Definiowanie połączeń FTP, SFTP, WebDav lub RDS do przesyłania lub pobierania plików z serwera publikacji WWW.

Serwer zdalny (często nazywany serwerem WWW lub serwerem publikacji) to miejsce, w którym publikuje się pliki serwisu, aby użytkownicy mogli je oglądać w Internecie. Serwer zdalny to po prostu inny komputer zawierający kolekcję plików i folderów, tak samo jak komputer lokalny. Może to być na przykład serwer FTP.

Dla serwisu należy określić folder na serwerze zdalnym — tak samo, jak folder dla serwisu lokalnego, wybrany na własnym, lokalnym komputerze. W programie Dreamweaver folder zdefiniowany na serwerze zdalnym nosi nazwę „serwisu zdalnego”.

Podczas konfigurowania folderu zdalnego trzeba także wybrać metodę połączenia, której program Dreamweaver będzie używać przy wysyłaniu i pobieraniu plików z serwera WWW. Najczęściej używaną metodą połączenia jest protokół FTP. Jednak program Dreamweaver obsługuje również połączenia z komputerem lokalnym lub sieciowym oraz protokoły FTPS, SFTP, WebDav i RDS. Jeśli nie wiesz, jakiej metody połączenia użyć, skonsultuj się z operatorem usługi internetowej lub administratorem serwera.

Uwaga:

Program Dreamweaver obsługuje również połączenia z serwerami korzystającymi z protokołu IPv6. Obsługiwane typy połączeń obejmują FTP, SFTP, WebDav oraz RDS. Więcej informacji: www.ipv6.org/.

Wymagania wstępne

Aby rozpocząć pracę, musisz mieć dostęp do zdalnego serwera WWW. Może to być serwer udostępniany przez firmę świadczącą usługi hostingu, serwer należący do klienta, dla którego pracujesz, albo serwer intranetowy w Twojej firmie.

Niektórzy operatorzy usług internetowych (ISP) zapewniają ponadto w ramach umowy dostęp do bezpłatnej przestrzeni WWW

Jeśli nie masz dostępu do serwera, skontaktuj się z operatorem ISP, klientem, administratorem systemu w swojej firmie lub jedną z wielu firm oferujących pakiety hostingu WWW.

Zanim rozpoczniesz, musisz również zdefiniować serwis lokalny. Szczegółowe informacje: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

Określanie połączenia z serwerem zdalnym

Połączenie z serwerem zdalnym (lub serwerem publikacji) można nawiązać na różne sposoby, uzależnione od zastosowanej konfiguracji.

Najczęściej używaną metodą połączenia jest protokół FTP. Można jednak użyć bezpieczniejszych połączeń, takich jak SFTP (Secure FTP) lub FTPS (FTP over SSL)

Jeśli jako serwera zdalnego używasz folderu we własnej sieci, możesz wybrać połączenia lokalne lub sieciowe.

Inne obsługiwane metody połączeń to: RDS (Remote Development Services) oraz WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Jeśli nie wiesz, jakiej metody połączenia użyć, skonsultuj się z operatorem usługi internetowej lub administratorem serwera.

Skorzystaj z poniższych filtrów, aby przejść do wyświetlania tylko interesującej Cię metody połączenia, albo przeczytaj całość artykułu.

Określanie metody połączenia

Połączenia FTP

Ustawienie to jest przeznaczone dla użytkowników, którzy łączą się z serwerem WWW za pomocą protokołu FTP.

Uwaga: Usługa Business Catalyst obsługuje tylko protokół SFTP. Jeśli używasz serwisu Business Catalyst, zapoznaj się z sekcją tej strony dotyczącą połączeń SFTP.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij ikonę edycji.

 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dodaj nowy serwer, aby dodać nowy serwer..
  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer.

  Oto przykład ekranu konfiguracji serwera, na którym są widoczne podstawowe opcje z wypełnionymi polami tekstowymi.

  Konfigurowanie połączenia FTP
  Konfigurowanie połączenia FTP

 4. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. Można wybrać dowolną nazwę.

 5. Z wyskakującego menu Połącz za pomocą wybierz opcję FTP.
 6. W polu tekstowym Adres FTP wpisz adres serwera FTP, na który wysyłasz pliki używane w serwisie WWW.

  Adres FTP to pełny adres internetowy systemu komputerowego, na przykład ftp.mindspring.com. Należy wpisać pełny adres bez żadnego dodatkowego tekstu. Dotyczy to zwłaszcza nazwy protokołu — nie należy jej wpisywać przed adresem serwera.

  Jeśli nie znasz adresu FTP serwera, skontaktuj się z firmą hostingową, z której usług korzystasz.

  Uwaga:

  Domyślnym portem dla przychodzących połączeń FTP jest port 21. Domyślny numer portu można zmienić, edytując pole tekstowe po prawej stronie. Po zapisaniu ustawień, do adresu FTP dodany zostanie dwukropek i nowy numer portu (np. ftp.mindspring.com:29).

 7. W pola tekstowe Nazwa użytkownika i Hasło wpisz identyfikator logowania i hasło, których używasz podczas łączenia się z serwerem FTP.

  Uwaga:

  Informacje o adresie FTP serwera, nazwie użytkownika i haśle należy uzyskać od administratora systemu w firmie, która świadczy usługę hostingu serwisu. Nikt inny nie może mieć dostępu do tych informacji. Wprowadź informacje w dokładnie takiej formie, w jakiej poda je administrator systemu.

 8. Kliknij przycisk Testuj, aby przetestować adres FTP, nazwę użytkownika i hasło.
 9. Program Dreamweaver domyślnie zapisuje hasło. Jeśli wolisz, aby program Dreamweaver przy każdym połączeniu z serwerem zdalnym pytał o hasło, usuń zaznaczenie z opcji Zapisz.
 10. W polu Katalog główny określ katalog (folder) na serwerze zdalnym, w którym przechowywane są dokumenty wyświetlane użytkownikom serwisu.

  Jeśli nie masz pewności, jaki katalog główny wpisać, skontaktuj się z administratorem serwera lub pozostaw to pole puste. Na niektórych serwerach katalog główny to pierwszy katalog, z którym połączono się przez FTP. Aby go odszukać, należy połączyć się z serwerem. Sprawdź, czy w widoku Plik zdalny w panelu Pliki widoczny jest folder o nazwie typu public_html, www lub nazwie zbliżonej do twojej nazwy użytkownika. Jeśli tak, jest to prawdopodobnie ten katalog, który należy podać w polu tekstowym Katalog główny.

 11. W polu tekstowym Adres WWW wpisz adres URL serwisu (np. http://www.mysite.com). Program Dreamweaver wykorzystuje ten adres URL do tworzenia łączy względnych w stosunku do katalogu głównego oraz do przeprowadzania weryfikacji za pomocą kontrolera łączy.

  Bardziej szczegółowy opis tej opcji zawiera sekcja Kategoria Ustawienia zaawansowane.

 12. Rozwiń sekcję Więcej opcji, jeśli chcesz skonfigurować dodatkowe opcje.
 13. Jeśli konfiguracja zapory wymaga korzystania z trybu pasywnego FTP, zaznacz opcję Użyj trybu pasywnego FTP.

  Tryb pasywny FTP włącza oprogramowanie lokalne do ustanowienia połączenia FTP, natomiast nie korzysta z serwera zdalnego do ustanowienia połączenia. Jeśli nie masz pewności, czy użyć trybu pasywnego FTP, skontaktuj się z administratorem systemu.

  Więcej informacji: Co to jest pasywny tryb FTP?

 14. Jeśli używasz serwera FTP obsługującego protokół IPv6, zaznacz opcję Użyj trybu transferu IPv6.

  Gdy stosowany jest protokół IPv6 (Internet Protocol w wersji 6), polecenia PORT i PASV są zastępowane przez polecenia EPRT oraz EPSV. Jeśli zatem próbujesz połączyć się z serwerem FTP IPv6, musisz użyć poleceń rozszerzonego trybu pasywnego (EPSV) i rozszerzonego trybu aktywnego (EPRT).

  Więcej informacji: www.ipv6.org/.

 15. Zaznacz opcję Użyj serwera proxy, jeśli chcesz podać nazwę hosta lub numer portu serwera proxy.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij odsyłacz do okna dialogowego Preferencje. W kategorii Serwis okna dialogowego Preferencje kliknij przycisk Pomoc.

 16. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ekran Podstawowe. Następnie przejdź do kategorii Serwery i określ, czy dodany przed chwilą serwer jest serwerem zdalnym, serwerem testowym, czy też pełni obie te role.

Połączenia SFTP

Jeśli korzystasz z serwera lub zapory, których konfiguracja wymaga użycia bezpiecznego protokołu FTP, zaznacz opcję Użyj bezpiecznego FTP (SFTP). Protokół SFTP stosuje szyfrowanie i klucze tożsamości, aby zabezpieczyć połączenie z serwerem zdalnym/testowym.

Uwaga:

Z tej opcji można korzystać tylko wtedy, gdy serwer obsługuje protokół SFTP. Jeśli nie wiesz, czy serwer obsługuje ten protokół, zapytaj administratora.

Połączenia z serwerem SFTP można teraz uwierzytelniać na podstawie „klucza tożsamości” (z hasłem lub bez hasła).

Program Dreamweaver obsługuje tylko pliki klucza OpenSSH.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj nowy serwer, aby dodać nowy serwer..
  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer.
 4. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. Może to być dowolnie wybrana nazwa.
 5. Z wyskakującego menu Połącz za pomocą wybierz opcję SFTP.

Scenariusz 1

Nie masz klucza i chcesz nawiązać połączenie SFTP tylko na podstawie danych uwierzytelniających: kombinacji nazwy użytkownika i jego hasła. W takiej sytuacji użyj metody uwierzytelniania „Nazwa użytkownika i hasło”.

Konfiguracja serwisu z połączeniem SFTP
Konfiguracja serwisu z połączeniem SFTP — nazwa użytkownika i hasło

 1. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. Jest to nazwa używana wewnętrznie przez program Dreamweaver do identyfikacji serwera, można więc wybrać dowolną nazwę.

 2. Z listy Połącz wybierz opcję SFTP, a następnie wpisz prawidłowy adres SFTP i numer portu.

 3. Jako metodę uwierzytelniania wybierz „Nazwa użytkownika i hasło”. Wpisz odpowiednią nazwę użytkownika i podaj hasło.

  Aby sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowo skonfigurowane, kliknij przycisk Testuj.

 4. Wprowadź prawidłowy katalog główny.

 5. Wprowadź prawidłowy adres URL.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Scenariusz 2

Masz plik klucza, który nie wymaga użycia hasła. Chcesz nawiązać połączenie SFTP na podstawie kombinacji nazwy użytkownika i pliku tożsamości. W takiej sytuacji użyj metody uwierzytelniania „Plik klucza prywatnego”.

 1. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. 

  Jest to nazwa używana wewnętrznie przez program Dreamweaver do identyfikacji serwera, można więc wybrać dowolną nazwę.

 2. Z listy Połącz wybierz opcję SFTP, a następnie wpisz prawidłowy adres SFTP i numer portu.

 3. Jako metodę uwierzytelniania wybierz „Plik klucza prywatnego”. Podaj następujące informacje:

  • Nazwa użytkownika
  • Poprawny plik tożsamości
  • Pole Hasło pozostaw puste. Zaznacz opcję Zapisz hasło
  Konfiguracja serwisu z połączeniem SFTP — plik tożsamości
  Konfiguracja serwisu z połączeniem SFTP — plik tożsamości

  Uwaga:

  Program Dreamweaver obsługuje tylko pliki klucza OpenSSH.

  Aby sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowo skonfigurowane, kliknij przycisk Testuj.

 4. Wprowadź prawidłowy katalog główny.

 5. Wprowadź prawidłowy adres URL.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Scenariusz 3

Masz plik klucza, który wymaga użycia hasła. Chcesz nawiązać połączenie SFTP na podstawie kombinacji nazwy użytkownika, pliku tożsamości oraz hasła przypisanego do tego klucza. W takiej sytuacji użyj metody uwierzytelniania „Plik klucza prywatnego”.

 1. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. Jest to nazwa używana wewnętrznie przez program Dreamweaver do identyfikacji serwera, można więc wybrać dowolną nazwę.

 2. Z listy Połącz wybierz opcję SFTP, a następnie wpisz prawidłowy adres SFTP i numer portu.

 3. Jako metodę uwierzytelniania wybierz „Plik klucza prywatnego”. Podaj następujące informacje:

  • Nazwa użytkownika
  • Poprawny plik tożsamości
  • Hasło powiązane z danym plikiem tożsamości
  Konfiguracja serwisu z połączeniem SFTP — plik tożsamości
  Konfiguracja serwisu z połączeniem SFTP — plik tożsamości

  Uwaga:

  Program Dreamweaver obsługuje tylko pliki klucza OpenSSH.

  Aby sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowo skonfigurowane, kliknij przycisk Testuj.

 4. Wprowadź prawidłowy katalog główny.

 5. Wprowadź prawidłowy adres URL.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Uwaga:

Domyślnym portem dla przychodzących połączeń SFTP jest port 22.

Pozostałe opcje należy ustawić w taki sam sposób, jak w przypadku połączeń FTP. Więcej informacji: Połączenia FTP.

Połączenia FTPS

Protokół FTPS (FTP przez SSL) obsługuje zarówno szyfrowanie, jak i uwierzytelnianie, natomiast protokół SFTP oferuje tylko obsługę szyfrowania.

Przesyłając dane w protokole FTPS, można zaszyfrować zarówno dane uwierzytelniające, jak i same dane przekazywane na serwer. Można również uwierzytelnić informacje identyfikacyjne serwera i połączenia z tym serwerem. Informacje identyfikujące serwer są porównywane z bieżącym zestawem certyfikatów serwerów wydanych przez zaufane źródła. Certyfikaty te znajdują się w bazie danych programu Dreamweaver. Źródła certyfikatów (Certificate Authority — CA) to firmy takie jak VeriSign, Thawte itp., które wydają podpisane cyfrowo certyfikaty serwera..

Uwaga:

W tej procedurze opisano opcje dotyczące protokołu FTPS. Informacje o opcjach zwykłego protokołu FTP zawiera sekcja Połączenia FTP.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij przycisk Edytuj.

 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk „+” (Dodaj nowy serwer), aby dodać nowy serwer.

  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer.

 4. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera.

 5. Z menu Połącz za pomocą wybierz jedną z następujących opcji (stosownie do potrzeb):

  FTP przez SSL/TLS (szyfrowanie niejawne)

  Serwer przerwie połączenie, jeśli nie zostanie odebrane żądanie bezpieczeństwa.

  FTP przez SSL/TLS (szyfrowanie jawne)

  Jeśli klient nie wyśle żądania bezpiecznego połączenia, serwer może kontynuować realizację niezabezpieczonej transakcji albo odrzucić bądź ograniczyć połączenie.

 6. W sekcji Uwierzytelnianie wybierz jedną z następujących opcji:

  Brak

  Wyświetlane są informacje uwierzytelniające serwer (podpisane lub samopodpisane). Jeśli użytkownik zaakceptuje te informacje uwierzytelniające, certyfikat serwera zostanie dodany do składnicy certyfikatów (trustedSites.db) w programie Dreamweaver. Podczas nawiązywania kolejnego połączenia z tym samym serwerem program Dreamweaver połączy się już bezpośrednio.

  Uwaga:

  Jeśli na serwerze tym zmienią się informacje uwierzytelniające wchodzące w skład samopodpisanego certyfikatu, to użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowych informacji uwierzytelniających.

  Zaufany

  Przedstawiony certyfikat jest porównywany z bieżącym zestawem certyfikatów serwerów wydanych przez zaufane źródła. Certyfikaty te znajdują się w bazie danych programu Dreamweaver. Lista zaufanych serwerów jest przechowywana w pliku cacerts.pem.

  Uwaga:

  Jeśli użytkownik wybierze opcję Serwer zaufany, a następnie połączy się z serwerem, który przedstawi certyfikat samopodpisany, to zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 7. Rozwiń sekcję Więcej opcji, aby skonfigurować dodatkowe opcje.

  Użyj pasywnego FTP

  jeśli konfiguracja zapory wymaga korzystania z trybu pasywnego FTP. Tryb pasywny FTP włącza oprogramowanie lokalne do ustanowienia połączenia FTP, natomiast nie korzysta z serwera zdalnego do ustanowienia połączenia. Jeśli nie masz pewności, czy użyć trybu pasywnego FTP, skontaktuj się z administratorem systemu.

  Więcej informacji: Co to jest pasywny tryb FTP?

  Szyfruj tylko kanał poleceń

  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz szyfrować tylko przesyłane polecenia. Z opcji tej korzysta się wówczas, gdy przesyłane dane są już zaszyfrowane albo nie zawierają informacji poufnych.

  Szyfruj tylko nazwę użytkownika i hasło

  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz szyfrować tylko swoją nazwę użytkownika i hasło.

  Użyj trybu transferu IPv6

  Ustaw tę opcję, jeśli używasz serwera FTP, na którym włączono obsługę protokołu IPv6.

  Gdy stosowany jest protokół IPv6 (Internet Protocol w wersji 6), polecenia PORT i PASV są zastępowane przez polecenia EPRT oraz EPSV. Jeśli zatem próbujesz połączyć się z serwerem FTP IPv6, musisz użyć poleceń rozszerzonego trybu pasywnego (EPSV) i rozszerzonego trybu aktywnego (EPRT). Więcej informacji: www.ipv6.org/.

  Użyj optymalizacji wydajności FTP

  (potrzebne informacje od Divya BC)

  Użyj alternatywnej metody przenoszenia w prot. FTP

  (potrzebne informacje od Divya BC)

 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ekran Podstawowe. Następnie przejdź do kategorii Serwery i określ, czy dodany serwer jest serwerem zdalnym, serwerem testowym, czy też pełni obie te role.

Połączenia lokalne lub sieciowe

To ustawienie umożliwia łączenie się z folderem sieciowym lub komputerem lokalnym, jeśli służy on jako serwer testowy lub przechowuje pliki.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj nowy serwer, aby dodać nowy serwer..
  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer.
 4. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. Jest to nazwa używana wewnętrznie przez program Dreamweaver do identyfikacji serwera, można więc wybrać dowolną nazwę.

 5. Z wyskakującego menu Połącz za pomocą wybierz opcję Lokalnie/sieć.
 6. Kliknij ikonę folderu obok pola tekstowego Folder serwerowy, aby przejść do folderu, w którym przechowywane są pliki serwisu, i wybrać go.
 7. W polu tekstowym Adres WWW wpisz adres URL serwisu (np. http://www.mysite.com). Program Dreamweaver wykorzystuje ten adres URL do tworzenia łączy względnych w stosunku do katalogu głównego oraz do przeprowadzania weryfikacji za pomocą kontrolera łączy.

  Bardziej szczegółowy opis tej opcji zawiera sekcja Kategoria Ustawienia zaawansowane.

 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ekran Podstawowe. Następnie przejdź do kategorii Serwery i określ, czy dodany przed chwilą serwer jest serwerem zdalnym, serwerem testowym, czy też pełni obie te role.
 9. W kategorii Serwery okna dialogowego Konfiguracja serwisu określ, czy dodany lub zmodyfikowany przed chwilą serwer jest serwerem zdalnym, serwerem testowym, czy też pełni obie te role.

Połączenia WebDAV

Jest to ustawienie przeznaczone dla użytkowników, którzy łączą się z serwerem WWW za pośrednictwem protokołu WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Ta metoda połączenia wymaga użycia serwera, który obsługuje protokół WebDAV. Może to być np. produkt Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 lub odpowiednio skonfigurowana instalacja serwera WWW Apache.

Uwaga:

Wybierając protokół WebDAV do obsługi połączeń w środowisku wielostanowiskowym należy się upewnić, że wszyscy użytkownicy programu Dreamweaver wybrali połączenia WebDAV. Jeśli tylko część użytkowników wybierze protokół WebDAV, a inni będą korzystać z innych protokołów połączeń (np. FTP), funkcja pobierania do edycji / odkładania programu Dreamweaver nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ protokół WebDAV używa własnego systemu blokowania.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj nowy serwer, aby dodać nowy serwer.

  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer

 4. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. Może to być dowolnie wybrana nazwa.
 5. Z wyskakującego menu Połącz za pomocą wybierz opcję WebDAV.
 6. W polu Adres URL, podaj pełny adres URL katalogu na serwerze WebDAV, z którym chcesz się połączyć.

  Adres URL zawiera protokół, port i katalog (jeśli nie jest to katalog główny). Na przykład: http://webdav.mojadomena.net/mojserwis.

 7. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

  Te informacje są potrzebne do uwierzytelniania na serwerze i nie dotyczą programu Dreamweaver. Jeśli nie masz pewności, jakiej nazwy użytkownika i hasła użyć, skontaktuj się z administratorem systemu lub z administratorem serwera WWW.

 8. Kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić ustawienia połączenia.
 9. Jeśli chcesz, aby program Dreamweaver zapamiętał hasło dla każdej nowej sesji, zaznacz opcję Zapisz.
 10. W polu tekstowym Adres WWW wpisz adres URL serwisu (np. http://www.mysite.com). Program Dreamweaver wykorzystuje ten adres URL do tworzenia łączy względnych w stosunku do katalogu głównego oraz do przeprowadzania weryfikacji za pomocą kontrolera łączy.

  Bardziej szczegółowy opis tej opcji zawiera sekcja Kategoria Ustawienia zaawansowane.

 11. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ekran Podstawowe. Następnie przejdź do kategorii Serwery i określ, czy dodany przed chwilą serwer jest serwerem zdalnym, serwerem testowym, czy też pełni obie te role.
 12. W kategorii Serwery okna dialogowego Konfiguracja serwisu określ, czy dodany lub zmodyfikowany przed chwilą serwer jest serwerem zdalnym, serwerem testowym, czy też pełni obie te role.

Połączenia RDS

To ustawienie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy łączą się z serwerem sieciowym za pośrednictwem usług RDS (Remote Development Services). Aby można było korzystać z takich połączeń, serwer zdalny musi znajdować się na komputerze, na którym uruchomiono oprogramowanie Adobe® ColdFusion®.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj nowy serwer, aby dodać nowy serwer.

  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer

 4. Podaj nazwę nowego serwera w polu tekstowym Nazwa serwera. Jest to nazwa używana wewnętrznie przez program Dreamweaver do identyfikacji serwera, można więc wybrać dowolną nazwę.

 5. Z wyskakującego menu Połącz za pomocą wybierz opcję RDS.
 6. Kliknij przycisk Ustawienia i podaj następujące informacje w oknie Konfiguruj serwer RDS:
  • Wpisz nazwę komputera-hosta na którym zainstalowany jest serwer sieciowy.
  • Nazwa hosta sprowadza się do adresu IP lub URL. Jeśli nie wiesz, jaką nazwę wpisać, zapytaj administratora.
  • Wpisz numer portu, z którym się łączysz.
  • Jako katalog hosta wprowadź katalog główny na serwerze zdalnym. Na przykład: c:\inetpub\wwwroot\mojKatHosta\.
  • Wpisz nazwę użytkownika i hasło do usług RDS.

  Uwaga:

  Opcje te mogą być niewidoczne, jeśli nazwa użytkownika i hasło zostały skonfigurowane w ustawieniach zabezpieczeń programu ColdFusion Administrator.

  • Jeśli chcesz, aby program Dreamweaver zapamiętał te ustawienia, kliknij opcję Zapisz.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Konfiguruj serwer RDS.
 8. W polu tekstowym Adres WWW wpisz adres URL serwisu (np. http://www.mysite.com). Program Dreamweaver wykorzystuje ten adres URL do tworzenia łączy względnych w stosunku do katalogu głównego oraz do przeprowadzania weryfikacji za pomocą kontrolera łączy.

  Bardziej szczegółowy opis tej opcji zawiera sekcja Kategoria Ustawienia zaawansowane.

 9. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ekran Podstawowe. Następnie przejdź do kategorii Serwery i określ, czy dodany przed chwilą serwer jest serwerem zdalnym, serwerem testowym, czy też pełni obie te role.

Konfigurowanie zaawansowanych opcji serwera

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Dodaj nowy serwer, aby dodać nowy serwer.

  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer

 4. Zdefiniuj odpowiednie opcje podstawowe, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. Jeśli chcesz automatycznie synchronizować lokalne i zdalne pliki, wybierz opcję Zachowaj informacje o synchronizacji. (Opcja ta jest domyślnie włączona).
 6. Jeśli chcesz, aby program Dreamweaver podczas zapisywania pliku wysyłał ten plik do zdalnego serwisu, wybierz opcję „Automatycznie wyślij pliki na serwer przy zapisie”.
 7. Jeśli chcesz aktywować system pobierania i odkładania, wybierz opcję Włącz pobieranie pliku do edycji.
  Ustawianie zaawansowanych opcji połączenia z serwerem
  Ustawianie zaawansowanych opcji połączenia z serwerem

 8. Jeśli używasz serwera testowego, wybierz odpowiedni model z wyskakującego menu Model serwera. Więcej informacji: Konfigurowanie serwera testowego.

Łączenie lub rozłączanie z folderem zdalnym

W przypadku niektórych typów połączeń można nawiązywać lub rozłączać połączenie z folderem zdalnym:

Połączenia FTP, SFTP, FTPS, WebDAV oraz RDS

W panelu Pliki:

 • Aby się połączyć, na pasku narzędziowym kliknij opcję Połączenie z hostem zdalnym.
 • Aby się rozłączyć, na pasku narzędziowym kliknij opcję Rozłącz.

Połączenie lokalne lub sieciowe

Z folderem zdalnym nie trzeba się specjalnie łączyć. To połączenie jest zawsze aktywne. Aby wyświetlić zdalne pliki, kliknij przycisk Odśwież.

 1. W panelu Pliki:
  • Aby się połączyć, na pasku narzędziowym kliknij opcję Połączenie z hostem zdalnym.
  • Aby się rozłączyć, na pasku narzędziowym kliknij opcję Rozłącz.

Rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją folderu zdalnego

Poniżej podano rozwiązania często spotykanych problemów występujących podczas konfigurowania zdalnego folderu.

 • Implementacja FTP programu Dreamweaver może nie współpracować poprawnie z niektórymi serwerami proxy, wielopoziomowymi zaporami i innymi formami pośredniego dostępu do serwera. Jeśli wystąpiły problemy z dostępem przez FTP, skontaktuj się z administratorem systemu.
 • Aby skorzystać z implementacji protokołu FTP programu Dreamweaver, połącz się z głównym katalogiem zdalnego systemu. Upewnij się, że jako katalog hosta wskazywany jest główny katalog zdalnego systemu. Jeśli katalog hosta określony został za pomocą pojedynczego ukośnika (/), może zaistnieć potrzeba określenia względnej ścieżki z katalogu do którego nawiązywane jest połączenie oraz głównego zdalnego folderu. Na przykład jeśli główny zdalny folder jest katalogiem na wyższym poziomie, trzeba podać ../../ dla katalogu głównego.
 • Zamiast spacji użyj podkreśleń i nie stosuj znaków specjalnych w nazwach plików i folderów, jeśli to możliwe. Umieszczanie w nazwach plików i folderów średników, ukośników, kropek i cudzysłowów może niekiedy powodować problemy.
 • Problemy mogą występować też z długimi nazwami plików; w takiej sytuacji zastąp je krótszymi nazwami. W systemie Mac OS nazwy plików nie mogą przekraczać długości 31 znaków.
 • Wiele serwerów używa łączy symbolicznych (UNIX), skrótów (Windows) lub aliasów (Macintosh), aby połączyć folder znajdujący się w jednej części dysku serwera z innym folderem znajdującym w innym miejscu. Skróty takie zwykle nie sprawiają problemów przy połączeniu z odpowiednim folderem lub katalogiem; jednak jeśli można połączyć się tylko z jedną części serwera, ale nie z drugą, może to wskazywać na niespójność aliasów.
 • Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, np. „nie można wysłać pliku”, to w zdalnym folderze mogło zabraknąć wolnego miejsca. Więcej informacji znajduje się w pliku dziennika FTP.

Uwaga:

Jeśli występuje problem przesyłania przez połączenie FTP, należy na ogół przejrzeć dziennik FTP, wybierając polecenie Okno > Wyniki (Windows) lub Serwis > Dziennik FTP (Macintosh) i klikając znacznik dziennika FTP.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online