Tworzenie linii miarki

Linie pomocnicze miarki różnią się od siatek tym, że można je dowolnie rozmieszczać na stronie lub stole montażowym. Można tworzyć dwa rodzaje linii pomocniczych: linie pomocnicze strony, które pojawiają się tylko na tej stronie, na której zostały utworzone oraz linie pomocnicze stron widzących, które obejmują wszystkie strony i stół montażowy zestawu stron. Każdą linię pomocniczą można przeciągnąć na stół montażowy. Linia pomocnicza jest wyświetlana lub ukrywana razem z warstwą, na której została utworzona.

Nowe linie pomocnicze zawsze pojawiają się na aktywnej parze stron widzących. Na przykład, jeżeli w oknie dokumentu widocznych jest kilka par stron widzących, a użytkownik przeciągnie do okna nową linię, linia ta będzie widoczna tylko na aktywnej parze stron.

Linie pomocnicze w oknie dokumentu
Linie pomocnicze w oknie dokumentu

A. Linia pomocnicza stron widzących B. Linia pomocnicza strony 

Tworzenie linii miarki

 1. Sprawdź, czy zarówno miarki, jak i linie pomocnicze są widoczne, a także czy aktywna jest właściwa para stron widzących. Następnie wyświetl dokument w trybie widoku normalnego (nie w trybie podglądu).
 2. Jeżeli dokument zawiera wiele warstw, kliknij nazwę warstwy w panelu Warstwy, aby ją uaktywnić.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć linię strony, umieść wskaźnik w obszarze miarki poziomej lub pionowej, a następnie przeciągnij do żądanego położenia na aktywnej płaszczyźnie stron widzących. Jeżeli upuści się linię na stół montażowy, będzie ona obejmowała ten obszar i parę stron widzących; jeżeli później przeciągnie się ją na stronę, będzie się zachowywała jak linia strony.

  • Aby utworzyć linię stron widzących, przeciągnij wskaźnik z miarki pionowej lub poziomej, utrzymując go w obrębie stołu montażowego, lecz jednocześnie umieszczając linię w żądanym położeniu na aktywnym zestawie stron.

  • Aby przełączać się między poziomymi i pionowymi liniami pomocniczymi, zaznacz linię pomocniczą i przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby utworzyć linię stron widzących, gdy stół montażowy nie jest widoczny (np. gdy widok został powiększony), należy przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przeciągania wskaźnika z miarki poziomej lub pionowej na aktywną parę stron.

  • Aby utworzyć linię pomocniczą bez przeciągania, kliknij dwukrotnie w odpowiednim punkcie miarki poziomej lub pionowej. Jeżeli linia pomocnicza ma zostać przyciągnięta do najbliższego znaku podziałki, należy przytrzymać klawisz Shift podczas dwukrotnego klikania miarki.

  • Aby utworzyć jednocześnie linię poziomą i pionową, trzeba przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przeciągania wskaźnika z punktu przecięcia miarek aktywnego zestawu stron widzących w pożądane miejsce.

Linia pozioma i linia pionowa
Linia pozioma i linia pionowa utworzone jednocześnie

Uwaga:

Aby przesunąć linię pomocniczą miarki o zadaną wartość liczbową, zaznacz linię i wprowadź odpowiednie wartości pola X i Y w panelu Sterowanie.

Tworzenie zestawu równomiernie rozmieszczonych linii pomocniczych

 1. Jeżeli dokument zawiera wiele warstw, kliknij nazwę warstwy w panelu Warstwy, aby ją uaktywnić.
 2. Wybierz polecenie Układ > Utwórz linie pomocnicze.
 3. W polu Liczba wpisz liczbę wierszy lub kolumn, które mają zostać utworzone.
 4. W polu Odstęp wpisz wartość odstępu między wierszami lub kolumnami. Warto rozpocząć od małych wartości, takich jak 1 pica; duże odstępy zostawiają bowiem mało miejsca na łamy.

  Łamy‎‎ utworzone za pomocą polecenia Utwórz linie pomocnicze są inne, niż łamy utworzone przez polecenie Układ > Marginesy i łamy. Na przykład, łamy utworzone przez polecenie Utwórz linie pomocnicze nie mogą sterować przepływem tekstu po umieszczeniu pliku tekstowego. Do tworzenia dużych podziałów łamowych odpowiednich do automatycznego przepływu tekstu należy użyć polecenia Marginesy i łamy, natomiast do tworzenia siatek łamów i innych elementów pomocniczych układu należy użyć polecenia Utwórz linie pomocnicze.

 5. W sekcji Dopasuj linie pomocnicze do, kliknij opcję Marginesy, aby utworzyć linie pomocnicze w obrębie marginesów strony, lub też opcję Strony, aby utworzyć linie pomocnicze w obrębie krawędzi strony.
  Linie pomocnicze równomiernie rozmieszczone
  Linie pomocnicze równomiernie rozmieszczone w obrębie marginesów (po lewej) i krawędzi strony (po prawej)

 6. Aby usunąć istniejące linie pomocnicze (w tym także linie na warstwach ukrytych lub zablokowanych), zaznacz opcję Usuń istniejące linie pomocnicze miarki.
 7. Można też zaznaczyć opcję Podgląd, aby obejrzeć efekt ustawień na stronie. Następnie należy kliknąć przycisk OK.

Uwaga:

Polecenie Utwórz linie pomocnicze pozwala tworzyć tylko linie strony; nie pozwala natomiast utworzyć linii stron widzących.

Uwaga:

Aby rozmieścić linie pomocnicze w równomiernych odstępach, zaznacz linie pomocnicze (przeciągając lub przytrzymując klawisz Shift i klikając przyciskiem myszy). Następnie zaznacz opcję Użyj odstępów w panelu Sterowanie, wprowadź wartość odstępu w polu tekstowym i naciśnij klawisz Enter lub Return. Kliknij opcję Rozmieść środki poziome  lub Rozmieść środki pionowe  wyświetloną po lewej stronie opcji Użyj odstępów.

Wyświetlanie i ukrywanie linii pomocniczych

 • Aby wyświetlić lub ukryć wszystkie linie pomocnicze marginesów, kolumn i miarek, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż/Ukryj linie pomocnicze.
 • Aby wyświetlić lub ukryć linie miarki tylko na jednej warstwie, bez zmiany widoczności obiektów tej warstwy, należy dwukrotnie kliknąć nazwę warstwy w panelu Warstwy, włączyć lub wyłączyć opcję Pokaż linie pomocnicze, a następnie kliknąć przycisk OK.
 • Aby wyświetlić lub ukryć linie pomocnicze i inne elementy nie przeznaczone do druku, kliknij ikonę trybu podglądu u dołu Przybornika.

Praca z liniami pomocniczymi miarki

Można zmieniać atrybuty poszczególnych linii pomocniczych, a także przenosić, wycinać, kopiować, wklejać i usuwać kilka linii jednocześnie. Skopiowane lub wycięte linie pomocnicze miarki można wklejać na innych stronach lub w innych dokumentach, lecz nie w innych programach. Aby zmienić atrybuty konkretnych linii pomocniczych, trzeba najpierw zaznaczyć te linie. Jeśli nie są zaznaczone żadne linie pomocnicze, polecenie Linie pomocnicze miarki ustawia wartości domyślne tylko dla nowych linii.

Zaznaczanie linii pomocniczych miarki

Niezaznaczone linie pomocnicze miarki domyślnie mają kolor jasnoniebieski. Zaznaczone linie pomocnicze miarki są podświetlane w kolorze ich warstwy. Po zaznaczeniu linii ikona punktu odniesienia w panelu Sterowanie zmienia się w ikonę  lub , odpowiednio do zaznaczonej linii pomocniczej.

 • Aby zaznaczyć pojedynczą linię pomocniczą miarki wybierz narzędzie Zaznaczanie  lub narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie , a następnie kliknij linię. Zostanie ona wyróżniona kolorem warstwy, na której się znajduje.

Uwaga:

Jeżeli nie można zaznaczyć linii pomocniczej, a zaznaczenie polecenia Widok > Siatki i linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze jest już usunięte, prawdopodobnie linia znajduje się na stronie wzorcowej lub na warstwie z zablokowanymi liniami pomocniczymi.

 • Aby zaznaczyć wiele linii miarki na raz, kliknij linie przy pomocy narzędzia Zaznaczanie lub Zaznaczanie bezpośrednie z wciśniętym klawiszem Shift. Można także przeciągnąć wskaźnik poprzez kilka linii, o ile ramka zaznaczenia nie dotknie ani nie obejmie żadnego innego obiektu.
 • Aby zaznaczyć wszystkie linie pomocnicze miarki na aktywnej płaszczyźnie stron widzących, wciśnij klawisze Ctrl+Alt+G (Windows) lub Command+Option+G (Mac OS).

Przesuwanie linii pomocniczych miarki

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub Zaznaczanie bezpośrednie  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść linię miarki przeciągnij ją.

  • Aby przenieść wiele linii miarki, zaznacz je przytrzymując klawisz Shift, a następnie przeciągnij je w nowe miejsce.

   Zaznaczone linie można przenosić tak, jak każdy inny obiekt, w tym również wykorzystując funkcje skoku za pomocą klawiszy strzałek oraz panelu sterowania i panelu Przekształć.

  • Aby linia pomocnicza była przyciągana do znaków podziałki, należy podczas przeciągania nacisnąć klawisz Shift. Można także zaznaczyć linię, przytrzymać klawisz Shift, a następnie kliknąć przyciskiem myszy.

  • Aby przenieść linię stron widzących, przeciągnij tę część linii, która znajduje się w obszarze roboczym, albo też naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) przy przeciąganiu linii z obszaru strony.

  • Aby przenieść linie pomocnicze na inną stronę lub do innego dokumentu, najpierw wybierz polecenie Edycja > Kopiuj lub Edycja > Wklej, po czym przejdź na stronę docelową i wybierz polecenie Edycja > Wklej. Jeżeli wklejanie ma miejsce na stronie o tej samej wielkości i orientacji co strona źródłowa, linie pojawią się w tym samym położeniu.

Uwaga:

Opcja Wklejanie z zapamiętaniem warstwy wpływa na warstwę, na której pojawią się wklejone linie pomocnicze.

Usuwanie linii pomocniczych miarki

 • Aby usunąć poszczególne linie pomocnicze, zaznacz jedną lub więcej linii miarki i naciśnij klawisz Delete. Można także przeciągnąć linie pomocnicze miarki i upuścić je na miarce, co spowoduje ich usunięcie.
 • Aby usunąć linie pomocnicze miarki z docelowej strony widzącej, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) zaznaczoną linię pomocniczą lub miarkę i wybierz polecenie Usuń wszystkie linie pomocnicze z pary stron.

Jeśli nie możesz usunąć linii pomocniczej to znaczy, że może być ona zablokowana, może znajdować się na stronie wzorcowej lub na zablokowanej warstwie.

Dostosowanie linii pomocniczych miarki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić opcje jednej lub więcej istniejących linii pomocniczych, zaznacz te linie.

  • Aby ustawić domyślne opcje dla nowych linii pomocniczych, usuń zaznaczenie ze wszystkich linii, klikając pusty obszar.

 2. Wybierz polecenie Układ > Linie pomocnicze miarki.
 3. W polu Próg wyświetlania wybierz wartość określającą powiększenie, poniżej którego linie pomocnicze miarki nie są widoczne. Pozwala to uniknąć nadmiernego zagęszczenia linii miarki przy mniejszych powiększeniach.
 4. Z menu Kolor wybierz kolor lub opcję Dostosuj, aby określić kolor niestandardowy za pomocą systemowego próbnika kolorów. Następnie kliknij OK.

Uwaga:

Naciskając klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) podczas przeciągania zaznaczonych linii miarki, można określić bieżące powiększenie jako próg dla nowych linii miarki.

Blokowanie lub odblokowywanie linii pomocniczych miarki

 • Aby zablokować lub odblokować wszystkie linie miarki, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze, co spowoduje włączenie lub wyłączenie tej opcji.
 • Aby zablokować lub odblokować linie miarki tylko na jednej warstwie, nie zmieniając widoczności obiektów tej warstwy, dwukrotnie kliknij nazwę warstwy w panelu Warstwy, włącz lub wyłącz opcję Zablokuj linie pomocnicze, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana kolejności układania linii miarki

Domyślnie, linie miarki wyświetlane są ponad wszystkimi innymi liniami i obiektami. Jednak niektóre linie miarki mogą zasłaniać widok takich obiektów, jak np. linie z małą szerokością obrysu. Zmiana opcji Linie pomocnicze na spodzie pozwala wyświetlać linie pomocnicze miarki z przodu lub z tyłu wszystkich innych obiektów. Jednakże niezależnie od ustawienia opcji Linie pomocnicze na spodzie, obiekty i linie miarki zawsze są wyświetlane na wierzchu linii marginesów i łamów. Ponadto, chociaż umieszczenie linii pomocniczych na różnych warstwach organizuje je strukturalnie, nie wpływa na ich wizualny porządek wyświetlania — opcja Linie pomocnicze na spodzie układa wszystkie linie miarki jak jeden zestaw w odniesieniu do pozostałych obiektów na stronie.

Domyślny porządek układania
Domyślny porządek układania

A. Linie pomocnicze miarki B. Obiekty na stronie C. Linie pomocnicze marginesów i łamów D. Strona 
 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Windows) albo InDesign > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Linie pomocnicze na spodzie i kliknij przycisk OK.

Przyciąganie obiektów do siatek i linii pomocniczych

Aby precyzyjnie wyrównać obiekty do linii pomocniczych, można posłużyć się poleceniami Przyciągaj do linii pomocniczych oraz Przyciągaj do siatki dokumentu. Podczas rysowania, przesuwania i zmiany rozmiaru krawędzie obiektów będą przyciągane do najbliższego punktu przecięcia siatki lub najbliższej linii pomocniczej.

Dokładny obszar, w którym obiekt jest przyciągany do linii pomocniczych, nazywa się strefą przyciągania i można go modyfikować. Jeżeli wybrano zarówno polecenie Przyciągaj do linii pomocniczych, jak i Przyciągaj do siatki dokumentu, priorytet ma siatka.

Podczas wyrównywania obiektów do siatek i linii pomocniczych warto pamiętać o następujących wytycznych:

 • Aby przyciągnąć obiekt do linii pomocniczej, przeciągaj go w kierunku tej linii, do momentu, gdy przynajmniej jedna krawędź obiektu znajdzie się w strefie przyciągania.

 • Linie pomocnicze muszą być widoczne, aby obiekty były do nich przyciągane. Jednak do siatek linii bazowych i dokumentu obiekty są przyciągane niezależnie od tego, czy siatki są widoczne, czy też nie.

 • Obiekty na jednej warstwie są przyciągane do linii pomocniczych na wszystkich innych warstwach. Jeżeli obiekty nie mają być przyciągane do linii na konkretnej warstwie, należy ukryć linie pomocnicze tej warstwy.

 • Aby przyciągnąć linię bazową tekstu do siatki linii bazowej, wybierz polecenie Wyrównanie siatki > Linia bazowa znaków łacińskich z poziomu menu panelu Sterowanie lub menu panelu Akapit. Można również wybrać Linię bazową znaków łacińskich jako ustawienie Wyrównanie siatki z poziomu menu Ustawienia siatki stylu kolumny.

 • Aby linie bazowe tekstu były przyciągane do siatki linii bazowej, wybierz przycisk Wyrównaj do linii bazowej  dla poszczególnych akapitów lub stylów akapitu.

 1. Wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze i sprawdź zaznaczenie (włączenie) opcji Przyciągaj do linii pomocniczych.

  Uwaga:

  Polecenie Przyciągaj do linii pomocniczych steruje zarówno przyciąganiem do linii pomocniczych, jak i do siatki linii bazowych.

 2. Aby określić strefę przyciągania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Windows) lub InDesign > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Mac OS), a następnie wpisz wartość w polu Strefa przyciągania i kliknij przycisk OK. Wartość w polu Strefa przyciągania jest zawsze podawana w pikselach.

Korzystanie z inteligentnych linii pomocniczych

Funkcja Inteligentnych linii pomocniczych ułatwia przyciąganie obiektów do innych elementów układu. Podczas przeciągania lub tworzenia obiektu pojawiają się tymczasowe linie pomocnicze wskazujące, czy dany obiekt jest wyrównywany do krawędzi lub środka strony albo do innego elementu na stronie.

Domyślnie funkcja Inteligentnych linii połączonych jest włączona. Można wyłączyć inteligentne linie pomocnicze lub którąkolwiek z ich kategorii:

Inteligentne wyrównywanie obiektu

Inteligentne wyrównywanie obiektu pozwala na łatwe przyłączanie elementu do środka lub krawędzi innego elementu na stronie. Oprócz tego dynamicznie rysowane inteligentne linie pomocnicze wskazują, do którego obiektu element jest przyłączany.

Inteligentne wymiary

Inteligentne wymiary zostają wyświetlane podczas zmiany rozmiaru, tworzenia lub obracania elementów na stronie. Na przykład jeśli jeden obiekt na stronie został obrócony o 24 stopnie, to podczas obracania innego obiektu do wartości zbliżonej do 24 stopni pojawi się ikona obrotu. Pozwala to na nadanie obiektowi tej samej wartości kąta obrotu, jaką ma obiekt sąsiedni. W podobny sposób podczas zmiany rozmiaru obiektu w sąsiedztwie innego obiektu, pojawia się segment ze strzałkami na każdym z końców, co pozwala nadać obiektowi tę samą szerokość i wysokość, jaką ma obiekt sąsiedni.

Inteligentne odstępy

Inteligentne odstępy umożliwiają przeprowadzenie szybkiego ułożenia strony przy pomocy tymczasowych linii pomocniczych, które wskazują, czy odstęp pomiędzy obiektami jest równy.

Inteligentne kursory

Informacja inteligentnego kursora pojawia się w szarym polu w formie wartości X i Y podczas przenoszenia lub w formie jednostek miary podczas obracania. Opcja Pokaż wartości przekształcenia w preferencjach interfejsu pozwala włączyć lub wyłączyć inteligentne kursory.

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie z inteligentnych linii pomocniczych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4029_id.

Włączanie i wyłączanie inteligentnych linii pomocniczych

 1. Wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Inteligentne linie pomocnicze.

Włączanie i wyłączanie kategorii inteligentnych linii pomocniczych

 1. Otwórz preferencje Linii pomocniczych i stołu montażowego.
 2. Ustaw odpowiednio opcje Wyrównaj do środka obiektu, Wyrównaj do krawędzi obiektu, Inteligentne wymiary i Inteligentne odstępy, a następnie kliknij OK.

Uwaga:

Aby wyłączyć inteligentne kursory, które podają wartości X i Y obiektów wskazanych przez kursor myszy, usuń zaznaczenie opcji Pokaż wartości przekształcenia w preferencjach interfejsu.

Zmiana wyglądu inteligentnych linii pomocniczych

 1. W oknie dialogowym Preferencje otwórz sekcję Linie pomocnicze i stół montażowy.
 2. Wybierz inny kolor z menu Inteligentnych linii pomocniczych i kliknij OK.

Wskazówki dotyczące inteligentnych linii pomocniczych

 1. Inteligentne linie pomocnicze działają tylko w przypadku elementów strony i punktów przecięcia widocznych w danej chwili na stronie. Jeśli na stronie znajduje się wiele obiektów, a próbujesz wyrównać dany obiekt do innego obiektu lub obiektów, powiększ wybrany obszar. Jeśli nie chcesz, aby inteligentne linie pomocnicze przyciągały do linii pomocniczych kolumn, wyłącz na chwilę opcję Przyciągaj do linii pomocniczych. Wybierz kolejno polecenia Widok > Siatki i linie pomocnicze > Przyciągaj do linii pomocniczych. Funkcja inteligentnych linii pomocniczych jest dokładna bez względu na stopień powiększenia, nie trzeba więc powiększać widoku, aby sprawdzić, czy dwa obiekty rzeczywiście są wyrównane na przykład swoimi lewymi krawędziami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online