Grupowanie lub rozgrupowywanie obiektów

Kilka obiektów można połączyć w grupę, tak aby były traktowane jako pojedynczy obiekt. Pozwala to przenosić i przekształcać obiekty bez zmiany ich pozycji i atrybutów. Funkcja może być użyta do zgrupowania wszystkich obiektów stanowiących projekt znaku firmowego, które zostaną przesunięte i przeskalowane jako jedna całość.

Grupy mogą być również zagnieżdżone— podgrupy mogą być zawarte w większych grupach. Do zaznaczania poszczególnych poziomów w hierarchii grupy zagnieżdżonej służy narzędzie Zaznaczanie, narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i narzędzie Zaznaczanie grupowe.

Jeżeli używa się stosu nakładających się obiektów i zgrupuje się kilka obiektów, które nie znajdują się obok siebie w porządku układania, to wszystkie zaznaczone obiekty zostaną ułożone ponownie w porządku układania, za tym z nich, który znajduje się najwyżej. (Na przykład, jeżeli obiekty są ułożone jako A, B, C, D od wierzchu do spodu, to zgrupowanie obiektów B i D sprawi, że porządek układania przyjmie postać A, B, D, C). Jeżeli zgrupuje się obiekty znajdujące się na różnych warstwach nazwanych, to wszystkie zostaną przeniesione na warstwę obiektu leżącego najwyżej w porządku układania. Wszystkie zaznaczane obiekty muszą być albo zablokowane, albo odblokowane.

Obiekty zgrupowane
Obiekty zgrupowane

 1. Zaznacz kilka obiektów, które mają zostać zgrupowane lub rozgrupowane.

  Jeżeli zaznaczenie zawiera część obiektu (np. punkt kontrolny), operacja grupowania lub rozgrupowania dokona grupowania/rozgrupowania całego obiektu.

 2. Aby zgrupować zaznaczone obiekty, wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.

  Aby rozgrupować zaznaczone obiekty, wybierz polecenie Obiekt > Rozgrupuj.

Uwaga:

Aby sprawdzić, czy obiekt jest częścią grupy, zaznacz go za pomocą narzędzia Zaznaczanie  i spójrz na menu Obiekt. Jeżeli polecenie Obiekt > Rozgrupuj jest dostępne, to zaznaczona została grupa.

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów z różnych warstw

Można również skorzystać z panelu Warstwy w celu grupowania obiektów umieszczonych na różnych warstwach dokumentu. Więcej informacji dotyczących warstw, kliknij tutaj.

Podczas grupowania obiektów z różnych warstwa program InDesign grupuje obiekty w najwyższej warstwie zawierającej co najmniej jeden element z grupy. Jednakże program InDesign zapamiętuje warstwy, do których należą poszczególne grupowane obiekty. Oznacza to, że domyślnie, w przypadku rozgrupowania obiektów wszystkie obiekty zostają przywrócone do ich pierwotnych warstw.

Można również rozgrupować obiekty do najwyższej warstwy. Aby to zrobić, odznacz opcję Rozgrupuj zapamiętuje warstwy w wysuwanym menu panelu Warstwy.

Uwaga:

Opcja ta jest ustawieniem dla całej aplikacji. Oznacza to, że opcja ta obowiązuje dla wszystkich dokumentów.

Blokowanie i odblokowywanie obiektów

Polecenie Zablokuj pozwala unieruchomić pewne obiekty w dokumencie. Obiekty zablokowane utrzymują blokadę po zapisaniu, zamknięciu i ponownym otwarciu dokumentu.

Dopóki obiekt jest zablokowany, nie można go przenieść. Można jednak zaznaczać zablokowane obiekty, jeśli opcja Zapobiegaj zaznaczaniu zablokowanych obiektów w preferencjach Ogólne jest wyłączona. Podczas zaznaczania zablokowanego obiektu możesz zmieniać atrybuty, takie jak kolor.

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty, których położenie ma zostać zablokowane.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zablokować obiekty, wybierz polecenie Obiekt > Zablokuj.

  • Aby odblokować obiekt, kliknij ikonę kłódki.

  • Aby odblokować obiekty na bieżącej rozkładówce, wybierz polecenie Obiekt > Odblokuj wszystko na stronie widzącej.

Uwaga:

Za pomocą panelu Warstwy można również zablokować lub odblokować zarówno obiekty, jak i warstwy. Podczas blokowania warstwy miejsca ulokowania wszystkich obiektów na warstwie zostają zablokowane i obiektów tych nie można zaznaczyć. Zobacz Warstwy.

Ukrywanie obiektów

Ukryte obiekty nie są drukowane ani eksportowane i nie można ich zaznaczać.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności.

  • Aby ukryć obiekt, zaznacz go i wybierz polecenie Obiekt > Ukryj.

  • Aby pokazać ukryte obiekty, wybierz polecenie Obiekt > Pokaż wszystko na stronie widzącej.

Powielanie obiektów

Obiekty można powielać przy pomocy różnych metod.

Powielanie obiektu przy pomocy polecenia Powiel

Polecenie Powiel służy do natychmiastowego utworzenia kopii obiektu. Nowa kopia pojawia się w układzie nieco odsunięta w dół i w prawo od oryginału.

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty i wybierz polecenie Edycja > Powiel.

Powielanie zaznaczonego obiektu podczas transformacji

Obiekt można powielić za każdym razem, gdy zmienia się jego położenie, orientację lub proporcje. Na przykład, można utworzyć kwiatek, rysując jeden płatek, ustawiając punkt odniesienia u dołu płatka i kilkakrotnie obracając go pod coraz większym kątem, jednocześnie powielając obiekt, aby pozostawić kopię płatka pod każdym kątem.

 1. Podczas transformacji obiektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągając narzędziem Zaznaczanie , narzędziem Obracanie , narzędziem Skalowanie  lub narzędziem Ścinanie , po rozpoczęciu przeciągania naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby ograniczyć przekształcanie duplikatu, przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) podczas przeciągania.

  • Jeżeli wpisujesz wartości w panelu Przekształć lub Sterowanie, naciśnij klawisze Alt+Enter (Windows) lub Option+Return (Mac OS) po ich wprowadzeniu.

  • Podczas przenoszenia obiektów za pomocą klawiszy strzałek przytrzymaj klawisze Alt (Windows) lub Option (Mac OS) podczas naciskania klawiszy strzałek.

Użycie polecenia Powielanie z przesunięciem do powielania obiektów

Polecenie Powielanie z przesunięciem błyskawicznie tworzy rzędy lub kolumny duplikatów. Za jego pomocą można, na przykład, wypełnić stronę równomiernie rozłożonymi duplikatami pojedynczego projektu wizytówki

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty, które mają zostać powielone.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Powielanie z przesunięciem.

 3. W polu Licznik powtórzeń wpisz, ile duplikatów ma powstać, nie licząc oryginału.

 4. W polach Przesunięcie w poziomie i Przesunięcie w pionie podaj wartość przesunięcia położenia wzdłuż osi x i y każdego nowego duplikatu w stosunku do poprzedniego, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Aby utworzyć pełną stronę duplikatów, najpierw użyj polecenia Powielanie z przesunięciem z opcją Przesunięcie w pionie ustawioną na 0 (zero); utworzy to jeden wiersz duplikatów. Następnie zaznacz cały rząd i użyj polecenia Powielanie z przesunięciem z opcją Przesunięcie w poziomie ustawioną na 0; powtórzy to cały rząd w dół strony.

Powielanie obiektów na siatkę

Przeciągając i używając klawiszy modyfikujących, możesz utworzyć siatkę obiektu identycznego z obiektem powielanym.

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Korzystając z narzędzia Zaznaczenie, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i rozpocznij przeciąganie.

 3. W trakcie przeciągania zwolnij klawisz Alt lub Option. Naciskaj klawisze Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, aby zmienić liczbę kolumn. Naciskaj klawisze Strzałka do góry i Strzałka w dół, aby zmienić liczbę wierszy. Przeciągnij prostokąt, aby określić rozmiar siatki.

 4. Zwolnij przycisk myszy.

Tworzenie obiektów niedrukowalnych

Niekiedy trzeba stworzyć obiekty widoczne na ekranie, ale nie pojawiające się w druku albo w elektronicznej formie dokumentu.

Uwaga:

Można także używać warstw aby selektywnie chować lub pokazywać elementy w dokumencie oraz przypisywać warstwom status niedrukowalne.

 1. Zaznacz obiekt lub ramkę tekstową, które mają się nie znaleźć na wydruku.
 2. Otwórz panel Atrybuty (Okno > Wyjście > Atrybuty).
 3. Zaznacz opcję Niedrukowalny w panelu Atrybuty.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online