Biblioteki umożliwiają przeglądanie zasobów kreatywnych w dowolnym projekcie programu Dreamweaver, w połączeniu z usługą Adobe Stock oraz innymi aplikacjami Adobe.

Biblioteki Creative Cloud zapewniają dostęp do ulubionych zasobów w dowolnym miejscu. W szeregu aplikacji stacjonarnych i mobilnych Creative Cloud można tworzyć lub rejestrować obrazy, kolory, style tekstu i inne elementy, które będą później łatwo dostępne podczas dalszego projektowania w innych aplikacjach.

Dostęp do Bibliotek CC można uzyskać bezpośrednio w programie Dreamweaver, aby wielokrotnie wykorzystywać kolory i elementy graficzne na tworzonych stronach WWW. Biblioteki umożliwiają również aktualizację wstawionych obrazów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w chmurze. Aby umożliwić taką synchronizację, grafikę wstawia się jako zasób połączony.

Poniżej omówiono dodatkowe informacje na temat korzystania z Bibliotek CC w programie Dreamweaver.

Panel Biblioteki CC

Panel Biblioteki CC (Okno > Biblioteki CC) to główny punkt dostępu do zasobów zapisanych w chmurze Creative Cloud. Za pomocą tego panelu można również wyszukiwać zasoby w usłudze Adobe Stock.

Panel Biblioteki CC
Panel Biblioteki CC

Panel ten umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Otwieranie konkretnej biblioteki w celu uzyskania dostępu do zapisanych w niej zasobów.
 • Tworzenie biblioteki.
 • Wyświetlanie podglądu zasobów w wybranej bibliotece.
 • Przeciąganie lub kopiowanie zasobów w celu wstawienia ich na stronie WWW.
 • Wpisywanie słów kluczowych, np. całości lub części nazwy obrazu, w celu przeszukiwania usługi Adobe Stock.

Pierwsze kroki

Definiowanie serwisu w programie Dreamweaver

W programie Dreamweaver serwis to folder, w którym są przechowywane wszystkie obrazy, materiały wideo, skrypty, arkusze stylów i inne pliki związane ze stronami WWW. Zdefiniowanie serwisu na samym początku pracy ułatwia zapisywanie w nim zasobów importowanych z Bibliotek CC. Pamiętaj, aby zapisać w tym folderze serwisu także stronę WWW, do której chcesz zaimportować zasoby z Bibliotek CC.

Więcej informacji o tworzeniu serwisów: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

Dodawanie zasobów do Bibliotek CC

Aby umożliwić szybkie zaimportowanie zawartości do strony WWW w programie Dreamweaver, sprawdź, czy w chmurze Creative Cloud są dostępne wszystkie potrzebne zasoby.

Jeśli potrzebujesz obrazów bez tantiem, warto zacząć poszukiwania w usłudze Adobe Stock. Szczegółowe informacje: Pobieranie zasobów z usługi Adobe Stock.

Obrazy i kolory zarejestrowane lub utworzone w różnych aplikacjach mobilnych i stacjonarnych Adobe można zapisywać w chmurze Creative Cloud i importować do stron WWW. Przykłady takich zasobów to grafika wektorowa utworzona w programie Adobe Shape CC lub zdjęcie przetwarzane za pomocą programu Photoshop. Usługa Creative Cloud umożliwia również współpracę w ramach zespołu i udostępnianie zasobów, co pozwala na wielokrotne używanie zasobów tworzonych przez innych użytkowników.

Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud.

Pobieranie zasobów z usługi Adobe Stock

Usługa Adobe Stock jest ściśle zintegrowana z Bibliotekami Creative Cloud. Obrazy można wyszukiwać i dodawać do Bibliotek CC, korzystając z następujących metod:

 • Bezpośrednio w serwisie Adobe Stock.
 • Za pomocą panelu Biblioteki CC w programie Dreamweaver.
 • Za pomocą paneli Biblioteki CC w innych aplikacjach Adobe, takich jak Photoshop i Illustrator.

Po dodaniu obrazów do biblioteki CC można wykonać procedurę opisaną w artykule Korzystanie z obrazów zapisanych w Bibliotekach CC, aby użyć tych obrazów na stronach WWW.

Jeśli nie masz pewności, czy chcesz kupić konkretne obrazy z usługi Stock, możesz dodać do bibliotek ich prewki (podglądy ze znakiem wodnym) i wykorzystać je jako obrazy zastępcze. Później będzie można kupić te obrazy, korzystając z panelu Biblioteki CC w programie Dreamweaver albo bezpośrednio z serwisu Adobe Stock.

Wyszukiwanie obrazów w usłudze Adobe Stock za pomocą panelu Biblioteki CC
Wyszukiwanie obrazów w usłudze Adobe Stock za pomocą panelu Biblioteki CC

Po uzyskaniu licencji na obraz wszystkie wystąpienia jego prewki ze znakiem wodnym w otwartych dokumentach zostaną zastąpione obrazem licencjonowanym w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z kolorów i motywów zapisanych w Bibliotekach CC

Korzystanie z kolorów i motywów w widoku aktywnym

Kolory i motywy można zapisywać w Bibliotekach Creative Cloud, korzystając z takich aplikacji, jak Illustrator, Photoshop lub Adobe Color CC. Następnie takie kolory i motywy można zaimportować na strony w programie Dreamweaver, korzystając z panelu Biblioteki CC. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do panelu Biblioteki CC i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiednią próbkę lub motyw. Wartość szesnastkowa (HEX) koloru lub motywu zostanie skopiowana do schowka.
  • Kliknij odpowiedni kolor lub motyw prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj wartość RGB lub Kopiuj wartość szesnastkową.
 2. Skopiowaną wartość koloru wklej w widoku Kod lub w panelu Projektant CSS.

Korzystanie z kolorów w widoku Kod

Kolory zapisane w chmurze Creative Cloud są dostępne jako podpowiedzi do kodu w widoku Kod. Podczas wpisywania kodu w widoku Kod można wybierać wymagane kolory na podstawie generowanych podpowiedzi. Ikona Creative Cloud obok koloru w podpowiedziach do kodu wskazuje, że jest to kolor przechowywany w chmurze Creative Cloud.

Kolory z Biblioteki Creative Cloud wyświetlone w podpowiedziach do kodu
Kolory z Biblioteki Creative Cloud wyświetlone w podpowiedziach do kodu

Podpowiedzi do kodu pobierają kolory z biblioteki otwartej w panelu Biblioteki CC. Na powyższym obrazie kolory z biblioteki „Moja Biblioteka” są udostępnione jako podpowiedzi do kodu. Aby uzyskać podpowiedzi do kodu dla kolorów z innej biblioteki Creative Cloud, otwórz wymaganą bibliotekę w panelu Biblioteki CC, a następnie kontynuuj pracę w widoku Kod.

Korzystanie z obrazów zapisanych w Bibliotekach CC

Pliki graficzne utworzone w aplikacjach stacjonarnych i mobilnych Adobe, takich jak Photoshop, Illustrator, Adobe Shape CC lub Adobe Sketch CC, można zapisywać w Bibliotekach Creative Cloud. Panel Biblioteki CC ułatwia wstawianie obrazów w widoku aktywnym. Można również skorzystać z podpowiedzi do kodu, aby wstawiać obrazy bezpośrednio w kodzie.

Obrazy z Bibliotek CC można wstawiać jako:

 • Zasoby połączone: Jeśli obrazy zostały wstawione jako zasoby połączone, w prawym dolnym rogu takiego obrazu w widoku aktywnym wyświetlana jest mała ikona chmury, która wskazuje na połączenie z oryginalnym zasobem w chmurze. Ikona ta wskazuje, że obraz zostanie połączony z oryginalnym zasobem w chmurze. Ikona chmury jest również wyświetlana obok tego zasobu w panelu Zasoby.
 • Zasoby niepołączone: zasoby można wstawiać na strony WWW jako kopie lokalne. Otwórz widok aktywny. Kliknij odpowiedni zasób w panelu Biblioteki CC prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Wstaw niepołączony”. Wstawienie kopii obrazu powoduje, że zasób jest kopiowany na komputer lokalny i nie będzie już połączony z oryginalnym zasobem w chmurze. Dlatego jakiekolwiek zmiany i aktualizacje zasobu w chmurze nie zostaną uwzględnione w programie Dreamweaver.

Można także wsadowo pobrać obrazy i zapisać je na swoim komputerze do późniejszego wykorzystania.

Wstawianie obrazów w widoku aktywnym

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przeciągnij obraz z panelu Biblioteki CC na stronę w widoku aktywnym.

   Uwaga: grafika przeciągnięta z panelu Biblioteki CC do widoku aktywnego zostanie wstawiona jako zasób „połączony” (pod warunkiem, że został zdefiniowany serwis).

   Pliki programu Illustrator są domyślnie wstawiane jako dostosowane do WWW pliki SVG. Jeśli chcesz dostosować właściwości plików SVG, można edytować preferencje w pliku options.json. Więcej informacji: Wydzielanie przygotowanych do wyświetlenia w Internecie plików SVG z Bibliotek CC.

  2. Kliknij odpowiedni zasób w panelu Biblioteki CC prawym przyciskiem myszy i wybierz jedno z następujących poleceń:

   • Wstaw połączony, wstawić obraz jako zasób połączony. Oznacza to, że dany obraz będzie zawsze zachowywać łączność z odpowiadającym mu zasobem w chmurze. Dlatego każda zmiana zasobu w chmurze zostanie odzwierciedlona w obrazie wstawionym w programie Dreamweaver jako zasób połączony.
   • Wstaw niepołączony, aby wstawić obraz jako zasób niepołączony.
 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Próbkowanie, w którym należy podać nazwę i wymiary obrazu. Szczegółowe informacje: Określanie opcji próbkowania obrazów.

Wstawianie obrazów w widoku Kod

Obrazy zapisane w Bibliotekach Creative Cloud są dostępne jako podpowiedzi do kodu w widoku Kod. Najpierw otwórz odpowiednią bibliotekę, zaznaczając ją w panelu Biblioteki CC. Następnie przejdź do widoku Kod i wybierz odpowiedni obraz na podstawie podpowiedzi do wpisywanego kodu. Ikona Creative Cloud obok obrazu w podpowiedziach do kodu wskazuje, że jest to obraz przechowywany w chmurze Creative Cloud.

Obrazy z Bibliotek CC wyświetlane jako podpowiedzi do kodu
Obrazy z Bibliotek CC wyświetlane jako podpowiedzi do kodu

Uwaga: Grafika wstawiana na podstawie podpowiedzi do kodu jest umieszczana jako zasób „niepołączony”.

Aby uzyskać podpowiedzi do kodu dla kolorów z innej biblioteki Creative Cloud, otwórz wymaganą bibliotekę w panelu Biblioteki CC, a następnie kontynuuj pracę w widoku Kod.

Określanie opcji próbkowania obrazów

Pola Wysokość i Szerokość umożliwiają zmianę próbkowania zasobu z użyciem mechanizmu optymalizacji obrazów programu Dreamweaver. Można również wybrać typ formatu, w którym ma zostać umieszczony zasób. Włączona ikona chmury wskazuje, że obraz zostanie umieszczony jako zasób połączony. Po podaniu nazwy pliku i opcji próbkowania naciśnij klawisz Enter, aby wstawić zasób.

Ponowne próbkowanie obrazów
Ponowne próbkowanie obrazów

 Uwaga:

 • Opcja SVG jest dostępna tylko w przypadku plików programu Illustrator (.ai). Jest to ustawienie domyślne dla takich plików. Ich format można zmienić na JPEG, korzystając z rozwijanej listy w oknie dialogowym zmiany próbkowania obrazu.
 • Plik JPEG można wstawić tylko jako obraz JPEG. Dla takich plików nie są dostępne żadne inne opcje formatu.

Edytowanie grafiki

Za pomocą panelu Biblioteki CC można szybko otwierać i edytować zasoby programów InDesign i Illustrator w odpowiedniej dla nich aplikacji rodzimej. Aby to zrobić, kliknij zasób w panelu Biblioteki CC prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edytuj.

Aplikacja rodzima, czyli program InDesign lub Illustrator, musi być zainstalowana na tym samym komputerze, co instancja programu Dreamweaver, w której pracujesz. Należy również zainstalować najnowsze aktualizacje tych aplikacji z usługi Creative Cloud.

Odłączanie, zmiana próbkowania i zmiana nazwy obrazów połączonych

Nazwy, rozmiary lub próbkowanie obrazów zaimportowanych na stronę WWW z Bibliotek CC można zmieniać za pomocą następujących opcji:

 • Kliknij zasób w widoku aktywnym, a następnie kliknij ikonę chmury.
 • Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Opcje zasobu połączonego.
 • Dwukrotnie kliknij ikonę chmury obok nazwy tego zasobu w panelu Zasoby.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe zmiany próbkowania, w którym można zmienić odpowiednie właściwości. Aby odłączyć zasób od jego źródła w Bibliotekach CC, kliknij ikonę chmury w oknie dialogowym zmiany próbkowania.

Po odłączeniu zasobu wszelkie zmiany pliku źródłowego w chmurze Creative Cloud przestaną być odzwierciedlane w obrazie umieszczonym na stronie WWW.

Pobieranie obrazów

Niezbędne obrazy można pobrać wsadowo z Bibliotek CC jako zasoby połączone i wstawić je do projektu w późniejszym terminie. Takie zasoby po użyciu w projekcie zachowają połączenie z odpowiadającą im pozycją w bibliotece.

 • Zasoby połączone: Aby pobrać obrazy jako zasoby połączone, kliknij zasób w panelu Biblioteki CC prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz połączone. Zostanie wyświetlone okienko z opcjami nazwy pliku i ponownego próbkowania. Zapisz zasób w folderze serwisu, podając nazwę pliku oraz opcje próbkowania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • Zasoby niepołączone: Aby pobrać obrazy jako zasoby niepołączone, kliknij wymagany zasób w panelu Biblioteki CC prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz kopię. Zostanie wyświetlone okienko z opcjami nazwy pliku i ponownego próbkowania. Zapisz zasób w folderze serwisu, podając nazwę pliku oraz opcje próbkowania, a następnie naciśnij klawisz Enter.