Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Tworzenie i wczytywanie znaczników XML

Zanim oznakujesz pozycje na stronie, musisz utworzyć (lub wczytać) znaczniki identyfikujące każdy typ zawartości lub pozycję w dokumencie. Znaczniki można tworzyć od podstaw lub wczytać je z innego źródła, np. dokumentu InDesign, dokumentu InCopy lub pliku DTD. Użyj dowolnej z poniższych metod, aby utworzyć lub wczytać znaczniki XML:

 • Utwórz znaczniki używając polecenia Nowy znacznik.

 • Wczytaj znaczniki z pliku XML lub z innego dokumentu InDesign.

 • Zaimportuj plik DTD.

 • Zaimportuj znaczniki (i treść) za pomocą polecenia Importowanie XML.

Panel Znaczniki z listą dostępnych znaczników
Panel Znaczniki z listą dostępnych znaczników

Tworzenie znacznika XML

 1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Znaczniki, aby wyświetlić panel Znaczniki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Nowy znacznik z menu panelu Znaczniki.

  • Kliknij przycisk Nowy znacznik  w panelu Znaczniki.

 3. Wpisz nazwę znacznika. Nazwa musi być zgodna ze standardami XML. Jeżeli w nazwie znacznika umieścisz spację albo niedozwolony znak, to pojawi się ostrzeżenie.
 4. Jeżeli znacznik został utworzony za pomocą menu panelu Znacznik, wybierz dla niego kolor. (Jeżeli znacznik został utworzony za pomocą przycisku Nowy znacznik, kolor można wybrać poprzez zmianę koloru znacznika).

  Uwaga:

  Ten sam kolor można nadać różnym znacznikom. Wybrany kolor będzie widoczny po zastosowaniu znacznika do ramki i wybraniu polecenia Widok > Struktura > Pokaż ramki opatrzone znacznikami, albo też po zastosowaniu znacznika do tekstu w ramce i wybraniu polecenia Widok > Struktura > Pokaż symbole znaczników. Kolory znaczników nie pojawiają się w eksportowanych plikach XML.

 5. Kliknij OK.

Wczytywanie znaczników XML z innego źródła

Znaczniki można wczytywać z pliku XML, z dokumentu InDesign albo z dokumentu InCopy.

Uwaga:

Po wczytaniu pliku XML program InDesign automatycznie dodaje znaczniki do panelu Znaczniki.

 1. Wybierz polecenie Wczytaj znaczniki z menu panelu Znaczniki.
 2. Zaznacz dokument zawierający znaczniki, które chcesz wczytać do panelu Znaczniki, a następnie kliknij Otwórz.

Zmiana nazwy lub koloru znacznika

 1. Dwukrotnie kliknij nazwę znacznika w panelu Znaczniki lub wybierz polecenie Opcje znacznika z menu panelu Znaczniki.
 2. Zmień nazwę lub kolor znacznika, a następnie kliknij OK.

Uwaga:

Nie można zmieniać nazw znaczników, które są zablokowane. Program InDesign automatycznie blokuje znaczniki zdefiniowane we wczytanym pliku DTD. Aby zmienić nazwy tych znaczników, trzeba zmodyfikować plik DTD i ponownie wczytać go do dokumentu.

Znakowanie elementów

Zanim wyeksportujesz zawartość do pliku XML, musisz oznaczyć tekst i inne pozycje (np. ramki i tabele), które chcesz wyeksportować. Musisz także oznaczyć pozycje, które zostały utworzone jako elementy zastępcze na importowaną zawartość XML. Oznakowane pozycje są wyświetlane w panelu Struktura jako elementy.

Utwórz (lub wczytaj) znaczniki, aby zidentyfikować każdy element zawartości, który zamierzasz eksportować lub importować. Następnie oznacz tekst lub pozycje na stronie, używając jednej z następujących technik:

Znakowanie ręczne

Zaznacz ramkę lub tekst i kliknij znacznik w panelu Znaczniki. Można też po prostu przeciągnąć znacznik z panelu Znaczniki do ramki tekstowej lub graficznej.

Znakowanie automatyczne

Zaznacz ramkę tekstową, tabelę, komórki tabeli lub obraz i kliknij ikonę Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki. Pozycje zostaną oznakowane zgodnie z predefiniowanymi ustawieniami znakowania.

Odwzorowywanie znaczników w stylach

Znaczniki można skojarzyć ze stylem akapitowym, znakowym, tabelowym lub komórkowym, a następnie automatycznie nadać znaczniki tekstowi, tabeli, komórkom i akapitom, które mają te style.

Podczas znakowania pozycji na stronach pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Znaczniki można stosować zarówno do całych wątków, jak i do tekstu w wątkach. Na przykład, można nadać wątkowi znacznik Artykuł, a następnie zastosować konkretne znaczniki tekstowe, np. Tytuł oraz Treść, do poszczególnych akapitów w tym wątku.

 • Do każdego wątku można przypisać tylko jeden znacznik. Oznakowanie ramki w powiązanym wątku powoduje, że wszystkie ramki w tym wątku, a także tekst niemieszczący się, otrzymają ten sam znacznik.

 • Do każdej ramki graficznej można przypisać tylko jeden znacznik. Po oznakowaniu ramki graficznej, InDesign odnotowuje położenie grafiki (na dysku).

 • Nie można nadawać znaczników grupom obiektów. Aby oznakować element, który stanowi część grupy, zaznacz go za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie .

 • Jeśli nadasz znacznik fragmentowi tekstu wchodzącemu w skład oznakowanego elementu (np. akapitowi w wątku), to w panelu Struktura pojawi się nowy element, uporządkowany jako element potomny względem elementu istniejącego.

 • Oznakowywanie tekstu lub obrazów na stronach wzorcowych jest możliwe, ale w panelu Struktura znajdzie się tylko jedna instancja odpowiadającego im elementu XML, niezależnie od tego, ile razy obiekty te pojawiają się na stronach dokumentu. Jeżeli jednak ręcznie przesłonisz pozycję z wzorca i oznakujesz ją na stronie dokumentu, to pozycja ta pojawi się w panelu Struktura jako odrębny element.

 • Nie można oznakowywać przypisów dolnych.

Uwaga:

Należy unikać oznakowywania znaków specjalnych, np. znaku Automatyczny numer strony. Przy eksportowaniu program InDesign będzie musiał wyciąć te znaki, aby zachować zgodność ze standardami XML. InDesign wyświetli ostrzeżenie, jeżeli nie będzie można zakodować znaków w formacie XML.

Ręczne znakowanie ramek

Ramki można oznakowywać za pomocą dowolnej z poniższych metod.

 • Przeciągnij znacznik z panelu Znaczniki na ramkę.
 • Wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania, zaznacz ramkę i kliknij znacznik w panelu Znaczniki.

Uwaga:

Jeżeli ramka stanowi część grupy lub jest zagnieżdżona w innej ramce, to możesz ją zaznaczyć za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

 • Otwórz menu kontekstowe ramki, wybierz polecenie Oznakuj ramkę i wybierz znacznik.
 • Wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i zaznacz ramkę tekstową lub graficzną bez znacznika. Następnie przeciągnij tę ramkę na panel Struktura, zwolnij przycisk myszy i wybierz nazwę znacznika z pojawiającego się menu.

Ręczne znakowanie tekstu w ramce tekstowej

Gdy oznakujesz tekst wewnątrz ramki, w panelu Struktura pojawi się nowy element, będący elementem potomnym wobec elementu ramki, w której znajduje się tekst.

 1. Sprawdź, czy wątek, w którym występuje tekst, został oznakowany. (Jeżeli wątek nie jest oznakowany, to gdy oznakujesz tekst w tym wątku, program InDesign automatycznie oznakuje cały wątek znacznikiem określonym w oknie dialogowym Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania).
 2. Wybierz narzędzie Tekst i zaznacz tekst w ramce tekstowej.
 3. Kliknij znacznik w panelu Znaczniki.

Uwaga:

Nie można oznakowywać przypisów dolnych.

Automatyczne znakowanie ramek tekstowych, komórek tabel i obrazów

Klikając ikonę Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki można automatycznie oznakować ramkę tekstową, tabelę, komórki tabeli albo obraz. Program InDesign zastosuje do tej pozycji domyślny znacznik, wskazany w oknie dialogowym Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania.

 1. Zaznacz ramkę tekstową, tabelę, komórki tabeli albo obraz do oznakowania.
 2. Kliknij ikonę Auto-oznaczanie  w panelu Znaczniki.

  Po kliknięciu ikony Auto-oznaczanie, program InDesign doda nazwę domyślnego znacznika do panelu Znaczniki.

Oznakowywanie zawartości według stylu akapitowego lub znakowego

Style akapitowe i znakowe przypisane do tekstu można wykorzystać do oznaczania tych elementów znacznikami XML. Na przykład, styl akapitowy o nazwie Podpis można skojarzyć ze znacznikiem o nazwie NazwaIlustracji. Następnie można użyć polecenia Mapuj style do znaczników, aby nadać znacznik NazwaIlustracji całemu tekstowi w dokumencie, który ma styl akapitowy Podpis. Do jednego znacznika można utworzyć odwzorowanie z kilku stylów.

Uwaga:

Polecenie Mapuj style do znaczników automatycznie oznakowuje zawartość, w tym również akapity i znaki, do których już zastosowano znaczniki. Na przykład, jeżeli akapit ze stylem Kontekst został oznakowany znacznikiem Treść, ale potem skojarzysz styl Kontekst ze znacznikiem Wyjaśnienie, to znacznik akapitu zostanie zmieniony. Znacznik Treść zostanie usunięty, a zamiast niego nadany zostanie znacznik Wyjaśnienie. Jeśli chcesz zachować istniejące znaczniki, przeprowadź znakowanie zawartości ręcznie (lub bardzo ostrożnie korzystaj z polecenia Mapuj style do znaczników).

 1. Wybierz polecenie Mapuj style do znaczników z menu panelu Znaczniki.
 2. Dla każdego stylu w bieżącym dokumencie określ znacznik, do którego styl ten ma zostać przypisany.
  Okno dialogowe Mapuj style do znaczników
  Okno dialogowe Mapuj style do znaczników

 3. Aby dopasować nazwy stylów do nazw znaczników, kliknij Mapuj według nazwy. W oknie dialogowym zaznaczone zostaną style, które mają takie same nazwy jak znaczniki. Funkcja „Mapuj według nazwy” rozróżnia wielkie i małe litery. Np. Nagłówek1 i nagłówek1 są traktowane jako różne znaczniki.
 4. Aby użyć odwzorowań stylów z innego pliku InDesign, kliknij Wczytaj i wybierz ten plik.
 5. Zaznacz lub odznacz opcje w sekcji Dołącz:

  Wątki strony wzorcowej

  Odwzorowuje w znacznikach style znalezione w ramkach tekstowych na stronie wzorcowej.

  Wątki ze stołu montażowego

  Odwzorowuje w znacznikach style znalezione w ramkach tekstowych na stole montażowym. (Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz oznakowywać zawartości stołu montażowego).

  Puste wątki

  Odwzorowuje w znacznikach style pustych ramek tekstowych. (Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz oznakowywać pustych ramek tekstowych).

 6. Kliknij OK.

W całym dokumencie nowe znaczniki XML zostaną zastosowane do stylów akapitowych i znakowych, wybranych w oknie dialogowym Mapuj style do znaczników.

Uwaga:

Za pomocą polecenia Mapuj style do znaczników nie można oznakować obrazów. Grafikę, która ma się znaleźć w pliku XML, musisz oznakować ręcznie.

Znakowanie tekstu w tabelach

Oznakowując tabelę znacznikiem XML, tworzysz element dla tabeli, a także elementy dla każdej komórki w tej tabeli. Elementy komórek są elementami potomnymi wobec elementu tabeli i są tworzone automatycznie.

 1. Kliknij w tabeli i wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Tabelę.
 2. Zaznacz znacznik dla tabeli w panelu Znaczniki.

  InDesign utworzy elementy dla każdej z komórek w tabeli (można je wyświetlić w panelu Struktura). Znacznik zastosowany do elementów komórek tabeli zależy od domyślnych ustawień Auto-oznaczania.

 3. Jeżeli trzeba, oznacz komórki tabeli innym znacznikiem.

  Na przykład, komórki w pierwszym wierszu można oznaczyć innym znacznikiem, aby utworzyć nagłówek. Aby zastosować znaczniki do komórek, zaznacz komórki w dokumencie i wybierz znacznik. (Zaznaczenie komórek w tabeli powoduje również zaznaczenie odpowiadających im elementów w panelu Struktura).

Uwaga:

Tabelę można również oznakować, zaznaczając ją i klikając ikonę Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki. Do tabeli zostanie bezpośrednio zastosowany znacznik Tabela (albo inny znacznik zgodny z domyślnymi ustawieniami auto-oznaczania).

Zdejmowanie znacznika z pozycji

Zdjęcie znacznika z pozycji powoduje skasowanie tylko znacznika, z zachowaniem związanej z nim zawartości.

 1. Zaznacz element XML w panelu Struktura albo pozycję na stronie lub tekst oznakowany w układzie dokumentu.
 2. Kliknij Usuń oznakowanie w panelu Znaczniki.

Ponowne znakowanie elementów

Zmiana oznakowania powoduje zastąpienie istniejącego znacznika (nie trzeba najpierw zdejmować znacznika z zawartości). Użyj jednej z poniższych technik, aby ponownie oznakować element:

 • Wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i zaznacz ramkę tekstową lub graficzną albo element w panelu Struktura, a następnie kliknij inny znacznik w panelu Znaczniki.
 • Aby zmienić oznakowanie wątku, użyj narzędzia Tekst, aby umieścić punkt wstawiania w dowolnym miejscu w tekście wątku. Wybierz polecenie Oznakuj ponownie z menu panelu Znaczniki i kliknij inny znacznik.
 • Aby zmienić oznakowanie bloku tekstu, użyj narzędzia Tekst, aby zaznaczyć cały ten blok tekstu. Wybierz polecenie Oznakuj ponownie z menu panelu Znaczniki i kliknij inny znacznik. (Jeżeli wybierzesz polecenie Dodaj znacznik i klikniesz inny znacznik, to w panelu Struktura pojawi się nowy element potomny).

Określanie ustawień domyślnych auto-oznaczania

Gdy zaznaczysz ramkę tekstową, tabelę, komórki w tabeli albo obraz i klikniesz ikonę Auto-oznaczanie w panelu Znaczniki, InDesign zastosuje do zaznaczonej pozycji domyślny znacznik. Domyślne znaczniki można wskazać w oknie dialogowym Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania.

Uwaga:

Program InDesign stosuje znacznik domyślny, gdy tworzysz element wymagający elementu nadrzędnego, który jeszcze nie istnieje. Np. jeżeli oznakujesz tekst w ramce tekstowej, ale sama ramka nie została jeszcze oznakowana, to program InDesign przydzieli tej ramce znacznik zgodny z ustawieniami w oknie Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania. Stosowanie domyślnych znaczników ułatwia programowi InDesign utrzymanie prawidłowej struktury XML.

 1. Wybierz polecenie Opcje predefiniowanych ustawień znacznikowania z menu panelu Znaczniki.
 2. Wybierz domyślne znaczniki dla ramek tekstowych, tabel, komórek w tabelach i obrazów.

  Uwaga:

  Jeżeli potrzebnego znacznika nie ma na liście, możesz wybrać z menu polecenie Nowy znacznik i utworzyć go.

Pokazywanie lub ukrywanie oznakowanych ramek i symboli znaczników

Symbole znaczników to nawiasy wyświetlane na stronie wokół oznakowanego tekstu. Wyświetlenie symboli znaczników pozwala sprawdzić, które tytuły, nagłówki czy inne elementy tekstowe na stronie zostały oznakowane. Oznakowane ramki wskazują takie pozycje, jak ramki tekstowe, tabele i obrazy, które zostały opatrzone znacznikami. Kolor przypisany do znacznika w panelu Znaczniki określa kolor symboli tego znacznika i oznakowanych ramek. Symbole znaczników i oznakowane ramki wyświetlane są tylko w widoku normalnym.

Oznakowana ramka, a wewnątrz niej symbole znaczników
Oznakowana ramka, a wewnątrz niej symbole znaczników.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić oznakowane ramki w kolorze, wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż ramki opatrzone znacznikami.

  • Aby ukryć kolorowe wyróżnienie oznakowanych ramek, wybierz polecenie Widok > Struktura > Ukryj ramki opatrzone znacznikami.

  • Aby wyświetlić kolorowe nawiasy wokół oznakowanego tekstu, wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż symbole znaczników.

  • Aby ukryć kolorowe nawiasy wokół oznakowanego tekstu, wybierz polecenie Widok > Struktura > Ukryj symbole znaczników.

Uwaga:

Aby zminimalizować ryzyko przypadkowego usunięcia znacznika warto edytować tekst oznakowany w Edytorze wątków, gdzie znaczniki są bardziej widoczne.

Usuwanie znaczników

 • Aby usunąć znacznik z panelu Znaczniki, przeciągnij go na ikonę Usuń  na dole panelu. Jeżeli znacznik został zastosowany w treści dokumentu, to pojawi się ostrzeżenie. Wybierz inny znacznik, który ma zastąpić znacznik usuwany, a następnie kliknij OK.
 • Aby usunąć wszystkie nieużywane znaczniki, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane znaczniki z menu panelu Znaczniki, a następnie kliknij ikonę Usuń na dole panelu.

Uwaga:

Znaczników wczytanych wraz z plikiem DTD nie można usunąć, dopóki nie zostanie usunięty ten plik DTD.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online