Synchronizowanie preferencji programu Animate z usługą Creative Cloud

Program Animate jest obecnie w pełni zintegrowany z usługą Creative Cloud. Dzięki temu można synchronizować preferencje z usługą Creative Cloud, a następnie na różnych komputerach (maksymalnie dwóch). Oprócz możliwości przechowywania kopii zapasowej w usłudze Creative Cloud funkcja synchronizowania preferencji pozwala przywrócić i ponownie zastosować preferencje po ponownym zainstalowaniu programu Animate.

Uwaga:

Ta funkcja dotyczy tylko programu Animate 18.0 i wcześniejszych wersji. 

Poniższe preferencje można synchronizować z usługą Creative Cloud i kilkoma komputerami:

 • Przestrzeń robocza — zawiera opcje synchronizacji aktywnej przystrzeni roboczej i przestrzenie robocze zdefiniowane przez użytkownika. Po pobraniu na inny komputer są zachowywane położenia paneli (dopasowane do rozdzielczości ekranu).
 • Skróty klawiaturowe/własne ustawienia predefiniowane — obejmuje domyślne i dostosowane skróty klawiaturowe.
 • Właściwości dokumentu — obejmuje ustawienia dokumentu związane ze stołem montażowym.
 • Preferencje poziomu aplikacji — obejmuje opcje ustawiane w następujących zakładkach panelu Preferencje:
  • Ogólne
  • Synchronizacja ustawień
  • Edytor kodu
  • Pliki skryptów
  • Kompilator
  • Tekst
  • Rysowanie
 • Preferencje arkusza skryptów — zawiera opcje danych wyjściowych generatora arkuszy skryptów, w tym wymiary obrazu, algorytm oraz format danych.
 • Ustawienia siatki, linii pomocniczych i przyciągania — obejmuje opcje siatek, wyrównywania, pikseli, obiektów, linii pomocniczych i przyciągania ustawiane przy użyciu menu Widok w programie Animate.

Preferencje można także synchronizować między dwiema różnymi platformami (Mac OS i Windows). Ze względu na różnice między systemami operacyjnymi synchronizacja między platformami podlega pewnym ograniczeniom. Niektórych ustawień nie można synchronizować. Na przykład skróty klawiaturowe wymagające użycia klawisza Control (Mac OS) są ignorowane podczas pobierania preferencji w systemie Windows.

Synchronizowanie preferencji programu Animate z usługą Creative Cloud

 1. Uruchom program Animate.
 2. Podczas pierwszego uruchamiania programu Animate jest wyświetlane okno dialogowe Adobe Animate. 
  1. Aby rozpocząć synchronizowanie: Kliknij przycisk Zsynchronizuj ustawienia w celu rozpoczęcia synchronizacji preferencji programu Animate z usługą Creative Cloud.
  2. Modyfikowanie domyślnych ustawień synchronizacji: Kliknij opcję Zaawansowane. Zostanie wyświetlona kategoria Ustawienia synchronizacji panelu Preferencje. W razie potrzeby przejrzyj lub zmodyfikuj te ustawienia.
  3. Wyłączanie synchronizacji: Kliknij przycisk Wyłącz synchronizację ustawień w celu wyłączenia synchronizacji preferencji programu Animate z usługą Creative Cloud.
 3. Aby w dowolnym momencie przeprowadzić synchronizację z usługą Creative Cloud, kliknij przycisk na pasku tytułu programu Animate, a następnie kliknij opcję Zsynchronizuj ustawienia.
 4. Aby zmodyfikować ustawienia, wystarczy użyć polecenia Edytuj > Preferencje > Ustawienia synchronizacji. Klikając przycisk Zsynchronizuj ustawienia, można zsynchronizować zmodyfikowane ustawienia z usługą Creative Cloud.

Pobieranie preferencji z usługi Creative Cloud

Preferencje programu Animate można synchronizować na dwóch komputerach. Można zmodyfikować preferencje na jednym komputerze, zsynchronizować te zmienione ustawienia z usługą Creative Cloud, a następnie pobrać je na inny komputer.

Jeśli preferencje na drugim komputerze mają ustawienia domyślne lub niezmodyfikowane, można pobrać preferencje z usługi Creative Cloud. Po pomyślnym pobraniu preferencji na komputer jest wyświetlane informujące o tym okno dialogowe Zmienione ustawienia są gotowe.

Jeśli jednak preferencje zostały zmodyfikowane i nie zostały później zsynchronizowane z usługą Creative Cloud, wystąpi konflikt. Więcej informacji o rozwiązywaniu takich konfliktów zawiera artykuł Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji.

Załóżmy na przykład, że zmodyfikowano skróty klawiaturowe na komputerze w pracy i wykonano synchronizację z usługą Creative Cloud. Można wówczas pobrać i zastosować te preferencje na innym komputerze, w domu.

 1. Uruchom program Animate.
 2. W programie Animate kliknij przycisk .
 3. Kliknij przycisk Zsynchronizuj ustawienia.
 4. W oknie dialogowym informującym o ukończeniu aktualizowania ustawień kliknij przycisk Zastosuj, aby przesłonić bieżące preferencje pobraną kopią.

Uwaga:

Zamknięcie programu Animate przed pobraniem preferencji spowoduje ich automatyczne zastosowanie przy kolejnym uruchamianiu aplikacji.

Rozwiązywanie konfliktów

W przypadku używania kilku komputerów można zmodyfikować ustawienia synchronizacji na dowolnym z nich. Jeśli te same ustawienia zostaną zmodyfikowane na innym z komputerów, mogą wystąpić konflikty.

Załóżmy na przykład, że zmieniono ustawienia arkusza kształtów na komputerze w pracy. Następnie zmodyfikowano te ustawienia na komputerze w domu. Jeśli komputer domowy nie został zsynchronizowany ze środowiskiem rozproszonym przed zmodyfikowaniem ustawień arkusza kształtów, wystąpi konflikt.

Aby rozwiązać taki konflikt:

 1. W programie Animate kliknij przycisk .
 2. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

 1. Można wybrać zachowanie ustawień lokalnych lub pobrać ustawienia z usługi Creative Cloud, korzystając z jednej z poniższych opcji: 

Lokalne

Skutkuje synchronizacją konta Creative Cloud z komputerem lokalnym. Ustawienia z komputera zastępują te w usłudze Creative Cloud.

Zdalne

Powoduje synchronizację z usługi Creative Cloud na komputer lokalny — zignorowanie zmian wprowadzonych w ustawieniach lokalnych i zastąpienie ich ustawieniami pobranymi z usługi Creative Cloud.

Rozwiązywanie problemów

 • Skróty klawiaturowe dodane do ustawień predefiniowanych z nieprawidłowymi nazwami (nazwami nieobsługiwanymi przez system operacyjny) nie podlegają synchronizacji z usługą Creative Cloud.
 • Również skróty klawiaturowe menu nie są synchronizowane między systemami i platformami. Na przykład polecenie Mapowanie czcionek w programie Animate znajduje się w innym menu w wersjach dla systemu macOS i Windows. Jeśli polecenie Odwzorowania czcionek otrzyma nowy skrót klawiaturowy w systemie Mac OS i zostanie zsynchronizowane z usługą Creative Cloud, nie będzie można go pobrać do systemu Windows i tam używać.
 • Z usługą Creative Cloud nie są synchronizowane ustawienia czcionek.
 • Obsługa błędów:
  • Brak połączenia z Internetem: W przypadku braku połączenia z Internetem program Animate wyświetla komunikat o błędzie i nie można wysłać ustawień synchronizacji do usługi Creative Cloud ani pobrać ich z tej usługi. Upewnij się, że komputer ma dostęp do prawidłowo działającego połączenia z Internetem.
  • Serwer zajęty: Jeśli serwer usługi Creative Cloud jest zajęty, program Animate wyświetla komunikat o błędzie i nie można synchronizować preferencji z usługi Creative Cloud.
  • Brak miejsca na dysku: W przypadku ograniczonej ilości miejsca na dysku w systemie lokalnym program Animate wyświetla komunikat o błędzie, a próba pobrania preferencji z usługi Creative Cloud kończy się niepowodzeniem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?