Oversikt over markeringsmetoder

InDesign inneholder følgende metoder og verktøy for markering:

Markeringsverktøy 

Med dette verktøyet kan du markere tekst- og grafikkrammer, og arbeide med et objekt ved hjelp av markeringsrammen. Hvis du klikker innholdsgriperen (sirkelen) som vises når du holder musepekeren over et bilde, kan du behandle bildet innenfor rammen uten å måtte bytte til segmentmarkøren.

Innholdsgriper

Segmentmarkøren 

Med dette verktøyet kan du markere innholdet i en ramme, for eksempel montert grafikk, eller arbeide direkte med redigerbare objekter, for eksempel baner, rektangler eller tekst som er konvertert til en tekstkontur.

Typeverktøyet 

Med dette verktøyet kan du markere tekst i tekstrammer, baner eller tabeller.

Undermenyen Marker

Her kan du markere objektbeholderen (eller rammen) og objektinnholdet. På undermenyen Marker kan du også markere objekter basert på plasseringen i forhold til andre objekter. Velg Objekt > Marker hvis du vil vise undermenyen Marker. Du kan også høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på et objekt og velge Marker på hurtigmenyen som vises.

Knapper på kontrollpanelet

Lar deg markere innholdet ved hjelp av Velg innhold-knappen eller beholderen ved hjelp av Velg beholder-knappen. Du kan også bruke Velg neste objekt eller Velg forrige objekt i en gruppe eller på et oppslag.

Kommandoene Marker alt og Fjern all markering

Med disse kommandoene kan du markere eller fjerne markeringen av alle objekter i oppslaget og på montasjebordet, avhengig av hvilket verktøy som er aktivt, og hva som allerede er markert. Velg Rediger > Marker alt eller Rediger > Fjern all markering.

Merk:

Dobbeltklikk et objekt for å veksle mellom å markere rammen og objektet. Dobbeltklikk på en tekstramme hvis du vil plassere innsettingspunktet og bytte til typeverktøyet.

Markere objekter

Et objekt er et utskrivbart element på en side eller på montasjebordet, for eksempel en bane eller importert grafikk. En ramme eller bane er en form du tegner eller en beholder for tekst eller grafikk. En markeringsramme er et rektangel med åtte markeringshåndtak som viser objektets vertikale og horisontale dimensjoner. Før du kan endre et objekt, må du markere det med et markeringsverktøy.

Det er to måter å markere et objekt på i InDesign:

Bane med markert markeringsramme (til venstre), markert bane (i midten) og bane med markert ankerpunkt (til høyre)
 • Du kan bruke markeringsverktøyet til å aktivere markeringsrammen for et objekt når du skal utføre generelle layoutoppgaver, for eksempel plassere og endre størrelse på objekter. Når du markerer et bilde, kan du bruke markeringsverktøyet til å markere rammen eller bildet i rammen.

Bruke markeringsverktøyet til å redigere bilder

A. Innholdsgriperen vises når du holder pekeren over et bilde. B. Klikk på innholdsgriperen for å markere innholdet. C. Klikk utenfor innholdsgriperen for å markere rammen.  
 • Du kan bruke segmentmarkøren til å markere innholdet i en beholder (for eksempel importert grafikk) eller enkeltpunkt i en bane når du skal utføre oppgaver som omfatter endring av størrelsen på importert grafikk, tegning og redigering av baner og redigering av tekst.

Merk:

Et importert bilde er alltid i en ramme. Du kan markere bildet og rammen, bare bildet eller bare rammen. Rammen og markeringsrammen til importert grafikk kan ha ulik størrelse. Du finner mer informasjon om hvordan markerte områder angis i InDesign, i Endre objekter ved å bruke grafikkrammer.

En markert markeringsramme (til venstre) sammenlignet med en markert rektangulær bane (til høyre)

Når det gjelder rektangulære objekter, kan det være vanskelig å se forskjell på markeringsrammen til objektet og banen til selve objektet. En markeringsramme viser alltid åtte store, hule ankerpunkt. En rektangulær bane viser alltid fire små ankerpunkt (som kan være hule eller fylte).

Markere en markeringsramme

Du kan aktivere markeringsrammen for et objekt. Denne rammen er et rektangel som viser objektets horisontale og vertikale dimensjoner. (Markeringsrammen for grupperte objekter er et stiplet rektangel.) Markeringsrammen kalles også en beholder. Når du bruker markeringsrammen, kan du raskt flytte, duplisere og skalere objektet uten å måtte bruke andre verktøy. Når du arbeider med baner, kan du bruke markeringsrammen til å arbeide med et helt objekt på en enkel måte uten at du ved et uhell endrer ankerpunktene som bestemmer formen på objektet.

Merk:

Hvis du vil utføre mer nøyaktig flytting eller skalering, eller foreta andre endringer som rotering, bruker du kontrollpanelet eller Transformering-panelet.

 1. Gjør ett av følgende med markeringsverktøyet:
  • Klikk på objektet. Hvis objektet er en bane som ikke er fylt, klikker du på kanten av objektet. Hvis objektet er et bilde, klikker du innholdsgriperen for å aktivere markeringsrammen for bildet, eller du klikker utenfor innholdsgriperen for å markere rammen.

  • Dra et stiplet markeringsrektangel eller markeringsmerke rundt deler av eller hele objektet.

  • Hvis du har markert grafikk eller kjedet innhold, klikker du på Velg beholder-knappen på kontrollpanelet.

Når du markerer ett eller flere objekter med markeringsverktøyet, angir markeringsrammen størrelsen på hvert objekt. Hvis du ikke ser en markeringsramme når et objekt er markert, kan det hende at du har markert det ved å bruke segmentmarkøren .

Hvis du klikker på en ramme og den ikke markeres, kan det hende at rammen er et låst objekt, at den er på et låst lag, eller at den er et malsideobjekt. Se Ikke mulig å markere objekter.

Markere en bane eller punkt på en bane

Baner i InDesign defineres av ankerpunkt, endepunkt og tangentlinjer. Du markerer ankerpunkt og endepunkt ved hjelp av segmentmarkøren.

En bane med et enkelt punkt markert (til venstre) og flere punkt markert (til høyre)
 1. Bruk segmentmarkøren, og klikk på banen for å markere den.

  Legg merke til hvordan verktøyet endres når det holdes over en bane eller et punkt .

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil markere et enkeltpunkt, klikker du på punktet.

  • Hvis du vil markere flere punkt på banen, trykker du på Skift mens du klikker på hvert punkt.

  • Hvis du vil markere alle punktene på banen samtidig, klikker du på punktet i midten av objektet eller holder nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikker på banen. Hvis du markerer en del av objektet med segmentmarkøren, markerer kommandoen Marker alt alle punktene.

Markere tekst i en ramme

 • Du kan markere tekst ved å dra. Klikk på en tekstramme ved hjelp av tekstverktøyet. Et innsettingspunkt vises.
 • Du kan opprette et innsettingspunkt i teksten ved å dobbeltklikke på en tekstramme ved hjelp av et markeringsverktøy. InDesign bytter automatisk til tekstverktøyet.

Markere et objekt i en ramme

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på objektet med segmentmarkøren . Segmentmarkøren endres automatisk til håndverktøyet når den holdes over et grafikkobjekt i en ramme (men ikke hvis den holdes over et objekt som ikke inneholder grafikk, for eksempel en bane).

  • Hvis objektet innenfor en ramme er et bilde, klikker du på innholdsgriperen for å markere bildet.

  Merk:

  Hvis du ikke vil at innholdsgriperen skal vises når du holder pekeren over et bilde, velger du Vis > Tillegg > Skjul innholdsgriper.

  • Marker en ramme, og velg Marker > Innhold fra Objekt-menyen eller objektets hurtigmeny.
  • Marker en ramme, og klikk på Velg innhold i kontrollpanelet.
    

Markere flere objekter

 • Hvis du vil markere alle objektene i et rektangulært område, bruker du markeringsverktøyet  til å dra et markeringsmerke over alle objektene du vil markere.
 • Hvis du vil markere objekter som ikke er plassert ved siden av hverandre, markerer du et objekt med markeringsverktøyet og trykker deretter på Skift mens du klikker på et annet objekt. Hvis du klikker på markerte objekter, oppheves markeringen.
 • Hvis du vil markere enda flere objekter, trykker du på Skift mens du drar et markeringsmerke over objektene med markeringsverktøyet. Når du drar over markerte objekter, oppheves markeringen.

Merk:

Du kan bruke tilsvarende metoder når du skal markere kjedede objekter i grupper eller rammer med segmentmarkøren.

Markere eller fjerne markering av alle objekter

Hvis du vil fjerne markering av alle objekter i oppslaget og på montasjebordet, velger du Rediger > Fjern all markering. Du kan også klikke minst tre bildepunkter fra objektene med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren.

Kommandoen Marker alt fungerer på forskjellige måter i ulike situasjoner:

 • Hvis markeringsverktøyet er aktivt, markeres alle baner og rammer i oppslaget og på montasjebordet med aktive markeringsrammer.

 • Hvis Segmentmarkøren er aktiv og et objekt er markert med segmentmarkøren, markerer kommandoen Marker alt alle ankerpunktene på objektet, men ingen andre objekter. Hvis ikke noe er markert, markerer Marker alt alle baneobjektene i oppslaget og på montasjebordet.

 • Hvis tekstverktøyet er aktivt, og det er et innsettingspunkt i en tekstramme (angitt med en blinkende vertikal linje), markerer Marker alt all tekst i tekstrammen og i tekstrammer som er koblet til tekstrammen. Ingen andre objekter markeres.

 • Hvis et objekt i en gruppe er markert, markerer Marker alt de øvrige objektene i gruppen, men ingen andre objekter i oppslaget.

 1. Velg verktøyet du vil bruke. Hvis du vil, kan du markere et objekt eller plassere innsettingspunktet i en tekstramme.
 2. Velg Rediger > Marker alt.

  Merk:

  Du kan ikke bruke kommandoen Marker alt til å markere kjedede objekter, objekter i låste eller skjulte lag, objekter på malsider som ikke overstyres på dokumentsidene, eller objekter på andre oppslag og montasjebord (bortsett fra koblet tekst).

Ikke mulig å markere objekter

Hvis et objekt ikke kan markeres, kan årsaken være følgende:

 • Objektet er dekket av et annet objekt i en stabel. Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk på samme sted gjentatte ganger til du har markert den aktuelle rammen eller gruppen. Se Markere kjedede eller overlappende objekter.

 • Objektet er et malsideobjekt, noe som er angitt av en prikket ramme. Hvis du vil markere et malsideobjekt, går du til malsiden som er brukt på dokumentsiden, eller du overstyrer malsideobjektet. Se Overstyre et malobjekt.

 • Objektet er låst med kommandoen Objekt > Lås. Velg Objekt > Lås opp alle ved oppslag. Se Låse eller låse opp objekter.

 • Objektet er på et låst lag. Klikk låseikonet ved siden av laget i Lag-panelet for å låse opp laget. Se Låse eller låse opp lag.

Markere kjedede eller overlappede objekter

Hvis et objekt ligger i en ramme, sier vi at objektet er kjedet i en beholder eller ramme. Det er tre vanlige kjedetyper: baner i rammer, rammer i rammer og grupper i grupper. Du må alltid være oppmerksom på hvilke objekter eller objektattributter du må markere, hvilke som er markert, og hvilke markeringsverktøy du skal bruke til å endre markeringer.

Du styrer markeringer i kjedede grupper ved å bruke segmentmarkøren og markeringsverktøyene i tillegg til knappene Velg innhold og Velg beholder. Du kan alltid markere teksttegn med tekstverktøyet, uavhengig av hvor dypt en tekstramme er kjedet.

Markere kjedede, grupperte eller overlappende objekter

Når du kjeder objekter eller plasserer dem over hverandre i samme lag, kan det være vanskelig å markere ett enkelt objekt eller en enkelt ramme. Du får hjelp til dette ved å bruke markeringsvalgene på Objekt-menyen og hurtigmenyen.

Markere kjedede objekter

A. Markert bilde B. Markert bane til rammen som inneholder bildet C. Gruppe med markert ramme 

Merk:

Åpne Info-panelet hvis du på en enkel måte vil se hvilket objekt som er markert.

 1. Velg segmentmarkøren, og klikk på det kjedede eller grupperte objektet.
 2. Hvis du ikke får markert det objektet du ønsker, gjør du ett av følgende:
  • Velg Objekt > Marker, og angi ett av markeringsvalgene.
  • Plasser pekeren over objektet du vil markere, og høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) for å vise hurtigmenyen. Velg Marker og ønsket markeringsvalg.

  Merk:

  Å markere objekter ved hjelp av kommandoene på hurtigmenyen er ikke det samme som å bruke kommandoene på menyen Objekt > Marker. Når du bruker hurtigmenyen, baseres markeringen på det nøyaktige punktet du klikket for å vise hurtigmenyen. Det betyr at det nærmeste objektet over eller under klikket markeres, og ikke det neste objektet i stablerrekkefølgen.

  • Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk på samme sted gjentatte ganger til du har markert den aktuelle rammen eller gruppen. (Ikke klikk på et ankerpunkt.)

  • Hvis du vil markere alle objektene i en gruppe enkeltvis, markerer du gruppen med markeringsverktøyet, klikker på Marker innhold-knappen  i kontrollpanelet og velger Rediger > Marker alt.

 3. Gjør ett av følgende hvis du vil gå nedover eller oppover i en stabel med objekter:
  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS), og angi et valg på hurtigmenyen Marker .

  • Velg Objekt > Marker > Neste objekt under eller Neste objekt over gjentatte ganger til du har markert det aktuelle objektet. Når du kommer til øverste eller nederste objekt i stabelen, endres ikke markeringen.

  • Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk på stabelen for å gå nedover fra øverste objekt i stabelen. Når du kommer til nederste objekt i stabelen, fortsetter markeringen på nytt med øverste objekt i stabelen. Hvis du vil gå oppover fra bunnen av stabelen, holder du nede Alt+Ctrl (Windows) eller Tilvalg+Kommando (Mac OS) og klikker på stabelen med markeringsverktøyet.

  Merk:

  Hurtigmenyvalgene avhenger av hvor pekeren er plassert.

Markere flere kjedede objekter

 1. Velg segmentmarkøren, og klikk på det kjedede objektet.
 2. Hold nede Skift mens du klikker på hvert enkelt kjedet objekt du vil markere.

Markeringsalternativer

Ved å bruke valgene på undermenyen Marker (velg Objekt > Marker, eller velg Marker på hurtigmenyen) er det enklere å markere overlappende, kjedede eller grupperte objekter. Hvilke valg som vises, avhenger av hvilken type objekter du arbeider med. Når du bruker hurtigmenyen, avhenger det markerte objektet av pekerens plassering.

Første objekt over

Markerer det øverste objektet i stabelen.

Neste objekt over

Markerer objektet som ligger rett over gjeldende objekt.

Neste objekt under

Markerer objektet som ligger rett under gjeldende objekt.

Siste objekt under

Markerer det nederste objektet i stabelen.

Innhold

Markerer innholdet i den markerte grafikkrammen, eller et objekt innenfor gruppen hvis en gruppe er markert. Du kan også velge Velg innhold-knappen i kontrollpanelet.

Beholder

Markerer rammen som omslutter det markerte objektet, eller markerer gruppen objektet tilhører hvis et objekt i en gruppe er markert. Du kan også klikke på Velg beholder-knappen i kontrollpanelet.

Forrige objekt / Neste objekt

Markerer neste eller forrige objekt i gruppen hvis det markerte objektet er en del av en gruppe, eller markerer neste eller forrige objekt i oppslaget hvis et objekt som ikke er gruppert, er markert. Hold nede Skift og klikk for å hoppe over fem objekter om gangen. Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk for å markere første eller siste objekt i en stabel.

Plassere objekter i en stabel

Overlappende objekter stables i den rekkefølgen de er opprettet eller importert i. Du kan bruke undermenyen Plasser til å endre stabelrekkefølgen for objekter.

Lag-panelet viser også stablerekkefølgen for objekter. Rekkefølgen for hvert lag i Lag-panelet bestemmer hvilke objektet på et lag som vises foran eller bak objekter på andre lag. Rekkefølgen for objekter på hvert lag bestemmer stablerekkefølgen for disse objektene på det laget. Du kan dra objektene innenfor et lag eller bruke kommandoene på menyen Objekt > Plasser til å angi stabling innenfor hvert lag. Hvis du ikke har opprettet noen lag, inneholder dokumentet bare én stabel med objekter på det ene standardlaget. Objekter på maler eksisterer bakerst på hvert navngitte lag.

Merk:

Hvis du grupperer objekter, kan det hende at du endrer stablerekkefølgen (i forhold til objekter som ikke er gruppert).

 1. Marker objektet du vil flytte fremover eller bakover i en stabel.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte et markert objekt fremst eller bakerst i en stabel, velger du Objekt > Plasser > Legg foran eller Objekt > Plasser > Legg bak.

  • Hvis du vil flytte et markert objekt foran eller bak neste objekt i en stabel, velger du Objekt > Plasser > Send framover eller Objekt > Plasser > Send bakover.

  • Klikk på informasjonstrekanten ved siden av et lag i Lag-panelet, og dra deretter objekter innenfor laget for å endre stablerekkefølgen for dem.