Eksportowanie zawartości dokumentu na format XML

Zanim wyeksportujesz zawartość dokumentu InDesign na format XML, musisz przeprowadzić następujące operacje:

 • Utworzyć lub wczytać znaczniki elementów.

 • Zastosować znaczniki do pozycji na stronach w dokumencie.

 • Dostosować hierarchię oznakowanych elementów w panelu Struktura, jeżeli to konieczne.

Na format XML można wyeksportować całą zawartość dokumentu albo tylko jej część. Eksportować można tylko zawartość oznakowaną.

Uwaga:

Jeżeli eksportujesz dokument, który zawiera tabele, to musisz je oznakować. W przeciwnym razie program InDesign nie wyeksportuje tych tabel do pliku XML.

 1. Aby wyeksportować tylko fragment dokumentu, zaznacz w panelu Struktura ten element, od którego ma się rozpocząć eksportowanie.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.
 3. W menu Zapisz jako (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz XML.
 4. Określ nazwę i położenie dla pliku XML, a następnie kliknij Zapisz.
 5. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Eksport XML zaznacz dowolne spośród poniższych opcji:

  Dołącz deklarację DTD

  Eksportuje wraz z plikiem XML odniesienie do pliku DTD. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w panelu Struktura istnieje element DOCTYPE.

  Wyświetl XML za pomocą

  Otwiera wyeksportowany plik w przeglądarce, aplikacji do edycji XML albo w edytorze tekstu. Wybierz przeglądarkę lub aplikację z listy.

  Eksportuj z zaznaczonego elementu

  Rozpoczyna eksportowanie od elementu zaznaczonego w panelu Struktura. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy przed wybraniem polecenia Plik > Eksportuj zaznaczony był jakiś element.

  Eksportuj nieoznakowane tabele w formacie CALS XML

  Eksportuje tabele bez znaczników w formacie CALS XML. Eksportowane będą tylko takie tabele, które znajdują się w oznakowanych ramkach, ale same nie mają znaczników.

  Zmień przypisanie znaków łamania, odstępu i specjalnych

  Eksportuje znaki łamania, znaki odstępów i znaki specjalne jako encje znakowe zakodowane w systemie dziesiętnym, a nie zwykłe znaki.

  Zastosuj XSLT

  Stosuje arkusz stylów, który określa przekształcenia eksportowanego pliku XML np. do zmodyfikowanego drzewa XML albo formatu HTML. Kliknij Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS), aby wybrać plik XSLT z systemu plików. Domyślne ustawienie „Użyj arkusza stylów z pliku XML” stosuje instrukcje przekształceniowe XSLT, jeżeli w danych XML zastosowanych podczas eksportowania istnieje odniesienie do takich instrukcji.

 6. Z menu Kodowanie wybierz rodzaj kodowania.
 7. Aby określić opcje eksportowania obrazów, kliknij zakładkę Opcje, a następnie ustaw następujące opcje:

  Oryginalne obrazy

  Umieszcza kopię oryginalnych plików graficznych w podfolderze Obrazy.

  Zoptymalizowane oryginalne obrazy

  Optymalizuje i kompresuje oryginalne pliki graficzne oraz umieszcza ich kopie w podfolderze Obrazy.

  Zoptymalizowane obrazy sformatowane

  Optymalizuje oryginalne pliki graficzne, do których zastosowano przekształcenia (np. obrót lub skalowanie), a następnie umieszcza je w podfolderze Obrazy. Na przykład, jeżeli dokument zawiera dwa obrazy, jeden wykadrowany, a drugi nie, to tylko wykadrowany obraz zostanie zoptymalizowany i skopiowany do podfolderu Obrazy.

 8. Jeżeli w poprzednim kroku wybrano opcję Zoptymalizowane oryginalne obrazy lub Zoptymalizowane obrazy sformatowane, musisz określić opcje optymalizacji obrazów.
 9. Kliknij przycisk Eksportuj.

Uwaga:

Standard XML nie obsługuje niektórych znaków specjalnych (np. znaku Automatyczny numer strony). InDesign wyświetli ostrzeżenie, jeżeli nie będzie można dodać jakiegoś znaku do eksportowanego pliku XML. Takie ostrzeżenie pojawi się również, jeżeli nie wprowadzisz znaczników do tabel.

Opcje eksportu obrazu optymalizowanego

Poniższe opcje są dostępne, jeżeli na zakładce Obrazy w oknie dialogowym Eksport XML wybrano opcję Zoptymalizowane oryginalne obrazy albo Zoptymalizowane obrazy sformatowane.

Konwersja obrazu

Określa format pliku przekonwertowanego obrazu. Jeżeli wybierze się opcję Automatycznie, to program InDesign dobierze najlepszy format pliku dla danego obrazu. Warto więc zdefiniować zarówno opcje obrazów GIF, jak i JPEG.

Opcje GIF

Określają formatowanie obrazów, które podczas eksportowania dokumentu do pliku XML zostaną przekonwertowane na format GIF. Można ustawić następujące opcje:

Paleta

Określa paletę kolorów, z której ma korzystać przekonwertowany obraz. Wybierz paletę odpowiednią do docelowego formatu wyświetlania danej zawartości XML. Opcja Adaptacyjna (bez roztrząsania) dobrze nadaje się do obrazów zawierających głównie jednolite połacie koloru. Można z niej korzystać, jeżeli docelowa zawartość będzie generowana w wielu formatach.

Przeplot

Podczas pobierania obraz będzie wyświetlany stopniowo co drugą linię, a nie pobierany od razu w całości. Przeplot pozwala na szybkie wczytanie podglądu obrazu — z każdym kolejnym etapem pobierania, jego rozdzielczość będzie się zwiększać, aż osiągnie docelową jakość.

Opcje JPEG

Określają formatowanie obrazów, które podczas eksportowania dokumentu do pliku XML zostaną przekonwertowane na format JPEG. Można ustawić następujące opcje:

Jakość obrazu

Określa jakość przekonwertowanego obrazu. Im wyższe ustawienie jakości, tym większy będzie wynikowy plik i tym dłużej będzie się wczytywał.

Metoda formatowania

Określa sposób formatowania obrazu JPEG podczas wczytywania. Opcja „Linia bazowa” wczytuje za jednym podejściem obraz o docelowej jakości. Plik jest więc wyświetlany z maksymalną jakością od razu po otwarciu. Wczytywanie obrazu w tym formacie może trwać dłużej, niż w przypadku zastosowania do obrazu opcji „Progresywna”. Opcja „Progresywna” wczytuje obraz etapowo. Najpierw wczytywana jest wersja o małej rozdzielczości, a z każdym kolejnym etapem pobierania jego rozdzielczość będzie się zwiększać, aż osiągnie docelową jakość.

Zapisywanie znaczników jako elementów XML

Zapisz same znaczniki, jeżeli chcesz je wczytać do dokumentu programu InDesign i tam ich użyć.

 1. Wybierz polecenie Zapisz znaczniki z menu panelu Znaczniki.
 2. Wpisz nazwę i podaj położenie dla pliku, a następnie kliknij Zapisz.

  Znaczniki z dokumentu wraz z przydzielonym im kolorem zostaną zapisane w pliku XML.

Edycja wyeksportowanego pliku XML

Po utworzeniu i wyeksportowaniu pliku XML za pomocą programu InDesign, możesz go modyfikować, używając dowolnej z poniższych metod:

 • Aby wprowadzać zmiany bezpośrednio w pliku XML, otwórz go w edytorze tekstu lub edytorze XML.
 • Aby wprowadzać zmiany, które zostaną zachowane w dokumencie źródłowym, otwórz dokument InDesign, z którego wyeksportowano dany plik XML. Po zmodyfikowaniu zawartości w programie InDesign możesz ponownie wyeksportować ją na format XML, używając tej samej nazwy, jeśli chcesz zastąpić istniejący plik.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online