Tworzenie ramek tekstowych

Tekst w programie InDesign znajduje się wewnątrz kontenerów nazywanych ramkami tekstowymi. (Ramka tekstowa jest podobna do pola tekstowego w programie QuarkXPress i bloku tekstowego w programie Adobe PageMaker).

Istnieją dwa rodzaje ramek tekstowych: siatka ramki i ramka zwykłego tekstu. Siatki ramki są rodzajem ramki tekstowej charakterystycznej dla składu języków azjatyckich, w której pola znaków i odstępy są wyświetlane w postaci siatek. Puste ramki tekstowe, w których nie ma wyświetlonej siatki to ramki zwykłego tekstu.

Ramki tekstowe można przesuwać, skalować i modyfikować w ten sam sposób, co ramki graficzne. Narzędzie, którego użyje się do zaznaczenia ramki tekstowej, decyduje o rodzajach modyfikacji, jakie można wprowadzić.

 • Narzędzie Tekst służy do wprowadzania lub edycji tekstu w ramce.

 • Narzędzie do zaznaczania służy do ogólnych zadań związanych z układem, takich jak przenoszenie i zmienianie rozmiaru obiektów.

 • Do zmiany kształtu ramki służy narzędzie Zaznaczenie bezpośrednie.

 • Użyj narzędzia Siatka pozioma lub Siatka pionowa, aby utworzyć siatkę ramki. Zobacz Tworzenie siatek ramki.

 • Użyj narzędzia Tekst , aby utworzyć zwykłą ramkę tekstową z poziomym tekstem i narzędzia Tekst pionowy , aby utworzyć zwykłą ramkę tekstową z pionowym tekstem. Korzystaj z tych samych narzędzi do edycji istniejącego tekstu w ramce.

Ramki tekstowe mogą być połączone z innymi ramkami tekstowymi, tak aby tekst z jednej ramki przepływał do drugiej. Ramki powiązane w taki sposób tworzą wątek. Tekst przepływający przez jedną lub więcej powiązanych ramek nazywany jest wątkiem. Gdy umieszcza się (importuje) tekst z pliku pochodzącego z edytora tekstu, taki tekst jest wprowadzany do dokumentu w postaci pojedynczego wątku, niezależnie od liczby ramek, jaką może zajmować.

W ramkach tekstowych mogą się znajdować łamy. Ramki tekstowe są oparte na łamach strony, ale nie są od nich zależne. Inaczej mówiąc, na czterołamowej stronie może się znajdować dwułamowa ramka tekstowa. Ramki tekstowe można również umieszczać na stronach wzorcowych, a tekst wlewać w nie na stronach dokumentu.

Uwaga:

Jeżeli często używany jest ten sam rodzaj ramki tekstowej, można utworzyć styl obiektowy zawierający formatowanie ramki, np. kolory obrysu i wypełnienia, opcje ramki tekstowej, opcje oblewania tekstem i efekty przezroczystości.

Podczas umieszczania tekstu nie trzeba tworzyć ramki tekstowej, ponieważ program InDesign automatycznie dodaje ramki tekstowe w oparciu o liczbę łamów strony.

Podczas wklejania tekstu zwykła ramka tekstowa jest tworzona automatycznie. Można również ręcznie utworzyć pustą, zwykłą ramkę tekstową, a następnie wprowadzić tekst.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Tekst i przeciągnij, definiując wysokość i szerokość nowej ramki tekstowej. Przytrzymaj Shift podczas przeciągania, aby ograniczyć proporcje ramki do kwadratu. Po zwolnieniu przycisku myszy, w ramce pojawi się punkt wstawiania tekstu.

  Przeciąganie tworzy nową ramkę tekstową
  Przeciąganie tworzy nową ramkę tekstową

  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie, kliknij port wyjściowy lub wejściowy innej ramki tekstowej, a następnie kliknij i przeciągnij, aby utworzyć kolejną ramkę.

  • Umieść plik tekstowy za pomocą polecenia Umieść.

  • Wybierz narzędzie Tekst i kliknąć w ramce tekstowej. Jeśli w preferencjach Tekstu zaznaczono opcję Narzędzie Tekst konwertuje ramki na ramki tekstowe, pusta ramka zostanie przekonwertowana na ramkę tekstową.

Przenoszenie ramek tekstowych i zmiana ich rozmiaru

Użyj narzędzia Zaznaczanie do przeniesienia lub zmiany rozmiaru ramek tekstowych.

Uwaga:

Jeśli chcesz przenieść lub zmienić rozmiar ramki tekstowej bez zmiany narzędzia Tekst  na narzędzie do zaznaczania, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij ramkę.

Przenoszenie ramki tekstowej

 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie i przeciągnij ramkę.
 • Wybierz narzędzie Tekst, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij ramkę. Po zwolnieniu klawisza narzędzie Tekst będzie nadal zaznaczone.

Zmiana rozmiaru ramki tekstowej

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Tekst , wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij dowolny uchwyt ramki. Jeżeli przed rozpoczęciem przeciągania przez sekundę przytrzyma się wciśnięty przycisk myszy, tekst zostanie przeskładany po zmianie rozmiaru ramki.

   Uwaga! Jeżeli ramka została kliknięta, a nie przeciągnięta, stracisz zaznaczenie tekstu lub położenie punktu wstawiania.

  • Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Zaznaczanie  i przeciągnij jeden z uchwytów umieszczonych na krawędzi ramki. Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby przeskalować tekst w ramce. (Zobacz Skalowanie tekstu).

  • Aby dopasować ramkę do zawartości, zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie i kliknij dwukrotnie jej uchwyt. Na przykład, dwukrotne kliknięcie środkowego uchwytu na dole spowoduje przyciągnięcie dolnej części ramki do dolnej części tekstu. Dwukrotnie kliknięcie środkowego uchwytu po prawej stronie spowoduje zachowanie wysokości, ale szerokość zwęzi się, tak aby wypełnić ramkę.

   Wskazówka: dwukrotne kliknięcie uchwytu nałożonej ramki tekstowej spowoduje zwiększenie wysokości lub szerokości stosownie do całego tekstu w ramce. Jeżeli ramka zawiera więcej tekstu zakrytego, niż może się zmieścić na stronie, to rozmiar takiej ramki nie zostanie zmieniony.

  Zmiana rozmiaru ramki tekstowej za pomocą dwukrotnego kliknięcia uchwytu
  Zmiana rozmiaru ramki tekstowej za pomocą dwukrotnego kliknięcia uchwytu

  • Aby zmienić rozmiar ramki, dopasowując ją do zawartości, zaznacz ramkę przy pomocy narzędzia Zaznaczanie i wybierz polecenie Obiekt > Dopasowanie > Dopasuj ramkę do zawartości. Dolna część ramki zostanie dopasowana do nowej wielkości tekstu. Jeżeli ramka zawiera więcej tekstu zakrytego, niż może się zmieścić na stronie, to rozmiar takiej ramki nie zostanie zmieniony.

  • Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Skalowanie  i przeciągnij kursor. (Zobacz Skalowanie tekstu).

Korzystanie z ramek tekstowych na stronach wzorcowych

Tworząc nowy dokument można zaznaczyć opcję Wzorcowa ramka tekstowa, która powoduje umieszczenie na domyślnej stronie wzorcowej dokumentu pustej ramki tekstowej. Ramka ta ma atrybuty łamów i marginesów odpowiadające ustawieniom w oknie dialogowym Nowy dokument.

Korzystając z ramek tekstowych na stronach wzorcowych, należy pamiętać o następujących wytycznych:

 • Wzorcowe ramki tekstowe ustawia się, jeśli każda strona dokumentu ma zawierać ramkę o rozmiarze strony, w którą będzie wlewany lub wpisywany tekst. Jeśli dokument wymaga większej różnorodności, na przykład stron o różnych numerach klatek lub klatek o różnej długości, nie włączaj opcji Wzorcowa ramka tekstowa i użyj narzędzia Tekst, aby utworzyć na wzorcach ramki tekstowe.

 • Niezależnie od tego, czy zaznaczono opcję Wzorcowa ramka tekstowa, do strony wzorcowej można dodawać ramki tekstowe pełniące rolę ramek zastępczych. Puste ramki zastępcze można ze sobą powiązać, tworząc wątek.

 • Tekst we wzorcowe ramki tekstowe wlewa się w taki sam sposób, jak w ramki utworzone na stronach dokumentu.

 • Jeżeli trzeba wpisać tekst w ramkę wzorcową na stronie dokumentu, należy przytrzymać klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i kliknąć w ramce tekstowej na stronie dokumentu. Następnie należy kliknąć w ramce narzędziem Tekst i rozpocząć wpisywanie.

 • Możesz skorzystać z Inteligentnego ponownego wlania tekstu, aby automatycznie dodawać lub usuwać strony podczas pisania i edytowania tekstu. Domyślnie podczas wprowadzania tekstu na końcu połączonych ramek tekstowych opartych na stronie wzorcowej dodawana jest nowa strona, co pozwala na dalsze pisanie w nowej ramce tekstowej. Możliwa jest edycja ustawień Inteligentnego ponownego wlania tekstu.

 • Jeżeli zmieni się marginesy strony, ramki tekstowe dostosują się do nowych marginesów tylko wtedy, jeżeli włączona jest opcja Włącz Dopasowanie układu.

 • Zaznaczenie opcji Wzorcowa ramka tekstowa nie ma wpływu na to, czy podczas automatycznego wlewania tekstu dodawane są nowe strony.

Zmiana właściwości ramki tekstowej

Polecenie Opcje ramki tekstowej umożliwia zmianę ustawień, np. liczby łamów w ramce, pionowego wyrównania tekstu w ramce, albo odstępu krawędziowego, czyli odległości między tekstem a ramką.

Przed (po lewej) i po (po prawej) ustawieniu marginesu wewnętrznego i utworzeniu dwóch łamów w ramce tekstowej.
Przed (po lewej) i po (po prawej) ustawieniu marginesu wewnętrznego i utworzeniu dwóch łamów w ramce tekstowej.

Uwaga:

Jeżeli wybrane właściwości mają być zastosowane do wielu ramek tekstowych, można utworzyć odpowiedni styl obiektowy i nadawać go ramkom.

 1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie  albo kliknij narzędziem Tekst  wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej albo wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i dwukrotnie kliknij ramkę tekstową narzędziem do zaznaczania.
 3. Zmień opcje ramki tekstowej, a potem kliknij przycisk OK.

Te same opcje ramki tekstowej są dostępne podczas definiowania stylu obiektowego dla takich ramek. Zobacz Style obiektu.

Dodawanie kolumn do ramki tekstowej

Łamy można tworzyć w poszczególnych ramkach tekstowych, posługując się oknem dialogowym Opcje ramki tekstowej.

Uwaga:

Nie można wprowadzić nierównej szerokości łamów w ramce tekstowej. Aby utworzyć łamy o nierównych wysokościach lub szerokościach, dodaj kolejne ramki tekstowe wątku na stronie dokumentu lub stronie wzorcowej.

 1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie, albo kliknij narzędziem Tekst wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
 3. Podaj liczbę łamów, szerokość każdego łamu i odległość między łamami (odstęp) dla danej ramki tekstowej.
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Stała szerokość łamu, aby zachować szerokość kolumn podczas skalowania ramki. Gdy opcja ta jest zaznaczona, zmiana rozmiaru ramki może zmienić liczbę łamów, ale nie ich szerokość.
  Stała szerokość łamu
  Stała szerokość łamu

  A. Oryginalna ramka tekstowa z 2 łamami B. Ramka tekstowa po zmianie wielkości z wyłączoną opcją Stała szerokość łamu (nadal zawiera 2 łamy) C. Ramka tekstowa po zmianie wielkości z włączoną opcją Stała szerokość łamu (zawiera 4 łamy) 
 5. (Opcjonalnie) Wybierz Zrównoważone kolumny, aby wyrównać tekst u dołu wielokolumnowej ramki tekstowej.
  Przed i po wyrównaniu kolumn
  Przed i po wyrównaniu kolumn

Zmiana odstępów krawędziowych (marginesów) ramki tekstowej

 1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie, albo kliknij narzędziem Tekst wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
 3. W sekcji Odstępy krawędziowe na karcie Ogólne wpisać odległości górnego, lewego, dolnego i prawego odstępu. Kliknij ikonę Utwórz wszystkie ustawienia takie same , aby zastosować jednakowe odstępy po wszystkich stronach.

Jeżeli zaznaczona ramka ma kształt inny niż prostokąt, opcje te są niedostępne, a zamiast nich udostępniana jest opcja Odstęp.

Opcje przesunięcia pierwszej linii bazowej

Aby zmienić opcje pierwszej linii bazowej zaznaczonej ramki tekstowe, wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej i kliknij zakładkę Opcje linii bazowej. W menu Przesunięcie pierwszej linii bazowej, wyświetlane są następujące opcje:

Wydłużenie górne

Wysokość znaku „d” w czcionce przypada poniżej górnego marginesu wewnętrznego ramki tekstowej.

Wysokość wielkich liter

Górna część wielkich liter dotyka górnej krawędzi ramki tekstowej.

Interlinia

Zastosuj wartość interlinii tekstu jako odległość między górną krawędzią ramki a linią bazową pierwszego wiersza tekstu.

Wysokość X

Wysokość znaku „x” w czcionce przypada poniżej górnej krawędzi ramki tekstowej.

Stała

Określ odległość pomiędzy linią bazową pierwszego wiersza tekstu a górną krawędzią ramki.

Min.

Podaj minimalną wartość przesunięcia linii bazowej. Na przykład, jeżeli zaznaczona została opcja Interlinia, a jako minimalną wartość ustawi się 1p, InDesign użyje wartości interlinii tylko wówczas, gdy będzie ona większa niż 1 pica.

Uwaga:

Jeżeli góra ramki tekstowej ma być przyciągana do siatki, wybierz opcję Interlinia lub Stała, co pozwoli sterować położeniem pierwszej linii bazowej tekstu w ramkach tekstowych.

Ustawianie siatki linii bazowych dla ramki tekstowej

Niekiedy warto zdefiniować siatkę linii bazowych dla pojedynczej ramki, a nie dla całego dokumentu. Taką siatkę można utworzyć za pomocą okna dialogowego Opcje ramki tekstowej. Konfigurując siatkę linii bazowych dla ramki tekstowej, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Siatka linii bazowych dokumentu nie pojawia się nad lub pod ramkami tekstowymi, które mają własne siatki linii bazowych.
 • Jeśli w preferencjach siatki zaznaczona jest opcja Siatka na spodzie, to siatki linii bazowej na podstawie ramki mają pierwszeństwo przed siatkami linii bazowej na podstawie dokumentu. Jeśli w preferencjach siatki opcja Siatka na spodzie nie jest zaznaczona, to siatki linii bazowej na podstawie dokumentu mają pierwszeństwo przed siatkami linii bazowej na podstawie ramki.
 1. Aby wyświetlić wszystkie siatki linii bazowych, w tym również te w ramkach tekstowych, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż siatkę linii bazowych.
 2. Zaznacz ramkę tekstową lub umieść punkt wstawiania wewnątrz tej ramki. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.

  Jeżeli siatka linii bazowych ma obowiązywać we wszystkich ramkach tekstowych w wątku (nawet jeżeli niektóre z nich nie zawierają tekstu), umieść punkt wstawiania w tekście, wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko i zastosuj ustawienia siatki linii bazowych w oknie dialogowym Opcje ramki tekstowej.

 3. Kliknij zakładkę Opcje linii bazowej.
 4. W sekcji Siatka linii bazowych zaznacz opcję Użyj niestandardowej siatki linii bazowych i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Początek

  Wpisz odległość siatki od góry strony, od górnego marginesu, od góry ramki lub od górnego marginesu wewnętrznego ramki w zależności od opcji wybranej z menu Względem.

  Względem

  Wybór opcji Zmień definicję stylu powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem programu Word, a ponadto zmianie ulegnie tekst w programie, który został sformatowany stylem o tej nazwie.

  Skok co

  Wpisz wartość odstępu między liniami siatki. W większości przypadków należy wpisać wartość odpowiadającą interlinii tekstu, tak aby wiersze tekstu były dokładnie wyrównane z siatką.

  Kolor

  Wybierz kolor linii siatki lub zaznacz opcję Kolor warstwy, aby zastosować do siatki kolor warstwy, na której znajduje się ramka tekstowa.

Uwaga:

Jeżeli nie widać siatki linii bazowych w ramce tekstowej, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż siatkę linii bazowych. Polecenie pozwoli upewnić się, że siatki linii bazowych nie zostały ukryte. Jeżeli siatka nadal pozostaje niewidoczna, należy sprawdzić próg, poniżej którego siatki linii bazowych nie są wyświetlane. Opcję tę można znaleźć w sekcji Siatki w oknie dialogowym Preferencje. Zwiększenie skali wyświetlania ramki lub zmniejszenie wartości progowej może uwidocznić siatkę.

Określanie zasad liczenia słów i znaków

 1. Umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, aby obliczyć dane dla wszystkich ramek połączonych wątkiem lub zaznacz wybrany tekst dla wyświetlenia liczby znaków i wyrazów dla tego zaznaczenia.
 2. Wybierz polecenie Okno > Informacje i wyświetl panel Informacje.

Panel Informacje wyświetla liczbę znaków, słów, wierszy i akapitów w ramce tekstowej. Podawane jest również położenie punktu wstawiania w ramce tekstowej.

Praca z dodatkowymi językami

Różnym językom można przydzielać języki. Przydzielanie odpowiedniego języka jest szczególnie przydatne przy sprawdzaniu pisowni i dzieleniu wyrazów. (Zobacz Przypisywanie języka dla tekstu).

Jeśli musisz pracować z językami azjatyckimi, możesz korzystać ze specjalnych wersji programu InDesign dostępnych w języku japońskim, uproszczonym chińskim, tradycyjnym chińskim i koreańskim. Wersje te umożliwiają tworzenie siatek układów i siatek ramek do układania czcionek wielobajtowych oraz zawierają szereg funkcji do formatowania wielobajtowego tekstu wraz z dodatkowymi czcionkami.

Dostępna jest również specjalna wersja programu InDesign przeznaczona do formatowania języków bliskowschodnich, takich jak hebrajski, arabski, farsi, urdu, które korzystają z formatowania tekstu od prawej do lewej. Wersja ta nosi nazwę InDesign ME.

Więcej informacji o możliwości zakupu programu InDesign ME oraz o azjatyckich wersjach językowych programu InDesign dostępne jest na stronie internetowej firmy Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online