Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek

Informacje o wydzielaniu przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z zasobów bibliotek oraz dostosowywanie właściwości tych plików.

Jeśli obrazy programu Illustrator lub licencjonowane obrazy Adobe Stock zapisano w bibliotekach Creative Cloud, to można je wydzielić jako dostosowane do wyświetlania w Internecie pliki SVG przeznaczone na strony WWW programu Dreamweaver. Obrazy przeciągnięte z panelu Biblioteki na strony WWW są domyślnie wstawiane jako pliki SVG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z obrazów zapisanych w bibliotekach.

Właściwości plików SVG można dostosować, edytując preferencje w pliku options.json znajdującym się w następującej lokalizacji:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<język>\Configuration\SVGOptions\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

Obiekt JSON do konwertowania plików z rozszerzeniem .ai na pliki SVG może zawierać następujące właściwości:

Nazwa właściwości Wartość Opis
trimToArtBounds wartość boolean Plik SVG obejmuje obszar obrazu niezależnie od wymiarów dokumentu OMG.
useViewBox wartość boolean Jeśli parametry trimToArtBounds i useViewBox mają wartość „true”, zawartość dokumentu nie zostanie zmieniona. Natomiast wartość parametru viewBox głównego elementu pliku SVG zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby przyciąć i powiększyć obraz stosownie do potrzeb.
constrainToDocBounds wartość boolean Przycina widoczną zawartość do wymiarów dokumentu.
preserveAspectRatio literał łańcuchowy

Proporcje opisane w specyfikacji plików SVG. Ustawienie parametru preserveAspectRatio przesłoni obliczoną wartość parametru svgWriter. Dlatego nie zaleca się ustawiania tej wartości.

Uwaga: W przypadku właściwości meet lub xMidYMid meet należy użyć ekwiwalentnego łańcucha xMidYMid, aby zmniejszyć rozmiar pliku.

style literał łańcuchowy

Jest to właściwość opcjonalna, domyślnie mająca wartość class:

  • class: używa elementu globalnego i referencji do bloku stylu za pomocą atrybutu „class”.
  • style: używa atrybutu „style”, aby stosować właściwości stylów do poszczególnych elementów.
  • attribute: używa atrybutów prezentacji, aby stosować właściwości stylów do poszczególnych elementów.
prefix łańcuch Prefiks, który zostanie dodany do każdej nazwy identyfikatora i klasy. Pozwala to na tworzenie niepowtarzalnych schematów nazewnictwa dla każdego pliku SVG. Jeśli podane prefiksy są niepowtarzalne, można będzie wstawiać wiele plików SVG do tego samego dokumentu HTML bez ryzyka konfliktów nazw identyfikatorów i klas.
cropRect obiekt Kwadrat o właściwościach: x, y, width (szerokość) i height (wysokość). Właściwości „x” i „y” są opcjonalne. Definiuje prostokąt, do którego plik SVG będzie kadrowany. Jeśli wymiary zawartości będą mniejsze od prostokąta kadrowania, zostanie dodany odstęp wewnętrzny.
minify   Pomija wcięcia, znaki końca wiersza i znaki odstępu w pliku wyjściowym SVG. Używa minimalnych identyfikatorów
idType łańcuch
  • regular: Domyślny sposób tworzenia identyfikatorów. Preferowana metoda jest oparta na nazwach warstw lub obiektów w aplikacji.
  • minimal: Tworzy najkrótsze możliwe identyfikatory niezależnie od nazwy warstw lub obiektów zdefiniowanych przez użytkownika w aplikacji.
  • unique: Tworzy identyfikatory UUID oparte na wariancie rfc4122 w formacie xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
precision wartość liczbowa Liczba cyfr wyświetlanych po przecinku w liczbie zmiennoprzecinkowej. Liczba ta musi się mieścić w zakresie od 0 do 10. W przypadku podania liczby niespełniającej tego kryterium zostanie ona przycięta. Wartość domyślna to 3.
isResponsive wartość boolean Jeśli właściwość ta ma wartość true, plik SVG wypełnia pole wyświetlania lub obszar obrazu (w elemencie głównym pliku SVG nie są ustawione atrybuty width i height).
carriageReturn  wartość boolean Moduł svgWriter używa domyślnie znaku końca wiersza LF. Jeśli właściwość carriageReturn ma wartość true, będą używane znaki końca wiersza CRLF.
indentation łańcuch Tworzy wcięcie z niestandardowego łańcucha znaków. Mogą to być na przykład wcięcia ze znaków tabulacji. Wartość domyślna to 2 spacje.
fillFilter wartość boolean Filtry dotyczą tylko wypełnienia elementu. Obrys pozostaje bez zmian i jest rysowany na wierzchu filtrowanej zawartości.
documentUnits  łańcuch mm | cm | pc | in — jednostki określone dla dokumentu będą używane w odniesieniu do wartości atrybutów width (szerokość) i height (wysokość) podanych w elemencie głównym.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto