Predefiniowane ustawienia zalewki

Opis ogólny panelu Predefiniowane ustawienia zalewki

Predefiniowane ustawienia zalewki to zestaw ustawień zalewki, które można stosować do strony lub zestawu stron w dokumencie. Panel Predefiniowane ustawienia zalewki umożliwia wprowadzanie ustawień zalewki i ich zapisywanie. Predefiniowane ustawienia zalewki możesz stosować do dowolnej liczby stron w dokumencie; możesz także importować te style z innego dokumentu InDesign. Jeżeli do danego zakresu stron nie zastosuje się stylu zalewek, to będzie on używał stylu [Domyślnie].

Przeglądanie predefiniowanych ustawień zalewki

 1. Jeżeli panel Predefiniowane ustawienia zalewki nie jest otwarty, wybierz polecenia Okno > Wyjście > Predefiniowane ustawienia zalewki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Predefiniowane ustawienie zalewki:
  • Dwukrotnie kliknij ustawienie.

  • Zaznacz ustawienie i wybierz polecenie Opcje ustawień z menu panelu.

Aby zmniejszyć listę ustawień zalewek, należy

 1. W panelu Predefiniowane ustawienia zalewki wybierz wybierz Lista skrócona z menu panelu.

Znajdź nieużywane ustawienia

 1. Wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane z menu panelu Predefiniowane ustawienia zalewki. Mechanizm zalewkowania wyróżni wszystkie ustawienia (oprócz ustawień [Domyślnie] i [Bez ustawień zalewek]) które nie zostały przypisane w bieżącym dokumencie. Ustawienia te możesz łatwo usunąć.

Tworzenie i modyfikowanie predefiniowanych ustawień zalewki

 1. Jeżeli panel Predefiniowane ustawienia zalewki nie jest otwarty, wybierz polecenia Okno > Wyjście > Predefiniowane ustawienia zalewki.
 2. Wybierz polecenie Nowe ustawienia z menu panelu, aby utworzyć styl ustawień. Możesz także dwukrotnie kliknąć istniejący styl ustawień, aby go edytować.
  Uwaga:

  Naciśnięcie przycisku Nowe ustawienia na dole panelu Predefiniowane ustawienia zalewki tworzy styl ustawień oparty na opcjach w stylu [Domyślnie].

 3. Ustaw poniższe opcje i kliknij OK:

  Nazwa

  Nazwa ustawienia predefiniowanego. Nie można zmienić nazwy [Domyślnego] predefiniowanego ustawienia zalewki.

  Szerokość zalewki

  Wartości określające ilość farby przewidzianej na zalewkę.

  Wygląd zalewki

  Opcje dotyczące kształtu zalewek.

  Obraz

  Opcje dotyczące zalewkowania importowanych obrazów bitmapowych.

  Progi zalewek

  Wartości określające warunki tworzenia zalewek. Na wartości te ma wpływ wiele zmiennych. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z drukarzem.

Zarządzanie ustawieniami zalewek

Istnieje możliwość powielania, usuwania, importowania i personalizowania predefiniowanych ustawień zalewki.

Powielanie ustawienia zalewki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Predefiniowane ustawienia zalewek zaznacz ustawienie, a następnie wybierz polecenie Powiel ustawienia z menu.

  • Przeciągnij ustawienie na przycisk Nowe ustawienie na dole panelu.

Usuwanie predefiniowanych ustawień zalewek

 1. Wybierz ustawienia predefiniowane w panelu Predefiniowane ustawienia zalewki, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Usuń.

  • Wybierz polecenie Usuń ustawienia z menu panelu.

 2. Po ukazaniu się monitu o zastąpienie predefiniowanego ustawienia zalewki wybierz jedno z ustawień w oknie dialogowym Usuń predefiniowane ustawienie zalewki. Okno to pojawia się, jeśli co najmniej jedno z wybranych ustawień predefiniowanych zostało przypisane do strony.
 3. Kliknij Tak, aby zatwierdzić usunięcie.
Uwaga:

Nie można usunąć żadnego z dwóch ustawień wbudowanych: [Domyślne] oraz [Bez ustawienia zalewki].

Aby zaimportować ustawienia z innych dokumentów InDesign

 1. W panelu Predefiniowane ustawienia zalewki wybierz Wczytaj ustawienia zalewki.
 2. Zaznacz plik InDesign i naciśnij przycisk Otwórz.

Przypisywanie predefiniowanego ustawienia zalewki do stron

Predefiniowane ustawienie zalewki można przypisać do całego dokumentu lub do pewnego zakresu stron dokumentu. Strony nie zawierające stykających się kolorów będą drukowane szybciej przy wyłączonej funkcji zalewkowania. Zalewkowanie jest wykonywane dopiero podczas drukowania dokumentu.

Lista przydziałów zalewki zawiera listę predefiniowanych ustawień zastosowanych do różnych stron. Lista ta jest uaktualniana po każdym naciśnięciu przycisku Przypisz.

 1. Wybierz polecenie Przypisz ustawienia zalewek z menu panelu Predefiniowane ustawienia zalewki.
 2. W polu Ustawienie zalewki wybierz odpowiednie ustawienie.
 3. Wybierz strony, na których ma zostać zastosowane to ustawienie zalewek.
 4. Kliknij przycisk Przypisz, a następnie Gotowe.
Uwaga:

Jeżeli naciśniesz Gotowe bez naciśnięcia przycisku Przypisz, okno dialogowe zostanie zamknięte bez wprowadzania zmian do przypisania zalewek. Zachowane zostaną przypisania zalewek wprowadzone poprzednio za pomocą przycisku Przypisz.

Konfiguracja zakresów stron do zalewkowania

 1. Wybierz polecenie Przypisz ustawienia zalewek z menu panelu Predefiniowane ustawienia zalewki.
 2. W menu Ustawienie zalewki wybierz ustawienie, które ma zostać zastosowane do tych zakresów stron.
 3. Zaznacz opcję Zakres i wpisz definicję przynajmniej jednego zakresu stron w porządku rosnącym. Zakres definiuje się za pomocą dywizu. Strony oddzielaj od zakresów przecinkami albo przecinkami i spacjami. Na przykład, 2‑4, 6, 9‑10, 12‑ jest poprawnym zakresem.
 4. Kliknij przycisk Przypisz, a następnie Gotowe.

Aby wyłączyć funkcję zakresu stron do zalewkowania, wybierz polecenie Przypisz ustawienia zalewek w menu panelu, a następnie wybierz opcję [Bez ustawień zalewek] w menu Predefiniowane ustawienia zalewek. Kliknij przycisk Przypisz, a następnie Gotowe.

Opcje predefiniowanych ustawień zalewki

Opcje predefiniowanych ustawień zalewki można zmienić przy każdej operacji ich tworzenia lub edycji. W programach Acrobat i InDesign są dostępne te same opcje predefiniowanych ustawień zalewki. W programie Acrobat predefiniowane ustawienia zalewki można obejrzeć, wybierając polecenie Narzędzia > Drukowanie > Predefiniowane ustawienia zalewki. W programie InDesign należy wybrać polecenie Okno > Wyjście > Predefiniowane ustawienia zalewki.

Szerokość zalewki

Szerokość zalewki to parametr określający wielkość obszaru nakładania się poszczególnych zalewek. W przypadku różnych nośników, różnych liniatur rastra i różnych urządzeń drukujących należy stosować różne szerokości. Wybór odpowiedniej szerokości zalewki wymaga wcześniejszych konsultacji z firmą drukarską.

Domyślnie

Określa szerokość zalewkowania (w punktach) wszystkich kolorów oprócz kolorów zawierających pełną czerń. Ustawienie domyślne to 0p0.25.

Czarny

Pozwala określić odległość, na jaką farby są rozlewane w kierunku czystej czerni, czyli krycie czerni — odległość między brzegami czerni i kryjącymi ją, innymi farbami. Wartość domyślna to 0p0.5. Wartość ta jest często od 1,5 do 2 razy większa od domyślnej szerokości zalewki.

W programie InDesign wartość opcji Kolor czarny wyznacza wartość pełnej czerni lub głębokiej czerni — podstawowej czarnej farby (K), która jest mieszana z innymi farbami w celu uzyskania głębszej barwy.

Uwaga:

(InDesign) Jeśli wybierzesz wbudowane zalewkowanie aplikacji i określisz wartość szerokości domyślnej zalewki lub czarnej zalewki większą niż 4 punkty, szerokość powstałej zalewki będzie ograniczona do 4 punktów. Jednak będzie nadal pokazywana zalewka o określonej wielkości, ponieważ po włączeniu zalewkowania Adobe In-RIP zostaną zastosowane zalewki o szerokości większej niż 4 punkty.

Wygląd zalewki

Złącze jest to miejsce, w którym łączą się końce dwóch krawędzi zalewek. Użytkownik może określić kształt złącza między dwoma segmentami zalewek oraz kształt przecięcia trzech krawędzi zalewek.

Styl złącza

Pozwala określić kształt zewnętrznego złącza dwóch segmentów zalewek. Można wybrać jeden z trzech kształtów: ukośny, ostry, zaokrąglony. Ustawieniem domyślnym jest złącze ostre, które to ustawienie zapewnia zgodność ze starszymi wersjami mechanizmu zalewkowania Adobe.

Przykład złączy zalewek, o lewej do prawej: złącze ostre, złącze zaokrąglone, złącze ukośne

Styl zakończenia

Pozwala określić kształt przecięcia trzech zalewek. Ustawienie Ścięte (domyślne) powoduje odsunięcie zakończenia zalewki od obiektu, który ją przecina. Ustawienie Nachodzenie wpływa na kształt zalewki wygenerowanej przez najjaśniejszy z obiektów przecinających się z co najmniej dwoma obiektami ciemniejszymi. Zakończenie najjaśniejszej zalewki jest rozlewane wokół punktu przecięcia trzech obiektów.

Przykłady zakończeń zalewek: ostre (po lewej) i nachodzące (po prawej)

Progi zalewek

Krok

Pozwala określić progową wartość zmiany koloru, przy której ma być tworzona zalewka. Niektóre zadania wymagają zalewkowania tylko w przypadku dużych zmian koloru, a inne nawet w przypadku delikatnych. Wartość opcji Krok pozwala określić, na ile składniki (wartości CMYK) sąsiednich kolorów muszą różnić się, aby nastąpiło zalewkowanie.

Aby zmienić stopień, w jakim mogą się różnić składowe stykających się kolorów, zanim wygenerowana zostanie zalewka, należy zwiększyć lub zmniejszyć wartość opcji Próg kroku w panelu Zalewki okna dialogowego Drukuj. Wartość domyślna to 10%. Najlepsze wyniki zapewniają wartości między 8% i 20%. Mniejsze wartości procentowe skutkują większą "wrażliwością" programu na różnice kolorów i przyczyniają się do większej liczby zalewek.

Czarny kolor

Pozwala określić minimalną ilość czarnej farby, która ma poprzedzić zastosowanie ustawienia szerokości czarnej zalewki. Wartość domyślna to 100%. Najlepsze wyniki zapewniają wartości większe od 70%.

Gęstość czerni

Pozwala określić wartość neutralnej gęstości, przy której program InDesign uznaje farbę za czarną. Na przykład, aby dla ciemnej farby w kolorze dodatkowym było używane ustawienie szerokości czarnej zalewki, w tym miejscu należy wprowadzić wartość neutralnej gęstości. Wartość ta jest ustawiana zwykle jako bliska domyślnej wartości 1,6.

Zalewka przesuwna

Określa kiedy mechanizm zalewki umieszcza zalewkę na środku linii krawędzi koloru. Wartość ta odnosi się do proporcji między gęstością neutralną jaśniejszego koloru a gęstością neutralną stykającego się z nim koloru ciemniejszego. Na przykład, ustawienie wartości opcji Zalewka płynna na 70% powoduje przesunięcie punktu, w którym zalewka zaczyna być umieszczana na środku, na miejsce, w którym kolor jaśniejszy przekracza 70% gęstości neutralnej koloru ciemniejszego (gęstość neutralna koloru jaśniejszego podzielona przez gęstość neutralną koloru ciemniejszego 0.70). Kolory o takiej samej neutralnej gęstości będą zawsze rozlewane dokładnie wokół linii środkowej — chyba, że opcja Zalewka przesuwna jest ustawiona jako 100%.

Redukcja koloru zalewki

Pozwala określić, na ile składniki sąsiednich kolorów mają uczestniczyć w redukcji koloru zalewki. Ustawienie to pomaga zapobiegać sytuacjom, w których pewne kolory sąsiednie (np. pastele) tworzą zalewki ciemniejsze od innych kolorów. Ustawienie opcji Redukcja koloru zalewki na wartość mniejszą od 100% powoduje rozjaśnianie koloru zalewki; wartość 0% powoduje utworzenie zalewki o neutralnej gęstości ciemniejszego koloru.

Zalewkowanie zaimportowanych grafik

Program pozwala tworzyć predefiniowane ustawienia zalewek, które kontrolują zalewki w obrazach, a także zalewki między obrazami bitmapowymi (np. fotografie i obrazy zapisane w rastrowych plikach PDF) i obiektami wektorowymi (np. pochodzącymi z programów do rysowania i zapisanymi z plikach PDF). Każdy mechanizm zalewkowania obsługuje grafiki importowane w inny sposób. Przed wyborem opcji zalewkowania należy poznać te różnice.

Położenie zalewki

Zapewnia opcje odpowiedzialne za umiejscowienie zalewek podczas nakładania obiektów wektorowych (w tym obiektów narysowanych za pomocą programu InDesign) na obrazy bitmapowe. Wszystkie opcje oprócz opcji Neutralna gęstość prowadzą do spójnego wyglądu krawędzi. Opcja Środek powoduje utworzenie zalewki pokrywającej krawędź między obiektami i obrazami. Opcja Podlewka powoduje, że obiekty są nakładane na sąsiedni obraz. Ustawienie Neutralna gęstość powoduje stosowanie reguł zalewkowania obowiązujących w innych miejscach dokumentu. Zalewkowanie na styku obiektu i fotografii przy włączonym ustawieniu Neutralna gęstość może skutkować wyraźnie nierównymi krawędziami zalewek. Opcja Nadlewka powoduje, że obraz bitmapowy jest nakładany na obiekt sąsiedni.

Zalewki na styku obiektów z obrazami

Zapewnia zalewkowanie na styku obiektów wektorowych (np. ramek) z obrazami. Są używane ustawienia położenia zalewek. Jeśli w określonym zakresie stron nie ma obiektów wektorowych zachodzących na obrazy, warto wyłączyć tę opcję i przyspieszyć w ten sposób procedurę zalewkowania.

Zalewka na styku obrazów

Pozwala włączyć zalewkowanie wzdłuż granic między obiektami zachodzącymi na siebie lub sąsiadującymi ze sobą. Funkcja ta jest włączona domyślnie.

Zalewki wewnątrz obrazów

Pozwala włączyć zalewkowanie między kolorami pojedynczych obrazów bitmapowych (a nie tylko na styku z kompozycjami wektorowymi i tekstem). Opcji tej należy używać w przypadku zakresów stron zawierających proste kontrastowe obrazy, np. zdjęcia ekranów. Opcji nie należy zaznaczać w przypadku obrazów ciągłotonowych i innych obrazów złożonych, ponieważ mogłyby wówczas wystąpić błędy zalewkowania. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, zalewkowanie przebiega szybciej.

Zalewki obrazów 1-bitowych

Zapewnia zalewkowanie na brzegach obrazów 1-bitowych. Ponieważ obrazy 1-bitowe są jednokolorowe, w przypadku tej opcji nie są używane ustawienia położenia zalewek. W większości przypadków opcja ta powinna być zaznaczona. W niektórych sytuacjach, np. w przypadku obrazów 1-bitowych o szeroko rozmieszczonych pikselach, zaznaczenie tej opcji może spowodować ściemnienie obrazu i spowolnienie zalewkowania.

Ustawienie zalewek przesuwnych

 1. Wybierz polecenie Nowe ustawienia z menu panelu, aby utworzyć styl ustawień. Możesz także dwukrotnie kliknąć istniejący styl ustawień, aby go edytować.
 2. W sekcji Progi zalewek w polu Zalewka przesuwna wpisz wartość procentową od 0 do 100, lub zaakceptuj wartość domyślną 70%. Przy 0% wszystkie zalewki umieszczane są na środku; przy 100% zalewki ruchome są wyłączone, przez co jeden kolor rozciąga się w pełni na inny, niezależnie od gęstości neutralnej stykających się kolorów.

Informacje o zalewkowaniu czerni

Podczas tworzenia lub edycji ustawień predefiniowanych wartość wpisana w polu Kolor czarny określa, jaka barwa jest uznawana za czerń kryjącą, a jaka za głęboką czerń. Głęboka czerń jest to dowolny kolor czarny wzmacniany innymi farbami—farbami w kolorach podstawowych.

Ustawienie Kolor czarny jest przydatne, gdy trzeba skompensować nadmierny przyrost punktu rastrowego (np. w przypadku wydruków na papierze słabej jakości). W takich sytuacjach obszary o niższym ustawieniu Kolor czarny niż 100% są drukowane jako całkowicie czarne. Zmniejszając raster czerni lub głębokiej czerni (przy użyciu tint kryjącej czerni) i zmniejszając domyślne, 100-procentowe ustawienie Kolor czarny, można skompensować przyrost punktu rastrowego i oraz spowodować stosowanie zalewek o właściwej szerokości na brzegach czarnych obiektów.

Kiedy kolor osiąga wartość ustawienia Kolor czarny, do wszystkich kolorów z nim sąsiadujących są stosowane zalewki o szerokości czarnej zalewki, a do obszarów w kolorze głębokiej czerni są stosowane zalewki blokujące (również o szerokości czarnej zalewki).

Jeśli rastry wspomagające są rozciągane aż do brzegów czarnego obszaru, wszelkie błędy pasowania powodują pojawianie się krawędzi rastrów. W ten sposób powstaje niepożądana otoczka lub zniekształcenie krawędzi obiektu. W takich sytuacjach do głębokiej czerni są stosowane zalewki blokujące, które pozwalają utrzymać określoną odległość od brzegów jasnych elementów na pierwszym planie. Dzięki temu jasne elementy mogą pozostać ostre. Odległość rastrów wspomagających od brzegów czarnych obszarów określa się za pomocą szerokości czarnej zalewki.

Uwaga:

Jeśli element zalewkowany jest cienki, jak np. czarna ramka wokół grafiki, mechanizm zalewkowania przesłania ustawienia szerokości zalewki czerni i ogranicza ‎zalewkę do połowy szerokości cienkiego elementu.

Ustawienie szerokość zalewki dla kolorów obok czerni

 1. Wybierz polecenie Nowe ustawienia z menu panelu, aby utworzyć styl ustawień. Możesz także dwukrotnie kliknąć istniejący styl ustawień, aby go edytować.
 2. W sekcji Szerokość zalewki wpisz wartość w pole Czarny określającą (w punktach) jak daleko kolory mają się rozciągać na czerń, lub jak bardzo rastry dodatkowe mają być wsunięte pod czerń. Na ogół szerokość w polu Czarny jest ustawiana na 1,5 do 2 razy wyższą wartość niż szerokość domyślnej zalewki.
 3. Ustaw wartości w polach Kolor czarny oraz Gęstość czerni.
Uwaga:

Aby można było użyć funkcji zalewkowania czerni, dany obszar koloru musi używać farby o gęstości neutralnej większej lub równej wartości opcji Gęstość czerni, a farba ta musi być nakładana w większej lub równej wartości procentowej niż wartość wpisana w pole Kolor czarny.

Drukowanie książek z konfliktami stylów zalewek

Jedno ustawienie zalewek można zastosować do jednego arkusza wydruku, np. jednej strony. Zazwyczaj nie stanowi to problemu. Jeżeli jednak drukuje się wiele dokumentów w książce, a każdy dokument lub strona ma inny styl ustawień zalewek, InDesign może rozwiązać niektóre konflikty, synchronizując style ustawień tych dokumentów:

 • Jeżeli dokumenty książki używają różnych ustawień zalewek o takiej samej nazwie, InDesign przypisuje ustawienie zalewek użyte w dokumencie wzorcowym, o ile zaznaczy się opcję Ustawienie zalewki w oknie dialogowym Opcje synchronizacji.

 • Funkcja synchronizacji powoduje, że wszystkie ustawienia dokumentu wzorcowego stają się dostępne w innych dokumentach książki, ale nie są one przypisywane; trzeba ręcznie przypisać ustawienia zalewek w każdym dokumencie lub posłużyć się ustawieniem [Domyślne]. Ustawienia te pojawiają się w menu Predefiniowane ustawienie zalewki w oknie dialogowym Przypisz ustawienia zalewek w danym dokumencie.

Uwaga:

Jeżeli do stron rozkładówki zastosowane zostaną różne ustawienia zalewek, InDesign będzie uznawał każdy z tych stylów ustawień.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?