Logowanie się na konto służbowe lub szkolne

Ten artykuł pomoże Ci wybrać odpowiednie konta i profile, aby uzyskać dostęp do potrzebnych aplikacji i zasobów. Dostępne opcje logowania zależą od tego, jak organizacja przypisała aplikacje i usługi.

„Nie mogę znaleźć moich zasobów. Co się stało?”

„Nie mogę znaleźć przypisanych mi aplikacji, pojawia się komunikat „Wypróbuj/Kup””

„Nie mogę się zalogować na swoim koncie firmowym lub szkolnym.”

„Jestem na swoim koncie osobistym i nie widzę opcji wyboru kont ani profili

Uwaga:

Adobe utworzy osobne profile na potrzeby każdego planu i przydzieli każdemu profilowi osobną przestrzeń dyskową. Przeczytaj więcej o tym, jak zarządzać profilami Adobe i wybrać odpowiedni profil Adobe
.

Wybieranie odpowiedniego konta

Zobaczysz selektor konta:

Ilustracja przedstawiająca ekran Adobe „Wybierz konto” z oknem dialogowym zawierającym do wyboru opcje „Konto osobiste” i „Konto firmowe lub szkolne”.

Jeśli bezpośrednio po wpisaniu adresu e-mail zobaczysz selektor konta, wybierz opcję:

 • Konto firmowe lub szkolne, jeżeli musisz korzystać z aplikacji Adobe przypisanych przez organizację będącą właścicielem, która adres e-mail i nim zarządza.
 • Konto osobiste, jeżeli musisz używać aplikacji lub zasobów Adobe przydzielonych przez inną organizację albo przewidzianych w nabytych przez Ciebie samodzielnie planach biznesowych.

Wybieranie odpowiedniego profilu

Jeżeli do Twojego osobistego lub zarządzanego adresu e-mail jest przypisanych wiele planów Adobe, zobaczysz selektor profilów.

Ilustracja przedstawiająca ekran Adobe „Wybierz profil, aby się zalogować” z oknem dialogowym umożliwiającym wybieranie spośród wielu opcji profilu

Wybierz odpowiedni profil Adobe w zależności od organizacji, której aplikacji i usług chcesz używać:

Na przykład John jest pracownikiem firmy tworzącej oprogramowanie (organizacja będąca właścicielem), a dodatkowo wykonuje różne zlecenia dla innej, małej firmy (Firma 1). Poniższe scenariusze pomogą wybrać właściwe konto i profil:

 • Firma informatyczna utworzyła zarządzany adres e-mail dla Johna i przypisała mu plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud. Aby korzystać z tego planu, John musi wybrać opcję Konto firmowe lub szkolne > zalogować się za pomocą funkcji logowania jednokrotnego (SSO) lub hasła.
 • Używając tego samego adresu e-mail, John kupił plan Pojedyncza aplikacja Adobe Photoshop do użytku osobistego. Aby korzystać z planu osobistego, John musi wybrać opcję Konto osobiste > hasło > Profil osobisty > zalogować się. 
 • John udostępnił ten zarządzany e-mail także małej firmie o nazwie Firma 1.
  Firma 1 przypisała Johnowi plan Adobe Document Cloud. Aby korzystać z planu przypisanego przez Firmę 1, John musi wybrać opcję Konto osobiste > hasło lub logowanie jednokrotne > profil Firma 1 i zalogować się.

Problemy z logowaniem mogą wynikać z próby zalogowania na niewłaściwe konto Adobe lub do niewłaściwego profilu. Wyloguj się, a następnie na podstawie wcześniejszego przykładu wybierz odpowiednie konto i profil do zalogowania. Po zalogowaniu sprawdź, czy widzisz wszystkie oczekiwane aplikacje i zasoby. Więcej informacji: Który profil wybrać — biznesowy czy osobisty?

Logowanie do aplikacji Adobe przy użyciu odpowiedniego konta i profilu

Jeśli plany Adobe zostały Ci przydzielone przez organizacje lub firmy, postępuj zgodnie z procedurą odpowiednią dla swoich danych logowania i liczby organizacji, które z nich korzystają:

Warunek

Procedura

Organizacja przypisała licencje na aplikacje Adobe do Twojego osobistego adresu e-mail

Jeżeli organizacja przypisała aplikacje Adobe do Twojego osobistego adresu e-mail (przykład: johndoe@example.com):

 

Wpisz swój osobisty adres e-mail, kliknij przycisk Kontynuuj i wprowadź hasło. Następnie wybierz odpowiedni profil zależnie od organizacji, która przypisała Ci plan zawierający potrzebne aplikacje.

Organizacja będąca właścicielem przypisała licencje na aplikacje Adobe do zarządzanego adresu e-mail

Jeżeli tylko organizacja będąca właścicielem przypisała Ci aplikacje Adobe na zarządzanym adresie e-mail (przykład: johndoe@example.com):

 

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij opcję Konto firmowe lub szkolne. Następnie zaloguj się za pomocą hasła lub funkcji logowania jednokrotnego.

Uwaga:

Jeśli nie masz utworzonego konta osobistego z użyciem zarządzanego adresu e-mail, w celu zalogowania musisz wprowadzić swoje dane uwierzytelniające.

Wiele organizacji przypisało Ci licencje na aplikacje Adobe do zarządzanego adresu e-mail

Jeżeli plany Adobe na Twoim zarządzanym adresie e-mail zostały przypisane przez organizację będącą właścicielem i inne firmy

 

Wprowadź dane logowania do zarządzanego konta, a następnie wybierz opcję:

 • Konto osobiste, jeśli chcesz używać aplikacji przypisanych przez dowolną organizację inną niż organizacja będąca właścicielem. Następnie wybierz profil, na który chcesz się zalogować za pomocą hasła lub funkcji logowania jednokrotnego. 
 • Konto firmowe lub szkolne: jeśli chcesz korzystać z aplikacji przypisanych przez organizację będącą właścicielem, zaloguj się za pomocą hasła lub logowania jednokrotnego.

Teraz zaloguj się do Adobe Creative Cloud lub innych aplikacji Adobe za pomocą odpowiedniego konta i profilu, aby uzyskać dostęp do aplikacji i usług.

Popularne pojęcia

Twoja organizacja może przypisywać produkty Adobe do konta zarządzanego lub osobistego. Poniżej znajdują się objaśnienia najczęściej używanych pojęć:

Jeśli masz wiele planów Adobe powiązanych z tym samym adresem e-mail i przynajmniej jeden z nich to plan dla firm, Adobe utworzy osobne profile na potrzeby każdego planu i przydzieli każdemu profilowi osobną przestrzeń dyskową.

Więcej informacji: Na czym polegają profile biznesowe i osobiste.

Proces weryfikowania danych użytkownika, który pozwoli na dostęp do aplikacji Adobe.

Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą hasła, weryfikacji dwuetapowej lub jednokrotnego logowania, zależnie od konfiguracji zabezpieczeń w organizacji.

Adres e-mail utworzony i zarządzany przez organizację właścicielską. Organizacja tworzy adres e-mail w przypisanej domenie, po czym udostępnia go swoim użytkownikom.

Jednak również inne firmy należące lub nienależące do organizacji będącej właścicielem mogą przypisywać Ci aplikacje na zarządzanym adresie e-mail.

Konto Adobe utworzone samodzielnie na osobistym lub firmowym adresie e-mail.

Na koncie osobistym może być ustawiony Twój plan osobisty oraz plany przypisane przez inne firmy (z wyjątkiem organizacji będącej właścicielem).

Gdy się uwierzytelnisz za pomocą swojego adresu e-mail, zostanie wyświetlony selektor profilów. Selektor profilów może się pojawić w następujących przypadkach:

 • Po wprowadzeniu osobistego adresu e-mail i hasła
 • Po wpisaniu służbowego adresu e-mail i wybraniu opcji Konto osobiste w selektorze profilów
 • Po wpisaniu służbowego adresu e-mail i wybraniu opcji Konto firmowe lub szkolne w selektorze profilów

Więcej informacji: Który profil wybrać — biznesowy czy osobisty?

Jeśli masz plan osobisty albo inne firmy przypisały Ci plany Adobe na zarządzanym adresie e-mail, zobaczysz selektor konta. Selektor konta umożliwia zalogowanie się na odpowiednim koncie przed rozpoczęciem uwierzytelniania.

Wybierz opcję Konto firmowe lub szkolne, aby używać aplikacji Adobe przypisanych przez organizację, która utworzyła adres e-mail. W przeciwnym razie wybierz opcję Konto osobiste.

Zwane również „kontem zarządzanym”. Konto utworzone i zarządzane przez organizację będąca właścicielem, do której należysz. Organizacja tworzy takie konta w przypisanej domenie.

Organizacja tworząca konto Adobe w przypisanej domenie. Organizacja właścicielska, do której należysz, jest właścicielem Twojego zarządzanego adresu e-mail i nim zarządza, jednak również inne organizacje i firmy mogą dostać pozwolenie na przypisywanie planów do tego adresu.

Adres e-mail utworzony w domenie publicznej, która nie jest przypisana do żadnej organizacji. Za pomocą tego adresu e-mail powiązane firmy mogą utworzyć konto Business ID. Na przykład johndoe@gmail.com.

Często zadawane pytania

Jednym z powodów niedostępności selektora profilu jest ustawienie profilu domyślnego. Opcję Wybierz mój profil automatycznie można wyłączyć w oknie Konto Adobe > Konto i bezpieczeństwo > Logowanie i bezpieczeństwo. Następnie wyloguj się i wybierz odpowiedni profil, na którym się zalogujesz.

Jeśli wyświetlane jest ostrzeżenie, że wpisano nieprawidłowe hasło, lub jeśli nie pamiętasz hasła, wykonaj poniższe czynności, aby je zresetować.

 1. Na ekranie Wpisz hasło kliknij opcję Zresetuj hasło.

 2. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z instrukcjami resetowania hasła. Jeśli w skrzynce odbiorczej nie widać takiej wiadomości, przejrzyj folder spamu lub niechcianej poczty.

  Jeśli e-mail mimo to nie przychodzi, skontaktuj się ze swoim administratorem.

Być może logujesz się za pomocą innego konta lub profilu. Jeśli ten sam adres e-mail jest powiązany zarówno z identyfikatorem Adobe ID, jak i Enterprise ID lub Federated ID, dochodzi do powstania dwóch różnych kont. Pliki i zasoby przechowywane na jednym koncie nie są dostępne z drugiego. Możesz jednak ręcznie przenieś swoje zasoby.

Aby odszukać swoje zasoby, spróbuj zalogować się na inne konto.

 • Jeśli logujesz się na konto Enterprise ID przy użyciu adresu e-mail, który jest również powiązany z kontem Adobe ID, wyloguj się i zaloguj na konto Adobe ID.
 • Z Twoim kontem może być powiązany inny adres e-mail. Wyloguj się i zaloguj się za pomocą innego adresu e-mail.

Twój identyfikator Enterprise ID odpowiada adresowi e-mail użytemu przez firmę lub szkołę podczas tworzenia Twojego konta. Otwórz ekran Zaloguj się i spróbuj się zalogować za pomocą służbowego adresu e-mail.

Możesz także spróbować zresetować hasło lub skorzystać z poniższych wskazówek.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd Sprawdź e-mail, skontaktuj się ze swoim administratorem.

Porady dotyczące rozwiązywania błędu z wiadomością e-mail

 • Spróbuj użyć innej przeglądarki.
 • Jeśli pliki cookie są wyłączone, włącz ich obsługę w przeglądarce. Ponadto wyczyść pliki cookie oraz pamięć podręczną przeglądarki. (Instrukcje znajdują się w dokumentacji przeglądarki).
 • Jeśli oczekiwana wiadomość e-mail od Adobe nie dotarła, przejrzyj folder spamu lub niechcianej poczty.
 • Ponownie wpisz adres e-mail i hasło. Upewnij się, że klawisze Caps Lock i Num Lock są wyłączone.

Z Twoim służbowym adresem e-mail może być już powiązany identyfikator Adobe ID. Twoje konto Adobe ID mogło zostać założone z użyciem tego samego adresu e-mail, co konto Enterprise ID lub Federated ID. W takim przypadku system wyświetli ekran wyboru konta i poprosi o wybranie, na które konto chcesz się zalogować.

Oba konta mają wprawdzie ten sam adres e-mail, ale są to w rzeczywistości odrębne konta. Twoje dane nie są automatycznie przekazywane ani przenoszone.

Opcję Nie wylogowuj mnie należy wyłączyć, gdy korzysta się z urządzenia publicznego lub współużytkowanego. Opcja Nie wylogowuj mnie jest domyślnie włączona. Dzięki temu użytkownicy posługujący się identyfikatorami Adobe ID lub Enterprise ID nie muszą wielokrotnie się logować. Ustawienie to nie ma jednak zastosowania do użytkowników z identyfikatorami Federated ID (logowanie SSO). W tym przypadku honorowane są opcje skonfigurowane przez ich organizację. Zazwyczaj zamknięcie wszystkich okien przeglądarek lub wylogowanie się z serwisów internetowych Adobe powoduje zakończenie sesji użytkownika.

Jednak w przypadku identyfikatorów Enterprise ID można włączyć opcją Nie wylogowuj mnie, która powoduje, że sesja będzie kontynuowana przez maksymalnie 2 tygodnie, nawet po zamknięciu okna przeglądarki — aż do momentu, gdy użytkownik wyloguje się ręcznie.

Dołącz do rozmowy

Na forach użytkowników planów dla przedsiębiorstw i zespołów możesz współpracować, zadawać pytania oraz rozmawiać z innymi użytkownikami, administratorami i specjalistami Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto