Tworzenie pliku księgi

Plik księgi to kolekcja dokumentów, które mogą korzystać ze wspólnych stylów, próbek, stron wzorcowych i innych elementów. W dokumentach księgi możesz stosować sekwencyjną numerację stron, drukować zaznaczone dokumenty, albo eksportować je do formatu PDF. Jeden dokument może należeć do wielu plików księgi.

Jeden z dokumentów dodanych do księgi stanowi źródło stylów. Domyślnie źródłem stylów jest pierwszy dokument dodany do księgi, ale w dowolnym momencie możesz wybrać nowe źródło. Podczas synchronizacji dokumentów w księdze zadane style i próbki dokumentu źródłowego zastępują style i próbki w pozostałych dokumentach księgi.

Michael Murphy przedstawia samouczek wideo poświęcony tworzeniu ksiąg Podstawy ksiąg.

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Księga.
 2. Wpisz nazwę nowej księgi, podaj położenie i kliknij Zapisz.

  Pojawi się panel Księga. Plik księgi jest zapisywany z rozszerzeniem .indb.

 3. Dodaj dokumenty do pliku księgi.

Dodawanie dokumentów do pliku księgi

Kiedy utworzysz plik księgi, otwiera się on w panelu Księga. Panel Księga to obszar roboczy do pracy nad plikiem księgi, za pomocą którego możesz dodawać, usuwać i przestawiać dokumenty.

 1. Wybierz polecenie Dodaj Dokument z menu panelu Księga lub kliknij przycisk plus  na dole panelu Księga.
 2. Wybierz dokument lub dokumenty Adobe InDesign, które chcesz dodać i kliknij Otwórz.

  Uwaga:

  Pliki możesz przeciągać i upuszczać na panel Księga z programu Eksplorator (Windows) lub Finder (Mac OS). Możesz także przeciągnąć dokument z jednej księgi do innej. Przytrzymaj podczas przeciągania klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby skopiować dokument.

 3. Jeśli dołączasz dokumenty zrobione we wcześniejszych wersjach programu Adobe InDesign, to po dodaniu ich do księgi zostaną one skonwertowanie do formatu InDesign CS5. W okienku dialogowym Zapisz jako wybierz nową nazwę dla skonwertowanego dokumentu (lub zostaw pierwotną), a potem kliknij Zapisz.

  Uwaga:

  Dokumenty Adobe PageMaker lub QuarkXPress musisz przekonwertować przed dodaniem do pliku księgi.

 4. Jeżeli to konieczne, zmień kolejność dokumentów w panelu, przeciągając je w górę lub w dół, na odpowiednie miejsce na liście.
 5. Aby wyznaczyć dokument jako źródło stylów, kliknij pole wyboru obok jego nazwy w panelu.

Aby otworzyć dokument w pliku księgi, kliknij dwukrotnie nazwę dokumenty w panelu Księga.

Zarządzanie plikami księgi

Każdy otwarty plik księgi pojawi się na własnej zakładce w panelu Księga. Jeśli wiele ksiąg jest otwartych jednocześnie, kliknij zakładkę, aby wyciągnąć księgę na wierzch i mieć dostęp do menu jej panelu.

Ikony w panelu Księga wskazują bieżący stan dokumentu, np. otwarty , brak  (dokument przeniesiono, usunięto lub zmieniono mu nazwę), zmodyfikowany  (dokument edytowano; jego strona lub numery sekcji uległy zmianie, gdy księga była zamknięta), w użyciu  (inna osoba ma dokument otwarty w zarządzanym obiegu pracy). Obok zamkniętych dokumentów nie pojawia się żadna ikona.

Uwaga:

Aby zobaczyć ścieżkę dostępu do dowolnego dokumentu w księdze, przytrzymaj wskaźnik myszy na nazwie dokumentu dopóki nie pojawi się okienko z informacją. Albo wybierz z menu panelu Księga opcję Informacja o dokumencie.

Zapisywane pliku księgi

Pliki księgi są niezależne od plików dokumentów. Na przykład, po wybraniu polecenia Zapisz księgę, program InDesign zapisuje zmiany w księdze, a nie dokumenty księgi.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Aby zapisać księgę pod nową nazwą, wybierz polecenie Zapisz księgę jako z menu panelu Księga, podaj położenie i nazwę pliku, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

  • Aby zapisać księgę pod tą samą nazwą, wybierz polecenie Zapisz księgę z menu panelu Księga lub kliknij Zapisz  na dole panelu Księga.

Uwaga:

Jeżeli udostępniasz pliki księgi przez serwer, pamiętaj o włączeniu systemu zarządzania plikami, tak aby użytkownicy przez przypadek nie anulowali nawzajem swoich zmian.

Zamknij plik księgi

 • Aby zamknąć pojedynczą księgę, wybierz polecenie Zamknij księgę z menu panelu Księga.
 • Aby zamknąć wszystkie otwarte księgi, zadokowane razem na tym samym panelu, kliknij przycisk zamykania na pasku tytułu panelu Księga.

Usuwanie dokumentów księgi

 1. Zaznacz dokument w panelu Księga.
 2. Wybierz polecenie Usuń dokument z menu panelu Księga.

Usunięcie dokumentu z pliku księgi nie powoduje usunięcia pliku z dysku. Dokument jest usuwany tylko z księgi.

Zastępowanie dokumentów księgi

 1. Zaznacz dokument w panelu Księga.
 2. Wybierz polecenie Zastąp dokument w menu panelu Księga, odszukaj nowy dokument, który ma zastąpić brakujący, a następnie kliknij Otwórz.

Otwieranie pliku księgi w programie Explorer lub Finder

 1. Wybierz dokument w panelu księgi.

 2. Wybierz polecenie Pokaż w Eksploratorze (Windows) lub Pokaż w Finderze (Mac OS) z menu panelu ksiąg.

Otworzy się okno przeglądarki, w którym wyświetlony zostanie wybrany plik.

Synchronizacja dokumentów księgi

Podczas synchronizacji dokumentów księgi, określone elementy — style, zmienne, strony wzorcowe, predefiniowane ustawienia zalewki, formaty odsyłaczy, ustawienia tekstu warunkowego, listy numeracji i próbki — kopiowane są z dokumentu-źródła do wybranych innych dokumentów w księdze. Zastępują one elementy o tych samych nazwach.

Jeżeli style i próbki ze źródła stylów nie istnieją w dokumencie docelowym, to są do niego dodawane. Elementy, które nie zostały dołączone do źródła stylów pozostają bez zmian w synchronizowanych dokumentach.

Wybieranie elementów do synchronizacji

 1. Wybierz polecenie Opcje synchronizacji z menu panelu Księga.
 2. Wybierz elementy, które mają być kopiowane ze źródła stylów do innych dokumentów księgi.

  Należy pamiętać o zaznaczeniu wszystkich stylów, które wchodzą w skład definicji innych stylów. Na przykład, styl obiektowy może zawierać style akapitowe i znakowe, które z kolei zawierają próbki.

 3. Wybierz polecenie Inteligentnie dopasuj grupy stylów, aby uniknąć duplikowania unikalnie nazwanych stylów, które przeniesione zostały do lub poza grupy stylów.

  Przykładowo, źródło stylów może zawierać w grupie stylów styl znakowy, zaś w synchronizowanych dokumentach ten sam styl znakowy może znajdować się poza grupą stylów. Jeśli opcja zostanie zaznaczona, w synchronizowanych dokumentach styl znakowy zostanie przeniesiony do grupy stylów.

  Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, w grupie stylów zostanie utworzona nowa instancja tego stylu znakowego, z opcjami odpowiadającymi stylowi źródłowemu. Styl znakowy znajdujący się poza grupą stylów nie ulega zmianie.

  Uwaga:

  Jeśli dokument zawiera kilka stylów o tej samej nazwie (np. Styl znakowy 1 w grupie stylów i Styl znakowy 1 poza grupą stylów), InDesign będzie traktować opcję jako nie zaznaczoną. Najlepiej jest nadawać nowym stylom unikalne nazwy.

 4. Kliknij OK.

Synchronizacja dokumentów w pliku księgi

Księgę można zsynchronizować, gdy jej dokumenty są zamknięte. InDesign otwiera zamknięte dokumenty, wprowadza odpowiednie zmiany, a następnie zapisuje i zamyka te dokumenty. Otwarte dokumenty są zmieniane, ale nie zapisywane.

 1. W panelu Księga, kliknij puste pole obok nazwy dokumentu, który ma być źródłem stylu; ikona źródła  wskazuje, który dokument jest źródłowy.
  Wybrane źródło stylów
  Wybrane źródło stylów

 2. Sprawdź, czy w oknie dialogowym Opcje synchronizacji zaznaczone zostały odpowiednie style i próbki, które mają zostać skopiowane z dokumentu źródła stylów.
 3. Zaznacz dokumenty do zsynchronizowania ze źródłem stylów w panelu Księga. Jeżeli nie zaznaczy się żadnego dokumentu, zsynchronizowana zostanie cała księga.

  Uwaga:

  Aby upewnić się, że nie zostały zaznaczone żadne dokumenty, kliknij pusty, szary obszar pod dokumentami umieszczonymi w księdze. Jeżeli przestrzeń ta nie jest widoczna, trzeba przewinąć panel Księga lub zmienić jej rozmiar. Można także przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknąć zaznaczony dokument, aby usunąć jego zaznaczenie.

 4. Wybierz polecenie Synchronizuj wybrane dokumenty lub Synchronizuj księgę z menu panelu Księga lub kliknij przycisk Synchronizacja  na dole panelu Księga.

Uwaga:

Wybranie polecenia Edycja > Cofnij spowoduje cofnięcie zmian tylko wtedy, gdy pliki były otwarte w momencie synchronizacji.

Synchronizacja stron wzorcowych

Strony wzorcowe są synchronizowane w taki sam sposób jak pozostałe elementy-strony wzorcowe o tej samej nazwie (takie jak A-Wzorcowa) jak również te ze źródła stylu są zastępowane. Synchronizacja wzorców jest użyteczna w dokumentach, które używają takich samych elementów projektowych jak nagłówki i stopki. Jednakże jeśli chcesz zachować elementy strony na stronie wzorcowej w dokumencie innym niż źródło stylów, nie synchronizuj stron wzorcowych albo stwórz strony wzorcowe o innych nazwach.

Dowolne elementy strony wzorcowej, które zostały przesłonięte na stronach dokumentu po pierwszej synchronizacji wzorców, nie należą już do wzorca. Zatem, jeśli planujesz dokonać synchronizacji stron wzorcowych w twojej księdze, dobrym pomysłem jest synchronizacja wszystkich dokumentów na samym początku procesu projektowego. W ten sposób przesłonięte elementy stron wzorcowych zachowają swoje połączenie ze stroną wzorcową i nadal będą podlegać modyfikacjom elementów strony wzorcowej znajdującego się w źródle stylów.

Dobrym pomysłem jest również synchronizacja stron wzorcowych za pomocą tylko jednego źródła stylów. Jeśli dokonujesz synchronizacji na podstawie różnych źródeł stylu, pominięte elementy strony wzorcowej mogą zostać odłączone od strony wzorcowej. Jeśli synchronizacja wymaga użycia różnych źródeł stron, wyłącz opcję Strony wzorcowe w okienku dialogowym Opcje synchronizacji.

Konwersja plików księgi z poprzednich wersji programu InDesign

Możesz dokonać konwersji pliku księgi utworzonej w poprzedniej wersji programu InDesign poprzez otwarcie i zapisanie go w formacie InDesign CS5. Po dokonaniu synchronizacji, uaktualnieniu numeracji stron, wydrukowaniu, spakowaniu lub wyeksportowaniu skonwertowanej księgi zawarte w niej dokumenty są również konwertowane na format InDesign CS5. Możesz zadecydować, czy oryginały plików dokumentu ze starszej wersji zastąpić plikami przekonwertowanymi, czy je zatrzymać.

Konwertowanie pliku księgi do formatu programu InDesign CS5

 1. W programie InDesign CS5 wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Wybierz plik księgi utworzony we wcześniejszej wersji InDesign i kliknij OK.

  Jeżeli plik księgi zawiera dokumenty zapisane w starszym formacie InDesign, pojawi się ostrzeżenie.

 3. Wybierz polecenie Zapisz księgę jako z menu panelu Księga. Określ nową nazwę dla przekonwertowanego pliku księgi, a następnie kliknij Zapisz.

Konwertuj dokumenty w pliku księgi

 1. Otwórz plik księgi w programie InDesign CS5.
 2. W menu panelu Księga:
  • Jeśli chcesz, aby oryginalne dokumenty zostały nadpisane podczas konwersji, wybierz opcję Automatyczna konwersja dokumentu.

  • Jeśli chcesz zachować oryginalne dokumenty i zachować ich przekonwertowaną wersję pod inną nazwą, wyłącz opcję Automatyczna konwersja dokumentu. (Lista ksiąg zostanie zaktualizowana, aby zawierać przekonwertowanie pliki, nie oryginały)

 3. Aby przekonwertować dokumenty, wybierz jedną możliwości postępowania:
  • Wybierz polecenie Synchronizuj księgę z menu panelu Księga. (Zobacz Synchronizacja dokumentów księgi).

  • Wybierz Uaktualnij numerację > Uaktualnij wszystkie numery z menu panelu Księga.

 4. Gdy opcja Automatyczna konwersja dokumentów nie jest włączona, program InDesign zapyta, pod jaką nazwą zapisać każdy z przekonwertowanych dokumentów.

Uwaga:

Dokumenty są konwertowane również wtedy, gdy księga jest drukowana lub eksportowana do formatu Adobe PDF.

Numerowanie stron, rozdziałów i akapitów w księdze

Możesz określić sposób numeracji stron, rozdziałów i akapitów w księdze. W pliku księgi, styl numeracji i początkowe numery stron i rozdziałów oparte są na ustawieniach poszczególnych dokumentów w oknie dialogowym Numeracja i opcje sekcji lub oknie dialogowym Opcje numeracji dokumentu. Możesz otworzyć którekolwiek z tych okien dialogowych, wybierając w dokumencie polecenie Układ > Numeracja i opcje sekcji lub wybierając Opcje numeracji dokumentu z menu panelu Księga.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania numeracji stron w dokumencie, zapoznaj się z artykułem Dodawanie podstawowej numeracji stron.

Dla numerowanych akapitów numeracja określana jest w definicji stylu numerowanej listy zawartej w stylu akapitowym.

Zakres stron pojawia się obok nazwy każdego dokumentu w panelu Księga. Domyślnie InDesign zmienia podział na strony po dodaniu lub usunięciu stron w dokumentach księgi, albo po zmodyfikowaniu pliku księgi, np. po zmianie kolejności, dodaniu lub usunięciu dokumentów. Istnieje możliwość wyłączenia opcji automatycznego uaktualniania numeracji stron i sekcji, w celu przeprowadzenia ręcznej aktualizacji numeracji księgi.

Jeśli księga jest zaktualizowana, a numeracja wydaje się nieprawidłowa, problem może polegać na tym, że w Preferencjach ogólnych zamiast numerów sekcji wyświetlane są liczby bezwzględne. (Zobacz Wyświetlanie numeracji bezwzględnej lub numeracji sekcji w panelu Strony).

Jeśli nie brakuje dokumentu, lub nie można go otworzyć, to zakres stron jest pokazany za pomocą znaku „?” począwszy od miejsca brakującego dokumentu, do końca księgi, wskazując, że rzeczywisty zakres stron jest nieznany. Przed ponownym podziałem na strony należy usunąć lub zastąpić brakujące dokumenty. Jeżeli pojawi się ikona W użyciu , oznacza to, że ktoś otworzył ten dokument na innym komputerze w zarządzanym obiegu pracy. Osoba ta musi zamknąć dokument, zanim będzie można uaktualnić numerację stron.

Zmiana opcji numeracji stron i rozdziałów w każdym dokumencie

 1. Zaznacz dokument w panelu Księga.
 2. Wybierz polecenie Opcje numeracji stron dokumentu z menu panelu Księga lub dwukrotnie kliknij numery stron dokumentu w panelu Księga.
 3. Określ opcje numeracji stron, rozdziałów i sekcji (Zobacz Opcje numeracji dokumentu).
 4. Kliknij OK.

Uwaga:

Jeżeli w dokumencie księgi określi się początkowy numer strony, zamiast zaznaczyć opcję Automatyczna numeracja stron, to dokument ten rozpocznie się na zadanej stronie; wszystkie kolejne dokumenty w księdze zostaną ponownie ponumerowane zgodnie z tym ustawieniem.

Rozpocznij numerację na stronie parzystej lub nieparzystej

W dokumentach księgi numerację stron możesz rozpocząć od stron z numerem parzystym lub nieparzystym.

 1. Wybierz polecenie Opcje numeracji stron księgi z menu panelu Księga.
 2. Wybierz opcję Kontynuuj na następnej stronie nieparzystej lub Kontynuuj na następnej stronie parzystej.
 3. Zaznacz Wstaw pustą stronę, aby dodać czystą stronę na końcu dokumentu, jeżeli następny dokument musi zacząć się na stronie parzystej lub nieparzystej, a następnie kliknij OK.

Wyłącz automatyczną numerację stron w księdze

 1. Wybierz polecenie Opcje numeracji stron księgi z menu panelu Księga.
 2. Wyłącz opcję Automatyczna aktualizacja numeracja stron i sekcji, a następnie kliknij OK.
 3. Aby uaktualniać numerację stron ręcznie, wybierz Uaktualnij numerację > Uaktualnij wszystkie numery w menu panelu Księga.

  Możesz również uaktualnić tylko numerację strony lub sekcji albo rozdziału czy akapitu.

Użyj sekwencyjnej numeracji akapitów w księgach

Aby użyć sekwencyjnego numerowania akapitów dla list ilustracji, tabel lub innych pozycji, musisz najpierw zdefiniować numerowaną listę, która jest używana w stylu akapitowym. Zdefiniowana numerowana lista określa czy numerowanie akapitów zachowuje sekwencyjne numerowanie wszystkich dokumentów w księdze.

 1. Otwórz dokument używany jako źródło stylów dla księgi.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 3. Kliknij przycisk Nowy, aby zdefiniować listę lub wybrać istniejącą listę i wybierz polecenie Edycja.
 4. Wybierz opcje Kontynuuj numerację w kolejnych wątkach i Kontynuuj numerację z poprzedniego dokumentu w księdze.
 5. Kliknij OK.
 6. Zdefiniuj styl akapitowy używający numerowaną listę i zastosuj go do tekstu w każdym dokumencie zawierającym listę. (Zobacz Tworzenie stylów akapitowych dla bieżących list).

Uwaga:

Aby się upewnić, że to samo ustawienie dla numerowanych list używane jest we wszystkich dokumentach w księdze, w oknie dialogowym Opcje synchronizacji wybierz opcje Style akapitowe i Listy numerowane, następnie zsynchronizuj księgę.

Jedną z zalet posługiwania się plikiem księgi jest możliwość wysłania wybranych dokumentów lub zaznaczonej księgi do druku, weryfikacji, pakowania lub konwersji do formatu EPUB lub PDF za pomocą jednego polecenia.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Księga:
  • Aby wydrukować lub wyeksportować tylko wybrane dokumenty, zaznacz te dokumenty.

  • Aby wydrukować lub wyeksportować całą księgę, odznacz wszystkie dokumenty.

 2. Wybierz polecenie wysyłania (np. Drukuj księgę lub Drukuj zaznaczone dokumenty) z menu panelu Księga.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online