Opprette en bokfil

En bokfil er en samling dokumenter som kan dele maler, fargeprøver, malsider og andre objekter. Du kan nummerere sider i dokumenter i bøker i løpende rekkefølge, skrive ut markerte dokumenter i en bok eller eksportere dem til PDF. Ett dokument kan tilhøre flere bokfiler.

Ett av dokumentene som legges til i en bok, er malkilden. Som standard er malkilden det første dokumentet i boken, men du kan velge en ny malkilde når som helst. Når du synkroniserer dokumenter i en bok, erstattes de angitte malene og fargeprøvene som er i andre dokumenter i en bok, med dem fra malkilden.

Michael Murphy har laget en opplæringsvideo om å opprette bøker på Grunnleggende om bøker.

 1. Velg Fil > Ny > Bok.
 2. Angi et navn på boken og en plassering, og velg Arkiver.

  Bok-panelet vises. Bokfilen arkiveres med filtypen .indb.

 3. Legg til dokumenter i bokfilen.

Legge til dokumenter i en bokfil

Når du oppretter en bokfil, åpnes den i Bok-panelet. Bok-panelet er arbeidsområdet til en bokfil. Der kan du legge til, fjerne eller omorganisere dokumenter.

 1. Velg Legg til dokument på menyen i Bok-panelet, eller velg plussknappen  nederst i Bok-panelet.
 2. Marker Adobe InDesign-dokumentet eller -dokumentene du vil legge til, og velg Åpne.

  Merk:

  Du kan dra og slippe filer i Bok-panelet fra et vindu i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS). Du kan også dra et dokument fra én bok til en annen. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) hvis du vil kopiere dokumentet.

 3. Hvis du har tatt med dokumenter fra tidligere versjoner av InDesign, konverteres de til Adobe InDesign CS5-format når de legges til i boken. Angi et nytt navn for det konverterte dokumentet (eller la navnet være som det er) i dialogboksen Arkiver som, og velg Arkiver.

  Merk:

  Du må konvertere Adobe PageMaker- eller QuarkXPress-dokumenter før du legger dem til i bokfilen.

 4. Hvis det er nødvendig, endrer du rekkefølgen på dokumentene i panelet ved å dra dem opp eller ned til riktig plassering i listen.
 5. Hvis du vil angi et dokument som malkilden, klikker du i boksen ved siden av navnet på dokumentet i panelet.

Hvis du vil åpne et dokument i en bokfil, dobbeltklikker du på dokumentnavnet i Bok-panelet.

Administrere bokfiler

Alle åpne bokfiler vises på en egen fane i Bok-panelet. Hvis flere bøker er åpne samtidig, velger du fanen for å vise denne boken fremst og få tilgang til panelmenyen.

Ikoner i Bok-panelet viser statusen for et dokument, for eksempel om det er åpent , mangler , er endret  (dokumentet ble redigert, eller side- eller seksjonsnumre ble endret mens boken var lukket) eller er i bruk  (hvis en annen person har dokumentet åpent i en styrt arbeidsflyt). Ingen ikoner vises ved siden av lukkede dokumenter.

Merk:

Hvis du vil vise banenavnet til et dokument i en bok, holder du musepekeren over dokumentnavnet til det vises et verktøytips. Du kan også velge Dokumentinformasjon på menyen i Bok-panelet.

Arkivere en bokfil

Bokfiler er atskilte fra dokumentfiler. Når du for eksempel velger Arkiver bok, arkiveres endringer i boken, men ikke i dokumentene i boken.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere en bok under et nytt navn, velger du Arkiver bok som på menyen i Bok-panelet. Angi et arkiveringssted og et filnavn, og velg Arkiver.

  • Hvis du vil arkivere en eksisterende bok under samme navn, velger du Arkiver bok på menyen i Bok-panelet, eller du klikker på Arkiver-knappen  nederst i Bok-panelet.

Merk:

Hvis du deler bokfiler over en server, må du kontrollere at du har et filbehandlingssystem, slik at du ikke arkiverer over andres endringer ved et uhell.

Lukke en bokfil

 • Hvis du vil lukke én enkelt bok, velger du Lukk bok på menyen i Bok-panelet.
 • Hvis du vil lukke alle åpne bøker som er parkert sammen i samme panel, klikker du på lukkeknappen på tittellinjen i Bok-panelet.

Fjerne bokdokumenter

 1. Marker dokumentet i Bok-panelet.
 2. Velg Fjern dokument på menyen i Bok-panelet.

Når du fjerner dokumentet fra bokfilen, slettes ikke filen på disken. Dokumentet fjernes bare fra bokfilen.

Erstatte bokdokumenter

 1. Marker dokumentet i Bok-panelet.
 2. Velg Erstatt dokument på menyen i Bok-panelet, finn dokumentet du vil erstatte det med, og velg Åpne.

Åpne en bokfil i Utforsker eller Finder

 1. Velg et dokument i Bok-panelet.

 2. Velg Vis i Utforsker (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS) på menyen i Bok-panelet.

Et leservindu med den valgte filen åpnes.

Synkronisere bokdokumenter

Når du synkroniserer dokumenter i en bok, kopieres elementene du angir, enten maler, variabler, malsider, forvalg for overlapping, kryssreferanseformater, innstillinger for betinget tekst, nummererte lister eller fargeprøver, fra malkilden til de angitte dokumentene i boken. Alle elementer som har identiske navn, erstattes.

Hvis elementene i malkilden ikke finnes i dokumentene som synkroniseres, legges de til. Elementer som ikke er inkludert i malkilden, endres ikke i dokumentene som synkroniseres.

Velg elementer som skal synkroniseres

 1. Velg Synkroniseringsvalg på menyen i Bok-panelet.
 2. Velg elementene du vil kopiere fra malkilden til andre bokdokumenter.

  Pass på at du markerer alle maler som er inkludert i definisjonene av andre maler. En objektmal kan for eksempel inneholde avsnitts- og tegnmaler som igjen inneholder fargeprøver.

 3. Velg Grupper for smart malsamsvar hvis du vil unngå duplisering av maler med entydig navn som har blitt flyttet til eller fra malgrupper.

  Sett at malkilden inneholder en tegnmal i en malgruppe, og at dokumentet som synkroniseres, inneholder samme tegnmal utenfor malgruppen. Hvis det er merket av for dette valget, flyttes tegnmalen til malgruppen i synkroniserte dokumenter.

  Hvis det ikke er merket av for dette valget, opprettes det en ny forekomst av tegnmalen i malgruppen med valg som samsvarer med malkilden. Tegnmalen utenfor malgruppen endres ikke.

  Merk:

  Hvis et dokument inneholder flere maler med samme navn (for eksempel Tegnmal 1 i en malgruppe og Tegnmal 1 utenfor en malgruppe), virker InDesign som om det ikke er merket av for valget. Du oppnår det beste resultatet ved å opprette maler med unike navn.

 4. Velg OK.

Synkronisere dokumenter i en bokfil

Du kan synkronisere boken mens dokumenter i boken er lukket. De lukkede dokumentene åpnes automatisk. Deretter utføres eventuelle endringer, og til slutt arkiveres og lukkes dokumentene. Dokumenter som er åpne når du synkroniserer, endres, men de arkiveres ikke.

 1. Klikk i den tomme boksen ved siden av dokumentet du vil angi som malkilde, i Bok-panelet. Ikonet for malkilde  angir hvilket dokument som er malkilden.
  Valgt malkilde
  Valgt malkilde

 2. Kontroller at elementene du vil kopiere fra malkilden, er valgt i dialogboksen Synkroniseringsvalg.
 3. Marker dokumentene du vil synkronisere med malkildedokumentet, i Bok-panelet. Hvis ingen dokumenter er markert, synkroniseres hele boken.

  Merk:

  Hvis du vil være sikker på at ingen dokumenter er markert, klikker du i det tomme, grå området under dokumentene i boken. Du må kanskje bla i Bok-panelet eller endre størrelse på det. Du kan også holde nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og klikke på et markert dokument for å fjerne markeringen.

 4. Velg Synkroniser valgte dokumenter eller Synkroniser bok på menyen i Bok-panelet, eller klikk på Synkroniser-knappen  nederst i Bok-panelet.

Merk:

Hvis du velger Rediger > Angre, angres bare endringer i dokumenter som er åpne når du synkroniserer.

Synkronisere malsider

Malsider synkroniseres på samme måte som andre elementer. Det vil si at malsider med samme navn (for eksempel A-mal) som dem i malkilden erstattes. Synkronisering av malsider er nyttig for dokumenter som bruker de samme utformingsobjektene, for eksempel løpende topptekst eller bunntekst. Hvis du imidlertid vil beholde sideobjekter på en malside i andre dokumenter enn malkilden, kan du la være å synkronisere malsidene eller opprette malsider med forskjellige navn.

Alle malsideobjekter som overskrives på dokumentsider etter at du har synkronisert maler for første gang, kobles fra malen. Hvis du har tenkt å synkronisere malsider i boken, kan det være lurt å synkronisere alle dokumentene i boken på begynnelsen av utformingsprosessen. På den måten beholder overstyrte malsideobjekter koblingen til malsiden og fortsetter å bli oppdatert av endrede malsideobjekter i malkilden.

Det kan også være lurt å synkronisere malsider ved å bruke bare én kildemal. Hvis du synkroniserer fra en annen kildemal, kan overstyrte malsideobjekter bli koblet fra malsiden. Hvis du må synkronisere ved å bruke en annen malkilde, deaktiverer du valget av Malsider i dialogboksen Synkroniseringsvalg før du gjør det.

Konvertere bokfiler fra tidligere versjoner av InDesign

Du kan konvertere en bokfil som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign, ved å åpne og arkivere den i InDesign CS5. Når du synkroniserer, oppdaterer nummereringen, skriver ut, pakker eller eksporterer en konvertert bok, konverteres dokumentene i den også til InDesign CS5-format. Du kan bestemme om du vil skrive over eller beholde de originale dokumentfilene.

Konvertere en bokfil for bruk med InDesign CS5

 1. Velg Fil > Åpne i InDesign CS5.
 2. Velg bokfilen som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign, og velg OK.

  Det vises en advarsel hvis bokfilen inneholder dokumenter som er arkivert i et tidligere InDesign-format.

 3. Velg Arkiver bok som på menyen i Bok-panelet. Angi et nytt navn på den konverterte bokfilen, og velg Arkiver.

Konvertere dokumenter i en bokfil

 1. Åpne bokfilen i InDesign CS5.
 2. På menyen i Bok-panelet:
  • Hvis du vil at originaldokumentene skal overskrives under konvertering, velger du Automatisk dokumentkonvertering.

  • Hvis du vil beholde originaldokumentene og arkivere de konverterte dokumentene med nye navn, deaktiverer du Automatisk dokumentkonvertering. (Boklisten oppdateres med de konverterte filene, ikke originalene.)

 3. Gjør ett av følgende for å konvertere dokumentene:
  • Velg Synkroniser Bok på menyen i Bok-panelet. (Se Synkronisere bokdokumenter.)

  • Velg Oppdater nummerering > Oppdater all nummerering på menyen i Bok-panelet.

 4. Hvis Automatisk dokumentkonvertering ikke er valgt, blir du spurt for hvert dokument om du vil arkivere det med et nytt navn.

Merk:

Dokumenter konverteres også når du skriver ut eller eksporterer boken til Adobe PDF.

Nummerere sider, kapitler og avsnitt i en bok

Du kan angi hvordan sider, kapitler og avsnitt skal nummereres i en bok. I en bokfil angis nummereringsstiler og startnumre for sider og kapitler av hvert dokuments innstillinger i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg eller i dialogboksen Nummereringsvalg for dokument. Du kan åpne en av disse dialogboksene ved å velge Layout > Nummererings- og seksjonsvalg i dokumentet eller ved å angi Valg for dokumentnummerering på Bok-panelmenyen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til sidenummerering i et dokument, kan du se Legge til enkel sidenummerering.

For nummererte avsnitt (for eksempel lister over figurer) angis nummerering av maldefinisjonen for nummererte lister som avsnittsmalen inneholder.

Sideområdet vises ved siden av hvert dokumentnavn i Bok-panelet. Som standard oppdateres side- og avsnittsnummereringen i Bok-panelet når du legger til eller fjerner sider i dokumenter i en bok, eller når du endrer bokfilen, for eksempel ved å endre rekkefølgen på, legge til eller fjerne dokumenter. Hvis du slår av innstillingen for automatisk oppdatering av side- og avsnittsnumre, kan du oppdatere nummereringen i en bok manuelt.

Hvis nummereringen er feil når boken oppdateres, kan problemet være at du har angitt absolutte numre i stedet for seksjonsnumre i Generelle innstillinger. Se Vise absolutt nummerering eller seksjonsnummerering i Sider-panelet.

Hvis et dokument mangler eller ikke kan åpnes, vises sideområdet som "?" fra stedet der det manglende dokumentet skulle vært, og til slutten av boken. Det angir at det egentlige sideområdet er ukjent. Fjern eller erstatt det manglende dokumentet før du oppdaterer nummereringen. Hvis I bruk-ikonet  vises, har noen åpnet dokumentet på en annen datamaskin i en styrt arbeidsflyt. Den andre personen må lukke dokumentet før du kan oppdatere nummereringen.

Endre side- og kapittelnummereringsvalg for hvert dokument

 1. Marker dokumentet i Bok-panelet.
 2. Velg Valg for dokumentnummerering for dokument på menyen i Bok-panelet, eller dobbeltklikk på dokumentets sidetall i Bok-panelet.
 3. Oppgi nummereringsvalg for side, avsnitt og kapittel. (Se Valg for dokumentnummerering.)
 4. Velg OK.

Merk:

Hvis du angir et startsidetall i et dokument i en bok i stedet for å velge Automatisk sidenummerering, starter dokumentet på den angitte siden. Alle etterfølgende dokumenter i boken nummereres på nytt i henhold til dette.

Starte nummerering på en oddetalls- eller partallsside

Du kan starte dokumentnummerering på oddetalls- eller partallssider i dokumenter i en bok.

 1. Velg Valg for sidenummerering i bok på menyen i Bok-panelet.
 2. Velg Fortsett på neste oddetallsside eller Fortsett på neste partallsside.
 3. Velg Sett inn tom side hvis du vil legge til en tom side på slutten av et dokument der det neste dokumentet må begynne på en oddetalls- eller partallsside, og velg OK.

Slå av automatisk sidenummerering i en bok

 1. Velg Valg for sidenummerering i bok på menyen i Bok-panelet.
 2. Deaktiver Oppdater side- og avsnittsnumre automatisk, og velg OK.
 3. Hvis du vil oppdatere sidenummerering manuelt, velger du Oppdater nummerering > Oppdater all nummerering på menyen i Bok-panelet.

  Du kan også oppdatere bare side- og avsnittsnumre eller bare kapittel- og avsnittsnumre.

Bruk sekvensiell avsnittsnummerering i bøker

Hvis du vil bruke sekvensiell avsnittsnummerering for lister over figurer, tabeller eller andre objekter, må du først definere en nummerert liste som brukes i en avsnittsmal. Den nummererte listen du definerer, angir om avsnittsnummereringen skal være sekvensiell for alle dokumentene i en bok.

 1. Åpne dokumentet som er brukt som malkilden for boken.
 2. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
 3. Velg Ny for å definere en liste eller velge en eksisterende liste, og velg Rediger.
 4. Velg både Fortsett nummerering gjennom artikler og Fortsett nummerering fra forrige dokument i boken.
 5. Velg OK.
 6. Definer en avsnittsmal som bruker en nummerert liste, og bruk den på teksten i alle dokumentene som inneholder listen. (Se Opprette en avsnittsmal for løpende lister.)

Merk:

Hvis du vil være sikker på at de samme innstillingene brukes for nummererte lister for alle dokumentene i boken, velger du alternativene Avsnittsmaler og Nummererte lister i dialogboksen Synkroniseringsvalg før du synkroniserer boken.

Én fordel med å bruke en bokfil er at du kan bruke én enkelt kommando for levering – for utskrift, forhåndskontroll, pakke eller eksport til EPUB eller PDF – av valgte dokumenter i boken eller hele boken.

 1. Gjør ett av følgende i Bok-panelet:
  • Hvis du vil levere bestemte dokumenter, markerer du dem.

  • Hvis du vil levere hele boken, må du sørge for at ingen dokumenter er markerte.

 2. Velg en leveringskommando (for eksempel Skriv ut bok eller Skriv ut valgte dokumenter) på menyen i Bok-panelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet