Opprette 3D-objekter og -animasjoner

  Avvikling av 3D-funksjoner i Photoshop

Photoshops 3D-funksjoner blir fjernet i fremtidige oppdateringer. Brukere som arbeider med 3D, blir oppfordret til å utforske Adobes nye Substance 3D-samling, som representerer neste generasjon med 3D-verktøy fra Adobe. Du finner flere detaljer om avviklingen av Photoshops 3D-funksjoner her: Photoshop 3D | Vanlige spørsmål om avviklingen av 3D-funksjoner.

Opprette 3D-objekter fra 2D-bilder

Photoshop kan bygge en rekke grunnleggende 3D-objekter ved å bruke 2D-lag som startpunkt. Når du har opprettet et 3D-objekt, kan du flytte det i 3D-rom, endre gjengivelsesinnstillinger, legge til lys eller slå det sammen med andre 3D-lag.

 • Konverter 2D-lag til 3D-postkort (plan med 3D-egenskaper). Hvis du bruker et tekstlag som startlag, beholdes eventuell gjennomsiktighet.

 • Pakk et 2D-lag rundt et 3D-objekt, for eksempel en konus, kube eller sylinder.

 • Opprett et 3D-nett basert på gråtoneinformasjon i et 2D-bilde.

 • Du kan simulere metallarbeidsteknikken metallrelieff ved å ekstrudere et 2D-objekt i et 3D-område. Se Opprett 3D-metallrelieff.

 • Bygg et 3D-volum fra en fil med flere delbilder, for eksempel en medisinsk bildefil i DICOM-format. Photoshop setter sammen de enkelte stykkene i filen til et 3D-objekt som du kan behandle i 3D-rom og vise fra alle vinkler. Du kan bruke forskjellige gjengivelseseffekter for 3D-volum for å få optimal visning av materialene i skanningen, for eksempel ben eller mykt vev. Se Opprette et 3D-volum.

Opprette et 3D-postkort

Merk:

Du kan legge til et 3D-postkort i en eksisterende 3D-scene for å lage en overflate som viser skygger og refleksjoner fra andre objekter i scenen.

 1. Åpne et 2D-bilde, og velg laget du vil konvertere til et postkort.

 2. Velg 3D > Nytt 3D-postkort fra lag.

  • 2D-laget konverteres til et 3D-lag i lagpanelet. Innholdet i 2D-laget brukes som materiale på begge sider av postkortet.

  • Det opprinnelige 2D-laget vises i lagpanelet som diffusteksturkart for 3D-postkortobjektet. (Se Oversikt over 3D-panelet.)

  • 3D-laget beholder dimensjonene fra det opprinnelige 2D-bildet.

 3. (Valgfritt) Hvis du vil legge til 3D-postkortet som et overflateplan i en 3D-scene, slår du det nye 3D-laget sammen med et eksisterende 3D-lag som inneholder andre 3D-objekter, og deretter justerer du dem i forhold til hverandre om nødvendig. (Se Kombinere 3D-objekter.)

 4. Hvis du vil ta vare på det nye 3D-innholdet, eksporterer du 3D-laget i et 3D-filformat eller lagrer det i PSD-format. (Se Eksportere 3D-lag.)

Opprette 3D-former

Den resulterende 3D-modellen kan inneholde ett eller flere nett, avhengig av hva slags objekt du velger. Alternativet Sfærisk panorama tilpasser et panoramabilde til innsiden av en 3D-sfære.

 1. Åpne et 2D-bilde, og velg laget du vil konvertere til en 3D-form.

 2. Velg 3D > Ny form fra lag, og velg deretter en form på menyen. Former omfatter objekter med et enkeltnett, for eksempel en smultring, sfære eller hatt, og objekter med flere nett, for eksempel en konus, kube, sylinder, brusboks eller vinflaske.

  Merk:

  Du kan legge til dine egne egendefinerte former på formmenyen. Former er 3D-modellfiler i Collada-format (.dae). Hvis du vil legge til en form, plasserer du Collada-modellfilen i mappen Presets\Meshes i programmappen for Photoshop.

  • 2D-laget konverteres til et 3D-lag i lagpanelet.

  • Det opprinnelige 2D-laget vises som et diffusteksturkart i lagpanelet. Det kan brukes på ett eller flere overflater i det nye 3D-objektet. Andre overflater kan tilordnes et standard diffusteksturkart med en standard fargeinnstilling. Se Oversikt over 3D-panelet.

 3. (Valgfritt) Bruk Sfærisk panorama hvis du bruker et panoramabilde som 2D-inndata. Dette alternativet konverterer et komplett sfærisk panorama på 360 x 180 grader til et 3D-lag. Når panoramaet er konvertert til et 3D-objekt, kan du male på områder i panoramaet som er vanskelige å nå, for eksempel stolper eller områder som inneholder rette linjer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter et 2D-panorama ved å sette sammen bilder, kan du se Opprette 360-graders panoramaer.

 4. Eksporter 3D-laget i et 3D-filformat, eller lagre i PSD-format for å ta vare på det nye 3D-innholdet. Se Eksportere 3D-lag.

Opprette et 3D-nett

Kommandoen Nytt nett fra gråtoner konverterer et gråtonebilde til et dybdekart som oversetter lyshetsverdier til en overflate med varierende dybde. Lysere verdier gir hevede områder på overflaten, og mørkere verdier gir lavere områder. Photoshop bruker deretter dybdekartet på en av fire mulige geometrier for å opprette en 3D-modell.

 1. Åpne et 2D-bilde, og velg ett eller flere lag som du vil konvertere til et 3D-nett.

 2. (Valgfritt) Konverter bildet til gråtonemodus. Velg Bilde > Modus > Gråtone, eller bruk Bilde > Justeringer > Svart-hvitt til å finjustere gråtonekonverteringen.

  Merk:

  Hvis du bruker et RGB-bilde som inndata når du oppretter et nett, blir den grønne kanalen brukt til å generere dybdekartet.

 3. (Valgfritt) Juster om nødvendig gråtonebildet for å begrense området av lyshetsverdier.

 4. Velg 3D > Nytt nett fra gråtoner, og velg deretter et nettalternativ.

  Plan

  Bruker data fra dybdekartet på en plan overflate.

  Tosidig plan

  Oppretter to plan som reflekteres langs en sentral akse, og bruker data fra dybdekartet på begge plan.

  Sylinder

  Bruker data fra dybdekartet fra midten og utover på en loddrett akse.

  Sfære

  Bruker data fra dybdekartet sirkulært utover fra et senterpunkt.

Photoshop oppretter et 3D-lag som inneholder det nye nettet. Det blir også opprettet teksturkart av typen Diffus, Ugjennomsiktighet og Planart dybdekart for 3D-objektet, basert på det opprinnelige gråtone- eller fargelaget.

Du kan når som helst åpne Planart dybdekart igjen som et smart objekt og redigere det. Når du lagrer det, blir nettet generert på nytt.

Merk:

Teksturkartet Ugjennomsiktighet vises ikke i lagpanelet ettersom dette kartet bruker samme teksturfil som Diffus-kartet (det opprinnelige 2D-laget). Når to teksturkart refererer til samme fil, vises filen bare én gang i lagpanelet.

Opprette 3D-animasjoner

Med animasjonstidslinjen i Photoshop kan du opprette 3D-animasjoner som flytter en 3D-modell gjennom rom og endrer måten den vises på over tid. Du kan animere følgende egenskaper for et 3D-lag:

 • Posisjon for 3D-objekt eller -kamera. Bruk 3D-posisjonsverktøyene eller -kameraverktøyene til å flytte modellen eller 3D-kameraet over tid. Photoshop kan sette inn delbilder mellom posisjons- eller kamerabevegelser for å lage jevne bevegelseseffekter.

 • 3D-gjengivelsesinnstillinger. Endre gjengivelsesmodi, med mulighet til å sette inn overganger mellom enkelte modi. Du kan for eksempel endre Toppunkter-modusen gradvis til Trådramme over tid for å simulere skissering av en modellstruktur.

 • 3D-tverrsnitt. Roter et snittplan for å vise et tverrsnitt som endres over tid. Endre tverrsnittinnstillinger fra delbilde til delbilde for å fremheve ulike modellområder under en animasjon.

For animasjoner av høy kvalitet kan du gjengi hvert animasjonsdelbilde ved hjelp av innstillingen Gjengi for endelige utdata. Se Endre gjengivelseseffekter.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet