slår sammen lag som består av en blanding av sideobjekter og malobjekter, flyttes malobjektene i bakgrunnen av det sammenslåtte laget.

 1. Marker en hvilken som helst kombinasjon av lag i Lag-panelet. Pass på at du inkluderer laget du vil angi som det sammenslåtte laget. Hvis du vil slå sammen lagene i dokumentet, markerer du alle lagene i panelet.
 2. Klikk på et markert lag for å angi at det skal være mållaget, som angis med pennikonet.
 3. Velg Slå sammen lag på menyen i Lag-panelet.

Du kan også slå sammen lag med identiske navn for å eksportere en bok til PDF.