Informacje o zalewkowaniu

Jeśli wydruk offsetowy danej strony dokumentu wymaga użycia więcej niż jednej farby, musi zostać przeprowadzone pasowanie (idealne wyrównanie) farb, tak aby między poszczególnymi farbami na wydruku nie były widoczne odstępy. Ponieważ jednak, zwłaszcza w przypadku dokumentów liczących wiele stron i zawierających wiele dokumentów, nie jest możliwe dokładne dopasowanie wszystkich, mogą mieć miejsce błędy pasowania farb. Błędy pasowania powodują niezamierzone odstępy między farbami.

Błędy pasowania można zniwelować, rozciągając delikatnie niektóre obiekty w taki sposób, aby zachodziły na obiekty o innych kolorach. Procedura ta nazywa się zalewkowaniem. Zwykle umieszczenie jednej farby na innej powoduje wycięcie (usunięcie) farby pod spodem, tak aby zapobiec mieszaniu się kolorów; przy zalewkowaniu jednak farby są na siebie nadrukowywane, co powoduje przynajmniej częściowe mieszanie się kolorów.

Błąd pasowania bez zalewki (z lewej) i z zalewką (z prawej)
Błąd pasowania bez zalewki (z lewej) i z zalewką (z prawej)

Większość zalewek powstaje poprzez nadlewkę—rozlewanie jasnych kolorów na ciemniejsze. Ponieważ ciemniejszy z dwóch kolorów sąsiednich definiuje krawędź obiektu lub tekstu, delikatne zalewanie ciemnego koloru jasnym zachowuje krawędzie obiektów.

Metody zalewkowania

Zalewki można wstawiać do dokumentu za pomocą dowolnej kombinacji metod, między innymi takich jak:

 • Używanie standardowych kolorów drukarskich, które nie wymagają zalewek.

 • Nadruk czerni.

 • Ręczny nadruk obrysów lub wypełnień.

 • Użycie wbudowanego zalewkowania Adobe InDesign CS4 lub zalewkowania Adobe w procesorze RIP.

 • Zalewkowanie grafiki importowanej za pomocą odpowiednich funkcji aplikacji ilustracyjnej, w którym grafika ta została utworzona. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji tych aplikacji.

  Wybierz metodę zalewkowania, która odpowiada używanemu typowi przepływu pracy wydruku kolorowego np. Adobe PostScript lub PDF.

Unikaj konieczności zalewkowania eliminując błędy pasowania kolorów. Nie dojdzie do błędów pasowania, jeżeli stykające się kolory używają wspólnych farb. Na przykład, jeżeli użyjesz ciemnofioletowego obrysu i jaskrawoczerwonego wypełnienia, to oba te kolory będą zawierały znaczny procent karmazynowego. Wspólna farba karmazynowa w obrysie i w wypełnieniu będzie drukowana jako jeden obszar, jeżeli zatem wystąpi błąd pasowania innych farb drukarskich, to płyta karmazynowa spowoduje, że powstała przerwa będzie trudno dostrzegalna.

Informacje o zalewkowaniu automatycznym

InDesign może automatycznie wstawiać zalewki do dokumentów za pomocą wbudowanego mechanizmu zalewkowania, a także wykorzystywać podobny mechanizm zalewkowania w procesorze RIP, dostępny na urządzeniach postscriptowych obsługujących ten mechanizm.

Oba mechanizmy zalewkowania obliczają korekty na krawędziach tekstu lub grafiki. Stosują one techniki zalewkowania do różnych części tego samego obiektu, nawet jeżeli tekst lub obiekt w InDesign nakłada się na kilka różnych kolorów tła. Regulacja zalewek wykonywana jest automatycznie, a użytkownik może definiować style odpowiadające wymaganiom zalewkowania poszczególnych zakresów stron. Efekty zalewek są widoczne tylko na rozbarwieniach wygenerowanych przez mechanizm zalewkowania; nie można ich zobaczyć na ekranie w programie InDesign.

Mechanizm zalewkowania wykrywa krawędzie kontrastujących ze sobą kolorów, a następnie tworzy zalewki na podstawie gęstości neutralnych (jasności lub ciemności) stykających się kolorów. W większości przypadków zalewkowanie polega na rozciągnięciu jaśniejszych kolorów na przyległe kolory ciemniejsze. Na wyniki zalewkowania wpływają twoje ustawienia określone w panelu Predefiniowane ustawienie zalewki.

Warunki zalewkowania automatycznego

Do zalewkowania dokumentów za pomocą wbudowanego mechanizmu programu InDesign wystarczy plik PPD obsługujący rozbarwienia.

Do zalewkowania dokumentów za pomocą mechanizmu zalewkowania w procesorze RIP niezbędny jest następujący sprzęt i oprogramowanie:

 • Urządzenie wyjściowe zgodne z trybem Adobe PostScript Level 2 lub nowszym, wyposażone w procesor RIP obsługujący zalewkowanie Adobe w procesorze RIP. Aby uzyskać informacje o tym, czy urządzenie postscriptowe obsługuje mechanizm zalewkowania w procesorze RIP, należy skontaktować się z jego producentem albo z drukarzem.

 • Plik PPD (PostScript Printer Description) dla drukarki, która obsługuje mechanizm zalewkowania w procesorze RIP. Należy wybrać ten plik podczas instalowania drukarki.

Różnice między wbudowanym mechanizmem zalewkowania a mechanizmem zalewkowania w procesorze RIP.

Obieg pracy z kolorem kompozytowym

W zalewkowaniu wbudowanym można rozbarwiać dokument korzystając z mechanizmu programu InDesign lub procesora RIP. Aby korzystać z mechanizmu zalewkowania w procesorze RIP musisz używać rozbarwień RIP.

Szerokość zalewki

Mechanizm wbudowany ogranicza szerokość zalewek do 4 punktów, niezależnie od wprowadzonej wartości szerokości. Dla uzyskania szerszych zalewek musisz użyć mechanizmu zalewkowania w procesorze RIP.

Grafika wektorowa EPS

Wbudowany mechanizm zalewkowania nie może zalewkować umieszczonej grafiki EPS. Mechanizm zalewkowania w procesorze RIP zalewkuje wszystkie typy importowanej grafiki.

Zalewkowanie zaimportowanych obrazów bitmapowych

Wbudowane zalewkowanie może być stosowane do obrazów bitmapowych, np. fotografii, a także do tekstu i grafiki. Obrazy bitmapowe trzeba zapisać w formacie "czystych pikseli", spełniającym wymagania komercyjnych wydruków kolorowych. Najbardziej odpowiednie formaty to PSD (Photoshop) oraz TIFF; przed decyzją co do wyboru innych formatów należy skonsultować się z firmą drukarską.

Jeśli używasz serwera OPI (Open Prepress Interface), sprawdź, czy serwer ten tworzy obrazy FPO (for‑position‑only) w formacie TIFF lub PSD. Jeżeli są to obrazki w formacie TIFF lub PSD, to na ogół można używać wbudowanego mechanizmu zalewkowania, pod warunkiem, że podczas generowania pliku wyjściowego nie zaznaczono żadnej z opcji Pomiń dla OPI. (Opcje Pomiń dla OPI są dostępne w przypadku korzystania z drukarki PostScript, w sekcji Zaawansowane okna dialogowego Drukuj).

Uwaga:

Przebieg i dokładność zalewkowania w ramach procedury OPI zależy od wielu czynników, np. od metody próbkowania, którą serwer OPI stosuje do generowania obrazów FPO. Chcąc uzyskać dobry wynik zalewkowania, należy skonsultować się z dostawcą rozwiązania OPI w sprawie integracji metod zalewkowania firmy Adobe z serwerem OPI.

Zalewkowanie importowanej grafiki wektorowej

Zarówno mechanizm zalewkowania w procesorze RIP, jak i mechanizm wbudowany mogą zalewkować tekst i grafikę utworzone za pomocą narzędzi programu InDesign, a także umieszczone pliki wektorowe PDF. Jednak mechanizm zalewkowania wbudowanego nie może zalewkować umieszczonej grafiki wektorowej EPS.

Jeżeli tekst, ścieżka lub ramka utworzone w programie InDesign nakładają się na ramkę z grafiką umieszczoną w formacie nieobsługiwanym przez wbudowany mechanizm zalewkowania (np. wektorową grafikę EPS), to obiekty InDesign również nie będą prawidłowo zalewkowane. (Jednak, w przypadku użycia mechanizmu zalewkowania w procesorze RIP, zalewkowanie przebiegnie prawidłowo). Używanie wbudowanego mechanizmu zalewkowania dla dokumentów zawierających wektorową grafikę EPS jest możliwe, jeżeli zmodyfikujesz kształt ramki graficznej. Jeżeli umieszczona grafika EPS nie jest prostokątna, możesz spróbować zmienić kształt ramki tak, by znajdowała się bliżej samej grafiki a dalej od innych obiektów. Możesz, na przykład, wybrać polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca, aby lepiej dopasować ramkę do grafiki.

Tekst i grafika InDesign, które nakładają się na siebie
Tekst i grafika InDesign, które nakładają się na umieszczoną grafikę EPS (po lewej), nie będą poprawnie zalewkowane; aby uzyskać dobre zalewki, należy zmienić kształt ramki, tak aby nie dotykała innych obiektów (po prawej).

Zalewkowanie tekstu

Zarówno mechanizm wbudowany, jak i mechanizm zalewkowania w procesorze RIP mogą zalewkować znaki tekstowe względem tekstu i grafiki. (Przy zalewkowaniu wbudowanym tekst i grafika muszą być utworzone w programie InDesign i nie mogą być zagnieżdżone w grafice importowanej). Znak tekstowy nakładający się na różne kolory tła jest poprawnie zalewkowany do wszystkich tych kolorów.

Mechanizm zalewkowania w procesorze RIP może zalewkować wszystkie rodzaje czcionek. Natomiast mechanizm wbudowany daje najlepsze rezultaty tylko w przypadku czcionek Type 1, OpenType oraz Multiple Master. Użycie czcionek TrueType może spowodować nieprawidłowości zalewkowania. Jeżeli nie da się uniknąć użycia czcionek TrueType w dokumencie, a trzeba korzystać z wbudowanego mechanizmu zalewkowania, warto rozważyć przekonwertowanie całego tekstu TrueType na kontury. Aby to zrobić, należy zaznaczyć ten tekst i wybrać polecenie Tekst > Zamień na krzywe. Tekst stanie się wówczas obiektem InDesign i będzie prawidłowo zalewkowany. Po zamianie na krzywe tekst nie może być edytowany.

Maksymalizacja wydajności zalewkowania

W przypadku obu mechanizmów zalewkowania można oszczędzić czas, nie przetwarzając stron, które nie wymagają zalewek, na przykład stron zawierających tylko czarny tekst. Ustawienia domyślne zalewek pozwalają ograniczyć zalewkowanie tylko do określonych zakresów stron.

Szybkość zalewkowania wbudowanego zależy od szybkości systemu komputerowego. Jeśli zalewkowaniu mają podlegać wszystkie strony długiego dokumentu, należy używać najszybszego z posiadanych systemów komputerowych. Wbudowany mechanizm zalewkowania w dużym stopniu wykorzystuje także dysk twardy komputera, zatem szybki dysk i magistrala danych przyspieszą jego pracę.

Aby komputer mógł w maksymalnym stopniu realizować inne zadania, należy używać zalewkowania w procesorze RIP. W takiej konfiguracji całą procedurę zalewkowania wykonuje procesor RIP drukarki, a nie komputer.

Rezerwowanie miejsca na dysku dla wbudowanego mechanizmu zalewkowania

Przygotowując zalewkowanie poszczególnych krawędzi kolorów, aparat zalewkowania tworzy dużą liczbę ścieżek, które są następnie wykorzystywane przez urządzenie wyjściowe (ścieżki te nie są przechowywane w dokumencie). O ile w przypadku zalewkowania Adobe In-RIP ścieżki zalewek są przetwarzane i przechowywane przez procesor RIP, to w przypadku zalewkowania wbudowanego ścieżki te są przechowywane na twardym dysku komputera (który pełni rolę ich tymczasowego magazynu). Przed uaktywnieniem zalewkowania wbudowanego należy udostępnić na twardym dysku jak najwięcej miejsca.

Ilość wymaganego wolnego miejsca zależy od tak wielu różnych czynników, że nie sposób przewidzieć dokładnie ile w danej sytuacji go potrzeba. Niemniej, zapotrzebowanie na wolne miejsce na twardym dysku zwiększa się wraz ze wzrostem liczby następujących elementów:

 • Liczba stron podlegających zalewkowaniu.

 • Liczba zachodzących na siebie obiektów kolorowych.

 • Liczba obrazów podlegających zalewkowaniu.

 • Ilość tekstu podlegającego zalewkowaniu.

 • Rozdzielczość wydruku.

  Jeśli przetwarzanie zadania wymagającego zalewkowania zostanie przerwane lub skończy się wolne miejsce na dysku, dane zalewek zostaną zmagazynowane na twardym dysku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie można zakończyć aplikację i odszukać te dane w folderze C:\Temp (Windows). W systemie Mac OS trzeba będzie ponownie uruchomić komputer.

Zalewkowanie dokumentu lub książki

Nie zmieniaj domyślnych ustawień zalewkowania bez konsultacji z drukarzem i bez zrozumienia, jak poszczególne opcje zalewkowania będą działały dla danego dokumentu i warunków drukowania.

Podczas zalewkowania wielu dokumentów w książce należy pamiętać o przypisaniu własnych ustawień zalewek, jeżeli są używane, do zakresów stron w poszczególnych dokumentach. Nie możesz przypisać ustawień zalewkowania do całej książki na raz. Możesz jednak poradzić sobie z konfliktem stylów w dokumentach.

 1. Jeżeli to konieczne, utwórz styl zalewek z własnymi ustawieniami dla danego dokumentu i środowiska druku.
 2. Przypisz te ustawienia do określonego zakresu stron.
 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj, aby otworzyć okno dialogowe Drukuj.
 4. Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Wyjście.
 5. W sekcji Kolor wybierz opcję Rozbarwienia lub Rozbarwienia w procesorze RIP, w zależności od tego, czy rozbarwienia mają być przetwarzane lokalnie czy w procesorze RIP.
 6. Wybierz jedną z poniższych opcji z menu Zalewkowanie:
  • Wbudowane aplikacje, aby użyć wbudowanego mechanizmu zalewkowania programu InDesign.

  • Adobe In‑RIP. Ta opcja działa tylko w przypadku urządzenia wyjściowego, które obsługuje zalewkowanie Adobe w procesorze RIP.

 7. Jeżeli twój drukarz zaleca zmianę ustawień farb kliknij Menedżer farb. Wybierz farbę, ustaw opcje polecone przez drukarza i kliknij OK:
 8. Określ pozostałe opcje druku, a następnie naciśnij przycisk Drukuj, aby wydrukować dokument.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online