Informacje o nadrukowywaniu

Jeżeli nie zmieni się przezroczystości grafiki w panelu Przezroczystość, to wypełnienia i obrysy będą miały wygląd nieprzezroczysty, ponieważ kolor na górze eliminuje, czyli wycina, wszystkie kolory leżące pod nim. Wycinanie można wyłączyć, używając opcji Nadruk z panelu Atrybuty. Po ustawieniu opcji nadruku można podejrzeć jego efekty na ekranie.

Trzy nakładające się kółka bez nadruku (po lewej) oraz trzy nakładające się kółka z nadrukiem (po prawej)

Program InDesign oferuje także funkcję symulacji nadruku, która ułatwia uzyskiwanie efektów nadruku kolorów dodatkowych i CMYK na urządzeniu do druku kompozytowego.

Czarna farba zastosowana do tekstu lub własnych obiektów programu InDesign jest domyślnie nadrukowywana, co zapobiega błędom pasowania drobnego, czarnego tekstu umieszczonego na obszarze koloru czy też obszarów kolorowych z czarną ramką. Ustawienia czarnej farby można zmienić za pomocą preferencji Wyglądu czerni.

Realizowane zadanie może wymagać nadrukowywania określonych kolorów. Sytuacja taka występuje na przykład wtedy, gdy cały tekst pewnej publikacji trzeba wyróżnić określonym kolorem. Należy pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Należy utworzyć styl korzystający z farby dodatkowej w ramach wypełnienia lub obrysu odpowiadającej kolorowi nadruku wypełnienia lub obrysu.

 • Należy utworzyć oddzielną warstwę obiektów w kolorze dodatkowym i przypisać im kolor czarny.

 • Należy utworzyć kompozytowy plik PDF i zmienić w nim ustawienia nadruków.

 • Należy przypisać ustawienia nadruków w procesorze RIP.

 • Należy zastosować ustawienia nadruków do obrazu lub obiektu, po czym dodać go do swojej biblioteki. Można też przeprowadzić edycję umieszczonego pliku w aplikacji źródłowej.

Określanie, kiedy należy zastosować nadruk ręcznie

Automatyczne zalewkowanie stosowane przez program InDesign — albo jako zalewkowanie wbudowane, albo zalewkowanie w procesorze RIP — niemal całkowicie eliminuje potrzebę ręcznego ustawiania nadruków. Jednak ręczny nadruk może być efektywnym rozwiązaniem w tych rzadkich sytuacjach, gdy nie można użyć automatycznego zalewkowania.

Poniższe wskazówki pomogą w podjęciu decyzji o tym, czy nadruk jest potrzebny czy nie.

 • Należy spytać drukarza, czy jego urządzenia wyjściowe obsługują ręczny nadruk.

 • Nadruku należy używać, kiedy grafika nie zawiera wspólnych farb, a zachodzi potrzeba utworzenia zalewki lub efektu nałożenia farb. Podczas nadrukowywania mieszanek kolorów drukarskich albo własnych kolorów, które nie wykorzystują wspólnych farb, kolor nadruku dodawany jest do koloru tła. Na przykład, jeżeli wydrukuje się wypełnienie w 100% kolorze karmazynowym na wypełnieniu w 100% kolorze niebieskozielonym, to nakładający się obszar będzie miał kolor fioletowy, a nie karmazynowy.

 • Nie należy stosować nadruku jeżeli używa się obrysu do zalewkowania dwóch kolorów podstawowych. Zamiast tego należy wybrać dla obrysu kolor CMYK, który ma wyższą z dwóch wartości kolorów odpowiednich farb oryginalnych.

 • Należy uzgodnić z drukarzem, jak i kiedy ma być przeprowadzany ręczny nadruk, ponieważ wprowadzenie go będzie miało znaczny wpływ na opcje zalewkowania określone w oknie dialogowym Drukuj. Nadruk jest obsługiwany przez większość urządzeń PostScript Level 2 i PostScript 3, ale nie przez wszystkie.

Nadrukowanie elementów stron

Można nadrukować obrysy lub wypełnienia, linie akapitowe oraz linie nad przypisami dolnymi. Istnieje także możliwość przeprowadzenia symulacji nadruku kolorów punktowych.

Nadrukowywanie obrysu lub wypełnienia

Obrysy i wypełnienia zaznaczonych ścieżek można nadrukowywać, używając panelu Atrybuty. Nadrukowywany obrys lub wypełnienie nie wymaga zalewkowania, ponieważ nadruk zakrywa potencjalne przerwy między przyległymi kolorami. Za pomocą nadruku obrysu można także symulować zalewkę (nadrukowując go obliczonym kolorem, stanowiącym odpowiednie połączenie dwóch przyległych kolorów).

Podczas ręcznego wprowadzania nadruku należy pamiętać o następujących kwestiach.

 • Jeżeli użyje się opcji „Nadruk wypełnienia” dla obrysu lub wypełnienia w kolorze 100% czerni, to czarna farba może nie być dostatecznie kryjąca, by zapobiec prześwitywaniu leżących poniżej kolorów. Aby wyeliminować problem prześwitywania, należy użyć czerni czterokolorowej (głębokiej), zamiast 100% czerni. Dokładne wartości procentowe kolorów dodawanych do czerni należy uzyskać od drukarza.

 • Jeżeli używa się obrysu do zalewkowania obiektów (ale nie znaków tekstowych), należy dostosować położenie obrysu, tak aby znajdował się na zewnątrz ścieżki lub obiektu, a nie wewnątrz lub na środku ścieżki.

 • Używając obrysu do zalewkowania dwóch kolorów dodatkowych albo koloru dodatkowego i koloru podstawowego na ogół nadaje się obrysowi jaśniejszy kolor i atrybut nadruku.

  Panel Podgląd rozbarwień umożliwi obejrzenie efektu nadruku kolorów.

 1. Zaznacz jedną lub więcej ścieżek za pomocą narzędzia Zaznaczanie  lub narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie ; ewentualnie zaznacz znaki tekstowe za pomocą narzędzia Tekst. Aby włączyć nadruk obrysu ścieżki wklejonej w ramce, należy najpierw zaznaczyć zagnieżdżoną (wewnętrzną) ścieżkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.
  Nadrukowywanie wypełnień i obrysów

  A. Niebieskozielony (dolna warstwa) B. Karmazynowy (środkowa warstwa) C. Żółty (najwyższa warstwa) 
 2. Wybierz polecenie Okno > Wyjście > Atrybuty.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Atrybuty:
  • Aby włączyć nadruk wypełnień zaznaczonych obiektów, albo aby włączyć nadruk nieobrysowanego tekstu, zaznacz opcję Nadruk wypełnienia.

  • Aby włączyć nadruk obrysu zaznaczonych obiektów, zaznacz opcję Nadruk obrysu.

  • Aby włączyć nadruk koloru zastosowanego do odstępów w liniach kropkowanych, kreskowanych lub wzorzystych, zaznacz opcję Nadruk odstępu.

Nadrukowywanie linii akapitowej

 1. Sprawdź, czy istnieje próbka koloru nadruku.
 2. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w akapicie.
 3. W menu panelu Akapit wybierz polecenie Linie akapitowe.
 4. Z wyskakującego menu u góry okna dialogowego wybierz linię akapitową, która ma być nadrukowywana.
 5. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Aby włączyć nadruk obrysu linii, zaznacz opcję Nadruk obrysu.

  • Aby włączyć nadruk koloru zastosowanego do odstępów w liniach kropkowanych, kreskowanych lub wzorzystych, zaznacz opcję Nadruk odstępu.

Uwaga:

Opcje Nadruk obrysu i Nadruk odstępu, dostępne w oknie dialogowym Linie akapitowe, można zdefiniować w stylu akapitowym.

Nadrukowywanie kresek nad przypisami dolnymi

Program InDesign może automatycznie wstawiać kreskę oddzielającą przypisy dolne od treści dokumentu. Kreska ta może być nadrukowywana.

 1. Sprawdź, czy istnieje próbka koloru nadruku.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Opcje przypisu dolnego dokumentu.
 3. W oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego kliknij kartę Układ.
 4. Zaznacz opcję Nadruk obrysu i kliknij przycisk OK.

Symulacja nadruku kolorów dodatkowych

Symulacja nadruku umożliwia symulowanie efektu nadrukowywania farb dodatkowych o różnych wartościach gęstości neutralnej (np. czerwonej i niebieskiej). Gdy drukuje się na kompozytowym urządzeniu wyjściowym z włączoną symulacją nadruku, można sprawdzić, czy powstały kolor ma być nadrukowywany czy wycinany.

 1. W obszarze Wyjście okna dialogowego Drukuj wybierz opcję kompozytową z menu Kolor.

  Uwaga:

  Nie można symulować nadruku, jeżeli zaznaczona została opcja Pozostaw kompozyt bez zmian.

 2. Zaznacz opcję Symuluj nadruk.

Zmiana ustawienia nadruku czerni

Aby program InDesign mógł wycinać czarne obiekty, należy zablokować nadrukowywanie czarnych próbek. W odróżnieniu od większości próbek kolorów, które są domyślnie wycinane, czarne próbki są domyślnie nadrukowywane; dotyczy to wszystkich czarnych obrysów, wypełnień i znaków. Pełnej czerni (100%) odpowiada w panelu Próbki pozycja [Czarny]. Aby czarne obiekty były wycinane, należy albo wyłączyć w oknie preferencji domyślną opcję nadrukowywania, albo powielić domyślną próbkę koloru czarnego i zastosować powieloną próbkę do wycinanych obiektów kolorowych. Jeżeli wyłączy się tę opcję nadruku w oknie dialogowym Preferencje, to wszystkie wystąpienia koloru Czarny będą wycinać (eliminować) leżące pod nimi farby.

Uwaga:

Nadrukowywanie czerni na maszynie drukarskiej może być tańsze i łatwiejsze.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wygląd czerni (Windows) lub InDesign > Preferencje > Wygląd czerni (Mac OS).
 2. Włącz lub wyłącz opcję Nadruk próbki [Czarny] 100%.

Uwaga:

Funkcja Nadruk próbki [Czarny] 100% nie ma wpływu na tinty próbki [Czarny], nienazwane kolory czarne, albo obiekty, które wydają się czarne ze względu na ustawienia przezroczystości lub style. Funkcja ta wpływa tylko na obiekty i tekst pokolorowane próbką [Czarny].

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online