Dostosowywanie stołu montażowego i linii pomocniczych

Użytkownik może zmienić kolory, w jakich wyświetlane są linie pomocnicze marginesów i łamów strony oraz linie pomocnicze obszarów spadu i informacji o pracy. Aby ułatwić odróżnienie widoku normalnego od widoku podglądu, można zmienić kolor tła w podglądzie.

Program InDesign umożliwia też określanie, jak blisko linii pomocniczej musi się znaleźć obiekt, aby został do niej przyciągnięty. Można również określić, czy linie pomocnicze mają być wyświetlane nad obiektami, czy pod nimi, a także ustawić wielkość stołu montażowego.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Windows) albo InDesign > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Mac OS).
 2. W sekcji Kolor wybierz żądane kolory z każdego podanego poniżej menu, lub też wybierz opcję Dostosuj i określ kolor za pomocą próbnika kolorów.

  Marginesy

  Ustawia kolor marginesów strony.

  Łamy

  Ustawia kolor linii pomocniczych łamów na stronie.

  Spad

  Określa kolor obszaru spadu (definiowanego w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu).

  Informacje o pracy

  Określa kolor obszaru informacji o pracy (definiowanego w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu).

  Podgląd tła

  Ustawia kolor stołu montażowego w trybie podglądu.

 3. W celu określenia, jak blisko linii pomocniczej lub siatki musi się znaleźć obiekt, aby został do niej przyciągnięty, wprowadź wartość w pikselach w polu Strefa przyciągania.
 4. Aby linie pomocnicze były wyświetlane pod obiektami, zaznacz opcję Linie pomocnicze na spodzie.
 5. Aby określić odległość, na jaką obszar roboczy wystaje poza stronę lub strony widzące (lub też obszar spadu czy informacji o pracy, jeżeli zostały one zdefiniowane), wpisz wartości w polach Marginesy poziome i Marginesy pionowe.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.

Uwaga:

Ekranowy kolor papieru można zmienić. Przy usuniętych zaznaczeniach z wszystkich obiektów i tekstu, kliknij dwukrotnie opcję Kolor papieru w panelu Próbki (wybierz polecenie Okno > Próbki). Kolor papieru pojawia się tylko na ekranie i nie wpływa na wydruk; ma on jedynie symulować projektowanie na papierze innym niż biały.

Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn

Po utworzeniu dokumentu, możliwa jest zmiana jego konfiguracji. Na przykład można zamienić strony widzące na strony pojedyncze, dokonać zmiany rozmiaru strony lub ustawień marginesów.

Zmiana ustawień dokumentu

Zmiana opcji w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu wpływa na wszystkie strony w dokumencie. Jeżeli zmieni się rozmiar strony lub orientację po wstawieniu obiektów, można użyć funkcji Dopasowanie układu, aby skrócić czas potrzebny na poprawienie układu istniejących obiektów. Patrz Projektowanie ramek i stron.

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu.

 2. Określ opcje dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK. (Patrz Nowy dokument — opcje).

Zmiana ustawień marginesów i łamów

Istnieje możliwość zmiany ustawień marginesów i łamów na stronach lub stronach widzących. Zmiana ustawień marginesów i łamów na stronie wzorcowej powoduje również zmianę tych ustawień na wszystkich stronach, którym nadano ten wzorzec. Zmiana łamów i marginesów na zwykłych stronach dotyczy wyłącznie tych stron, które zostały zaznaczone w panelu Strony.

Uwaga:

Okno dialogowe Marginesy i łamy nie powoduje zmian łamów wewnątrz ramek tekstowych. Łamy ramek tekstowych istnieją tylko w poszczególnych ramkach, nie na samej stronie. Łamy można również definiować w poszczególnych ramkach tekstowych, posługując się oknem dialogowym Opcje ramki tekstowej. (Patrz Dodawanie kolumn do ramki tekstowej). Na łamy ramki tekstowej ma również wpływ funkcja Dopasowanie układu.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Aby zmienić ustawienia marginesów i łamów dla jednej strony lub pary stron widzących, przejdź na żądaną stronę lub też zaznacz stronę albo parę stron w panelu Strony.

  • Aby zmienić ustawienia marginesów i łamów dla wielu stron, zaznacz te strony w panelu lub też zaznacz sterujący nimi wzorzec.

 2. Wybierz polecenie Układ > Marginesy i łamy, określ podane poniżej opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Marginesy

  Wpisz wartości określające odległość między liniami marginesów a każdą krawędzią strony. Jeżeli w oknie dialogowym Nowy dokument lub Ustawienia dokumentu zaznaczono opcję Strony widzące, nazwy opcji lewego i prawego marginesu zmieniają się na Wewnętrzny i Zewnętrzny, co pozwala określić dodatkowy margines wewnętrzny na oprawę.

  Łamy

  Określ liczbę łamów.

  Wybierz pozycję Poziomo lub Pionowo, aby określić kierunek łamu. Określa to też kierunek rysowania siatki linii bazowych dokumentu.

Tworzenie łamów o nierównej szerokości

Jeśli na stronie jest więcej niż jeden łam, linie łamów na środku pojawiają się parami. Przy przeciągnięciu jednej linii porusza się cała para. Odległość między liniami łamów jest równa podanej wartości odstępu; para przesuwa się razem, zachowując tę wartość.

Uwaga:

Nie można wprowadzić nierównej szerokości łamów w ramce tekstowej. Istnieje natomiast możliwość utworzenia równoległych ramek o różnej szerokości.

 1. Przejdź na stronę wzorcową lub widzącą, która ma ulec zmianie.

 2. Jeśli linie pomocnicze łamów są zablokowane, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Zablokuj linie łamów, aby usunąć zaznaczenie opcji blokowania.

 3. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie  przeciągnij linię łamu. Nie można przeciągnąć jej poza linię sąsiedniego łamu ani poza krawędź strony.

Tworzenie łamów o nierównej szerokości poprzez przeciąganie linii

Uwaga:

Aby utworzyć łamy o nierównych odstępach między łamami, należy utworzyć równomiernie rozłożone linie pomocnicze miarki, a następnie przeciągnąć poszczególne linie na odpowiednie miejsce. (Patrz Tworzenie linii miarki).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online