Omówienie metod zaznaczania

Program InDesign oferuje następujące metody i narzędzia.

Narzędzie Zaznaczanie 

Umożliwia zaznaczanie ramek tekstowych i graficznych oraz pracę z obwiedniami obiektów. Jeśli klikniesz uchwyt zawartości (torus), który pojawia się, gdy przytrzymujesz kursor myszy na obrazie, możesz nim manipulować w danej ramce bez przełączania się do narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Uchwyt zawartości

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie 

Umożliwia zaznaczanie zawartości ramek, np. umieszczonej grafiki, a także bezpośrednią pracę z obiektami edytowalnymi, takimi jak ścieżki, prostokąty, albo tekst przekształcony na krzywe.

Narzędzie Tekst 

Umożliwia zaznaczanie tekstu w ramce tekstowej, na ścieżce albo w tabeli.

Podmenu Zaznacz

Umożliwia zaznaczenie kontenera obiektu (lub ramki) i jego zawartości. Za pomocą podmenu Zaznacz można także zaznaczać obiekty na podstawie ich położenia względem innych obiektów. Aby zobaczyć podmenu Zaznacz, wybierz polecenie Obiekt > Zaznacz. Aby wyświetlić menu kontekstowe, możesz także kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i następnie wybierz opcję Zaznacz.

Zaznaczanie przycisków w panelu Sterowanie

Przycisk Zaznacz zawartość umożliwia zaznaczenie zawartości,  a przycisk Zaznacz kontener — zaznaczenie kontenera . Możesz także użyć poleceń Zaznacz następny obiekt lub Zaznacz poprzedni obiekt, aby zaznaczyć następny lub poprzedni w grupie lub na stronach widzących.

Polecenia Zaznacz wszystko i Odznacz wszystko

Umożliwia zaznaczanie i odznaczanie wszystkich obiektów na rozkładówce i w oknie roboczym, w zależności od tego które narzędzie jest aktywne i co jest już zaznaczone. Wybierz polecenie Edytuj > Zaznacz wszystko lub Edytuj > Odznacz wszystko.

Uwaga:

Dwukrotnie kliknij obiekt, aby przełączyć się między wybieraniem ramki, a wybieraniem obiektu. Kliknij dwukrotnie ramkę tekstową w celu umieszczenia punktu wstawiania i przełącz na narzędzie Tekst.

Zaznacz obiekty

Obiekt to każdy drukowalny element na stronie lub w obszarze roboczym, np. ścieżka lub zaimportowana grafika. Ramka lub ścieżka to rysowany kształt lub kontener z tekstem lub grafiką. Obwiednia to prostokąt z ośmioma uchwytami, które reprezentują wymiary obiektu w pionie i w poziomie. Żeby modyfikować obiekt, trzeba go najpierw zaznaczyć za pomocą narzędzia do zaznaczania.

Obiekty w programie InDesign można zaznaczać na dwa sposoby:

Ścieżka z zaznaczoną obwiednią (po lewej), zaznaczona ścieżka (w środku) oraz ścieżka z zaznaczonym punktem kontrolnym (po prawej)
 • Zadanie dotyczące całego układu np. wybór położenia lub rozmiaru obiektu, może być wykonane przy użyciu narzędzia Zaznaczanie . Zaznacz obwiednię obiektu. Podczas zaznaczania obrazu możesz użyć narzędzia Zaznaczanie, aby zaznaczyć albo ramkę, albo obraz w ramce.

Korzystanie z narzędzia Zaznaczanie do modyfikowania obrazów

A. Uchwyt zawartości pojawia się po najechaniu kursorem myszy na obraz. B. Kliknij uchwyt zawartości, aby zaznaczyć zawartość. C. Kliknij poza uchwytem zawartości, aby zaznaczyć ramkę. 
 • Do zadań takich jak zmiana rozmiaru grafiki importowanej, rysowanie i edytowanie ścieżek oraz tekstu, można użyć narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie . Zaznacz zawartość kontenera (np. importowaną grafikę) albo poszczególne punkty na ścieżce.

Uwaga:

Importowany element graficzny zawsze znajduje się wewnątrz ramki. Można zaznaczyć grafikę i jej ramkę, tylko grafikę, albo tylko jej ramkę. Ramka i obwiednia importowanej grafiki mogą różnić się rozmiarem. Aby zobaczyć, jak program InDesign wskazuje, co zostało zaznaczone, zobacz Modyfikowanie obiektów za pomocą ramek graficznych.

Zaznaczona obwiednia (po lewej) i dla porównania zaznaczona ścieżka o kształcie prostokątnym (po prawej)

W przypadku obiektów o kształcie prostokątnym trudno niekiedy dostrzec różnicę między obwiednią obiektu a jego ścieżką. Obwiednia zawsze wyświetlana jest z ośmioma dużymi, pustymi punktami kontrolnymi. Ścieżka o kształcie prostokątnym wyświetlana jest zawsze z czterema małymi punktami kontrolnymi (mogą one być puste lub wypełnione).

Zaznaczanie obwiedni

W każdym obiekcie można zaznaczyć jego obwiednię — prostokąt reprezentujący wymiary obiektu w pionie i w poziomie. (W przypadku zgrupowanych obiektów, obwiednia ma postać kreskowanego prostokąta). Obwiednia zwana jest także kontenerem. Obwiednia umożliwia szybkie przenoszenie, powielanie i zmianę rozmiaru obiektu bez potrzeby sięgania po inne narzędzia. W przypadku ścieżek, obwiednia ułatwia pracę z całym obiektem bez ryzyka przypadkowej zmiany punktów kontrolnych decydujących o jego kształcie.

Uwaga:

Do precyzyjnego przenoszenia, skalowania i innych modyfikacji, jak np. obrót, można wykorzystać panel Sterowanie lub panel Przekształć.

 1. Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij obiekt. Jeżeli jest to niewypełniona ścieżka, kliknij jej krawędź. Jeśli dany obiekt jest obrazem, kliknij uchwyt zawartości, aby zaznaczyć obwiednię obrazu lub kliknij poza uchwytem zawartości, aby zaznaczyć ramkę.

  • Przeciągnij kropkowany prostokąt zaznaczenia czy ramkę zaznaczenia dookoła części lub całego obiektu.

  • Po zaznaczeniu obiektu graficznego lub obiektu o zawartości zagnieżdżonej kliknij przycisk Zaznacz kontener  w panelu Sterowania.

Po zaznaczeniu obiektu lub obiektów za pomocą narzędzia Zaznaczanie pojawia się obwiednia wskazująca na rozmiar każdego obiektu. Jeżeli po zaznaczeniu obiektu nie widać obwiedni, to obiekt mógł zostać zaznaczony narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie .

Jeśli klikniesz ramkę i nie zostanie ona zaznaczona, może być elementem zablokowanym, może być zablokowaną warstwą lub może być elementem strony wzorcowej. Zobacz Nie można zaznaczyć obiektów.

Zaznaczanie ścieżki lub punktów na ścieżce

Ścieżki w programie InDesign definiowane są przez punkty kontrolne, punkty końcowe oraz linie kierunkowe. Do zaznaczania punktów kontrolnych i punktów końcowych służy narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie.

Ścieżka z zaznaczonym jednym punktem (po lewej) i wieloma punktami (po prawej)
 1. Kliknij ścieżkę, aby ją zaznaczyć za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie .

  Zauważ, że narzędzie zmienia kształt po przesunięciu nad ścieżkę  lub nad punkt .

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć dowolny punkt, kliknij go.

  • Aby zaznaczyć wiele punktów na ścieżce, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kolejne punkty.

  • Aby zaznaczyć wszystkie punkty ścieżki naraz, kliknij punkt w centrum obiektu, lub przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij ścieżkę. Jeżeli zaznaczasz bezpośrednio dowolną część obiektu, polecenie Zaznacz wszystko także zaznacza wszystkie punkty.

Zaznaczanie tekstu wewnątrz ramki

 • Aby zaznaczyć tekst przez przeciąganie, kliknij ramkę tekstową używając narzędzia Tekst. Pojawi się punkt wstawiania.
 • Aby utworzyć punkt wstawiania w tekście, wybierz dowolne narzędzie do zaznaczania i dwukrotnie kliknij ramkę tekstową, . Program InDesign automatycznie przełączy się na narzędzie Tekst.

Zaznaczanie obiektu wewnątrz ramki

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij obiekt używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie . Jeżeli narzędzie Zaznaczanie jest umieszczone nad obiektem graficznym wewnątrz ramki (ale nie wtedy gdy jest umieszczone nad obiektem nie-graficznym, np. ścieżką), to zmienia się automatycznie w narzędzie Rączka.

  • Jeśli obiekt wewnątrz ramki jest obrazem, kliknij uchwyt zawartości, aby zaznaczyć ten obraz.

  Uwaga:

  Jeśli nie chcesz, aby uchwyt zawartości pojawiał się w momencie najechania na obraz, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Ukryj uchwyt zawartości.

  • Po zaznaczeniu ramki kliknij opcję Zaznacz > Zawartość z menu Obiekty lub menu kontekstowego ramki.
  • Po zaznaczeniu ramki kliknij przycisk Zaznacz zawartość  w panelu Sterowanie.
    

Zaznaczanie wielu obiektów

 • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na prostokątnym obszarze, wybierz narzędzie Zaznaczanie  w celu przeciągnięcia ramki zaznaczenia wokół obiektów, które mają zostać zaznaczone.
 • Aby zaznaczyć obiekty, które nie leżą obok siebie, wybierz narzędzie Zaznaczanie w celu zaznaczenia obiektu, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kolejne obiekty. Kliknięcie obiektu zaznaczonego powoduje usunięcie ich z zaznaczenia.
 • Aby dodać więcej obiektów do zaznaczenia, przytrzymaj klawisz Shift w trakcie używania narzędzia Zaznaczanie, w celu przeciągnięcia ramki zaznaczenia wokół innych obiektów. Przeciągnięcie wokół zaznaczonych obiektów powoduje usunięcie ich zaznaczenia.

Uwaga:

Można użyć tych samych technik posługując się narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie, w celu zaznaczenia obiektów zagnieżdżonych wewnątrz grup lub ramek.

Zaznaczanie wszystkich obiektów lub usuwanie ich zaznaczenia

Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na rozkładówce i jej obszarze roboczym, wybierz polecenie Edycja > Odznacz wszystko. Można też wybrać narzędzie Zaznaczanie lub narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i kliknąć w odległości co najmniej 3 pikseli od jakiegokolwiek obiektu.

Polecenie Zaznacz wszystko daje różne efekty w zależności od sytuacji:

 • Jeżeli narzędzie Zaznaczenie  jest aktywne, wszystkie ścieżki i ramki na rozkładówce i w obszarze roboczym zostaną zaznaczone, a ich obwiednie staną się aktywne.

 • Jeżeli narzędzie Zaznaczenie bezpośrednie  jest aktywne i obiekt jest bezpośrednio zaznaczony, polecenie Zaznacz wszystko zaznacza wszystkie punkty kontrolne tego obiektu, ale nie zaznacza żadnego innego obiektu. Jeżeli nic nie jest zaznaczone, polecenie Zaznacz wszystko zaznacza całą ścieżkę obiektów na rozkładówce i w obszarze roboczym.

 • Jeżeli narzędzie Tekst jest aktywne i punkt wstawiania znajduje się w ramce tekstowej (wskazuje nań błyszcząca pionowa linia), polecenie Zaznacz wszystko zaznacza cały tekst w tej ramce tekstowej i każdy tekst z ramek powiązanych z powyższą ramką, ale nie zaznacza żadnego innego obiektu.

 • Jeżeli obiekt w grupie jest zaznaczony, polecenie Zaznacz wszystko zaznacza pozostałe obiekty w grupie, ale nie zaznacza żadnych innych obiektów na rozkładówce.

 1. Zaznaczanie narzędzia, które ma być użyte. Jeśli masz ochotę, zaznacz obiekt lub umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko.

  Uwaga:

  Polecenie Zaznacz wszystko nie zaznacza obiektów zagnieżdżonych, obiektów położonych w zablokowanych lub ukrytych warstwach, pozycji ze strony głównej, których większa dostępność nie jest uwzględniona na stronach dokumentu oraz obiektów z innych rozkładówek i obszarów roboczych (z wyjątkiem tekstów powiązanych).

Nie można zaznaczyć obiektów

Brak możliwości zaznaczenia obiektu może być wynikiem następujących problemów:

 • Obiekt przykryty jest innym obiektem w stosie. Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a następnie powtarzaj kliknięcia do momentu zaznaczenia pożądanej ramki lub grupy. Zobacz Zaznaczanie zagnieżdżonych lub zachodzących na siebie obiektów.

 • Obiekt jest elementem strony wzorcowej, co wskazuje kropkowana krawędź. Aby zaznaczyć element strony wzorcowej, przejdź do strony wzorcowej nadanej stronie dokumentu, albo przesłoń element strony wzorcowej. Zobacz Przesłanianie elementu wzorcowego.

 • Obiekt został zablokowany przy użyciu polecenia Obiekt > Zablokuj. Wybierz polecenie Obiekt > Odblokuj wszystko na rozkładówce. Zobacz Blokowanie i odblokowywanie obiektów.

 • Obiekt znajduje się na zablokowanej warstwie. W panelu Warstwy kliknij ikonę blokady obok danej warstwy, aby ją odblokować. Zobacz Blokowanie i odblokowywanie warstw.

Zaznaczanie zagnieżdżonych lub zachodzących na siebie obiektów

Jeżeli ramka zawiera obiekt, to obiekt ten jest uznawany za zagnieżdżony wewnątrz kontenera lub ramki. Powszechne są trzy rodzaje zagnieżdżania: ścieżki wewnątrz ramek, ramki wewnątrz ramek i grupy wewnątrz grup. Zawsze należy zwracać uwagę na to, które obiekty lub jakie atrybuty mają zostać zaznaczone, jakie są zaznaczone obecnie, i jakich narzędzi do zaznaczania trzeba użyć, by zmodyfikować zaznaczenie.

Zaznaczanie w grupach zagnieżdżonych można kontrolować przy pomocy narzędzi Zaznaczanie bezpośrednie i Zaznaczanie, a także przy pomocy przycisków Zaznacz zawartość i Zaznacz kontener. Znaki tekstowe zawsze można zaznaczać narzędziem Tekst, niezależnie od tego, jak głęboko jest zagnieżdżona ramka tekstowa.

Zaznaczanie zagnieżdżonych, zgrupowanych lub zachodzących na siebie obiektów

Jeżeli zagnieździ się obiekty lub umieści je jeden nad drugim na tej samej warstwie, trudno jest niekiedy zaznaczyć pojedynczy obiekt lub ramkę. Menu Obiekt oraz menu kontekstowe zawierają opcje zaznaczania, które ułatwiają zaznaczanie pożądanego obiektu.

Zaznaczanie obiektów zagnieżdżonych

A. Zaznaczony obraz B. Ścieżka ramki zawierającej zaznaczony obraz C. Grupa zawierająca zaznaczoną ramkę 

Uwaga:

Otwarcie panelu informacyjnego ułatwia stwierdzenie, który obiekt jest zaznaczony.

 1. Kliknij obiekt zagnieżdżony lub zgrupowany za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie .
 2. Jeśli nie udaje się zaznaczyć pożądanego obiektu, można użyć jednej z następujących technik:
  • Wybierz polecenie Obiekt > Zaznacz, a następnie wybierz jedną z opcji zaznaczania.
  • Aby wyświetlić menu kontekstowe, umieść kursor na obiekcie, który ma zostać zaznaczony i kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) lub kliknij przytrzymując klawisz Control (w systemie Mac OS). Następnie wybierz polecenie Zaznacz i pożądaną opcję zaznaczania.

  Uwaga:

  Zaznaczanie obiektów za pomocą poleceń menu kontekstowego nie jest analogiczne do używania poleceń menu Obiekt > Zaznacz. Zaznaczenia realizowane za pomocą menu kontekstowego oparte są na tym, w którym dokładnie miejscu kliknięto w celu wyświetlenia tego menu. Oznacza to, że zaznaczony zostanie kolejny obiekt nad lub pod miejscem kliknięcia myszką, a nie kolejny obiekt w porządku układania.

  • Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a następnie powtarzaj kliknięcia do momentu zaznaczenia pożądanej ramki lub grupy. (Nie klikaj punktu kontrolnego).

  • Aby zaznaczyć oddzielnie wszystkie obiekty w grupie, użyj narzędzia Zaznaczanie do zaznaczenia grupy, kliknij przycisk Zaznacz zawartość  w panelu Sterowanie, a następnie wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko.

 3. Aby sukcesywnie przedostawać się w dół i w górę poprzez stos obiektów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymać klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz opcję z menu kontekstowego Zaznacz.

  • Wybierz polecenie Obiekt > Zaznacz > Następny obiekt poniżej lub Następny obiekt powyżej aż do momentu gdy zaznaczysz pożądany obiekt. Kiedy osiągasz początek lub koniec stosu, zaznaczenie nie ulega zmianie.

  • Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub klawisz Command (Mac OS) i kliknij stos, aby przedostać się w dół z wierzchu stosu. Kiedy osiągasz koniec stosu, zaznaczenie zaczyna się od nowa na górze stosu. Aby posortować od dołu stosu, przytrzymaj wciśnięte klawisze Alt+Ctrl (Windows) lub Option+Command (Mac OS) i kliknij stos za pomocą narzędzia Zaznaczenie.

  Uwaga:

  Opcje w menu kontekstowym zależą od położenia kursora.

Zaznaczanie wielu zagnieżdżonych obiektów

 1. Kliknij obiekt zagnieżdżony za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.
 2. Przytrzymaj klawisz Shift, klikając kolejne obiekty zagnieżdżone, które mają zostać zaznaczone.

Opcje zaznaczania

Opcje w podmenu Zaznacz (wybierz polecenie Obiekt > Zaznacz lub wybierz polecenie zaznacz w menu kontekstowym) pomagają zaznaczyć obiekty nachodzące na siebie, zagnieżdżone lub zgrupowane. Dostępność niektórych opcji zależy od typu obiektów z którymi pracujesz. Podczas używania menu kontekstowego, zaznaczony obiekt zależy od położenia kursora.

Pierwszy obiekt powyżej

Zaznacza obiekt znajdujący się na wierzchu stosu.

Następny obiekt powyżej

Zaznacza obiekt znajdujący się tuż nad bieżącym obiektem.

Następny obiekt poniżej

Zaznacza obiekt znajdujący się tuż pod bieżącym obiektem.

Ostatni obiekt poniżej

Zaznacza obiekt znajdujący się na spodzie stosu.

Zawartość

Zaznacza zawartość zaznaczonej ramki graficznej. Jeżeli zaznaczona była grupa, to polecenie to zaznacza obiekt wewnątrz grupy. Taki sam efekt można uzyskać, klikając przycisk Zaznacz zawartość w panelu Sterowanie.

Kontener

Zaznacza ramkę obejmującą zaznaczony obiekt. Jeżeli zaznaczony był jeden z obiektów w grupie, to polecenie to zaznacza całą zawierającą go grupę. Taki sam efekt można uzyskać, klikając przycisk Zaznacz kontener w panelu Sterowanie.

Poprzedni obiekt / Następny obiekt

Zaznacza następny lub poprzedni obiekt w grupie, o ile zaznaczony obiekt jest częścią grupy. Jeżeli zaś zaznaczony jest obiekt niezgrupowany, zaznacza następny lub poprzedni obiekt w rozkładówce. Przytrzymanie klawisza Shift umożliwi przeskakiwanie pięciu obiektów. Zaznaczenie pierwszego lub ostatniego obiektu w stosie jest możliwe poprzez kliknięcie klawisza Ctrl (Windows) lub klawisza Command (Mac OS).

Układanie obiektów w stosie

Nakładające się na siebie obiekty są umieszczone według porządku, w jakim były tworzone lub importowane. Podmenu Ułóż umożliwia zmianę porządku składowania obiektów.

Także panel Warstwy pomaga określić porządek składowania obiektów. Kolejność każdej warstwy w panelu Warstwy określa, czy obiekty na danej warstwie pojawiają się przed, czy za obiektami z innych warstw. Kolejność obiektów w każdej warstwie określa porządek składowania tych obiektów na danej warstwie. Obiekty można przeciągać w obrębie danej warstwy lub użyć poleceń z menu Obiekt > Ułóż, aby sterować składowaniem w obrębie każdej warstwy. Jeżeli nie utworzono żadnej warstwy, to dokument zawiera tylko jeden stos obiektów na pojedynczej, domyślnej warstwie. Obiekty na stronach głównych są umieszczone na spodzie każdej nazwanej warstwy.

Uwaga:

Zgrupowanie obiektów może zmienić ich porządek układania w stosunku do obiektów niezgrupowanych.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz przemieścić do przodu lub do tyłu w stosie.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby przenieść zaznaczony obiekt na wierzch lub na spód stosu, wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na wierzch lub polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód.

  • Aby przenieść zaznaczony obiekt przed lub za kolejny obiekt w stosie, wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń do przodu lub polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń do tyłu.

  • W panelu Warstwy kliknij rozwijany trójkąt obok warstwy, a następnie przeciągnij obiekty w danej warstwie, aby zmienić kolejność ich składowania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online