Rozwiązywanie problemów z serwerami FTP

Techniki rozwiązywania niektórych z najczęściej występujących problemów z serwerami FTP w programie Adobe Dreamweaver.

Protokół transferu plików (FTP) jest najczęściej używaną metodą przesyłania plików przez Internet. Wykonaj poniższe procedury w kolejności ich prezentacji, aby zapoznać się z przyczynami najczęściej występujących problemów z serwerami FTP i sposobami ich rozwiązywania. 

Zanim zaczniesz

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z dostępem do serwerów FTP sprawdź, czy program Dreamweaver i system operacyjny są zaktualizowane.

Program Dreamweaver można zaktualizować, używając aplikacji komputerowej Creative Cloud. Można to też zrobić bezpośrednio z programu Dreamweaver. W programie Dreamweaver wybierz polecenia Pomoc > Uaktualnienia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji o używaniu aplikacji Creative Cloud można znaleźć na stronie Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

Konfigurowanie zdalnego serwera FTP

Program Dreamweaver może używać serwera FTP do wysyłania i pobierania danych serwisu. Serwery FTP konfiguruje się w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu w kategorii Serwery.

Więcej informacji o konfigurowaniu serwera FTP można znaleźć na stronie Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.

Po połączeniu się z serwerem FTP kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić połączenie. Jeśli po wprowadzeniu danych nie można połączyć się z serwerem FTP, przejdź do następnej części.

Sprawdzanie dostępu do serwerów FTP

Zapory, routery i inne urządzenia sieciowe mogą uniemożliwiać uzyskiwanie dostępu do serwerów FTP. Przed przystąpieniem do weryfikowania informacji o połączeniu wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy można uzyskać dostęp do serwera FTP.

Tymczasowe wyłączanie zapór programowych

Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera i mogą uniemożliwiać oprogramowaniu uzyskanie dostępu do Internetu. Duża część zapór programowych wyświetla monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 1. W razie wyświetlenia monitu wybierz opcję, która umożliwi programowi Dreamweaver dostęp do serwera FTP. Poniżej przedstawiono przykładowe okno dialogowe:

  Zapora systemu Windows
  Kliknięcie przycisku Zezwól na dostęp

 2. Jeśli monit się nie wyświetla, tymczasowe wyłączenie zapór programowych umożliwia weryfikację, czy to one blokują dostęp do serwerów FTP. Więcej informacji o tymczasowym wyłączaniu zapór programowych można znaleźć w ich dokumentacji. 

  • Jeśli wyłączenie zapory programowej pozwoli rozwiązać problem, skonfiguruj zaporę, tak aby umożliwić programowi Dreamweaver dostęp do serwerów FTP. Więcej informacji o dodawaniu aplikacji do listy dozwolonych można znaleźć w dokumentacji zapory.
  • Jeśli nie można znaleźć dokumentacji zawierającej instrukcje dotyczące tymczasowego wyłączenia zapory programowej, wyłącz elementy startowe i usługi. W większości przypadków wykonanie tego procesu spowoduje wyłączenie zapory programowej.

Sprawdzanie blokowania połączenia przez router

Router może być wyposażony we wbudowaną zaporę sprzętową lub serwer proxy. Aby sprawdzić, czy router uniemożliwia programowi Dreamweaver uzyskanie dostępu do serwera FTP, tymczasowo odłącz router z sieci. Można podłączyć komputer bezpośrednio do modemu DSL lub kablowego, aby wykluczyć router z sieci. 

Jeśli okaże się, że to router blokuje dostęp, zapoznaj się z jego dokumentacją i skonfiguruj przekierowanie portów do komputera.

Konfigurowanie zapory sprzętowej lub ustawień serwera proxy

Wiele firm używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które mogą uniemożliwić programowi Dreamweaver uzyskanie dostępu do serwera FTP. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy.  

Określ, czy w firmie używana jest zapora sprzętowa lub serwer proxy:

 1. Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.

  Uwaga:

  Program Dreamweaver nie umożliwia nawiązywania połączenia przez serwer proxy wymagający uwierzytelniania. Jeśli serwer proxy wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, nie będzie można połączyć się ze zdalnym serwerem FTP. Dział IT musi skonfigurować wyjątki dla danego serwisu i programu Dreamweaver. Program Dreamweaver umożliwia przechowywanie informacji o zaporze/serwerze proxy tylko dla jednego serwera uwierzytelniania.

 2. Wybierz polecenia Serwis > Zarządzaj serwisami. 
 3. Zaznacz serwis. 
 4. Kliknij przycisk Edytuj .

 5. Wybierz kategorię Serwery.

 6. Zaznacz serwer, który ma być modyfikowany, i kliknij przycisk Edytuj .

 7. Rozwiń obszar Więcej opcji.
 8. Zaznacz pole wyboru Użyj serwera proxy według definicji z preferencji.

 9. Kliknij łącze Preferencje.
 10. W kategorii Serwis w polach Host proxy i Port proxy wprowadź dane zapory lub serwera proxy.
 11. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Zamknij.

 12. W oknie dialogowym konfiguracji połączenia FTP kliknij przycisk Testuj, aby przetestować ustawienia.

Weryfikowanie poświadczeń logowania i innych opcji

Dane logowania są niezbędne, aby móc połączyć się z serwerem FTP. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby zweryfikować dane logowania i wprowadzić niezbędne zmiany:

Sprawdzanie danych serwera FTP

Połączenie z serwerem FTP wymaga podania adresu serwera FTP, portu, nazwy logowania i hasła. W przypadku niektórych serwerów wymagany może być także katalog główny. Te dane są zwykle udostępniane przez dostawcę usług serwera WWW. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby zweryfikować poprawność tych danych. Poniżej przedstawiono wskazówki, które mogą ułatwić to zadanie.

Adres serwera FTP

Adres serwera FTP można określić przy użyciu standardowego adresu internetowego lub adresu IP. Adres internetowy to, na przykład eftp.adobe.com. Adres IP ma postać zestawu czterech liczb rozdzielonych kropkami, przykładowo 192.150.11.87. Dostawca usług WWW zwykle podaje nazwę domeny serwisu, taką jak www.adobe.com, i podobny adres serwera FTP, taki jak ftp.adobe.com. 

Dodatkowe informacje, które mogą ułatwić nawiązanie połączenia:

 • Nie dodawaj oznaczenia protokołu ftp:// przed adresem internetowym.
 • Jeśli dostawca udostępnił tylko adres internetowy, wprowadź adres IP zamiast niego. Skontaktuj się z dostawcą usług WWW lub użyj polecenia ping, aby znaleźć adres IP.

Port

Dostawca usług WWW może podać inny port dostępu do serwera FTP niż domyślny. Port określa numer kanału komunikacyjnego między komputerem a serwerem FTP. Jeśli nie określono numeru portu, używany jest port domyślny (21 w przypadku protokołu FTP i 22 w przypadku protokołu SFTP). Adres internetowy można wprowadzić w formacie eftp.adobe.com:445, gdzie  eftp.adobe.com to adres internetowy, a 445 to oznaczenie numeru portu.

Nazwa logowania lub nazwa użytkownika

Nazwa logowania to nazwa użytkownika używana do logowania na serwerze FTP. Te dane są dostarczane przez dostawcę usług WWW i nie mogą być takie same jak dane logowania używane do dostępu do danych serwisu.

Nazwa użytkownika musi spełniać następujące wymagania:

 • Nie może zawierać spacji.
 • Może zawierać tylko znaki alfanumeryczne.

Hasło

Hasło jest powiązane z nazwą logowania i może być dowolną kombinacją znaków bez spacji. Rozróżniana jest wielkość liter hasła.

Katalog główny

Katalog główny to lokalizacja na serwerze, w której znajdują się wszystkie pliki i foldery powiązane z serwisem. W razie problemów ze znalezieniem katalogu głównego skontaktuj się z dostawcą usług WWW.

Wpisy katalogu głównego udostępniane przez dostawców usług WWW są następujące:

 • /
 • /[nazwa_domeny] (na przykład,  /www.mojserwis.org) 
 • /html 
 • /docs 
 • /www 
 • /public_html 

Logowanie za pomocą innego klienta FTP

Logowanie za pomocą innego klienta FTP umożliwia określenie, czy dane serwera FTP są poprawne. Użyj dowolnego zainstalowanego klienta FTP, takiego jak FileZilla, lub rozwiązania online. Więcej informacji o instalowaniu i konfigurowaniu klienta FileZilla lub innego oprogramowania można znaleźć w jego dokumentacji.

 • Jeśli można zalogować się na serwerze FTP przy użyciu innego klienta FTP, przejdź do części Włączanie/wyłączanie trybu pasywnego.
 • Jeśli nie można zalogować się na serwerze FTP, oznacza to, że dane logowania są prawdopodobnie błędne. Skontaktuj się z dostawcą usług WWW, aby je zweryfikować i spytać o stan usługi. 

Sprawdzanie obsługi serwera SFTP

Program Dreamweaver nie obsługuje niektórych serwerów SFTP. Więcej informacji o serwerach SFTP obsługiwanych przez program Dreamweaver można znaleźć na stronie Ograniczenia programów Adobe Contribute i Dreamweaver związane z serwerami WWW.

Modyfikowanie opcji połączenia

Program Dreamweaver jest wyposażony w kilka dodatkowych opcji, które są czasami wymagane do nawiązania połączenia z serwerem FTP. Jeśli opcja jest wymagana, dostawca usług WWW powinien udostępnić odpowiednie informacje. Wypróbuj następujące opcje, aby sprawdzić, czy pozwoli to rozwiązać problemy z nawiązaniem połączenia.

Włączanie/wyłączanie trybu pasywnego

Tryb pasywny może pomóc rozwiązać problemy z dostępem FTP powodowane przez zaporę, która uniemożliwia połączenie się serwera FTP z komputerem. W trybie pasywnym połączenie jest nawiązywane w drugą stronę, tj. komputer łączy się z serwerem. 

 1. Wybierz polecenia Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Zaznacz żądany serwis i kliknij przycisk Edytuj .

 3. Wybierz kategorię Serwery, a następnie zaznacz serwer zdalny.

 4. Kliknij przycisk Edytuj .

 5. Rozwiń obszar Więcej opcji.
 6. Zaznacz (lub usuń zaznaczenie) pola wyboru Użyj pasywnego FTP.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie ponownie przycisk Zapisz. Sprawdź połączenie.

Włączanie/wyłączanie optymalizacji wydajności FTP

Opcja Użyj optymalizacji wydajności FTP umożliwia zwiększenie szybkości transferu plików. Jeśli pole wyboru jest już zaznaczone, usuń jego zaznaczenie i sprawdź, czy problemy z połączeniem FTP nadal występują. W przeciwnym razie zaznacz pole wyboru.

 1. Wybierz polecenia Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Zaznacz żądany serwis i kliknij przycisk Edytuj .

 3. Wybierz kategorię Serwery, a następnie zaznacz serwer zdalny.

 4. Kliknij przycisk Edytuj .

 5. Rozwiń obszar Więcej opcji.
 6. Zaznacz (lub usuń zaznaczenie) pola wyboru Użyj optymalizacji wydajności FTP.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie ponownie przycisk Zapisz. Sprawdź połączenie.

Włączanie trybu transferu IPv6

IPv6 jest protokołem sieciowym zwiększającym pulę adresów sieciowych. W razie potrzeby protokół wymaga innego przesyłania danych przez sieć.

 1. Wybierz polecenia Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Zaznacz żądany serwis i kliknij przycisk Edytuj .

 3. Wybierz kategorię Serwery, a następnie zaznacz serwer zdalny.

 4. Kliknij przycisk Edytuj .

 5. Rozwiń obszar Więcej opcji.
 6. Zaznacz (lub usuń zaznaczenie) pola wyboru Użyj trybu transferu IPv6.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie ponownie przycisk Zapisz. Sprawdź połączenie.

Wybór protokołu SFTP

Mimo swojej popularności protokół FTP nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa transferu. Protokół Secure FTP (SFTP) umożliwia pełne szyfrowanie wszystkich przesyłanych plików oraz zapewnia ochronę danych, plików, nazw użytkowników i haseł przed nieupoważnionym dostępem.

W razie wątpliwości odnośnie tego, czy serwer wykorzystuje protokół SFTP, skontaktuj się z dostawcą usług WWW.

Jeśli serwer wykorzystuje protokół SFTP, wykonaj następujące czynności, aby wybrać protokół SFTP w programie Dreamweaver.

 1. Wybierz polecenia Serwis > Zarządzaj serwisami. 
 2. Zaznacz żądany serwis i kliknij przycisk Edytuj .

 3. Wybierz kategorię Serwery, a następnie zaznacz serwer zdalny.

 4. Kliknij przycisk Edytuj .

 5. Z wyskakującego menu Połącz za pomocą wybierz opcję SFTP.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie ponownie przycisk Zapisz. Sprawdź połączenie.

 Jeśli masz serwer zdalny skonfigurowany z użyciem starszych protokołów, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniami SFTP z serwerem.

Rozwiązywanie problemów przy użyciu dziennika FTP

Program Dreamweaver umożliwia przechowywanie dziennika poleceń wysyłanych do serwera FTP i odpowiedzi na te polecenia. Odpowiedzi mogą pomóc zdiagnozować problemy z dostępem FTP. Aby wyświetlić dziennik FTP, wybierz polecenia Okno > Wyniki > Dziennik FTP. 

Więcej informacji o interpretowaniu plików dziennika FTP można znaleźć na stronie Sprawdzanie dziennika FTP.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?