Informacje o warstwach

Każdy dokument zawiera przynajmniej jedną nazwaną warstwę. Używając wielu warstw, można tworzyć i edytować poszczególne obszary lub elementy zawartości dokumentu, nie wpływając na inne obszary lub zawartość. Na przykład, jeżeli dokument drukuje się powoli, ponieważ zawiera wiele dużych obrazów, można wykorzystać jedną z warstw tylko na tekst dokumentu. Później, gdy trzeba przeprowadzić korektę tekstu, można ukryć wszystkie inne warstwy i szybko wydrukować tylko warstwę tekstową. Warstwy można wykorzystać także do wyświetlania alternatywnych koncepcji tego samego układu albo też kilku wersji reklam dla różnych regionów.

Warstwy można traktować, jak przezroczyste arkusze ułożonych jeden na drugim. Jeżeli na warstwie nie ma obiektów, to widać przez nią obiekty na warstwach leżących poniżej.

Dodatkowe uwagi dotyczące warstw:

 • Każda warstwa dokumentu posiada rozwijany trójkąt, który można rozszerzyć, by odsłonić obiekty oraz ich kolejność ułożenia w tej warstwie dla aktywnej rozkładówki. Grupy, przyciski i obiekty o wielu stanach także posiadają rozwijany trójkąt, który można rozszerzyć, by wyświetlić obiekty. Porządek tych obiektów można zmienić, zablokować i odblokować oraz dodawać i usuwać je z grup.

 • Obiekty na stronach wzorcowych znajdują się na spodzie każdej warstwy. Obiekty wzorcowe mogą pojawiać się nad obiektami dokumentu, jeżeli umieszczono je na wyższej warstwie na stronie wzorcowej. (Zobacz informacje o wzorcach, porządku stosowym i warstwach).

 • Warstwy dotyczą wszystkich stron dokumentu, łącznie z wzorcami. Na przykład, jeżeli ukryje się warstwę 1 edytując pierwszą stronę dokumentu, warstwa ta pozostanie ukryta na wszystkich stronach, dopóki ponownie się jej nie wyświetli.

 • Więcej informacji o konwertowaniu warstw z programu Adobe PageMaker® lub QuarkXPress znajduje się w części Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker.

Panel Warstwy
W panelu Warstwy wierzchnia warstwa jest wyświetlana u góry.

Tworzenie warstw

Warstwy można dodawać w dowolnym momencie, używając polecenia Nowa warstwa z menu panelu Warstwy lub analogicznego przycisku, który znajduje się u dołu panelu. Liczba warstw w dokumencie jest ograniczona jedynie przez pamięć RAM dostępną dla programu InDesign.

Tworzenie warstw

 1. Wybierz polecenie Okno > Warstwy.
 2. Aby utworzyć nową warstwę, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nową warstwę nad wybraną warstwą, kliknij przycisk Nowa warstwa.

  • Aby utworzyć nową warstwę pod zaznaczoną warstwę, kliknij przycisk Nowa warstwa z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Aby utworzyć nową warstwę nad zaznaczoną warstwą, kliknij przycisk Nowa warstwa z wciśniętym klawiszem Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS).

  • Aby utworzyć nową warstwę i otworzyć okno dialogowe Nowa warstwa, kliknij przycisk Nowa warstwa z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Określanie opcji warstwy

 1. Wybierz polecenie Nowa warstwa z menu panelu Warstwy lub dwukrotnie kliknij istniejącą warstwę.
 2. Określ opcje warstwy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kolor

  Opcja pozwala przydzielić kolor dla oznakowania obiektów na warstwie.

  Pokaż warstwę

  Zaznaczenie tej opcji sprawia, że warstwa jest widoczna. Daje to taki sam efekt, jak uaktywnienie ikony oka w panelu Warstwy.

  Pokaż linie pomocnicze

  Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na wybranej warstwie widoczne są linie pomocnicze. Jeżeli wyłączy się tę opcję, nie można będzie wyświetlić linii pomocniczych na tej warstwie nawet po wybraniu polecenie Widok > Pokaż linie pomocnicze, aby wyświetlić linie w całym dokumencie.

  Zablokuj warstwę

  Zaznaczenie tej opcji uniemożliwia modyfikację znajdujących się na niej obiektów. Daje to taki sam efekt, jak uaktywnienie ikony przekreślonego ołówka w panelu Warstwy.

  Zablokuj linie pomocnicze

  Zaznaczenie tej opcji zapobiega modyfikacji wszystkich linii pomocniczych miarki na tej warstwie.

  Drukuj warstwę

  Zaznaczenie tej opcji zapobiega drukowaniu warstwy. W przypadku drukowania lub eksportowania do formatu PDF, można zdecydować, czy ukryte lub nie przeznaczone do druku warstwy mają być drukowane.

  Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta

  Zaznaczenie tej opcji powoduje, że gdy warstwa zawierająca obiekty oblewane tekstem zostanie ukryta, tekst na innych warstwach będzie płynął normalnie.

Przydzielanie koloru warstwy

Przypisanie warstwie koloru sprawia, że łatwiej jest określić, na jakiej warstwie znajdują się różne zaznaczone obiekty. Obok nazwy każdej warstwy zawierającej obiekty zaznaczone, panel Warstwy wyświetla punkt w kolorze tej warstwy. Na stronie każdy obiekt wyświetla w kolorze warstwy swoje uchwyty zaznaczenia, obwiednię, porty tekstu, granicę oblewania tekstem (jeżeli jest używana) oraz krawędzie ramki (wraz z X wyświetlanym w pustych ramkach graficznych), a także ukryte znaki. Kolor warstwy nie jest wyświetlany dla niezaznaczonej ramki, której krawędzie zostały ukryte.

 1. W panelu Warstwy, kliknij dwukrotnie warstwę lub zaznacz ją, następnie wybierz polecenie Opcje warstwy dla [nazwa warstwy].
 2. Z menu Kolor wybierz kolor lub opcję Dostosuj, aby określić własny kolor za pomocą systemowego próbnika kolorów.

Dodaj obiekty do warstw

Każdy nowy obiekt jest umieszczany na warstwie aktywnej, czyli na warstwie, obok której widać ikonę pióra w panelu Warstwy. Uaktywnienie warstwy powoduje również jej zaznaczenie. Jeżeli zaznaczonych jest kilka warstw, uaktywnienie jednej z nich nie zmienia zaznaczenia; jednak uaktywnienie warstwy poza zaznaczeniem powoduje usunięcie zaznaczenia innych warstw.

Obiekty można dodawać do warstwy aktywnej w następujący sposób:

 • Tworząc nowe obiekty za pomocą narzędzia Tekst lub narzędzi do rysowania.

 • Importując, umieszczając lub wklejając tekst lub grafikę.

 • Zaznaczając obiekty na innych warstwach, a następnie przenosząc je na nową warstwę.

  Nie można narysować ani umieścić nowego obiektu na warstwie ukrytej lub zablokowanej. Jeżeli wybierze się narzędzie rysunkowe lub tekstowe, albo też umieści plik, a aktywna warstwa jest ukryta lub zablokowana, kursor po umieszczeniu w oknie dokumentu zmieni się w ikonę przekreślonego ołówka. Należy wówczas wyświetlić lub odblokować aktywną warstwę, albo uaktywnić inną, widoczną i niezablokowaną. Jeżeli wybierze się polecenie Edycja > Wklej, a aktywna warstwa jest ukryta lub zablokowana, pojawi się komunikat ostrzegawczy z możliwością wyświetlenia lub odblokowania tej warstwy.

Kliknięcie warstwy w panelu Warstwy w celu uaktywnienia jej spowoduje wyświetlenie ikony pióra na tejże warstwie. Zostanie ona również podświetlona aby zaznaczyć, że jest uaktywniona.

Zmiana warstwy aktywnej dla następnego nowego obiektu
Zmiana warstwy aktywnej dla następnego nowego obiektu

Zaznaczanie, przenoszenie i kopiowanie obiektów na warstwach

Domyślnie można zaznaczyć dowolny obiekt na każdej warstwie. Punkty w panelu Warstwy oznaczają warstwy, które zawierają zaznaczone obiekty. Kolor zaznaczenia warstwy pomaga rozpoznać warstwę obiektu. Aby uniemożliwić zaznaczanie obiektu na konkretnej warstwie, należy ją zablokować.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt na warstwie, kliknij ikonę trójkąta obok warstwy, by wyświetlić wszystkie i zaznacz obiekt docelowy. Możesz także przeciągnąć obiekt docelowy w inne miejsce, nie zaznaczając go.


   Przeciąganie obiektów z jednej warstwy do drugiej

  • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na danej warstwie, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie kliknij tę warstwę w panelu Warstwy.

  • Aby przenieść lub skopiować obiekty na inną warstwę, wybierz narzędzie Zaznaczanie i zaznacz przynajmniej jeden obiekt na stronie dokumentu lub stronie wzorcowej. Otwórz panel Warstwy i przeciągnij kolorowy punkt z prawej strony listy warstw do innej warstwy. Zaznaczone obiekty zostaną przeniesione na warstwę docelową.


   Przenoszenie obiektu na nową warstwę

Uwaga:

Aby przenieść zaznaczone obiekty na ukrytą warstwę, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przeciągania kolorowego punktu. Aby skopiować zaznaczone obiekty na inną warstwę, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij kolorowy punkt z prawej strony listy warstw do innej warstwy. Aby przenieść zaznaczone obiekty na zablokowaną warstwę, wciśnij klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Alt (Mac OS) podczas przeciągania kolorowego punktu.

Wklejanie obiektów do innych warstw

Polecenie Wklejanie z zapamiętaniem warstwy określa, jak obiekty wklejane z innych miejsc oddziałują z istniejącymi warstwami.

Jeżeli polecenie Wklejanie z zapamiętaniem warstwy jest zaznaczone, obiekty wycięte albo skopiowane z innych warstw zachowują przydziały warstwy źródłowej po wklejeniu na nową stronę lub na nowe miejsce. Jeżeli wkleja się obiekty do dokumentu, który nie ma takiej samej warstwy, jak dokument, z którego zostały skopiowane, program InDesign dodaje nazwę tej warstwy do panelu Warstwy w docelowym dokumencie, po czym wkleja każdy obiekt na jego warstwę.

Jeżeli polecenie Wklejanie z zapamiętaniem warstwy nie jest zaznaczone, obiekty wycięte lub skopiowane z innych warstw są wklejane razem na warstwę aktywną.

 1. Usuń zaznaczenie z polecenia Wklejanie z zapamiętaniem warstwy w menu panelu Warstwy.

 2. Zaznacz obiekty i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj lub Edycja > Wytnij.

 3. Kliknij warstwę w panelu Warstwy, aby ją uaktywnić.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Powielanie warstwy

Powielając warstwę, kopiuje się jej zawartość i ustawienia. Powielona warstwa pojawia się nad oryginalną warstwą w panelu Warstwy. Wszystkie powielone ramki, które były powiązane z innymi ramkami na tej warstwie, zachowują powiązania. Powielone ramki, których oryginał był powiązany z ramkami na innej warstwie, nie zachowują powiązania z tymi ramkami.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Warstwy:
  • Zaznacz nazwę warstwy i wybierz z menu polecenie Powiel warstwę [nazwa warstwy].

  • Przeciągnij nazwę warstwy i upuść ją na przycisku Nowa warstwa.

Zmiana kolejności warstw

Kolejność ułożenia warstw w dokumencie można zmienić, przemieszczając je w panelu Warstwy. Zmiany położenia w panelu zmieniają kolejność warstw na każdej stronie, nie tylko na aktywnych stronach widzących.

Można również zmienić porządek ułożenia obiektów w warstwie poprzez zmianę ich położenia w danej warstwie. Zobacz Układanie obiektów w stosie.

 1. Przeciągnij warstwę w dół lub w górę listy w panelu Warstwy. Można także przeciągać kilka zaznaczonych warstw.
Zmiana kolejności warstw
Zmiana kolejności warstw

Wyświetlanie i ukrywanie warstw i obiektów

W dowolnym czasie można ukryć lub wyświetlić dowolną warstwę oraz obiekty, znajdujące się na warstwie. Ukrytych warstw i obiektów nie można edytować. Nie pojawiają się one na ekranie ani na wydruku. Ukrywanie warstw jest przydatne w następujących sytuacjach:

 • Ukrywanie tych części dokumentu, które nie będą widoczne w gotowym dokumencie.

 • Ukrywanie alternatywnych wersji dokumentu.

 • Uproszczenie wyświetlania dokumentu, aby ułatwić edytowanie innych jego części.

 • Pominięcie warstwy przy drukowaniu.

 • Przyspieszanie odświeżania ekranu, gdy warstwa zawiera grafikę o dużej rozdzielczości.

Uwaga:

Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, tekst oblewa obiekty na warstwach ukrytych. Aby zignorować ustawienia oblewania tekstem dla obiektów ukrytych, należy wybrać polecenie Opcje warstwy z menu panelu Warstwy, a następnie zaznaczyć opcję Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby ukrywać lub pokazywać warstwy pojedynczo, otwórz panel Warstwy, a następnie kliknij kwadrat w pierwszej kolumnie po lewej stronie nazwy warstwy, aby wyświetlić lub ukryć ikonę oka dla tej warstwy.

  • Aby pokazywać lub ukrywać pojedyncze obiekty w warstwie, kliknij rozwijany trójkąt, by zobaczyć wszystkie obiekty w warstwie, a następnie kliknij ikonę oka, aby pokazać lub ukryć dany obiekt.

  • Aby ukryć wszystkie warstwy poza zaznaczoną warstwą lub by ukryć wszystkie obiekty w warstwie poza zaznaczonym obiektem, wybierz polecenie Ukryj inne w menu panelu Warstwy. Możesz również kliknąć z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) kwadrat po lewej stronie warstwy lub obiektu, który ma pozostać widoczny.

  • Aby pokazać wszystkie warstwy, wybierz polecenie Pokaż wszystkie warstwy z menu panelu Warstwy. Możesz również kliknąć z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) kwadrat po lewej stronie widocznej warstwy lub obiektu, aby wyświetlić wszystkie warstwy lub obiekty na danej warstwie.

Konfiguracja warstwy nie przeznaczonej do druku

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wybierz z menu panelu polecenie Opcje warstwy.
 3. Aby zapobiec drukowaniu warstwy, usuń zaznaczenie opcji drukuj warstwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Podczas drukowania lub eksportowania do pliku PDF wciąż istnieje możliwość wydrukowania ukrytych, lub nie przewidzianych do druku warstw.

Blokowanie i odblokowywanie warstw

Dzięki blokowaniu można zapobiec przypadkowym zmianom na warstwie. Obok zablokowanej warstwy w panelu Warstwy wyświetlana jest ikona przekreślonego ołówka. Obiekty na zablokowanej warstwie nie mogą być zaznaczane ani bezpośrednio edytowane. Jednak jeżeli mają one atrybuty, które można edytować pośrednio, to będą ulegały zmianom. Na przykład, jeżeli zmodyfikuje się próbkę tinty, zmianie ulegną również obiekty na zablokowanych warstwach, w których ta próbka tinty została wykorzystana. Podobnie, wstawienie tekstu powątkowanego na warstwach zablokowanych i odblokowanych nie wyłączy przeskładania tekstu na zablokowanej warstwie.

Można również użyć panelu Warstwy, aby zablokować lub odblokować obiekty w warstwie. Zobacz Zablokuj lub odblokuj obiekty.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zablokować lub odblokować pojedynczą warstwę, otwórz panel Warstwy, a następnie kliknij kwadrat w drugiej kolumnie po lewej stronie nazwy warstwy, aby wyświetlić (zablokować) lub ukryć (odblokować) daną warstwę.

  • Aby zablokować wszystkie warstwy poza aktywną, wybierz polecenie Zablokuj inne z menu panelu Warstwy. Możesz również kliknąć z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) kwadrat na lewo od warstwy, która ma pozostać odblokowana.

  • Aby odblokować wszystkie warstwy, wybierz polecenie Odblokuj wszystkie warstwy z menu panelu Warstwy.

Usuwanie warstw

Należy pamiętać, że każda warstwa obejmuje swoim zasięgiem cały dokument — pojawia się na każdej stronie dokumentu. Przed usunięciem jednej z warstw warto najpierw ukryć wszystkie pozostałe, a następnie przejrzeć po kolei wszystkie strony dokumentu, sprawdzając, czy można bezpiecznie usunąć pozostałe obiekty.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby usunąć warstwę, przeciągnij ją z panelu Warstwy na ikonę Usuń lub wybierz z menu polecenie Usuń warstwę [nazwa warstwy] .

  • Aby usunąć wiele warstw, klikaj je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby je zaznaczyć. Następnie przeciągnij zaznaczone warstwy na ikonę Usuń lub też wybierz polecenie Usuń warstwy z menu panelu Warstwy.

  • Aby usunąć wszystkie puste warstwy, wybierz polecenie Usuń nieużywane warstwy z menu panelu Warstwy.

  • Aby usunąć obiekt z warstwy, wybierz dany obiekt w panelu Warstwy, a następnie kliknij ikonę Usuń.

Scalanie warstw w dokumencie

Program InDesign umożliwia zredukowanie liczby warstw w dokumencie bez potrzeby usuwania jakichkolwiek obiektów. Odbywa się to poprzez scalanie warstw. Podczas scalania warstw obiekty ze wszystkich zaznaczonych warstw przenoszone są na warstwę aktywną. Ze scalonych warstw w dokumencie pozostanie tylko warstwa aktywna; pozostałe zaznaczone warstwy zostaną usunięte. Dokument można również spłaszczyć, scalając wszystkie warstwy.

Uwaga:

Jeżeli scala się warstwy zawierające kombinację obiektów ze strony i obiektów wzorcowych, to obiekty wzorcowe przesuwają się na spód powstającej warstwy scalonej.

 1. Zaznacz dowolną kombinację warstw w panelu Warstwy. Należy pamiętać, aby zaznaczenie objęło warstwę, która ma być aktywną warstwą scalenia. Jeżeli spłaszcza się dokument, należy zaznaczyć wszystkie warstwy w panelu.
 2. Kliknij dowolną z zaznaczonych warstw, aby ją uaktywnić, na co wskaże ikona pióra.
 3. Wybierz polecenie Scal warstwy z menu panelu Warstwy.

Można również scalić warstwy o identycznej nazwie, w celu wyeksportowania księgi do pliku PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online